Predkladacia správa
Po schválení negociačného mandátu v Rade dňa 23. apríla 2007 boli 6. mája 2007 oficiálne otvorené negociácie o dohode o voľnom obchode (ďalej len „DVO“) medzi a Južnou Kóreou (ďalej len „KR“). V súlade s cieľmi stanovenými v stratégii Európskej komisie (ďalej len „EK“) „Globálna Európa: konkurovanie svetu“ bolo hlavným cieľom DVO medzi a KR predovšetkým zlepšiť prístup na kórejský trh elimináciou existujúcich prekážok obchodu. Počas negociácií boli členské štáty (ďalej len „ČŠ“) priebežne informované o pokroku v rokovaniach s KR prostredníctvom Výboru pre obchodnú politiku Rady EÚ. Európsky parlament bol taktiež priebežne informovaný prostredníctvom Výboru pre medzinárodný obchod.
V závere negociácií sa mali, na základe výzvy Výboru pre obchodnú politiku Rady EÚ, všetky ČŠ záväzne vyjadriť, či je dohoda pre ne akceptovateľná s cieľom pripraviť ju na technickú parafu. V tejto súvislosti MH SR, ktoré je zodpovedné za výkon spoločnej obchodnej politiky EÚ, zorganizovalo pracovné stretnutie zástupcov zväzov, asociácií, ako aj zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa uskutočnilo 29. júna 2009. Žiadna zo zúčastnených strán nespochybnila dôležitosť uzatvorenia DVO. Aj toto rokovanie potvrdilo, že ambiciózna a komplexná preferenčná obchodná dohoda medzi a KR vytvára pre Európu nové odbytiská na ázijskom kľúčovom trhu a zároveň stimuluje investície, hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest.
DVO medzi a KR je nielen v súlade s negociačným mandátom, schváleným Radou EÚ, ale i s odporúčaniami Európskeho parlamentu uvedenými v jeho uznesení z 13. decembra 2007.
Zástupcovia MH SR na zasadnutiach Výboru pre obchodnú politiku Rady presadzovali národné záujmy SR, a to najmä vo vzťahu ku kľúčovým odvetviam nášho priemyslu (automobilový sektor, elektrotechnika a oceliarstvo). SR, ako aj väčšina ČŠ, oceňuje najmä dosiahnuté benefity v oblasti služieb a investícií, ale i v agrosektore. SR pozitívne hodnotí aj dosiahnuté výsledky pri odstraňovaní netarifných prekážok obchodu, v oblasti palubnej diagnostiky a emisií v automobilovom sektore, čo zlepšuje prístup exportérov EÚ na kórejský trh už od začiatku roka 2010.
Rada EÚ pre zahraničné vzťahy (FAC), so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, prijala dňa 16. septembra 2010 rozhodnutie o podpísaní a predbežnom uplatňovaní dohody. Z neho vyplýva, že ide o zmiešanú medzinárodnú úniovú zmluvu, a preto je potrebné jej ratifikovanie v národných parlamentoch ČŠ. Predbežne sa budú uplatňovať všetky časti DVO, pretože vo výlučnej kompetencii EÚ. Výnimkou je len Protokol o kultúrnej spolupráci, preto DVO musí byť prerokovaná aj v Národnej rade SR. Podľa článku 15.10 ods. 3 dohody sa tento protokol bude uplatňovať od prvého dňa tretieho mesiaca nasledujúceho po dni uloženia KR ratifikačnej listiny k Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.
Členské štáty podpísali DVO 16. septembra 2010 v Bruseli. Za Slovenskú republiku ju s výhradou ratifikácie podpísal minister zahraničných vecí SR Mikuláš Dzurinda. Oficiálny podpis dohody sa uskutočnil 6. októbra 2010 v Bruseli. Slávnostne ju podpísali zo strany Steven Vanackere, minister zahraničných vecí Belgického kráľovstva ako predsedajúcej krajiny a za kórejskú stranu Kim Jong-Hoon, minister obchodu (za prítomnosti predsedu Európskej rady Van Rompuya, predsedu Európskej komisie Barrosa a prezidenta Kórejskej republiky Lee Myung-Baka). Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 4. mája 2011 uznesením č. 293 vyslovila súhlas s uzavretím dohody.
Dohodou o voľnom obchode medzi a KR sa dosiahol konečný balík koncesií, ktorý predstavuje ambiciózny výsledok najmä v oblasti netarifných prekážok obchodu, služieb, pravidiel obchodu, ako i vo všeobecnom znížení ciel. Dohoda nadobudne platnosť od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď si a KR navzájom oznámia ukončenie svojich príslušných ratifikačných postupov. Dohoda sa začne predbežne vykonávať od 1. júla 2011 súčasne s nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi a KR. Dočasné ustanovenia k netarifným prekážkam obchodu v oblasti automobilového sektora KR uplatňuje od 1. januára 2010. Európsky parlament 16. - 17. februára 2011 dohodu prerokoval a schválil počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.
