EU/KR/PRÍLOHA 1/sk 1
PRÍLOHA 1
zámerne ponechaná prázdna
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 1
PRÍLOHA 2-A
ODSTRÁNENIE CLA
1.Ak nie je v zozname strany uvedenom v tejto prílohe stanovené inak, pri odstraňovaní cla sa uplatňujú tieto kategórie postupného znižovania cla podľa článku 2. 5. ods. 1:
a)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „0“ v zozname strany sa odstráni úplne a odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
b)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „2“ v zozname strany sa odstráni v troch rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
c)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „3“ v zozname strany sa odstráni v štyroch rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo1;
1Bez ohľadu na odsek 1 písm. c), clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách zaradených do kapitoly 87 HS v kategórii postupného znižovania cla „3“ v zozname strany sa zníži o 30 percent základnej sadzby v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody, o ďalších 30 percent základnej sadzby v prvý deň druhého roku, o ďalších 20 percent základnej sadzby v prvý deň tretieho roku a o ďalších 20 percent základnej sadzby v prvý deň štvrtého roku a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 2
d)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „5“ v zozname strany sa odstráni v šiestich rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
e)clo na tovar s pôvodom stanovený v položkách v kategórii postupného znižovania cla „6“ v zozname strany sa odstráni v siedmich rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
f)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „7“ v zozname strany sa odstráni v ôsmich rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
g)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „10“ v zozname strany sa odstráni v 11 rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
h)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „12“ v zozname strany sa odstráni v 13 rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 3
i)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „13“ v zozname strany sa odstráni v 14 rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
j)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „15“ v zozname strany sa odstráni v 16 rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
k)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „18“ v zozname strany sa odstráni v 19 rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
l)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „20“ v zozname strany sa odstráni v 21 rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 4
m)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „10-A“ v zozname strany sa zníži o 5 percent základnej sadzby v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody. Clo sa zníži o ďalších 5 percent základnej sadzby v prvý deň tretieho roku, o ďalších 7 percent základnej sadzby v prvý deň štvrtého roku a potom o ďalších 7 percent základnej sadzby každý rok až do šiesteho roku. Clo sa zníži o ďalších 10 percent základnej sadzby v prvý deň siedmeho roku a o ďalších 10 percent základnej sadzby v prvý deň ôsmeho roku. Clo sa zníži o ďalších 12 percent v prvý deň deviateho roku, o 17 percent základnej sadzby v prvý deň desiateho roku a o ďalších 20 percent základnej sadzby v prvý deň jedenásteho roku a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
n)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „10-B“ v zozname strany sa zníži o 20 percent ad valorem v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a zostane na úrovni 20 percent ad valorem počas druhého roku. So začiatkom od prvého dňa tretieho roku sa odstráni clo v deviatich rovnakých ročných etapách a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
o)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „12-A“ v zozname strany zostáva na úrovni základnej sadzby od prvého do deviateho roku. So začiatkom od prvého dňa desiateho roku sa odstráni clo v štyroch rovnakých ročných etapách a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 5
p)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „16-A“ v zozname strany sa zníži o 30 percent ad valorem v 16 rovnakých ročných etapách so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a od prvého dňa sedemnásteho roku sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
q)na clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „S-A“ sa vzťahujú tieto ustanovenia:
i)pokiaľ ide o tovar, ktorý vstúpil na územie Kórey od 1. mája do 15. októbra, clo sa odstráni v 18 rovnakých ročných etapách so začiatkom odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo a
ii)pokiaľ ide o tovar, ktorý vstúpil na územie Kórey od 16. októbra do 30. apríla, clo sa zníži o 24 percent ad valorem v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a zostane na úrovni 24 percent ad valorem počas druhého roku. So začiatkom od prvého dňa tretieho roku sa odstráni clo v štyroch rovnakých ročných etapách a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
r)na clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „S-B“ sa vzťahujú tieto ustanovenia:
i)pokiaľ ide o tovar, ktorý vstúpil na územie Kórey od 1. septembra do konca februára, clo zostáva na úrovni základnej sadzby a
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 6
ii)pokiaľ ide o tovar, ktorý vstúpil na územie Kórey od 31. augusta, clo sa zníži o 30 percent sadzby ad valorem v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a zostane na úrovni 30 percent ad valorem počas druhého roku. So začiatkom od prvého dňa tretieho roku sa odstráni clo v šiestich rovnakých ročných etapách a od tohto dňa sa na takýto tovar neuplatňuje žiadne clo;
s)clo na tovar s pôvodom stanovené v položkách v kategórii postupného znižovania cla „F“ zostáva na úrovni základnej sadzby;
t)pokiaľ ide o položky v kategórii postupného znižovania cla „X“, nevzťahujú sa na ne žiadne povinnosti týkajúce sa cla v tejto dohode. Žiadne z ustanovení tejto dohody nemá vplyv na práva a povinnosti Kórey vyplývajúce z jej vykonávania záväzkov stanovených v dokumente WTO WT/Let/492 (Osvedčovanie zmien a opráv v zozname LX- Kórejská republika) z 13. apríla 2005 a akýchkoľvek jeho zmien a doplnení.
