EU/KR/sk 1
DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A KÓREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ
EU/KR/sk 2
EU/KR/sk 3
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
EU/KR/sk 4
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
EU/KR/sk 5
zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty Európskej únie“,
a
EURÓPSKA ÚNIA
na jednej strane a
KÓREJSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Kórea“,
na strane druhej:
UZNÁVAJÚC svoje dlhodobé a stabilné partnerstvo založené na spoločných zásadách a hodnotách, ako je uvedené v rámcovej dohode,
ŽELAJÚC SI ďalšie posilnenie svojho úzkeho hospodárskeho vzťahu ako súčasť svojich celkových vzťahov a v súlade s nimi a v presvedčení, že táto dohoda vytvorí nový priestor na rozvoj obchodu a investícii medzi stranami,
V PRESVEDČENÍ, že táto dohoda vytvorí rozšírený a bezpečný trh s tovarom a so službami a stabilné a predvídateľné investičné prostredie, čím sa podporí konkurencieschopnosť ich spoločností na svetových trhoch,
EU/KR/sk 6
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoj záväzok v súvislosti s Chartou Organizácie Spojených národov podpísanou 26. júna 1945 v San Franciscu a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv prijatou Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 10. decembra 1948,
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoj záväzok v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom a v presvedčení, že medzinárodný obchod má vplyv na hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer trvalo udržateľného rozvoja a tiež na hospodársky rozvoj, odstraňovanie chudoby, úplnú a produktívnu zamestnanosť a slušnú prácu pre všetkých, ako aj na ochranu a zachovanie životného prostredia a prírodných zdrojov,
UZNÁVAJÚC právo strán prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej politiky na základe úrovne ochrany, ktorú pokladajú za primeranú, za predpokladu, že takéto opatrenia nepredstavujú nástroje neodôvodnenej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia medzinárodného obchodu, ako je uvedené v tejto dohode,
ODHODLANÉ podporovať transparentnosť, pokiaľ ide o všetky príslušné zainteresované strany vrátane súkromného sektora a organizácií občianskej spoločnosti,
ŽELAJÚC SI zvýšenie životnej úrovne, podporu hospodárskeho rastu a stability, vytvorenie nových pracovných príležitostí a zlepšenie všeobecnej kvality života prostredníctvom liberalizácie a rozšírenia vzájomného obchodu a investícií,
EU/KR/sk 7
USILUJÚC SA o prijatie jasných a vzájomne prínosných pravidiel, ktorými sa bude riadiť ich obchod a investície a o zníženie alebo odstránenie prekážok vzájomného obchodu a investícií,
ODHODLANÉ prispievať k harmonickému rozvoju a rozšíreniu svetového obchodu odstránením prekážok obchodu prostredníctvom tejto dohody a zabránením vytvoreniu nových prekážok obchodu alebo investíciám medzi ich územiami, ktoré by mohli znížiť výhody vyplývajúce z tejto dohody,
ŽELAJÚC SI posilnenie rozvoja a presadzovania právnych predpisov a politík v oblasti práce a životného prostredia, podporu základných práv pracovníkov a trvalo udržateľný rozvoj a vykonávanie tejto dohody spôsobom, ktorý je v súlade s týmito cieľmi a
VYCHÁDZAJÚC z ich príslušných práv a povinností podľa dohody z Marakešu o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej 15. apríla 1994 (ďalej len „dohoda o WTO“) a podľa iných viacstranných, regionálnych a dvojstranných dohôd a dohôd, ktorých sú stranami
SA DOHODLI takto:
EU/KR/sk 8
PRVÁ KAPITOLA
CIELE A VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE POJMOV
ČLÁNOK 1.1
Ciele
1.Strany týmto stanovujú zónu voľného obchodu, ktorá sa týka tovaru, služieb, usadzovania a súvisiacich pravidiel v súlade s touto dohodou.
2.Ciele tejto dohody sú:
a)liberalizovať a uľahčiť obchod s tovarom medzi stranami v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (ďalej len „dohoda GATT 1994“);
b)liberalizovať obchod so službami a investíciami medzi stranami v súlade s článkom V Všeobecnej dohody o obchode so službami (ďalej len „dohoda GATS“);
c)podporovať hospodársku súťaž vo svojich hospodárstvach, najmä ak ide o hospodárske vzťahy medzi stranami;
EU/KR/sk 9
d)ďalej obojstranne liberalizovať trhy s vládnym obstarávaním;
e)primerane a účinne chrániť práva duševného vlastníctva;
f)prispievať k harmonickému rozvoju a rozšíreniu svetového obchodu odstránením prekážok obchodu a vytváraním prostredia priaznivého pre zvýšené toky investícií;
g)zaviazať sa, vzhľadom na to, že celkovým cieľom je trvalo udržateľný rozvoj, k rozvíjaniu medzinárodného obchodu spôsobom, ktorý bude prispievať k cieľu trvalo udržateľného rozvoja, a usilovať sa o zabezpečenie, aby bol tento cieľ obsiahnutý na všetkých úrovniach obchodného vzťahu medzi stranami a bral sa do úvahy a
h)podporiť priame zahraničné investície bez toho, aby sa pri uplatňovaní a presadzovaní právnych predpisov strán v oblasti životného prostredia a práce znížili alebo obmedzili požiadavky noriem v oblasti životného prostredia, práce alebo zdravia a bezpečnosti pri práci.
EU/KR/sk 10
ČLÁNOK 1.2
Všeobecné vymedzenie pojmov
V celej tejto dohode predstavujú odkazy na:
„strany“ odkazy na jednej strane na Európsku úniu alebo jej členské štáty alebo Európsku úniu a jej členské štáty v rámci ich príslušných oblastí pôsobnosti odvodených zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „strana EÚ“) a na strane druhej na Kóreu;
„rámcovú dohodu“ odkazy na Rámcovú dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na druhej strane podpísanú v Luxemburgu 28. októbra 1996 alebo na akúkoľvek dohodu, ktorá ju aktualizuje, mení a dopĺňa alebo nahrádza a
„colnú dohodu“ odkazy na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach, podpísanú v Bruseli 10. apríla 1997.
EU/KR/sk 11
DRUHÁ KAPITOLA
NÁRODNÉ ZAOBCHÁDZANIE A PRÍSTUP NA TRH PRE TOVAR
ODDIEL A
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 2.1
Cieľ
Strany postupne a recipročne liberalizujú trh s tovarom počas prechodného obdobia začínajúceho sa nadobudnutím platnosti tejto dohody, v súlade s touto dohodou a v súlade s článkom XXIV dohody GATT 1994.
ČLÁNOK 2.2
Rozsah pôsobnosti
Táto kapitola sa vzťahuje na obchod s tovarom1 medzi stranami.
1Na účely tejto dohody „tovar“ znamená výrobky, ako sa chápu v dohode GATT 1994, pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak.
EU/KR/sk 12
ČLÁNOK 2.3
Clo
Na účely tejto kapitoly „clo“ zahŕňa akékoľvek clo alebo platbu akéhokoľvek druhu uložené na dovoz tovaru alebo v súvislosti s ním vrátane akejkoľvek formy daňovej prirážky alebo príplatku uložených na takýto dovoz2 alebo v súvislosti s ním. Clo nezahŕňa žiadne z nasledujúcich:
a)platbu zodpovedajúcu vnútroštátnej dani uloženej v súlade s článkom 2.8 v súvislosti s podobným domácim tovarom alebo v súvislosti s výrobkom, z ktorého bol dovezený tovar vyrobený ako celok alebo jeho časť;
b)clo uložené v súlade s právnym predpisom strany a v súlade s treťou kapitolou (Obchodné nápravné prostriedky);
c)poplatky alebo iné náklady uložené v súlade s právnym predpisom strany a v súlade s článkom 2.10 alebo
d)clo uložené v súlade s právnym predpisom strany a v súlade s článkom 5 Dohody o poľnohospodárstve obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o poľnohospodárstve“).
2Strany uznávajú, že týmto vymedzením nie je dotknuté zaobchádzanie, ktoré strany môžu v súlade s dohodou o WTO udeliť obchodu, ktorý sa uskutočňuje podľa doložky najvyšších výhod.
EU/KR/sk 13
ČLÁNOK 2.4
Zatrieďovanie tovaru
V obchode medzi stranami sa bude na zatrieďovanie tovaru používať príslušná colná nomenklatúra každej strany vyložená v súlade s harmonizovaným systémom Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a kódovania tovaru podpísaného v Bruseli 14. júna 1983 (ďalej len „HS“).
ODDIEL B
ODSTRÁNENIE CLA
ČLÁNOK 2.5
Odstránenie cla
1.Ak nie je v tejto dohode stanovené inak, každá strana odstráni svoje clo na tovar s pôvodom v druhej strane v súlade so svojím zoznamom, ktorý je súčasťou prílohy 2-A.
2.Základnú sadzbu na každý tovar, na ktorú sa má postupne uplatňovať znižovanie podľa odseku 1, predstavuje sadzba stanovená v zoznamoch uvedených v prílohe 2-A.
EU/KR/sk 14
3.Ak niektorá strana kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tejto dohody zníži svoju colnú sadzbu, uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod, táto colná sadzba sa uplatňuje na obchod, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda, ak je a pokým je nižšia než colná sadzba vypočítaná v súlade s jej zoznamom uvedeným v prílohe 2-A.
4.Po troch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody strany na žiadosť ktorejkoľvek z nich konzultujú s cieľom posúdiť urýchlenie a rozšírenie rozsahu odstraňovania cla na dovoz medzi nimi. Rozhodnutie strán vo Výbore pre obchod prijaté na základe týchto konzultácií a týkajúce sa urýchlenia a rozšírenia rozsahu odstraňovania cla na tovar nahrádza colné sadzby alebo kategóriu postupného znižovania cla stanovenú podľa ich zoznamov uvedených v prílohe 2-A pre tento tovar.
ČLÁNOK 2.6
Zachovanie súčasného stavu
Ak nie je v tejto dohode stanovené inak vrátane výslovného stanovenia v zozname každej strany uvedenom v prílohe 2-A, žiadna strana nesmie zvýšiť nijaké existujúce clo alebo prijať akékoľvek nové clo na tovar s pôvodom v druhej strane. Toto nebráni žiadnej zo strán zvýšiť clo na úroveň stanovenú v jej zozname uvedenom v prílohe 2-A po jednostrannom znížení.
EU/KR/sk 15
ČLÁNOK 2.7
Správa a uplatňovanie colných kvót
1.Každá strana spravuje a uplatňuje colné kvóty (ďalej len „CK“) stanovené v dodatku 2-A-1 jej zoznamu uvedeného v prílohe 2-A v súlade s článkom XIII dohody GATT 1994 vrátane jeho vysvetliviek a Dohody o dovoznom licenčnom konaní obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO.
2.Každá strana zabezpečí, aby:
a)jej postupy spravovania CK boli transparentné, verejne dostupné, včasné, nediskriminačné, aby reagovali na podmienky na trhu, čo najmenej zaťažovali obchod a odrážali preferencie konečného používateľa;
b)akákoľvek osoba strany, ktorá spĺňa zákonné a administratívne požiadavky dovážajúcej strany, bola oprávnená požiadať stranu o pridelenie CK a aby sa jej žiadosť posúdila. Ak sa strany nedohodnú inak na základe rozhodnutia Výboru pre obchod s tovarom, každý spracovateľ, maloobchodník, reštaurácia, hotel, distribútor alebo inštitúcia stravovacích služieb alebo akákoľvek iná osoba sú oprávnené požiadať o pridelenie CK a na to, aby bola ich žiadosť posúdená. Akékoľvek poplatky účtované za služby spojené so žiadosťou o pridelenie CK sa obmedzia na skutočné náklady poskytnutých služieb;
EU/KR/sk 16
c)nepridelila žiadnu časť CK skupine výrobcov, nepodmienila pridelenie CK nákupom domácej výroby ani neobmedzila prístup k prideleniu CK spracovateľom, okrem prípadov uvedených v dodatku 2-A-1 jej zoznamu uvedeného v prílohe 2-A a
d)prideľovala CK v obchodne prijateľných objemoch dodávok a v čo najväčšej možnej miere v množstvách, ktoré si dovozcovia žiadajú. Pokiaľ nie je stanovené inak v ustanoveniach týkajúcich sa jednotlivých CK a uplatniteľných colných položiek dodatku 2-A-1 zoznamu strany, uvedeného v prílohe 2-A, každá pridelená CK sa môže uplatniť na ktorúkoľvek položku alebo kombináciu položiek, na ktoré sa vzťahuje osobitná CK, bez ohľadu na špecifikáciu alebo typ danej položky alebo kombinácie položiek, a nie je podmienená zamýšľaným konečným použitím položky alebo položiek či veľkosťou balenia.