Dohoda nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálnu oblasť, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Ide o dohodu, ktorou Slovenská republika preberie a zároveň bude vykonávať právne záväznú medzinárodnú zmluvu EÚ, ktorá sa v plnom rozsahu vzťahuje na všetky jej členské štáty.
Dohoda je v súlade so zahraničnopolitickými záujmami SR, ako aj v súlade s našimi medzinárodnoprávnymi záväzkami. V zmysle článku 7 ods. 4 Ústavy SR je dohoda medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy (hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb), preto podľa článku 86 písm. d) Ústavy SR podlieha vysloveniu súhlasu NR SR a ratifikácii prezidentom SR. Súčasne je potrebné, aby NR SR rozhodla o tom, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi.
Text dohody spolu s prílohami je rozsiahly (cca 1400 strán), preto je k dispozícii len v elektronickej forme.
Priebeh a výsledky rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou
Po prijatí negociačného mandátu Radou 23. apríla 2007 sa v Soule dňa 6. mája 2007 začali rokovania s Kóreou, ktorých cieľom bolo dosiahnuť komplexnú a vyváženú dohodu v súlade s pravidlami a záväzkami podľa Svetovej obchodnej organizácie. Cieľom dohody je postupná a recipročná liberalizácia obchodu s tovarom a so službami, ako aj zlepšenie pravidiel týkajúcich sa obchodných záležitostí. Ide o prvú dohodu o voľnom obchode, ktorú podpísala s ázijskou krajinou a zároveň o prvú preferenčnú zmluvu, ktorá sa uzatvorila v súlade so stratégiou Európskej komisie „Globálna Európa: konkurovanie svetu“. DVO zahŕňa všetky opatrenia potrebné na vytvorenie zóny voľného obchodu podľa ustanovení článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode. Obe strany súhlasili s rýchlejším prijatím liberalizačných záväzkov a do piatich rokov odstrániť clo u 98,7 % z objemu obchodu s priemyselnými výrobkami a poľnohospodárskymi produktmi. Zostávajúce colné sadzby, s výnimkou obmedzeného počtu agrokomodít (napr. ryža alebo cesnak), sa odstránia počas dlhších prechodných období.
DVO s KR obsahuje aj odvetvové prílohy, ktoré sa týkajú elektroniky, motorových vozidiel a ich častí, farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok, ako i chemických látok, so zámerom odstrániť ďalšie netarifné prekážky. V dohode zahrnuté aj samostatné kapitoly týkajúce sa obchodných ochranných opatrení, technických prekážok obchodu, sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, colných postupov a uľahčenia obchodu.
Niektoré kapitoly, ako napr. kapitola o službách a elektronickom obchode, zahrňujú záväzky, ktoré presahujú rámec záväzkov oboch strán vyplývajúcich zo Všeobecnej dohody o obchode so službami a v súlade s článkom V tejto dohody. Samostatnou kapitolou pokryté aj bežné platby a pohyb kapitálu. Obe strany prijali rozsiahle záväzky v oblasti hospodárskej súťaže (vrátane štátnej pomoci), ochrany práv duševného vlastníctva, ako aj v oblasti verejného obstarávania. Do DVO sa zapracovali aj záväzné horizontálne ustanovenia o regulačnej transparentnosti v oblastiach, ktoré dôležité z hľadiska vzájomného obchodu a investícií. Pravidlá pôvodu tovaru a administratívna pomoc v colných záležitostiach obsahujú ustanovenia vymedzujúce pôvod výrobkov, ktorý je potrebný na stanovenie cla pri obchode s tovarom v nadväznosti na overovanie dôkazov o pôvode a o mechanizme spolupráce medzi colnými úradmi. Kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji zahŕňa sociálny aj environmentálny rozmer a obsahuje ustanovenia o spolupráci so zavedením mechanizmu monitorovania občianskej spoločnosti prostredníctvom Fóra občianskej spoločnosti.
Na základe inštitucionálnych ustanovení DVO sa vytvára Výbor pre obchod zastúpený predstaviteľmi a KR, ktorý dohliada na jej vykonávanie a rozhoduje o spôsoboch ďalšieho posilnenia obchodných vzťahov medzi stranami. Spoločnému výboru zriadenému podľa Rámcovej dohody KR podáva správy o svojej činnosti a o činnostiach osobitných podvýborov, pracovných skupín a iných ad-hoc vytvorených orgánov. V súlade s požiadavkou Rady EÚ sú tak obe dohody právne a inštitucionálne prepojené.
DVO zahŕňa aj protokol venovaný kultúrnej spolupráci, v ktorom sa stanovuje rámec zapojenia do politického dialógu a spolupráce pri uľahčovaní výmen v oblasti kultúrnych aktivít. Spolupráca v tejto oblasti si vyžaduje špeciálne inštitucionálne vykonávanie v podobe vytvorenia samostatného výboru a špecifického mechanizmu na urovnávanie sporov. Keďže ČŠ vzhľadom na svoje záväzky v rámci Protokolu o kultúrnej spolupráci taktiež patria k stranám tejto dohody, musia ju ratifikovať v súlade so svojimi internými postupmi.