2.Základná colná sadzba a kategória postupného znižovania cla na stanovenie dočasnej colnej sadzby v každej etape znižovania pre určitú položku je uvedená v zozname každej strany.
3.Colné sadzby v dočasných etapách by mali byť zaokrúhlené aspoň na najbližšiu desatinu percentuálneho bodu, ak je colná sadzba vyjadrená v peňažných jednotkách, aspoň na najbližšiu desatinu jedného centu v prípade strany EÚ a na najbližší kórejský won v prípade Kórey.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 7
4.Na účely tejto prílohy a zoznamu strany sa každé ročné zníženie uskutoční v prvý deň príslušného roku, ako sa stanovuje v odseku 5.
5.Na účely tejto prílohy a dodatku 2-A-1:
a)„prvý rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody;
b)„druhý rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň prvého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
c)„tretí rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň druhého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
d)„štvrtý rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň tretieho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
e)„piaty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň štvrtého výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
f)„šiesty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň piateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 8
g)„siedmy rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň šiesteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
h)„ôsmy rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň siedmeho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
i)„deviaty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň ôsmeho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
j)„desiaty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň deviateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
k)„jedenásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň desiateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
l)„dvanásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň jedenásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
m)„trinásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvanásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
n)„štrnásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň trinásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 9
o)„pätnásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň štrnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
p)„šestnásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň pätnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
q)„sedemnásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň šestnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
r)„osemnásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň sedemnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
s)„devätnásty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň osemnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody;
t)„dvadsiaty rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň devätnásteho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody a
u)„dvadsiaty prvý rok“ znamená dvanásťmesačné obdobie so začiatkom v deň dvadsiateho výročia nadobudnutia platnosti tejto dohody.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 10
ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB KÓREY
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
1.Vzťah k harmonizovanému zoznamu colných sadzieb Kórey (ďalej len „HSK“) Ustanovenia tohto zoznamu sa vo všeobecnosti vyjadrujú s odkazom na HSK a výklad ustanovení tohto zoznamu vrátane výrobkov uvedených v podpoložkách tohto zoznamu sa riadi všeobecnými poznámkami a poznámkami k oddielom a kapitolám HSK. Ak ustanovenia tohto zoznamu zodpovedajú ustanoveniam HSK, majú ustanovenia tohto zoznamu rovnaký význam ako zodpovedajúce ustanovenia HSK.