3.Každá strana určí subjekty zodpovedné za správu CK.
4.Každá strana sa v čo najväčšej možnej miere snaží spravovať CK spôsobom, ktorý umožňuje dovozcom využívať množstvo CK v plnej miere.
5.Žiadna strana nesmie podmieniť žiadosť o udelenie CK alebo využívanie pridelených CK opätovným vývozom tovaru.
6.Na písomnú žiadosť ktorejkoľvek strany strany konzultujú v súvislosti so správou CK jednej zo strán.
EU/KR/sk 17
7.Pokiaľ nie je stanovené v dodatku 2-A-1 jej zoznamu uvedeného v prílohe 2-A inak, počas prvého roka každá strana sprístupní žiadateľom celkové množstvo CK stanovené v uvedenom dodatku odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody a následne každý nasledujúci rok vždy na výročie nadobudnutia platnosti dohody. V priebehu každého roka správny orgán dovážajúcej strany včas uverejní na svojej určenej verejne dostupnej internetovej stránke mieru využitia a zostávajúce množstvo, ktoré je dostupné pre každú CK.
ODDIEL C
NESADZOBNÉ OPATRENIA
ČLÁNOK 2.8
Národné zaobchádzanie
Každá strana udelí národné zaobchádzanie tovaru druhej strany v súlade s článkom III dohody GATT 1994 vrátane jeho vysvetliviek. Na tento účel je článok III dohody GATT 1994 a jeho vysvetlivky zahrnutý do tejto dohody a je jej súčasťou mutatis mutandis.
EU/KR/sk 18
ČLÁNOK 2.9
Dovozné a vývozné obmedzenia
Ani jedna zo strán nesmie prijať alebo zachovať žiadny zákaz ani obmedzenie okrem cla, daní alebo iných platieb na dovoz akéhokoľvek tovaru druhej strany alebo na vývoz alebo predaj na vývoz akéhokoľvek tovaru určeného na územie druhej strany v súlade s článkom XI dohody GATT 1994 a jeho vysvetliviek. Na tento účel je článok XI dohody GATT 1994 a jeho vysvetlivky zahrnutý do tejto dohody a je jej súčasťou mutatis mutandis.
ČLÁNOK 2.10
Poplatky a iné platby týkajúce sa dovozu
Každá strana zabezpečí, aby boli všetky poplatky a platby akéhokoľvek druhu (okrem cla a iných položiek, ktoré sú vyňaté z vymedzenia cla podľa článku 2.3 písm. a), b) a d)) uložené na dovoz, alebo v súvislosti s ním, sumou obmedzené na približné náklady poskytnutých služieb, aby sa nepočítali na základe ad valorem a aby nepredstavovali nepriamu ochranu domáceho tovaru alebo zdaňovanie dovozu na fiškálne účely.
EU/KR/sk 19
ČLÁNOK 2.11
Clo, dane alebo iné poplatky a platby týkajúce sa vývozu
Žiadna strana nemôže zachovať ani zaviesť žiadne clo, dane alebo iné poplatky a platby uložené na vývoz tovaru do druhej strany, alebo v súvislosti s ním, a ani iné vnútroštátne dane, poplatky a platby na tovar vyvážaný do druhej strany, ktoré prevyšujú clo, dane alebo iné poplatky a platby, ktoré boli uložené na podobný tovar určený na predaj na vnútornom trhu.
ČLÁNOK 2.12
Colné hodnotenie
Dohoda o uplatňovaní článku VII dohody GATT 1994 obsiahnutá v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o colnom hodnotení“) je zahrnutá do tejto dohody a je jej súčasťou mutatis mutandis. Výhrady a možnosti stanovené v článku 20 a odseky 2 až 4 prílohy III k dohode o colnom hodnotení sa neuplatňujú.
EU/KR/sk 20
ČLÁNOK 2.13
Štátne obchodné podniky
1.Strany potvrdzujú svoje existujúce práva a povinnosti podľa článku XVII dohody GATT 1994, jeho vysvetliviek a Dohovoru o interpretácii článku XVII dohody GATT 1994 obsiahnutých v prílohe 1A k dohode o WTO, ktoré sú zahrnuté aj do tejto dohody a sú jej súčasťou mutatis mutandis.
2.Ak niektorá strana žiada druhú stranu o informácie týkajúce sa individuálnych prípadov štátnych obchodných podnikov, spôsobu ich fungovania a vplyvu ich operácií na dvojstranný obchod, dožiadaná strana zohľadní potrebu zabezpečiť maximálnu možnú transparentnosť bez toho, aby bol dotknutý článok XVII.4 písm. d) dohody GATT 1994 o dôverných informáciách.
ČLÁNOK 2.14
Odstránenie odvetvových nesadzobných opatrení
1.Strany realizujú svoje záväzky týkajúce sa nesadzobných opatrení na tovar v konkrétnom odvetví v súlade so záväzkami stanovenými v prílohách 2-B až 2-E.
2.Po troch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody a na žiadosť ktorejkoľvek strany strany konzultujú s cieľom posúdiť rozšírenie rozsahu svojich záväzkov týkajúcich sa nesadzobných opatrení na tovar v konkrétnom odvetví.
EU/KR/sk 21
ODDIEL D
OSOBITNÉ VÝNIMKY TÝKAJÚCE SA TOVARU
ČLÁNOK 2.15
Všeobecné výnimky
1.Strany potvrdzujú, že ich existujúce práva a povinnosti podľa článku XX dohody GATT 1994 a jeho vysvetliviek, ktoré sú zahrnuté do tejto dohody a sú jej súčasťou, sa uplatňujú na obchod s tovarom, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda mutatis mutandis.
2.Strany sú si vedomé, že pred prijatím akýchkoľvek opatrení stanovených v písmenách i) a j) článku XX dohody GATT 1994 strana, ktorá má v úmysle prijať opatrenia, poskytne druhej strane všetky relevantné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany. Strany sa môžu dohodnúť na akýchkoľvek prostriedkoch potrebných na odstránenie ťažkostí. Ak sa nedosiahne dohoda do 30 dní od poskytnutia týchto informácií, strana môže na príslušný tovar uplatniť opatrenia podľa tohto článku. V prípade, že výnimočné a kritické okolnosti vyžadujúce si okamžité kroky znemožňujú predchádzajúce informovanie alebo preskúmanie, strana, ktorá má v úmysle prijať opatrenia, môže okamžite uplatniť preventívne opatrenia potrebné na riešenie situácie a bezodkladne o tom informuje druhú stranu.
EU/KR/sk 22
ODDIEL E
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
ČLÁNOK 2.16
Výbor pre obchod s tovarom
1.Výbor pre obchod s tovarom zriadený podľa článku 15.2. ods. 1 (Osobitné výbory) zasadá na žiadosť ktorejkoľvek strany alebo na žiadosť Výboru pre obchod s cieľom posúdiť akúkoľvek záležitosť vyplývajúcu z tejto kapitoly a skladá sa zo zástupcov strán.
2.Funkcie výboru sú:
a)podpora obchodu s tovarom medzi stranami aj prostredníctvom konzultácií o urýchlení a rozšírení rozsahu odstraňovania cla a o rozšírení rozsahu záväzkov týkajúcich sa nesadzobných opatrení podľa tejto dohody a prípadne ďalších záležitostí a
b)riešenie sadzobných a nesadzobných opatrení v oblasti obchodu s tovarom medzi stranami a prípadne postúpenie týchto záležitostí na posúdenie Výboru pre obchod,
ak tieto úlohy neboli zverené príslušným pracovným skupinám zriadeným podľa článku 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny).
EU/KR/sk 23
ČLÁNOK 2.17
Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci
1.Obe strany sú presvedčené, že na vykonávanie a kontrolu preferenčného colného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto kapitoly je nevyhnutná administratívna spolupráca a zdôrazňujú, že sú odhodlané bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti.
2.Ak niektorá strana na základe objektívnej informácie zistí, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam a podvodom, na žiadosť tejto strany do 20 dní od tejto žiadosti zasadne Colný výbor, aby urýchlene našiel riešenie tejto situácie. Konzultácie, ktoré sa uskutočnia v rámci Colného výboru, sa budú považovať za konzultácie, ktoré spĺňajú takú istú funkciu ako konzultácie podľa článku 14.3 (Konzultácie).
EU/KR/sk 24
TRETIA KAPITOLA
OBCHODNÉ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY
ODDIEL A
DVOJSTRANNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA
ČLÁNOK 3.1
Uplatňovanie dvojstranného ochranného opatrenia
1.Ak sa v dôsledku zníženia alebo odstránenia cla podľa tejto dohody tovar s pôvodom v jednej zo strán dováža na územie druhej strany v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo v pomere k domácej výrobe, a za takých podmienok, že spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu, ktorý vyrába podobný alebo priamo konkurujúci tovar, dovážajúca strana môže prijať opatrenia stanovené v odseku 2 v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto oddiele.
2.Dovážajúca strana môže prijať dvojstranné ochranné opatrenie, ktorým sa:
a)pozastavuje ďalšie znižovanie colnej sadzby na príslušný tovar, stanovené v tejto dohode alebo
EU/KR/sk 25
b)zvyšuje colná sadzba na tento tovar na úroveň, ktorá nepresahuje nižšiu z týchto hodnôt:
i)colná sadzba uplatňovaná na tovar podľa doložky najvyšších výhod v platnosti v čase, keď bolo prijaté opatrenie alebo
ii)základná colná sadzba stanovená v zoznamoch uvedených v prílohe 2-A (Odstránenie cla) podľa článku 2.5. ods. 2 (Odstránenie cla).
ČLÁNOK 3.2
Podmienky a obmedzenia
1.Strana písomne informuje druhú stranu o začatí prešetrovania opísaného v odseku 2 a konzultuje s druhou stranou čo najskôr pred uplatnením dvojstranného ochranného opatrenia s cieľom preskúmať informácie zistené počas prešetrovania a vymeniť si názory na dané opatrenie.
2.Strana uplatní dvojstranné ochranné opatrenie iba na základe prešetrovania jej príslušnými orgánmi v súlade s článkami 3 a 4.2 písm. c) Dohody o ochranných opatreniach, obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o ochranných opatreniach“) a na tento účel sú články 3 a 4.2 písm. c) dohody o ochranných opatreniach zaradené do tejto dohody a sú jej súčasťou mutatis mutandis.
EU/KR/sk 26
3.V prešetrovaní uvedenom v odseku 2 strana dodržiava požiadavky článku 4.2 písm. a) dohody o ochranných opatreniach a na tento účel je článok 4.2 písm. a) dohody o ochranných opatreniach zaradený do tejto dohody a je jej súčasťou mutatis mutandis.
4.Každá strana zabezpečí, aby jej príslušné orgány ukončili každé takéto prešetrovanie do jedného roka odo dňa jeho začatia.