K negociačnému procesu sa vyjadrovali nielen ČŠ EÚ, ale aj zástupcovia profesných zväzov a asociácií, ako napr. Európska asociácia výrobcov automobilov (ďalej len „ACEA“), Európske fórum pre služby, Business Europe a ďalšie organizácie. Išlo o požiadavky na
presadzovanie európskych záujmov, vrátane výziev na uzatvorenie vzájomne výhodnej DVO medzi EÚ a KR.
Business Europe, ktorá združuje 40 priemyselných a zamestnávateľských federácií z 34 krajín s centrálou v Bruseli (za SR je členom Republiková únia zamestnávateľov) taktiež zaslala svoje podporné stanovisko k DVO s KR. Uzatvorenie DVO uvítala s tým, že musí zabezpečiť efektívnu implementáciu jej ustanovení a nástrojov s cieľom vytvoriť maximum príležitostí pre európsky podnikateľský sektor. Spoločnosť KIA Motors Slovakia, s.r.o., ktorá požadovala uzatvorenie DVO čo najskôr (podobne ako Samsung Electronics LCD Slovakia, s.r.o.), taktiež vyjadrila súhlas s hlavnými princípmi dohody. Jedným z dôvodov bolo aj zníženie nákladov na ich výrobné vstupy.
ACEA v spolupráci s automobilkou PSA Peugeot Citroën sa však do poslednej chvíle snažila pozdržať v podstate ukončený negociačný proces napriek tomu, že najdôležitejšie členské štáty tejto asociácie, ktorými Nemecko a Francúzsko, svoj jednoznačný súhlas s ukončením rokovaní vyslovili. Dožadovala sa vysvetlenia dôležitých ustanovení DVO vo vzťahu k vráteniu cla, ochrannej klauzule a pravidlám pôvodu tovaru. Z tohto dôvodu EK vypracovala podrobný dokument, ktorý zahrňoval implementačné modality s objasnením postupu a technických riešení, ako sa tieto citlivé ustanovenia budú uplatňovať, s cieľom predísť budúcim sporom a možným negatívnym dopadom. Implementačný balíček sa zavádza súčasne s predbežným uplatňovaním DVO. Mechanizmus urovnávania sporov je dostatočne účinný na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a KR.
Slovenská strana vyslovila súhlas so znením DVO, ktoré bolo vynegociované, aj keď bolo potrebné v niektorých oblastiach strategicky ustúpiť. Z pohľadu SR je však celková dohoda vyvážená a benefity výraznejšie ako negatíva. Zväz automobilového priemyslu SR totiž zohľadňuje záujmy všetkých producentov v SR (nemeckého, francúzskeho a kórejského), čo mu v prípade DVO s KR, napriek istým výhradám ACEA, znemožnilo zaujať jednoznačne odmietavé stanovisko. Citlivé zvýšenie podielu nepôvodných materiálov o 5%-ných bodov (zo 40% na 45%), umožnenie vrátenia cla a ochranná klauzula pre nemeckých a francúzskych automobilových producentov na Slovensku prijateľné. Možnosti uplatňovať uvedené ustanovenia v DVO s Kóreou závisia od celkového prístupu pri implementácii dohodnutej ochrannej klauzuly vo vzťahu k vráteniu cla s cieľom efektívne riešiť prípadné znevýhodnenie európskych výrobcov.
Zástupcovia MH SR počas rokovaní s KR presadzovali národné záujmy, a to najmä vo vzťahu ku kľúčovým odvetviam nášho priemyslu. SR vzhľadom na svoju prioritnú orientáciu automobilový sektor oceňuje hlavne záväzok KR eliminovať netarifné prekážky v oblasti harmonizácie technických noriem, palubnej diagnostiky a emisií. Kórejská strana akceptovala normu Euro 5 ako ekvivalent k jej národným štandardom do roku 2013, čo je dôležité aj pre SR, pretože v prípade neuzatvorenia DVO by viacerí výrobcovia neboli schopní od roku 2010 vôbec vyvážať automobily do KR.
Hodnota vzájomného obchodu medzi a KR sa v roku 2010 pohybovala v objeme približne 55,8 mld. EUR. Politickí a ekonomickí odborníci na obidvoch stranách analyzovali náklady a výnosy vyplývajúce z pripravenej DVO, ktoré vyvážené. Predpokladajú, že výrobcom v EÚ dohoda prinesie nové exportné možnosti v hodnote minimálne 33 mld. EUR. Zásluhou DVO by mal vzrásť vzájomný obrat o 20%, čo predstavuje potenciál pre následné zvýšenie zamestnanosti a rast HDP aj na Slovensku.