2.Základné colné sadzby Základné colné sadzby stanovené v tomto zozname odrážajú kórejské colné sadzby s doložkou najvyšších výhod účinné od 6. mája 2007.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 11
ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB KÓREY
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0101101000
Kone (chovné)
0
0
0101109000
Ostatné
8
5
0101901010
Kone dostihové
8
5
0101901090
Ostatné
8
5
0101909000
Ostatné
8
10
0102101000
Dojnice
89.1
0
0102102000
Hovädzí dobytok
89.1
0
0102109000
Ostatné
89.1
0
0102901000
Dojnice
40
15
0102902000
Hovädzí dobytok
40
15
0102909000
Ostatné
0
0
0103100000
Plemenné čistokrvné zvieratá
18
0
0103910000
Vážiace menej ako 50 kg
18
10
0103920000
Vážiace 50 kg alebo viac
18
10
0104101000
Plemenné čistokrvné zvieratá
0
0
0104109000
Ostatné
8
0
0104201000
Dojné kozy
8
10
0104209000
Ostatné
8
0
0105111000
Plemenné čistokrvné zvieratá
9
0
0105119000
Ostatné
9
0
0105120000
Moriaky a morky
9
0
0105191010
Plemenné čistokrvné zvieratá
0
0
0105191090
Ostatné
18
0
0105199000
Ostatné
9
0
0105941000
Plemenné čistokrvné zvieratá
9
0
0105949000
Ostatné
9
3
0105991010
Plemenné čistokrvné zvieratá
0
0
0105991090
Ostatné
18
0
0105992000
Moriaky a morky
9
0
0105999000
Ostatné
9
0
0106110000
Primáty
8
0
0106120000
Veľryby, delfíny a sviňuchy (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia)
8
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 12
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0106191000
Psy
8
3
0106192010
Plemenné čistokrvné zvieratá
0
0
0106192090
Ostatné
8
0
0106193000
Jelene
8
10
0106194000
Medvede
8
0
0106195010
Plemenné čistokrvné zvieratá
0
0
0106195090
Ostatné
8
0
0106196010
Plemenné čistokrvné zvieratá
0
0
0106196090
Ostatné
8
0
0106199000
Ostatné
8
0
0106201000
Hady
8
0
0106202000
Sladkovodné korytnačky
8
3
0106203000
Korytnačky
8
0
0106209000
Ostatné
8
0
0106310000
Dravé vtáky
8
5
0106320000
Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)
8
5
0106390000
Ostatné
8
0
0106901000
Amphibia
8
0
0106902010
Včely medonosné
8
5
0106902090
Ostatné
8
0
0106903010
Pieskovníky (mnohoštetinovce)
8
0
0106903020
Bahenník červený (Tubifex tubifex)
8
0
0106903090
Ostatné
8
0
0106909000
Ostatné
8
3
0201100000
Jatočné telá a jatočné polovičky
40
15
pozri prílohu 3
0201200000
Ostatné kusy nevykostené
40
15
pozri prílohu 3
0201300000
Vykostené
40
15
pozri prílohu 3
0202100000
Jatočné telá a jatočné polovičky
40
15
pozri prílohu 3
0202200000
Ostatné kusy nevykostené
40
15
pozri prílohu 3
0202300000
Vykostené
40
15
pozri prílohu 3
0203110000
Jatočné telá a jatočné polovičky
22.5
5
0203120000
Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené
22.5
5
0203191000
Prerastené bravčové mäso
22.5
10
pozri prílohu 3
0203199000
Ostatné
22.5
10
pozri prílohu 3
0203210000
Jatočné telá a jatočné polovičky
25
5
0203220000
Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené
25
5
0203291000
Prerastené bravčové mäso
25
10
0203299000
Ostatné
25
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 13
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0204100000
Jatočné telá a jatočné polovičky z jahniat, čerstvé alebo chladené
22.5
10
0204210000
Jatočné telá a jatočné polovičky
22.5
10
0204220000
Ostatné kusy nevykostené
22.5
10
0204230000
Vykostené
22.5
10
0204300000
Jatočné telá a jatočné polovičky z jahniat, mrazené
22.5
10
0204410000
Jatočné telá a jatočné polovičky
22.5
10
0204420000
Ostatné kusy nevykostené
22.5
10
0204430000
Vykostené
22.5
10
0204501000
Čerstvé alebo chladené
22.5
10
0204502000
Mrazené
22.5
10
0205001000
Čerstvé alebo chladené
27
10
0205002000
Mrazené
27
10
0206100000
Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené
18
15
0206210000
Jazyky
18
15
0206220000
Pečene
18
15
0206291000
