VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 293/2011strana 1
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 293
zo 4. mája 2011
k návrhu na uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou
na strane druhej
Číslo materiálu:
12761/2011
Predkladateľ:
minister hospodárstva
Vláda
A.súhlasí
A.1.s návrhom na uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“),
A.2.s predbežným vykonávaním dohody od 1. júla 2011;
B.odporúča
prezidentovi SR
B.1.ratifikovať podpísanú dohodu po vyslovení súhlasu Národnej rady SR,
B.2.vyjadriť súhlas s predbežným vykonávaním dohody od 1. júla 2011,
Národnej rade SR
B.3.vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR;
C.poveruje
predsedníčku vlády
C.1.predložiť dohodu Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a na rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá prednosť pred zákonmi,
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 293/2011strana 2
ministra hospodárstva
C.2.odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s dohodou v Národnej rade SR;
D.ukladá
ministrovi hospodárstva
D.1.požiadať ministra zahraničných vecí o vykonanie príslušných opatrení spojených s predbežným vykonávaním dohody a opatrení spojených s nadobudnutím platnosti dohody pre Slovenskú republiku,
D.2.požiadať ministra zahraničných vecí o zabezpečenie uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR o publikovaní dohody v Úradnom vestníku EÚ.
Vykonajú:predsedníčka vlády
minister hospodárstva
minister zahraničných vecí
Na vedomie:prezident SR
predseda Národnej rady SR