5.Každá strana smie uplatňovať dvojstranné ochranné opatrenie:
a)len v rozsahu a na taký čas, ktoré sú potrebné na zabránenie vážnej ujme, alebo na jej nápravu, a na uľahčenie prispôsobenia;
b)nie dlhšie ako dva roky, toto obdobie však môže byť predĺžené o dva roky, ak príslušné orgány dovážajúcej strany usúdia, v súlade s postupmi stanovenými v tomto článku, že toto opatrenie je naďalej potrebné na zabránenie vážnej ujme alebo na jej nápravu a na uľahčenie prispôsobenia a že existujú dôkazy, že priemysel sa prispôsobuje, za predpokladu, že celkové obdobie uplatňovania ochranného opatrenia vrátane obdobia počiatočného uplatňovania a akéhokoľvek jeho predĺženia nepresiahne štyri roky alebo
c)do uplynutia prechodného obdobia, po jeho uplynutí iba v prípade, že s tým druhá strana súhlasí.
6.Ak niektorá strana zruší dvojstranné ochranné opatrenie, colná sadzba bude zodpovedať sadzbe podľa jej zoznamu uvedeného v prílohe 2-A (Odstránenie cla), ktorá by sa uplatňovala v prípade, ak by opatrenie nebolo prijaté.
EU/KR/sk 27
ČLÁNOK 3.3
Dočasné opatrenia
Za kritických okolností, kde by oneskorenie spôsobilo škodu, ktorú by bolo ťažké odstrániť, môže ktorákoľvek strana požiadať o dočasné dvojstranné ochranné opatrenie na základe predbežného zistenia, že existuje jasný dôkaz, že dovoz tovaru s pôvodom v druhej strane sa zvýšil v dôsledku zníženia alebo odstránenia cla na základe tejto dohody a takýto dovoz spôsobuje vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu alebo hrozí, že ju spôsobí. Trvanie akéhokoľvek dočasného opatrenia nepresiahne 200 dní, počas ktorých strana splní požiadavky článkov 3.2. ods. 2 a 3.2. ods. 3. Strana bezodkladne preplatí akékoľvek zvýšenie cla, ak sa na základe prešetrovania opísaného v článku 3.2. ods. 2 zistí, že požiadavky článku 3.1 nie sú splnené. Trvanie akéhokoľvek dočasného opatrenia sa započíta do obdobia stanoveného v článku 3.2. ods. 5 písm. b).
ČLÁNOK 3.4
Kompenzácia
1.Strana, ktorá uplatňuje dvojstranné ochranné opatrenie, konzultuje s druhou stranou s cieľom vzájomne sa dohodnúť na primeranej kompenzácii liberalizujúcej obchod vo forme úľav, ktoré majú v podstate rovnocenný vplyv na obchod alebo zodpovedajú hodnote dodatočného cla, ktoré sa očakáva v dôsledku prijatia ochranného opatrenia. Strana poskytne príležitosť na takéto konzultácie najneskôr do 30 dní od začatia uplatňovania dvojstranného ochranného opatrenia.
EU/KR/sk 28
2.Ak nedôjde na základe konzultácií podľa odseku 1 k dohode o kompenzácii liberalizujúcej obchod do 30 dní od začatia konzultácií, strana, na ktorej tovar sa vzťahuje ochranné opatrenie, môže pozastaviť uplatňovanie v podstate rovnocenných úľav voči strane, ktorá uplatňuje ochranné opatrenie.
3.Právo na pozastavenie uvedené v odseku 2 sa neuplatňuje prvých 24 mesiacov, počas ktorých je v platnosti dvojstranné ochranné opatrenie za predpokladu, že ochranné opatrenie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
ČLÁNOK 3.5
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto oddielu:
„vážna ujma a hrozba vážnej ujmy“ sa chápu v súlade s článkom 4.1 písm. a) a b) dohody o ochranných opatreniach. Na tento účel je článok 4.1 písm. a) a b) zahrnutý do tejto dohody a je jej súčasťou mutatis mutandis a
„prechodné obdobie“ v súvislosti s tovarom znamená obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 10 rokov odo dňa ukončenia zníženia alebo odstránenia cla, v závislosti od daného tovaru.
EU/KR/sk 29
ODDIEL B
POĽNOHOSPODÁRSKE OCHRANNÉ OPATRENIA
ČLÁNOK 3.6
Ochranné opatrenia v poľnohospodárskej oblasti
1.Strana môže uplatniť opatrenie vo forme vyššieho dovozného cla na poľnohospodársky tovar s pôvodom, ktorý sa nachádza v jej zozname uvedenom v prílohe 3, v súlade s odsekmi 2 až 8, ak je celkový objem dovozu tohto tovaru v každom roku vyšší ako spúšťacia úroveň stanovená v jej zozname uvedenom v prílohe 3.
2.Clo podľa odseku 1 nepresahuje najnižšiu z týchto sadzieb: platnú sadzbu uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod alebo sadzbu uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod v platnosti v deň bezprostredne predchádzajúci dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo colnú sadzbu stanovenú v jej zozname uvedenom v prílohe 3.
3.Clo, ktoré každá strana uplatňuje podľa odseku 1, sa stanoví podľa jej zoznamov uvedených v prílohe 3.
4.Žiadna strana nesmie uplatňovať alebo zachovať ochranné opatrenie v poľnohospodárskej oblasti podľa tohto článku a súčasne uplatňovať alebo zachovať v súvislosti s tým istým tovarom:
a)dvojstranné ochranné opatrenie v súlade s článkom 3.1;
EU/KR/sk 30
b)opatrenie podľa článku XIX dohody GATT 1994 a dohody o ochranných opatreniach alebo
c)osobitné ochranné opatrenie podľa článku 5 dohody o poľnohospodárstve.
5.Akékoľvek ochranné opatrenie v poľnohospodárskej oblasti strana uplatňuje transparentným spôsobom. Do 60 dní od uloženia ochranného opatrenia v poľnohospodárskej oblasti strana uplatňujúca opatrenie písomne informuje druhú stranu a poskytne jej príslušné údaje týkajúce sa opatrenia. Na písomnú žiadosť vyvážajúcej strany strany konzultujú o uplatňovaní opatrenia.
6.Vykonávanie a fungovanie tohto článku môže byť predmetom diskusie a preskúmania vo Výbore pre obchod s tovarom uvedenom v článku 2.16 (Výbor pre obchod s tovarom).
7.Žiadna strana nesmie uplatňovať alebo zachovať ochranné opatrenie v poľnohospodárskej oblasti na poľnohospodársky tovar s pôvodom:
a)ak uplynulo obdobie uvedené v ochranných ustanoveniach v poľnohospodárskej oblasti v jej zozname uvedenom v prílohe 3 alebo
b)ak sa opatrením zvyšuje colná sadzba v rámci kvóty na tovar podliehajúci CK stanovenej v dodatku 2-A-1 k jej zoznamu uvedenému v prílohe 2-A (Odstránenie cla).
EU/KR/sk 31
8.Akékoľvek dodávky príslušného tovaru, ktoré boli odoslané na základe zmluvy uzavretej predtým, ako bolo uložené dodatočné clo podľa odsekov 1 až 4, budú oslobodené od akéhokoľvek takéhoto dodatočného cla s podmienkou, že môžu byť na účely začatia uplatňovania odseku 1 v danom roku započítané do objemu dovozu príslušného tovaru počas nasledujúceho roku.
ODDIEL C
CELOSVETOVÉ OCHRANNÉ OPATRENIA
ČLÁNOK 3.7
Celosvetové ochranné opatrenia
1.Každej strane zostávajú jej práva a povinnosti podľa článku XIX dohody GATT 1994 a dohody o ochranných opatreniach. Ak nie je v tomto článku stanovené inak, z dohody nevyplývajú žiadne dodatočné práva ani dohoda stranám neukladá žiadne dodatočné povinnosti v súvislosti s opatreniami prijatými podľa článku XIX dohody GATT 1994 a dohody o ochranných opatreniach.
2.Na žiadosť druhej strany a za predpokladu, že má podstatný záujem, strana, ktorá má v úmysle prijať ochranné opatrenia bezodkladne poskytne ad hoc písomné oznámenie všetkých relevantných informácií o začatí ochranného prešetrovania, dočasné a konečné zistenia prešetrovania.
EU/KR/sk 32
3.Na účely tohto článku sa usudzuje, že strana má podstatný záujem, ak patrí medzi päť najväčších dodávateľov dovážaného tovaru počas posledného trojročného obdobia, vypočítané z hľadiska absolútneho objemu alebo hodnoty.
4.Žiadna strana nesmie uplatňovať v súvislosti s tým istým tovarom súčasne:
a)dvojstranné ochranné opatrenie v súlade s článkom 3.1 a
b)opatrenie podľa článku XIX dohody GATT 1994 a dohody o ochranných opatreniach.
5.Žiadna strana nesmie vo veciach vyplývajúcich z tohto oddielu využiť štrnástu kapitolu (Urovnávanie sporov).
EU/KR/sk 33
ODDIEL D
ANTIDUMPINGOVÉ A VYROVNÁVACIE CLO
ČLÁNOK 3.8
Všeobecné ustanovenia
1.Ak nie je v tejto kapitole stanovené inak, stranám zostávajú ich práva a povinnosti podľa článku VI dohody GATT 1994, Dohody o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „antidumpingová dohoda“) a Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach“).
2.Strany súhlasia, že antidumpingové a vyrovnávacie clo by sa malo používať v úplnom súlade s príslušnými požiadavkami WTO a pokiaľ ide o konania týkajúce sa tovaru s pôvodom v druhej strane, malo by byť založené na spravodlivom a transparentnom systéme. Na tento účel strany hneď po uložení akýchkoľvek dočasných opatrení a v každom prípade pred konečným stanovením zabezpečia úplné a zmysluplné zverejnenie všetkých základných skutočností a úvah, na ktorých základe bolo prijaté rozhodnutie uplatňovať opatrenia, bez toho, aby bol dotknutý článok 6.5 antidumpingovej dohody a článok 12.4 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Zverejnenia majú písomnú formu a zainteresovaným stranám poskytujú dostatok času na vyjadrenie.
EU/KR/sk 34
3.S cieľom zabezpečiť maximálnu účinnosť pri uskutočňovaní prešetrovaní týkajúcich sa antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla, a najmä vzhľadom na primerané právo na obhajobu, strany súhlasia s používaním anglického jazyka v dokumentoch predložených v prešetrovaniach týkajúcich sa antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla. Žiadna časť tohto odseku nebráni Kórei, aby požiadala o objasnenie v kórejčine, ak:
a)kórejské prešetrovacie orgány nepokladajú zmysel predložených dokumentov za dostatočne jasný na účely prešetrovania týkajúceho sa antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla a
b)žiadosť je prísne obmedzená na časť, ktorá nie je dostatočne jasná na účely prešetrovania týkajúceho sa antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla.
4.Za predpokladu, že vykonávanie prešetrovania sa zbytočne nespomalí, zainteresovaným stranám sa počas prešetrovaní týkajúcich sa antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla poskytne možnosť vypočutia, aby mohli vyjadriť svoje stanoviská.
ČLÁNOK 3.9
Oznámenie
1.Po tom, čo príslušné orgány strany prijmú riadne podloženú žiadosť týkajúcu sa antidumpingového cla v súvislosti s dovozom z druhej strany, a najneskôr 15 dní pred začatím prešetrovania, strana zašle druhej strane písomné oznámenie o tom, že prijala jej žiadosť.
EU/KR/sk 35
2.Po tom, čo príslušné orgány strany prijmú riadne podloženú žiadosť týkajúcu sa vyrovnávacieho cla v súvislosti s dovozom z druhej strany, a pred začatím prešetrovania, strana zašle druhej strane písomné oznámenie o tom, že prijala jej žiadosť, a umožní druhej strane stretnutie na účely konzultácie s jej príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o danú žiadosť.