Chvosty
18
15
0206292000
Nožičky
18
15
0206299000
Ostatné
18
15
0206300000
Zo svíň, čerstvé alebo chladené
18
7
0206410000
Pečene
18
5
0206491000
Nožičky
18
6
0206499000
Ostatné
18
5
0206800000
Ostatné, čerstvé alebo chladené
18
15
0206900000
Ostatné, mrazené
18
15
0207111000
Vážiace nie viac ako 550 g
18
12
0207119000
Ostatné
18
12
0207121000
Vážiace nie viac ako 550 g
20
12
0207129000
Ostatné
20
10
0207131010
Noha
18
10
0207131020
Hruď
18
10
0207131030
Krídlo
18
10
0207131090
Ostatné
18
10
0207132010
Pečeň
22.5
10
0207132090
Ostatné
27
10
0207141010
Noha
20
10
0207141020
Hruď
20
13
0207141030
Krídlo
20
13
0207141090
Ostatné
20
10
0207142010
Pečeň
22.5
10
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 14
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0207142090
Ostatné
27
10
0207240000
V celku, čerstvé alebo chladené
18
10
0207250000
V celku, mrazené
18
7
0207261000
Kusy
18
10
0207262010
Pečeň
22.5
10
0207262090
Ostatné
27
10
0207271000
Kusy
18
7
0207272010
Pečeň
22.5
10
0207272090
Ostatné
27
10
0207320000
V celku, čerstvé alebo chladené
18
10
0207330000
V celku, mrazené
18
13
0207340000
Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc, čerstvé alebo chladené
22.5
10
0207351000
Kusy
18
10
0207352010
Pečeň
22.5
10
0207352090
Ostatné
27
10
0207361000
Kusy
18
13
0207362010
Pečeň
22.5
7
0207362090
Ostatné
27
10
0208100000
Z králikov alebo zajacov
22.5
10
0208300000
Z primátov
18
5
0208400000
Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)
30
3
0208500000
Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)
18
0
0208901000
Z jeleňov
27
10
0208909010
Z morských živočíchov
30
3
0208909090
Ostatné
18
10
0209001000
Bravčový tuk
3
0
0209002000
Hydinový tuk
3
0
0210110000
Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené
25
5
0210120000
Bôčiky (prerastené) a kusy z nich
30
5
0210190000
Ostatné
25
5
0210201000
Sušené alebo údené
27
15
0210209000
Ostatné
27
15
0210910000
Z primátov
22.5
10
0210920000
Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)
22.5
10
0210930000
Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)
22.5
10
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 15
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0210991010
Z hovädzích zvierat
22.5
15
0210991020
Zo svíň
22.5
5
0210991030
Z hydiny
22.5
10
0210991090
Ostatné
22.5
10
0210999010
Mäso z oviec alebo kôz
22.5
10
0210999020
Mäso z hydiny
22.5
10
0210999090
Ostatné
22.5
10
0301101000
Karas striebristý
10
0
0301102000
Tropické ryby
10
3
0301109000
Ostatné
10
3
0301911000
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae
10
7
0301912000
Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster
10
7
0301921000
Mladý jedinec úhora v prvotnom štádiu vývinu (priesvitný úhor) (na chov v akvakultúre)
0
0
0301929000
Ostatné
30 % alebo 1,908 won/kg podľa toho, čo je vyššie
10
0301930000
Kapor
10
0
0301940000
Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)
10
3
0301950000
Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)
10
3
0301992000
Limanda žltochvostá
10
3
0301994010
Rybia násada (na chov v akvakultúre)
0
0
0301994090
Ostatné
40 % alebo 2,781 won/kg podľa toho, čo je vyššie
10
0301995000
Konger
10
5
0301996000
Muréna
10
5
0301997000
Sliznatka kruhoústnice
10
3
0301998000
Platesovité ryby
10
10
0301999010
Ostriež
10
3
0301999020
Štvorzubcovité
10
5
0301999030
Tilapia
10
0
0301999040
Skaláre (vrátane tichomorského ostrieža zelenkavého)
10
5
0301999051
Rybia násada (na chov v akvakultúre)
0
0
0301999059
Ostatné
38
5
0301999060
Mugilovité
10
5
0301999070
Mrenky
10
3
0301999080
Zubatka pruhovaná
10
3
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 16
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0301999091
Ryby rodov Hexagrammidae spp., Agrammus spp.