ČLÁNOK 3.10
Posúdenie verejného záujmu
Strany sa pred uložením antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla snažia posúdiť verejný záujem.
ČLÁNOK 3.11
Prešetrovanie po ukončení na základe preskúmania
Strany súhlasia s osobitne starostlivým preskúmaním akejkoľvek žiadosti o začatie prešetrovania týkajúceho sa antidumpingového cla na tovar s pôvodom v druhej strane a s ktorým v súvislosti boli v dôsledku preskúmania ukončené antidumpingové opatrenia v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Pokiaľ sa na základe tohto preskúmania pred začatím prešetrovania nepreukáže, že okolností sa zmenili, v prešetrovaní sa nepokračuje.
EU/KR/sk 36
ČLÁNOK 3.12
Súhrnné posúdenie
Ak dovoz z viac ako jednej krajiny súčasne podlieha prešetrovaniu týkajúcemu sa antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla, strana osobitne starostlivo preskúma, či je vhodné súhrnne posúdiť vplyv dovozu z druhej strany vzhľadom na podmienky hospodárskej súťaže medzi dovezeným tovarom a na podmienky hospodárskej súťaže medzi dovezeným tovarom a podobným domácim tovarom.
ČLÁNOK 3.13
Norma de minimis uplatniteľná na preskúmanie
1.Akékoľvek opatrenie, ktoré podlieha preskúmaniu podľa článku 11 antidumpingovej dohody, sa ukončí, ak sa zistí, že pravdepodobné dumpingové rozpätie pri opätovnom výskyte dumpingu je nižšie ako hranica de minimis stanovená v článku 5.8 antidumpingovej dohody.
2.Pri stanovovaní individuálnych rozpätí podľa článku 9.5 antidumpingovej dohody sa neukladá žiadne clo na vývozcov alebo výrobcov vo vyvážajúcej strane, pre ktorú bolo na základe reprezentatívneho predaja na vývoz stanovené, že dumpingové rozpätie je nižšie ako hranica de minimis stanovená v článku 5.8 antidumpingovej dohody.
EU/KR/sk 37
ČLÁNOK 3.14
Pravidlo nižšieho cla
Ak sa niektorá strana rozhodne uložiť antidumpingové alebo vyrovnávacie clo, suma takéhoto cla nepresiahne rozpätie dumpingu alebo vyrovnateľných subvencií a mala by byť nižšia než rozpätie, ak by takéto nižšie clo bolo primerané v záujme odstránenia ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu.
ČLÁNOK 3.15
Urovnávanie sporov
Žiadna strana nesmie vo veciach vyplývajúcich z tohto oddielu využiť štrnástu kapitolu (Urovnávanie sporov).
EU/KR/sk 38
ODDIEL E
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
ČLÁNOK 3.16
Pracovná skupinu pre spoluprácu v oblasti obchodných nápravných prostriedkov
1.Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti obchodných nápravných prostriedkov zriadená v súlade s článkom 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny) je fórum pre dialóg o spolupráci v oblasti obchodných nápravných prostriedkov.
2.Pracovná skupina plní tieto funkcie:
a)zlepšuje vedomosti obidvoch strán, pokiaľ ide o právne predpisy, politiky a prax v oblasti obchodných nápravných prostriedkov druhej strany a porozumenie im;
b)vykonáva dohľad nad uplatňovaním tejto kapitoly;
c)zlepšuje spoluprácu medzi orgánmi strany zodpovednými za záležitosti týkajúce sa obchodných nápravných prostriedkov;
EU/KR/sk 39
d)poskytuje stranám fórum na výmenu informácií o záležitostiach súvisiacich s antidumpingom, subvenciami a vyrovnávacími a ochrannými opatreniami;
e)poskytuje stranám fórum na diskusiu o iných relevantných témach spoločného záujmu vrátane:
i)medzinárodných záležitostí týkajúcich sa obchodných nápravných prostriedkov, a to aj záležitostí týkajúcich sa rokovaní o pravidlách v rámci kola rokovaní WTO v Dauhe a
ii)praxe príslušných orgánov strán v prešetrovaniach týkajúcich sa antidumpingového a vyrovnávacieho cla ako napríklad uplatňovania „dostupných skutočností“ a postupov overovania a
f)spolupracuje v akejkoľvek inej záležitosti, ktorú strany považujú za nevyhnutnú.
3.Pracovná skupina zvyčajne zasadá ročne a v prípade potreby je možné na žiadosť ktorejkoľvek strany zorganizovať dodatočné zasadanie.
EU/KR/sk 40
ŠTVRTÁ KAPITOLA
TECHNICKÉ PREKÁŽKY OBCHODU
ČLÁNOK 4.1
Potvrdenie Dohody o technických prekážkach obchodu
Strany potvrdzujú svoje existujúce práva a povinnosti voči sebe navzájom podľa Dohody o technických prekážkach obchodu obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o technických prekážkach obchodu“), ktorá je zaradená do tejto dohody a je jej súčasťou mutatis mutandis.
ČLÁNOK 4.2
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
1.Táto kapitola sa vzťahuje na vypracovanie, prijatie a uplatňovanie noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody, ako je vymedzené v dohode o technických prekážkach obchodu, ktoré môžu mať vplyv na obchod s tovarom medzi stranami.
EU/KR/sk 41
2.Bez ohľadu na odsek 1 sa táto kapitola nevzťahuje na:
a)technické špecifikácie vypracované vládnymi orgánmi na účely požiadaviek týchto orgánov na výrobu alebo spotrebu alebo
b)sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ako sú vymedzené v prílohe A k Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení obsiahnutej v prílohe 1A k dohode o WTO (ďalej len „dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach“).
3.Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia použité v prílohe 1 k dohode o technických prekážkach obchodu.
ČLÁNOK 4.3
Spolupráca
1.Strany posilnia svoju spoluprácu v oblasti noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody s cieľom zvýšiť vzájomné porozumenie svojim príslušným systémom a uľahčiť prístup na svoje príslušné trhy. Na tento účel môžu začať dialógy o právnych predpisoch na horizontálnej, ako aj na odvetvovej úrovni.
EU/KR/sk 42
2.V rámci svojej dvojstrannej spolupráce sa strany snažia hľadať, vyvíjať a podporovať iniciatívy uľahčujúce obchod, čo môže zahŕňať nasledujúce činnosti, ale nielen tieto:
a)posilňovanie regulačnej spolupráce, napríklad prostredníctvom výmeny informácií, skúseností a údajov a prostredníctvom vedeckej a technickej spolupráce s cieľom zvyšovať kvalitu a úroveň svojich technických predpisov a efektívne využívať regulačné zdroje;
b)prípadné zjednodušovanie technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody;
c)ak strany súhlasia a ak je to vhodné, napríklad v prípade, že neexistuje medzinárodná norma, zabránenie zbytočným rozdielom v prístupe k predpisom a postupom posudzovania zhody a snaha o možnosť spojiť alebo zosúladiť technické požiadavky a
d)podpora a povzbudzovanie dvojstrannej spolupráce medzi ich príslušnými verejnými alebo súkromnými organizáciami zodpovednými za metrológiu, normalizáciu, skúšobníctvo, osvedčovanie a akreditáciu.
3.Na žiadosť strana náležite zváži návrhy, ktoré predloží druhá strana, pokiaľ ide o spoluprácu podľa tejto kapitoly.
EU/KR/sk 43
ČLÁNOK 4.4
Technické predpisy
1.Strany sa dohodli, že sa budú snažiť čo najefektívnejšie využívať osvedčené regulačné postupy, ako je uvedené v dohode o technických prekážkach obchodu. Strany sa najmä dohodli, že:
a)budú plniť svoje povinnosti týkajúce sa transparentnosti, ako sa uvádza v dohode o technických prekážkach obchodu;
b)budú používať medzinárodné normy ako základ technických predpisov vrátane postupov posudzovania zhody s výnimkou prípadov, kde by takéto medzinárodné normy boli neúčinné alebo nevhodné na dodržanie legitímnych sledovaných cieľov, a tam, kde sa medzinárodné normy ako základ nepoužijú, vysvetliť druhej strane dôvody, prečo sa tieto normy považujú za nevhodné alebo neúčinné na daný účel;
c)ak niektorá strana prijala alebo navrhuje, že prijme technický predpis, poskytnú druhej strane na žiadosť dostupné informácie týkajúce sa cieľa, právneho základu a odôvodnenia tohto technického predpisu;
d)stanovia mechanizmy na poskytovanie kvalitnejších informácií o technických predpisoch hospodárskym subjektom druhej strany (aj prostredníctvom webovej stránky dostupnej pre verejnosť), a najmä na žiadosť druhej strany alebo jej hospodárskych subjektov bez zbytočného odkladu poskytnú písomné informácie a prípadne, ak sú dostupné, písomné usmernenie k dodržiavaniu svojich technických predpisov;
EU/KR/sk 44
e)primerane zvážia stanoviská druhej strany, ak je časť procesu vývoja technického predpisu otvorená na verejnú konzultáciu, a na žiadosť poskytnú písomnú odpoveď na pripomienky druhej strany;
f)pri oznamovaní podľa dohody o technických prekážkach obchodu, poskytnú druhej strane aspoň 60 dní od oznámenia na predloženie písomných pripomienok k návrhu a
g)od zverejnenia technických predpisov do ich nadobudnutia účinnosti poskytnú hospodárskym subjektom druhej strany dostatok času na prispôsobenie, okrem prípadov, keď dôjde k naliehavým problémom v súvislosti s ochranou bezpečnosti, zdravia, životného prostredia alebo národnej bezpečnosti, alebo ak by hrozilo, že tieto problémy nastanú, a ak je to možné, primerane zvážia odôvodnené žiadosti o predĺženie lehoty na predloženie pripomienok.
2.Každá strana zabezpečí, aby sa hospodárskym subjektom a iným zainteresovaným stranám druhej strany umožnilo zúčastniť sa na akomkoľvek formálnom verejnom konzultačnom procese týkajúcom sa vývoja technických predpisov za podmienok nie menej priaznivých, než sú podmienky poskytnuté jej vlastným právnickým a fyzickým osobám.
3.Každá strana sa usiluje uplatňovať technické predpisy jednotne a konzistentne na celom svojom území. Ak Kórea informuje stranu EÚ o nejakej obchodnej otázke pravdepodobne vyplývajúcej z rozdielov v právnych predpisoch členských štátov Európskej únie, ktorá nie je podľa Kórey v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, strana EÚ vyvinie čo najväčšiu snahu o včasné vyriešenie tejto otázky.
EU/KR/sk 45
ČLÁNOK 4.5
Normy
1.Strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce z článku 4.1 dohody o technických prekážkach obchodu, aby sa zabezpečilo, že ich normalizačné orgány prijmú a budú dodržiavať Zásady správnej praxe na prípravu a prijímanie a uplatňovanie noriem, uvedené v prílohe 3 k dohode o technických prekážkach obchodu a budú brať do úvahy zásady stanovené v rozhodnutiach a odporúčaniach prijatých výborom od 1. januára 1995, G/TBT/1/rev. 8, 23. máj 2002, oddiel IX (Rozhodnutie výboru o zásadách pre vypracovanie medzinárodných noriem, príručiek a odporúčaní vo vzťahu k článkom 2, 5 a prílohe 3 k tejto dohode), vydaných Výborom WTO pre technické prekážky obchodu.
2.Strany sa zaväzujú, že si budú vymieňať informácie o:
a)svojom využívaní noriem v súvislosti s technickými predpismi;
b)svojich vzájomných normalizačných procesoch a rozsahu používania medzinárodných noriem ako základu pre ich vnútroštátne a regionálne normy a
c)dohodách o spolupráci vykonávaných ktoroukoľvek zo strán v oblasti normalizácie, napríklad informácie o otázkach týkajúcich sa normalizácie v dohodách o voľnom obchode s tretími stranami.
EU/KR/sk 46
ČLÁNOK 4.6
Posudzovanie zhody a akreditácia
1.Strany uznávajú, že existuje široká škála mechanizmov na uľahčenie prijatia výsledkov postupov posudzovania zhody uskutočňovaných na území druhej strany vrátane:
a)dohôd o vzájomnom prijatí výsledkov postupov posudzovania zhody v súvislosti s osobitnými technickými predpismi uskutočňovanými orgánmi so sídlom na území druhej strany;
b)postupov akreditácie na oprávňovanie orgánov posudzovania zhody so sídlom na území druhej strany;
c)určenia orgánov posudzovania zhody so sídlom na území druhej strany vládou;
d)uznávania výsledkov postupov posudzovania zhody uskutočňovaných na území jednej strany druhou stranou;
e)dobrovoľných dohôd medzi orgánmi posudzovania zhody na území každej strany a
f)prijatia vyhlásenia dodávateľa o zhode dovážajúcou stranou.
EU/KR/sk 47
2.Najmä so zreteľom na uvedené sa strany zaväzujú:
a)zintenzívniť vzájomnú výmenu informácií o týchto a podobných mechanizmoch s cieľom uľahčiť prijatie výsledkov posudzovania zhody;
b)vymieňať si informácie o postupoch posudzovania zhody, a najmä o kritériách používaných na výber primeraných postupov posudzovania zhody v súvislosti s osobitnými výrobkami;
c)vymieňať si informácie o akreditačnej politike a posúdiť, ako najlepšie využiť medzinárodné normy pre akreditáciu a medzinárodné dohody vzťahujúce sa na akreditačné orgány strán napríklad prostredníctvom mechanizmov Medzinárodnej spolupráce pre akreditáciu laboratórií a Medzinárodného akreditačného fóra a
d)v súlade s článkom 5.1. ods. 2 dohody o technických prekážkach obchodu vyžadovať postupy posudzovania zhody, ktoré nie sú prísnejšie, než je nevyhnutné.
3.Zásady a postupy stanovené v súvislosti s vypracovaním a prijatím technických predpisov podľa článku 4.4 s cieľom predísť nepotrebným prekážkam obchodu a zabezpečiť transparentnosť a nediskrimináciu sa uplatňujú aj vo vzťahu k povinným postupom posudzovania zhody.
EU/KR/sk 48
ČLÁNOK 4.7
Dohľad nad trhom
Strany sa zaväzujú vymieňať si názory na dohľad nad trhom a činnosti presadzovania.
ČLÁNOK 4.8
Poplatky za posudzovanie zhody
Strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podľa článku 5.2. ods. 5 dohody o technických prekážkach obchodu, že poplatky za povinné posudzovanie zhody dovážaných výrobkov sú porovnateľné s poplatkami ukladanými za posudzovanie zhody podobných výrobkov domáceho pôvodu alebo výrobkov s pôvodom v inej krajine pri zohľadnení nákladov na komunikáciu, dopravu a iných nákladov vyplývajúcich z rozdielov medzi polohou zariadení žiadateľa a orgánu posudzovania zhody, a zaväzujú sa uplatňovať túto zásadu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.
EU/KR/sk 49
ČLÁNOK 4.9
Značenie a označovanie
1.Strany sú si vedomé ustanovenia odseku 1 prílohy 1 k dohode o technických prekážkach obchodu, že technický predpis môže zahŕňať požiadavky na značenie alebo na označovanie výrobku alebo sa nimi výlučne zaoberať a súhlasia, že ak je v ich technických predpisoch obsiahnuté povinné značenie alebo označovanie, budú sa riadiť zásadami článku 2.2 dohody o technických prekážkach obchodu, t. j. že technické predpisy by sa nemali vypracovávať s cieľom vytvoriť zbytočné prekážky medzinárodného obchodu alebo tieto prekážky by nemali byť ich dôsledkom, a nemali by obmedzovať obchod viac, ako je nevyhnutné na splnenie legitímneho cieľa.
2.Strany najmä súhlasia, že ak niektorá strana vyžaduje povinné značenie alebo označovanie výrobkov:
a)strana sa usiluje minimalizovať svoje požiadavky na značenie alebo označovanie iné ako značenie alebo označovanie relevantné pre spotrebiteľov alebo používateľov výrobku. Ak sa vyžaduje označovanie na iné účely, napríklad fiškálne, táto požiadavka sa formuluje spôsobom, ktorý neobmedzuje obchod viac, ako je nevyhnutné na splnenie legitímneho cieľa;
b)strana môže špecifikovať formu označenia alebo značiek, ale v tejto súvislosti nevyžaduje žiadne predchádzajúce schválenie, registráciu alebo certifikáciu. Toto ustanovenie sa nedotýka práva strany vyžadovať predchádzajúce schválenie osobitnej informácie, ktorá sa má poskytnúť na označení alebo značke vzhľadom na príslušný vnútroštátny predpis;
EU/KR/sk 50
c)ak strana od hospodárskych subjektov vyžaduje používanie jedinečného identifikačného čísla, strana takéto číslo hospodárskym subjektom druhej strany vydá bez zbytočného odkladu a na nediskriminačnom základe;
d)strana môže vyžadovať, aby informácie na značkách a označeniach boli v uvedenom jazyku. Ak existuje medzinárodný systém nomenklatúry prijatý stranami, môže sa tiež použiť. Súčasné používanie iných jazykov nie je zakázané za predpokladu, že buď sú informácie poskytnuté v iných jazykoch rovnaké ako informácie poskytnuté v stanovenom jazyku, alebo informácie poskytnuté v ďalšom jazyku v súvislosti s výrobkom nezavádzajú a
e)strana sa v prípadoch, keď sa usúdi, že legitímne ciele podľa dohody o technických prekážkach obchodu nebudú týmto ohrozené, usiluje prijať skôr dočasné alebo odstrániteľné označenia alebo značky alebo označenie v sprievodnom dokumente ako označenia alebo značky fyzicky pripojené k výrobku.
EU/KR/sk 51
ČLÁNOK 4.10
Koordinačný mechanizmus
1.Strany súhlasia s vymenovaním koordinátorov v oblasti technických prekážok obchodu a poskytnutím relevantných informácií druhej strane, keď sa ich koordinátor v oblasti technických prekážok obchodu zmení. Koordinátori v oblasti technických prekážok obchodu spolupracujú s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto kapitoly a spoluprácu medzi stranami vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto kapitoly.
2.Funkcie koordinátora sú:
a)monitorovanie vykonávania a správy tejto kapitoly, okamžité riešenie akejkoľvek otázky, ktorú predloží ktorákoľvek strana, týkajúcej sa vypracovania, prijatia, uplatňovania alebo presadzovania noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody a na žiadosť ktorejkoľvek strany konzultuje o akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z tejto kapitoly;
b)posilňovanie spolupráce pri vypracovávaní a zlepšovaní noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody;
c)prípadná príprava na začatie dialógov o právnych predpisoch v súlade s článkom 4.3;
EU/KR/sk 52
d)príprava vytvorenia pracovných skupín, ktorých členmi alebo konzultantmi môžu byť mimovládni odborníci a zúčastnené strany na základe vzájomnej dohody strán;
e)výmena informácií o vývoji na mimovládnych, regionálnych a viacstranných fórach, pokiaľ ide o normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody a
f)preskúmanie tejto kapitoly v súvislosti s akýmkoľvek vývojom, pokiaľ ide o dohodu o technických prekážkach obchodu.
3.Koordinátori navzájom komunikujú akýmkoľvek dohodnutým spôsobom, ktorý je vhodný na efektívne a účinné plnenie ich funkcií.
EU/KR/sk 53
PIATA KAPITOLA
SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OPATRENIA
ČLÁNOK 5.1
Cieľ
1.Cieľom tejto kapitoly je minimalizovať nepriaznivé účinky sanitárnych a fytosanitárnych opatrení na obchod a chrániť život alebo zdravie ľudí, zvierat a rastlín na území strán.
2.Okrem toho účelom tejto kapitoly je posilniť spoluprácu medzi stranami v otázkach dobrých životných podmienok zvierat, pričom sa zohľadňujú rôzne faktory, ako sú podmienky strán v oblasti chovu dobytka.
ČLÁNOK 5.2
Rozsah pôsobnosti
Táto kapitola sa uplatňuje na všetky sanitárne a fytosanitárne opatrenia ktorejkoľvek strany, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť obchod medzi stranami.
EU/KR/sk 54
ČLÁNOK 5.3
Vymedzenie pojmu
Na účely tejto kapitoly sanitárne alebo fytosanitárne opatrenie znamená akékoľvek opatrenie vymedzené v odseku 1 prílohy A k dohode o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.
ČLÁNOK 5.4
Práva a povinnosti
Strany potvrdzujú svoje existujúce práva a povinnosti vyplývajúce z dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.
ČLÁNOK 5.5
Transparentnosť a výmena informácií
Strany:
a)zabezpečujú transparentnosť, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia uplatniteľné na obchod;
b)zlepšujú vzájomné porozumenie sanitárnym a fytosanitárnym opatreniam každej strany a ich uplatňovaniu;
EU/KR/sk 55
c)si vymieňajú informácie o otázkach týkajúcich sa vypracovania a uplatňovania sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na obchod medzi stranami, s cieľom minimalizovať ich nepriaznivé účinky na obchod a
d)na žiadosť ktorejkoľvek strany oznamujú požiadavky, ktoré sa uplatňujú na dovoz osobitných výrobkov.
ČLÁNOK 5.6
Medzinárodné normy
Strany:
a)na žiadosť ktorejkoľvek strany spolupracujú na vypracovaní spoločného porozumenia o uplatňovaní medzinárodných noriem v oblastiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na obchod medzi nimi, s cieľom minimalizovať nepriaznivé účinky na obchod medzi nimi a
b)spolupracujú pri vypracovávaní medzinárodných noriem, usmernení a odporúčaní.
EU/KR/sk 56
ČLÁNOK 5.7
Podmienky dovozu
1.Všeobecné podmienky dovozu strany sa uplatňujú na celom území druhej strany.
2.Na vyvážajúcu stranu alebo jej časti sa môžu uložiť dodatočné osobitné podmienky dovozu na základe stanovenia zdravotného stavu zvierat alebo rastlín vyvážajúcej strany alebo jej častí vykonaného dovážajúcou stranou v súlade s usmerneniami a normami dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, Komisie pre Codex Alimentarius, Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“) a Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (ďalej len „IPPC“).
ČLÁNOK 5.8
Opatrenia súvisiace so zdravím zvierat a rastlín
1.Strany uznávajú pojem oblasť bez škodcov alebo chorôb a oblasť s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb v súlade s normami dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, OIE a IPPC a stanovia vhodný postup uznávania týchto oblastí, pričom sa zoberú do úvahy akékoľvek príslušné medzinárodné normy, usmernenia alebo odporúčania.
EU/KR/sk 57
2.Pri stanovovaní týchto oblastí strany zvažujú také faktory, ako je geografické umiestnenie, ekosystémy, epidemiologický dohľad a účinnosť sanitárnych a fytosanitárnych kontrol v týchto oblastiach.
3.Strany úzko spolupracujú pri stanovovaní oblastí bez škodcov alebo chorôb a oblastí s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb s cieľom vybudovať vzájomnú dôveru k postupom uplatňovaným každou stranou pri stanovovaní takýchto oblastí. Strany sa usilujú ukončiť toto budovanie vzájomnej dôvery približne do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody. Úspešné ukončenie spolupráce s cieľom budovania vzájomnej dôvery potvrdí Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia uvedený v článku 5.10.