10
3
0301999092
Karas zlatistý
10
3
0301999093
Lososy
10
5
0301999094
Amur biely
10
0
0301999095
Ryby čeľade sciénovité (Sciaenidae)
36
10
0301999099
Ostatné
10
10
0302111000
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae
20
10
0302112000
Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster
20
10
0302120000
Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)
20
5
0302190000
Ostatné
20
5
0302210000
Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
20
10
0302220000
Platesa veľká (Pleuronectes platessa)
20
10
0302230000
Solea (Solea spp.)
20
10
0302290000
Ostatné
20
10
0302310000
Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)
20
3
0302320000
Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)
20
3
0302330000
Tuniak pruhovaný
20
3
0302340000
Tuniak veľkooký (Thunnus obesus)
20
3
0302350000
Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)
20
0
0302360000
Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)
20
0
0302390000
Ostatné
20
3
0302400000
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečene, ikier a mliečia
20
5
0302500000
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečene, ikier a mliečia
20
10
0302610000
Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)
20
5
0302620000
Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)
20
5
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 17
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0302630000
Treska tmavá (Pollachius virens)
20
0
0302640000
Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
20
10
0302650000
Žraloky rodu Scyliorhinus
20
3
0302660000
Úhory (Anguilla spp.)
20
10
0302670000
Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)
20
3
0302680000
Nototénia (Dissostichus spp.)
20
5
0302691000
Treska aljašská
20
10
0302692000
Limanda žltochvostá
20
5
0302693000
Vlasochvost stužkový
20
10
0302694000
Pagel bledý
20
10
0302695000
Konger
20
10
0302696000
Muréna
20
5
0302697000
Stavrida ostroboká
20
10
0302698000
Ryby rodu Scomberesocidae (vrátane Momordica grosevonia)
20
0
0302699010
Makrela japonská
20
10
0302699020
Štvorzubcovité
20
7
0302699030
Brama
20
5
0302699040
Čerty rodu Lophius
20
10
0302699090
Ostatné
20
10
0302701000
Pečene
20
3
0302702000
Ikry a mliečie
20
3
0303110000
Losos nerka (Oncorhynchus nerka)
10
5
0303190000
Ostatné
10
5
0303210000
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
10
10
0303220000
Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)
10
5
0303290000
Ostatné
10
5
0303310000
Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
10
10
0303320000
Platesa veľká (Pleuronectes platessa)
10
10
0303330000
Solea (Solea spp.)
10
10
0303390000
Ostatné
10
pozri odsek 5 dodatku 2-A-1
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 18
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0303410000
Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)
10
3
0303420000
Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)
10
3
0303430000
Tuniak pruhovaný
10
3
0303440000
Tuniak veľkooký (Thunnus obesus)
10
3
0303450000
Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)
10
0
0303460000
Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)
10
3
0303490000
Ostatné
10
3
0303510000
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)
10
7
0303520000
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
10
10
0303610000
Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)
10
3
0303620000
Nototénia (Dissostichus spp.)
10
3
0303710000
Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)
10
10
0303720000
Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)
10
5
0303730000
Treska tmavá (Pollachius virens)
10
0
0303740000
Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
10
12-A
0303750000
Žraloky rodu Scyliorhinus
10
5
0303760000
Úhory (Anguilla spp.)
10
10
0303770000
Ostrieže morské (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
10
10
0303780000
Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)
10
10
0303791000
Treska aljašská
30
E
0303792000
Ryby rodu Anoplopoma
10
5
0303793000
Vlasochvost stužkový
10
10
0303794010
Koryféna japonská (Branchiostegus Japonicus)
10
5
0303794090
Ostatné
10
10
0303795000
Konger
10
10
0303796000
Ryby druhu Limanda aspera
10
10
0303797000
Stavridy
10
10
0303798000
Sajry (vrátane rýb rodu Cichlasoma)
34
10
0303799010
Makrela japonská
10
10
0303799020
Štvorzubcovité
10
10
0303799030
Koruška americká
10
5
0303799040
Ryby druhu Sebastolobus alascanus
10
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 19
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0303799050
Zeus ostnatý
10
3
0303799060
Makrela atská
10
3
0303799070
Skaláre (vrátane tichomorského ostrieža zelenkavého)
10
10-A
0303799080
Ryby druhu Macruronus novaezelandiae
10
7
0303799091
Čerty rodu Lophius
10
10
0303799092
Slizovka (tichomorská, atlantická)
10
7
0303799093
Raja
10
10
0303799094
Ryby rodu Chanos
10
0
0303799095
Ryby čeľaďe sciénovité (Sciaenidae)
57
E
0303799096
Raje
10
10
0303799097
Piesočnice
10
10
0303799098
Zubáče, iné ako Dissostichus spp.