4.Pri stanovovaní takýchto oblastí vychádza dovážajúca strana pri svojom vlastnom stanovisku k zdravotnému stavu zvierat alebo rastlín vyvážajúcej strany alebo jej častí v zásade z informácií, ktoré jej poskytne vyvážajúca strana v súlade s normami dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a OIE a IPPC a zoberie do úvahy stanovisko vyvážajúcej strany. V tejto súvislosti, ak strana neprijme stanovisko druhej strany, vysvetlí svoje dôvody a pripraví sa na konzultácie.
5.Vyvážajúca strana poskytne potrebné dôkazy s cieľom objektívne preukázať dovážajúcej strane, že takéto oblasti sú a pravdepodobne zostanú oblasťami bez škodcov alebo chorôb prípadne oblasťami s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb. Na tento účel sa dovážajúcej strane na požiadanie umožní prístup potrebný na inšpekciu, testovanie a iné podobné postupy.
EU/KR/sk 58
ČLÁNOK 5.9
Spolupráca v oblasti dobrých životných podmienok zvierat
Strany:
a)si vymieňajú informácie, expertízu a skúsenosti v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a prijímajú pracovný plán takýchto činností a
b)spolupracujú pri vypracovávaní noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v rámci medzinárodných fór, najmä v súvislosti s omráčením a zabitím zvierat.
ČLÁNOK 5.10
Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia
1.Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia stanovený podľa článku 15.2. ods. 1 (Osobitné výbory) môže:
a)vypracovať potrebné postupy alebo opatrenia na vykonávanie tejto kapitoly;
b)monitorovať pokrok pri vykonávaní tejto kapitoly;
EU/KR/sk 59
c)potvrdiť úspešné ukončenie budovania vzájomnej dôvery uvedeného v článku 5.8. ods. 3;
d)rozvíjať postupy na schvaľovanie zariadení na výrobu výrobkov živočíšneho pôvodu a prípadne zariadení na výrobu výrobkov rastlinného pôvodu a
e)slúžiť ako diskusné fórum o problémoch, ktoré vzniknú pri uplatňovaní určitých sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné alternatívy. V tejto súvislosti sa na účely konzultácie na žiadosť ktorejkoľvek strany urýchlene zvolá zasadnutie výboru.
2.Výbor sa skladá zo zástupcov strán a zasadá raz ročne v deň, na ktorom sa strany vzájomne dohodnú. Vzájomne sa dohodnú aj na mieste zasadnutia. Pred zasadnutím sa schváli program zasadnutia. V predsedníctve sa strany striedajú.
ČLÁNOK 5.11
Urovnávanie sporov
Žiadna strana nesmie vo veciach vyplývajúcich z tohto oddielu využiť štrnástu kapitolu (Urovnávanie sporov).
EU/KR/sk 60
ŠIESTA KAPITOLA
COLNÉ POSTUPY A UĽAHČENIE OBCHODU
ČLÁNOK 6.1
Ciele a zásady
S cieľom uľahčiť obchod a podporiť spoluprácu v colnej oblasti na dvojstrannom a viacstrannom základe strany súhlasia so spoluprácou a s prijatím a uplatňovaním svojich požiadaviek a postupov v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu tovaru na základe týchto cieľov a zásad:
a)s cieľom zabezpečiť, aby požiadavky a postupy v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu tovaru boli účinné a primerané;
i)každá strana prijme alebo zachová urýchlené colné postupy, pričom zachová primerané postupy colnej kontroly a výberu;
ii)požiadavky a postupy v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu administratívne nezaťažujú alebo neobmedzujú obchod viac, ako je nevyhnutné na splnenie legitímnych cieľov;
EU/KR/sk 61
iii)každá strana zabezpečí, aby bola na vybavovanie tovaru potrebná minimálna dokumentácia a aby boli elektronické systémy prístupné používateľom colných služieb;
iv)každá strana využíva informačnú technológiu, ktorá urýchľuje postupy na prepustenie tovaru;
v)každá strana zabezpečí, aby jej colné orgány a agentúry zapojené do hraničných kontrol vrátane dovozných, vývozných a tranzitných otázok spolupracovali a koordinovali svoje činnosti a
vi)každá strana stanoví, že využívanie služieb colných deklarantov je dobrovoľné.
b)dovozné, vývozné a tranzitné požiadavky a postupy vychádzajú z nástrojov a noriem medzinárodného obchodu a colných nástrojov a noriem, ktoré strany prijali;
i)medzinárodné obchodné a colné nástroje a normy sú základom dovozných, vývozných a tranzitných požiadaviek a postupov, ak takéto nástroje a normy existujú s výnimkou prípadov, kde by boli neprimeranými alebo neúčinnými prostriedkami na splnenie sledovaných legitímnych cieľov a
ii)požiadavky a postupy týkajúce sa údajov sa používajú a uplatňujú postupne v súlade s modelom colných údajov Svetovej colnej organizácie (ďalej len „WCO“) a so súvisiacimi odporúčaniami a usmerneniami WCO;
EU/KR/sk 62
c)požiadavky a postupy sú pre dovozcov, vývozcov a iné zainteresované strany transparentné a predvídateľné;
d)každá strana včas konzultuje so zástupcami obchodnej komunity a s inými zainteresovanými stranami aj v otázkach dôležitých nových alebo zmenených požiadaviek a postupov pred ich prijatím;
e)zásady alebo postupy riadenia rizika sa uplatňujú tak, aby sa snaha o dodržiavanie pravidiel zamerala na dôležité transakcie;
f)každá strana spolupracuje a vymieňa si informácie na účely podpory uplatňovania a dodržiavania opatrení na uľahčenie obchodu, na ktorých sa dohodlo podľa tejto dohody a
g)opatrenia na uľahčenie obchodu nemajú vplyv na splnenie legitímnych cieľov politiky, ako je ochrana vnútroštátnej bezpečnosti, zdravia a životného prostredia.
ČLÁNOK 6.2
Prepustenie tovaru
1.Každá strana prijme a uplatňuje zjednodušené a účinné colné a iné obchodné požiadavky a postupy s cieľom uľahčiť obchod medzi stranami.
EU/KR/sk 63
2.Podľa odseku 1 každá strana zabezpečí, aby jej colné orgány, hraničné orgány alebo iné príslušné orgány uplatňovali požiadavky a postupy, ktoré:
a)stanovujú prepustenie tovaru v lehote, ktorá nie je dlhšia, než je nevyhnutné na zabezpečenie dodržania ich colných a iných obchodných právnych predpisov a formalít. Každá strana sa bude usilovať o ďalšie skrátenie obdobia na prepustenie tovaru;
b)stanovujú predbežné elektronické podanie a konečné spracovanie informácií pred fyzickým príchodom tovaru (spracovanie pred príchodom), aby sa umožnilo prepustenie tovaru po jeho príchode;
c)umožňujú dovozcom dosiahnuť, aby colné orgány prepustili tovar skôr, než je vydané konečné rozhodnutie colného orgánu tejto strany o platnom cle, daniach a poplatkoch1 a bez toho, aby bolo dotknuté, a
d)umožňujú prepustenie tovaru do voľného obehu v mieste jeho príchodu bez dočasného premiestnenia do skladov a iných zariadení.
1Strana môže od dovozcu vyžadovať, aby poskytol dostatočnú záruku vo forme kaucie, zálohy alebo nejakých iných primeraných nástrojov, ktoré pokryjú celkovú platbu cla, daní a poplatkov v súvislosti s dovozom tovaru.
EU/KR/sk 64
ČLÁNOK 6.3
Zjednodušený colný postup
Strany sa usilujú uplatňovať zjednodušené dovozné a vývozné postupy pre obchodníkov alebo hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú osobitné kritériá, o ktorých rozhodne ktorákoľvek strana a zabezpečia najmä rýchlejšie prepustenie a vybavenie tovaru vrátane predbežného elektronického podania a spracovania informácií pred fyzickým príchodom zásielok, nízky výskyt fyzických kontrol a uľahčenie obchodu, napríklad zjednodušené vyhlásenia s minimálnou dokumentáciou.
ČLÁNOK 6.4
Riadenie rizík
V záujme analýzy a zacielenia rizík, ktoré colným orgánom umožňujú zamerať sa na inšpekcie vysokorizikového tovaru a ktoré zjednodušujú vybavovanie a pohyb nízkorizikového tovaru, každá strana uplatňuje systémy riadenia rizík v čo najväčšej možnej miere elektronickým spôsobom. Každá strana sa pri svojich postupoch riadenia rizík riadi revidovaným Medzinárodným dohovorom o zjednodušení a zosúladení colných režimov z roku 1999 (ďalej len „Kjótsky dohovor“) a usmerneniami k riadeniu rizík WCO.
EU/KR/sk 65
ČLÁNOK 6.5
Transparentnosť
1.Každá strana zabezpečí, aby jej colné a iné obchodné zákony, predpisy a všeobecné administratívne postupy a iné požiadavky vrátane poplatkov a platieb boli ľahko dostupné všetkým zainteresovaným stranám prostredníctvom oficiálne určeného média a tam, kde je to uskutočniteľné a možné, oficiálnej webovej stránky.
2.Každá strana určí alebo zachová jedno alebo viac kontaktných miest, kde môžu zainteresované osoby predložiť svoje otázky, pokiaľ ide o colné a obchodné záležitosti.
3.Každá strana konzultuje so zástupcami obchodnej komunity a inými zainteresovanými stranami a poskytuje im informácie. Takéto konzultácie a informácie sa vzťahujú na dôležité nové alebo zmenené požiadavky a postupy a pred ich prijatím sa poskytne možnosť predložiť k nim pripomienky.
ČLÁNOK 6.6
Predbežné rozhodnutia
1.Na písomnú žiadosť obchodníkov každá strana prostredníctvom svojich colných orgánov vydá pred dovezením tovaru na jej územie predbežné písomné rozhodnutia v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi týkajúcimi sa colného zatrieďovania, pôvodu alebo akýchkoľvek iných takýchto záležitostí podľa rozhodnutia strany.
EU/KR/sk 66
2.S výhradou akýchkoľvek požiadaviek na dôvernosť vo svojich zákonoch a iných právnych predpisoch každá strana uverejní, napríklad na internete, svoje predbežné rozhodnutia o colnom zatrieďovaní a akýchkoľvek takýchto záležitostiach podľa rozhodnutia strany.
3.Na uľahčenie obchodu strany do svojho dvojstranného dialógu zahrnú pravidelné aktualizácie zmien vo svojich príslušných právnych predpisoch týkajúcich sa záležitostí uvedených v odsekoch 1 a 2.
ČLÁNOK 6.7
Odvolacie postupy
1.Každá strana zabezpečí, aby v súvislosti s jej rozhodnutiami v colných otázkach a iných požiadavkách a postupoch v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu mali príslušné osoby, na ktoré sa takéto rozhodnutia vzťahujú, prístup k preskúmaniu alebo odvolaniu sa proti takýmto rozhodnutiam. Ktorákoľvek strana môže žiadať, aby odvolanie posúdil rovnaký orgán, jej dozorný orgán alebo súdny orgán pred preskúmaním vyšším nezávislým orgánom, ktorý môže byť súdnym orgánom alebo administratívnym tribunálom.
2.Na žiadosť orgánu preskúmania predloženú výrobcovi alebo vývozcovi môže výrobca alebo vývozca poskytnúť informácie priamo strane, ktorá vykonáva administratívne preskúmanie. Vývozca alebo výrobca poskytujúci informácie môže stranu, ktorá vykonáva administratívne preskúmanie, požiadať, aby s touto informáciou zaobchádzala ako s dôvernou v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi.
EU/KR/sk 67
ČLÁNOK 6.8
Dôvernosť
1.S akýmikoľvek informáciami poskytnutými osobami alebo orgánmi strany orgánom druhej strany podľa ustanovení tejto kapitoly vrátane informácií vyžiadaných podľa článku 6.7 sa zaobchádza ako s informáciami dôverného charakteru alebo ako s informáciami, ku ktorým je obmedzený prístup podľa zákonov a iných právnych predpisov uplatniteľných v každej strane. Sú súčasťou úradného tajomstva a predmetom ochrany poskytovanej podobným informáciám na základe príslušných zákonov a iných právnych predpisov strany, ktorá ich dostala.
2.Osobné údaje sa môžu vymieňať len vtedy, ak sa strana, ktorá ich prijíma, zaviaže tieto údaje chrániť aspoň v takom rozsahu, ako by ich v predmetnom prípade chránila strana, ktorá ich môže poskytnúť. Osoba, ktorá poskytuje informácie, neuplatňuje žiadne požiadavky, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky uplatňované na tento typ informácií v rámci jej vlastnej jurisdikcie.
3.Informácie uvedené v odseku 1 orgány strany, ktorá ich dostala, nepoužijú bez výslovného súhlasu osoby alebo orgánu, ktoré ich poskytli, na iné účely ako na účely, na ktoré jej boli poskytnuté.
4.Bez výslovného súhlasu osoby alebo orgánu, ktoré informácie uvedené v odseku 1 poskytli, sa tieto informácie neuverejňujú ani inak neposkytujú iným osobám, iba ak je povinné alebo oprávnené tak urobiť podľa zákonov a iných právnych predpisov strany, ktorá ich dostala, v súvislosti so súdnym konaním. Osoba alebo orgán, ktoré poskytli tieto informácie, sú o takomto zverejnení informované pokiaľ možno vopred.
EU/KR/sk 68
5.Ak orgán ktorejkoľvek strany žiada informácie podľa ustanovení tejto kapitoly, osoby, od ktorých ich žiada, informuje o každej možnosti zverejnenia v súvislosti so súdnym konaním.
6.Žiadajúca strana použije v každom vhodnom prípade všetky dostupné opatrenia, ktorými disponuje na základe svojich platných zákonov a iných právnych predpisov, aby zachovala dôvernosť informácií a ochránila osobné údaje v prípade žiadostí tretej strany alebo iných orgánov o sprístupnenie informácií, pokiaľ sa s osobou, ktorá poskytla informácie, nedohodne inak.
ČLÁNOK 6.9
Poplatky a platby
Pokiaľ ide o akékoľvek iné poplatky a platby okrem cla a položiek, na ktoré sa vymedzenie cla v článku 2.3 (Clo) nevzťahuje, uložené v súvislosti s dovozom alebo vývozom:
a)poplatky a platby sa uložia iba za služby poskytnuté v súvislosti s príslušným dovozom alebo vývozom alebo za akúkoľvek formalitu požadovanú na uskutočnenie takéhoto dovozu alebo vývozu;
EU/KR/sk 69
b)poplatky a platby nepresahujú približné náklady poskytnutej služby;
c)poplatky a platby sa nepočítajú na základe ad valorem;
d)poplatky a platby sa neukladajú za poskytnutie konzulárnych služieb;
e)informácie o poplatkoch a platbách sa uverejňujú prostredníctvom oficiálne určeného média a ak je to uskutočniteľné a možné na oficiálnej webovej stránke. Tieto informácie zahŕňajú zdôvodnenie poplatku alebo platby za poskytnutú službu, zodpovedný orgán, poplatky a platby, ktoré sa uplatnia, a kedy a ako sa má platba uskutočniť a
f)nové alebo zmenené poplatky a platby sa neuložia, kým nie sú uverejnené a sprístupnené informácie v súlade s písmenom e).
ČLÁNOK 6.10
Kontroly pred odoslaním zásielky
Žiadna strana nevyžaduje kontroly pred odoslaním zásielky ani ich ekvivalent.
EU/KR/sk 70
ČLÁNOK 6.11
Audit po colnom vybavení
Každá strana poskytne obchodníkom príležitosť využiť vykonanie efektívnych auditov po colnom vybavení. Vykonanie auditov po colnom vybavení neukladá neoprávnené a neopodstatnené požiadavky alebo záťaž na obchodníkov.
ČLÁNOK 6.12
Colné hodnotenie
Dohoda o colnom hodnotení bez výhrad a možností stanovených v článku 20 a odsekoch 2 až 4 prílohy III k dohode o colnom hodnotení sa zaradí do tejto dohody a bude jej súčasťou mutatis mutandis.
ČLÁNOK 6.13
Colná spolupráca
1.Strany posilnia svoju spoluprácu v colnej oblasti a colných záležitostiach.
EU/KR/sk 71
2.Strany sa zaväzujú vyvinúť opatrenia na uľahčenie obchodu v colnej oblasti, pričom zohľadnia prácu, ktorú v tejto súvislosti vykonali medzinárodné organizácie. Môže to zahŕňať testovanie nových colných postupov.
3.Strany potvrdzujú svoj záväzok uľahčovať legitímny pohyb tovaru a budú si vymieňať odborné vedomosti v oblasti opatrení na zlepšenie colných metód a postupov a počítačových systémov v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
4.Strany sa zaväzujú:
a)zosúlaďovať v colných záležitostiach týkajúcich sa dovozu, vývozu a tranzitu tovaru dokumenty a prvky údajov používané v obchode s medzinárodnými normami s cieľom uľahčiť tok obchodu medzi nimi;
b)zintenzívniť spoluprácu medzi svojimi colnými laboratóriami a vedeckými oddeleniami a spolupracovať pri zosúlaďovaní metód colných laboratórií;
c)uskutočňovať výmeny colných pracovníkov;
d)spoločne organizovať programy odbornej prípravy zamerané na colné záležitosti pre úradníkov, ktorí sa priamo zúčastňujú na colných postupoch;
e)vyvíjať účinné mechanizmy na komunikáciu s obchodnými a podnikateľskými komunitami;
EU/KR/sk 72
f)pokiaľ je to možné, navzájom si pomáhať pri zatrieďovaní tovaru, hodnotení a stanovovaní pôvodu na účely preferenčného colného zaobchádzania s dovezeným tovarom;
g)podporovať dôrazné a efektívne presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, pokiaľ ide o dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit, prekládku a iné colné postupy, a najmä pokiaľ ide o falšovaný tovar a
h)zlepšovať bezpečnosť, a súčasne uľahčovať obchod, námorných kontajnerov a iných zásielok zo všetkých miest, ktoré sa dovážajú na územie strán, prekladajú na ňom alebo ním prechádzajú. Strany súhlasia s tým, že ciele zintenzívnenej a rozšírenej spolupráce okrem iného zahŕňajú:
i)spoluprácu na posilnení colných aspektov s cieľom zabezpečiť logistiku reťazca medzinárodného obchodu a
ii)čo najväčšiu možnú koordináciu postojov na akýchkoľvek viacstranných fórach, kde sa môžu vhodne predniesť otázky týkajúce sa bezpečnosti kontajnerov a môže sa o nich diskutovať.
5.Strany uznávajú, že technická spolupráca medzi nimi je základom uľahčenia plnenia povinností stanovených v tejto dohode a dosiahnutia vysokej úrovne uľahčenia obchodu. Strany prostredníctvom svojich colných správ súhlasia s vývojom programu technickej spolupráce na základe vzájomne dohodnutých podmienok, pokiaľ ide o rozsah, načasovanie a náklady opatrení na spoluprácu v colnej oblasti a súvisiacich oblastiach.
EU/KR/sk 73
6.Prostredníctvom príslušných colných správ strán a iných hraničných orgánov strany preskúmajú príslušné medzinárodné iniciatívy zamerané na uľahčenie obchodu okrem iného aj príslušnej práce vo WTO a WCO, aby stanovili oblasti, kde by ďalšia spolupráca uľahčila obchod medzi nimi a podporila spoločné viacstranné ciele. Vždy, keď je to možné, strany spolupracujú na prijatí spoločných pozícií v colnej oblasti a v oblasti uľahčenia obchodu v medzinárodných organizáciách, najmä vo WTO a WCO.
7.Strany si navzájom pomáhajú pri vykonávaní a presadzovaní tejto kapitoly, Protokolu o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce a svojich príslušných zákonov a iných právnych predpisov.
ČLÁNOK 6.14
Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach
1.Strany si navzájom poskytnú administratívnu pomoc v colných záležitostiach v súlade s ustanoveniami Protokolu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.
2.Žiadna strana nesmie vo veciach, na ktoré sa vzťahuje článok 9.1 Protokolu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach, využiť štrnástu kapitolu (Urovnávanie sporov) tejto dohody.
EU/KR/sk 74
ČLÁNOK 6.15
Kontaktné miesta pre colné záležitosti
1.Strany si vymenia zoznamy určených kontaktných miest pre záležitosti, ktoré vyplývajú z tejto kapitoly a Protokolu o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce.
2.Kontaktné miesta sa prostredníctvom konzultácií usilujú vyriešiť prevádzkové záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola. Ak záležitosť nie je možné vyriešiť prostredníctvom kontaktných miest, zaoberá sa ňou Colný výbor uvedený v tejto kapitole.
ČLÁNOK 6.16
Colný výbor
1.Colný výbor zriadený podľa článku 15.2. ods. 1 (Osobitné výbory) zabezpečí riadne fungovanie tejto kapitoly a Protokolu o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce a Protokolu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach a preskúma všetky otázky, ktoré vzniknú na základe ich uplatňovania. Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, oznamuje ich Výboru pre obchod zriadenému podľa článku 15.1. ods. 1 (Výbor pre obchod).
EU/KR/sk 75
2.Colný výbor sa skladá zo zástupcov colných orgánov a iných príslušných orgánov strán zodpovedných za colné záležitosti a záležitosti uľahčenia obchodu a za správu Protokolu o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce a Protokolu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.
3.Colný výbor prijme rokovací poriadok a zasadá ročne striedavo na území každej zo strán.
4.Colný výbor zasadá na žiadosť ktorejkoľvek strany s cieľom diskutovať o rozdieloch, ktoré môžu vzniknúť medzi stranami, a snažiť sa o ich vyriešenie, v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola a Protokol o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce a Protokol o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach vrátane uľahčenia obchodu, colného zatrieďovania, pôvodu tovaru a vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach, najmä týkajúcich sa článkov 7 a 8 Protokolu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.
5.Colný výbor môže formulovať rezolúcie, odporúčania alebo stanoviská, ktoré považuje za nevyhnutné na splnenie spoločných cieľov a riadne fungovanie mechanizmov stanovených v tejto kapitole a v Protokole o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce a v Protokole o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.
EU/KR/sk 76
SIEDMA KAPITOLA
OBCHOD SO SLUŽBAMI, USADZOVANIE A ELEKTRONICKÝ OBCHOD
ODDIEL A
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 7.1
Cieľ, rozsah a pôsobnosť
1.Strany opätovne potvrdzujúc svoje príslušné práva a záväzky vyplývajúce z dohody o WTO týmto stanovujú opatrenia nevyhnutné na postupnú recipročnú liberalizáciu obchodu so službami a usadzovania a na spoluprácu v oblasti elektronického obchodu.
2.Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že ukladá akúkoľvek povinnosť vo vzťahu k vládnemu obstarávaniu.
3.Táto kapitola sa neuplatňuje na subvencie alebo granty poskytnuté stranou vrátane vládou podporovaných pôžičiek, záruk a poistenia.
EU/KR/sk 77
4.V súlade s touto kapitolou si každá strana zachováva právo regulovať a zavádzať nové predpisy na splnenie legitímnych cieľov politiky.
5.Táto kapitola sa nevzťahuje na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa usilujú o prístup na trh práce strany, ani na opatrenia v súvislosti s občianstvom, bydliskom alebo trvalým zamestnaním.