10
3
0303799099
Ostatné
10
10
0303801000
Pečene
10
5
0303802010
Z tresky aljašskej
10
5
0303802090
Ostatné
10
5
0304111000
Filé
20
3
0304112000
Surimi
20
3
0304119000
Ostatné
20
3
0304121000
Filé
20
5
0304122000
Surimi
20
5
0304129000
Ostatné
20
5
0304191010
Filé
20
10
0304191020
Surimi
20
5
0304191090
Ostatné
20
5
0304192010
Filé
20
10
0304192020
Surimi
20
3
0304192090
Ostatné
20
3
0304193010
Filé
20
0
0304193020
Surimi
20
3
0304193090
Ostatné
20
3
0304199010
Filé
20
5
0304199020
Surimi
20
5
0304199090
Ostatné
20
5
0304210000
Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)
10
3
0304220000
Zubáče (Dissostichus spp.)
10
3
0304291000
Z tresky aljašskej
10
10
0304292000
Z kongera
10
10
0304293000
Z tresiek
10
10
0304294000
Z platesy
10
10
0304295000
Z tuniaka modroplutvého
10
3
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 20
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0304296000
Zo zubáčov, iných ako Dissostichus spp.
10
3
0304297000
Z tilapie
10
0
0304298000
Z rýb druhu Stephanolepis cirrhifer
10
3
0304299000
Ostatné
10
5
0304911000
Mrazené surimi
10
3
0304919000
Ostatné
10
3
0304921000
Mrazené surimi
10
5
0304929000
Ostatné
10
5
0304991010
Mrazené surimi
10
3
0304991090
Ostatné
10
3
0304999010
Mrazené surimi
10
5
0304999090
Ostatné
10
5
0305100000
Prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu
20
3
0305201000
Pečene
20
3
0305202000
Ikry a mliečie, sušené
20
3
0305203000
Ikry a mliečie, údené
20
3
0305204010
Z tresky aljašskej
20
5
0305204020
Z rýb druhu Limanda aspera
20
3
0305204030
Zo sleďov
20
5
0305204090
Ostatné
20
3
0305301000
Sušené
20
3
0305302000
Solené alebo v slanom náleve
20
3
0305410000
Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)
20
5
0305420000
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)
20
3
0305491000
Sardely
20
5
0305492000
Treska aljašská
20
3
0305499000
Ostatné
20
3
0305510000
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
20
10
0305591000
Plutvy žralokov
20
5
0305592000
Sardely
20
10
0305593000
Treska aljašská
20
3
0305594000
Ryby druhu Limanda aspera
20
10
0305595000
Štvorzubcovité
20
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 21
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0305596000
Ostrozubý úhor
20
3
0305597000
Piesočnice
20
5
0305598000
Ryby druhu Enedrias nebulosus vrátane bieleho plôdika
20
0
0305599000
Ostatné
20
5
0305610000
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)
20
3
0305620000
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
20
5
0305631000
V soli fermentované sardely
20
10
0305639000
Ostatné
20
5
0305691000
Lososy
20
5
0305692000
Pstruhy
20
10
0305693000
Vlasochvost stužkový
20
5
0305694000
Sardinky
20
3
0305695000
Makrely
20
10
0305696000
Ryby druhu Limanda aspera
20
10
0305697000
Stavridy
20
10
0305698000
Sajry (vrátane rýb rodu Cichlasoma)
20
0
0305699000
Ostatné
20
3
0306110000
Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., panulirus spp., Jasus spp.)
20
3
0306120000
Homáre (Homarus spp.)
20
3
0306131000
Lúpané
20
5
0306139000
Ostatné
20
10
0306141000
Krabie mäso
20
10
0306142000
Kraby kráľovské
20
3
0306143000
Krab modrý
14
10
0306149000
Ostatné
14
10
0306190000
Ostatné, vrátane práškov, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu
20
10
0306210000
Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., panulirus spp., Jasus spp.)
20
3
0306220000
Homáre (Homarus spp.)
20
3
0306231000
Živé, čerstvé alebo chladené
20
3
0306232000
Sušené
20
3
0306233000
Solené alebo v slanom náleve
50 % alebo 363 won/kg podľa toho, čo je vyššie
10
0306241010
Krab modrý
20
10
0306241020
Kraby rodu Chionoecetes
20
10
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 22
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0306241090
Ostatné
20
10
0306242000
Sušené
20
5
0306243000
Solené alebo v slanom náleve
20
10
0306291000
Živé, čerstvé alebo chladené
20
10
0306292000
Sušené
20
10
0306293000
Solené alebo v slanom náleve
20
5
0307101011
Na chov
0
0
0307101019
Ostatné
5
3
0307101090
Ostatné
20
5
0307102000
Mrazené
20
5
0307103000
Sušené
20
5
0307104000
Solené alebo v slanom náleve
20
3
0307210000
Živé, čerstvé alebo chladené
20
10
0307291000
Mrazené
20
10
0307292000
Sušené
20
10
0307293000
Solené alebo v slanom náleve
20
3
0307310000
Živé, čerstvé alebo chladené
20
7
0307391000
Mrazené
20
10
0307392000
Sušené
20
10
0307399000
Ostatné
20
5
0307411000
Sépie
10
5
0307412000
Kalmáre
10
10
0307491010
Sépie
10
10
0307491020
Kalmáre
22
E
0307492000
Solené alebo v slanom náleve
10
10
0307493000
Sušené
10
10
0307511000
Telá kalmárov
20
7
0307512000
Chobotnica druhu Octopus membranaceus
20
10
0307519000
Ostatné
20
10
0307591010
Chobotnice
20
10
0307591020
Telá kalmárov
20
10
0307591030
Chobotnica druhu Octopus membranaceus
20
10
0307591090
Ostatné
20
3
0307592000
Sušené
20
10
0307599000
Ostatné
20
5
0307600000
Slimáky, iné ako morské slimáky
20
0
0307911110
Ustrice v larválnom štádiu
20
3
0307911190
Ostatné
20
5
0307911200
Morské uchovce (Haliotidae)
20
7
0307911300
V ulite
20
10
0307911410
Na chov
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 23
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
0307911490
Ostatné
20
3
0307911510
Na chov
0
0
0307911590
Ostatné
20
7
0307911600
Srdcovky jedlé
20
10
0307911700
Svalovina
20
10
0307911800
Mladé lastúrniky
20
10
0307911910
Morské škľabky
20
3
0307911990
Ostatné
20
10
0307919010
Ježovky
20
5
0307919020
Holotúrie
20
3
0307919031
Na chov
0
0
0307919039
Ostatné
20
5
0307919040
Medúzy
20
5
0307919090
Ostatné
20
10
0307991110
Srdcovky jedlé
20
10
0307991120
Škľabky
20
10
0307991130
Mladé lastúrniky
20
10
0307991140
Svalovina
20
10
0307991150
Mušle druhu Anadara broughtnonii
20
7
0307991160
V ulite (mrazené)
20
10
0307991190
Ostatné
20
10
0307991910
Holotúrie
20
3
0307991920
Ascídie
20
7
0307991990
Ostatné
20
10
0307992110
Škľabky
20
10
0307992120
Svalovina
20
10
0307992130
Mladé mušle
20
10
0307992190
Ostatné
20
7
0307992920
Holotúrie
20
3
0307992930
Ascídie
20
5
0307992990
Ostatné
20
5
0307993110
Škľabky
20
5
0307993120
Mladé lastúrniky
20
10
0307993130
V ulite (solené alebo v slanom náleve)
20
3
0307993190
Ostatné
20
10
0307993910
Ježovky
20
3
0307993920
Holotúrie
20
3
0307993930
Medúzy
20
0
0307993990
Ostatné
20
5
0401100000
S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 1 %
36
15