6.Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nebráni strane, aby uplatňovala opatrenia na regulovanie vstupu fyzických osôb na jej územie alebo ich dočasného pobytu na tomto území vrátane opatrení nevyhnutných na ochranu celistvosti hraníc a zaistenia systematického pohybu fyzických osôb cez jej hranice za predpokladu, že sa takéto opatrenia neuplatňujú takým spôsobom, ktorý ruší alebo znižuje výhody vyplývajúce druhej strane z podmienok špecifického záväzku v tejto kapitole a jej prílohách1.
ČLÁNOK 7.2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto kapitoly:
a)„opatrenie“ znamená akékoľvek opatrenie strany, či už vo forme zákona, iného právneho predpisu, pravidla, postupu, rozhodnutia, správneho opatrenia alebo v akejkoľvek inej forme;
1Skutočnosť, že sa vyžaduje vízum pre fyzické osoby z určitých krajín, nie však pre fyzické osoby z iných krajín, sa nebude považovať za zrušenie alebo zníženie výhod podľa špecifického záväzku v tejto kapitole a jej prílohách.
EU/KR/sk 78
b)„opatrenia prijaté alebo zachovávané stranou“ znamenajú opatrenia prijaté:
i)ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a orgánmi a
ii)mimovládnymi orgánmi pri výkone právomocí delegovaných ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami alebo orgánmi;
c)„osoba“ znamená buď fyzickú alebo právnickú osobu;
d)„fyzická osoba“ znamená štátneho príslušníka Kórey alebo jedného z členských štátov Európskej únie v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi;
e)„právnická osoba“ znamená akýkoľvek právny subjekt riadne ustanovený alebo inak organizovaný podľa platných zákonov na ziskové alebo iné účely v súkromnom alebo štátnom vlastníctve vrátane akejkoľvek korporácie, trustu, partnerstva, spoločného podniku, individuálneho vlastníctva alebo združenia;
EU/KR/sk 79
f)„právnická osoba strany“ znamená:
i)právnickú osobu ustanovenú v súlade so zákonmi jedného z členských štátov Európskej únie resp. Kórey, ktorá má sídlo, ústredie2 alebo hlavné miesto podnikania na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, resp. na území Kórey. Ak má právnická osoba na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, resp. na území Kórey, iba sídlo alebo ústredie, považuje sa za právnickú osobu Európskej únie resp. Kórey za predpokladu, že má podstatné obchodné operácie3 na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, resp. na území Kórey alebo
ii)v prípade usadenia v súlade s článkom 7.9 písm. a) právnickú osobu vlastnenú alebo kontrolovanú fyzickými osobami zo strany EÚ, resp. z Kórey, resp. právnickú osobu z Európskej únie alebo z Kórey opísanú v bode i).
2Ústredie znamená hlavné sídlo, kde sa prijímajú konečné rozhodnutia.
3V súlade s oznámením Zmluvy o založení Európskeho spoločnstva Svetovej obchodnej organizácii (dok. WT/REG39/1) strana EÚ chápe pojem „efektívne a trvalé prepojenie“ s hospodárstvom členského štátu zakotvený v článku 48 zmluvy za rovnocenný pojmu „podstatné obchodné operácie“ stanovenému v článku V ods. 6 dohody GATS. Podobne strana EÚ poskytne výhody vyplývajúce z tejto dohody jedine právnickej osobe zriadenej v súlade s kórejskými právnymi predpismi, ktorá má na území Kórey iba sídlo alebo ústredie, ak má táto právnická osoba efektívne a trvalé prepojenie s hospodárstvom Kórey.
EU/KR/sk 80
Právnická osoba je:
i)vlastnená osobami zo strany EÚ alebo z Kórey, ak viac ako 50 percent základného imania v nej vlastnia osoby zo strany EÚ, resp. z Kórey;
ii)kontrolovaná osobami zo strany EÚ alebo z Kórey, ak takéto osoby majú právomoc vymenúvať väčšinu jej riaditeľov alebo inak zo zákona riadiť jej činnosť;
(iii)spojená s inou osobou, ak ju kontroluje alebo je kontrolovaná touto inou osobou alebo ak ju a aj túto inú osobu kontroluje tá istá osoba;
g)bez ohľadu na písmeno f) ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú aj na dopravné spoločnosti usadené mimo strany EÚ, resp. Kórey, a sú kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie, resp. Kórey, ak sú ich plavidlá registrované v súlade s príslušnými právnymi predpismi v danom členskom štáte Európskej únie alebo v Kórei, a plávajú pod vlajkou členského štátu Európskej únie alebo Kórey4;
h)„dohoda o hospodárskej integrácii“ znamená dohodu, ktorá značne liberalizuje obchod so službami a usadzovanie podľa dohody o WTO, a najmä článkov V a V bis dohody GATS;
i)„služby súvisiace s opravou a údržbou lietadiel“ znamenajú také aktivity, ktoré sa vykonávajú na lietadle alebo na jeho časti v čase, keď je stiahnuté z prevádzky, a nezahŕňajú tzv. bežnú údržbu;
4Toto písmeno sa nevzťahuje na usadenie.
EU/KR/sk 81
j)„služby v oblasti počítačového rezervačného systému“ (ďalej len „CRS“) znamenajú služby poskytované prostredníctvom počítačových systémov, ktoré obsahujú informácie o letových poriadkoch leteckých dopravcov, dostupnosti sedadiel, tarifách a pravidlách, prostredníctvom ktorých možno rezervovať alebo vystavovať letenky;
k)„predaj leteckých dopravných služieb a obchodovanie s nimi“ znamená možnosť pre príslušného leteckého dopravcu predávať a voľne ponúkať svoje služby v leteckej doprave vrátane všetkých aspektov obchodovania, ako je prieskum trhu, inzercia a distribúcia. Tieto činnosti neobsahujú tvorbu cien leteckých dopravných služieb ani príslušných podmienok a
l)„poskytovateľ služieb“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá sa uchádza o poskytovanie služby alebo ju poskytuje vrátane investora.
ČLÁNOK 7.3
Výbor pre obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod
1.Výbor pre obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod zriadený podľa článku 15.2. ods. 1 (Osobitné výbory) sa skladá zo zástupcov strán. Hlavný zástupca strán vo výbore je úradníkom orgánu strán zodpovedného za vykonávanie tejto kapitoly.
EU/KR/sk 82
2.Výbor:
a)dohliada na vykonávanie tejto kapitoly a posudzuje ho;
b)posudzuje záležitosti týkajúce sa tejto kapitoly, ktoré predloží strana a
c)poskytuje príležitosti pre príslušné orgány na výmenu informácií o opatreniach obozretnosti, pokiaľ ide o článok 7.46.
ODDIEL B
CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB
ČLÁNOK 7.4
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
1.Tento oddiel sa vzťahuje na opatrenia strán, ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb vo všetkých odvetviach okrem:
a)audiovizuálnych služieb5;
5Vyňatie audiovizuálnych služieb z rozsahu pôsobnosti tohto oddielu sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z Protokolu o kultúrnej spolupráci.
EU/KR/sk 83
b)národnej námornej kabotáže a
c)domácich a medzinárodných služieb leteckej dopravy, či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, okrem:
i)služieb súvisiacich s opravou a údržbou lietadiel;
ii)predaja leteckých dopravných služieb a obchodovania s nimi;
iii)služieb CRS a
iv)iných pomocných služieb, ktoré uľahčujú prevádzku leteckých dopravcov, ako sú služby pozemnej obsluhy, služby súvisiace s prenájmom lietadiel s posádkou a služby súvisiace so správou letísk.
2.Opatrenia, ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb, zahŕňajú opatrenia ovplyvňujúce:
a)výrobu, distribúciu, marketing, predaj a dodávku služby;
b)nákup, platenie alebo využitie služby;
c)prístup k sieťam alebo službám a ich využívanie, v spojení s poskytovaním služieb, pri ktorých strany požadujú, aby sa všeobecne poskytovali verejnosti a
d)prítomnosť poskytovateľa služieb jednej strany na území druhej strany.
EU/KR/sk 84
3.Na účely tohto oddielu:
a)„cezhraničné poskytovanie služieb“ je vymedzené ako poskytovanie služieb:
i)z územia jednej strany na území druhej strany a
ii)na území jednej strany spotrebiteľovi služby druhej strany;
b)„služby“ zahŕňajú akúkoľvek službu v akomkoľvek odvetví okrem služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci a
c)„služba poskytovaná pri výkone vládnej moci" znamená akúkoľvek službu, ktorá nie je poskytovaná na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými poskytovateľmi služieb.
ČLÁNOK 7.5
Prístup na trh
1.Pokiaľ ide o prístup na trh prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb, každá strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než je zaobchádzanie poskytnuté na základe lehôt, obmedzení a podmienok dohodnutých a uvedených v špecifických záväzkoch uvedených v prílohe 7-A.
EU/KR/sk 85
2.V odvetviach, kde sa prijímajú záväzky súvisiace s prístupom na trh, sú opatrenia, ktoré strana neprijíma alebo nedodržiava pre svoje regionálne jednotky alebo pre celé územie, pokiaľ nie je v prílohe 7-A uvedené inak, vymedzené ako:
a)obmedzenia týkajúce sa počtu poskytovateľov služieb, či už formou číselných kvót, monopolov, výhradných poskytovateľov služieb alebo požiadavky na testy hospodárskych potrieb6;
b)obmedzenia celkovej hodnoty transakcií v oblasti služieb alebo celkovej hodnoty aktív vo forme číselných kvót alebo požiadavky na testy hospodárskych potrieb a
c)obmedzenia celkového počtu operácií v oblasti služieb alebo celkového množstva produkcie v oblasti služieb vyjadrené stanovenými číselnými jednotkami vo forme kvót alebo požiadavky na test hospodárskych potrieb7.
6Toto písmeno zahŕňa opatrenia, ktoré vyžadujú ako podmienku na cezhraničné poskytovanie služieb, aby bol poskytovateľ služieb druhej strany usadený v zmysle článku 7.9 písm. a) alebo aby bol rezidentom na území strany.
7Toto písmeno sa nevzťahuje na opatrenia strany, ktoré obmedzujú vstupy pre cezhraničné poskytovanie služieb.
EU/KR/sk 86
ČLÁNOK 7.6
Národné zaobchádzanie
1.V odvetviach, v súvislosti s ktorými sú záväzky týkajúce sa prístupu na trh uvedené v prílohe 7-A, s výhradou všetkých podmienok a požiadaviek, ktoré sú tam stanovené, pokiaľ ide o všetky opatrenia, ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb, každá strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než zaobchádzanie, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb.
2.Strana môže splniť požiadavku odseku 1 poskytnutím buď formálne rovnakého zaobchádzania alebo formálne odlišného zaobchádzania službám a poskytovateľom služieb druhej strany v porovnaní so zaobchádzaním, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb.
3.Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej priaznivé, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech služieb alebo poskytovateľov služieb jednej strany v porovnaní so službami alebo poskytovateľmi služieb druhej strany.
4.Špecifické záväzky prijaté na základe tohto článku sa nevykladajú tak, že od ktorejkoľvek strany požadujú kompenzáciu za akékoľvek sprievodné konkurenčné nevýhody v dôsledku zahraničného charakteru príslušných služieb alebo poskytovateľov služieb.
EU/KR/sk 87
ČLÁNOK 7.7
Zoznam záväzkov
1.Odvetvia liberalizované každou stranou v súlade s týmto oddielom a obmedzenia prístupu na trh a národného zaobchádzania uplatniteľné na služby a poskytovateľov služieb druhej strany v týchto odvetviach, stanovené na základe výhrad, sa uvádzajú v zoznamoch záväzkov, ktoré sú súčasťou prílohy 7-A.
2.Žiadna strana nesmie prijať nové alebo viac diskriminujúce opatrenia vo vzťahu k službám alebo poskytovateľom služieb druhej strany v porovnaní so zaobchádzaním poskytnutým podľa špecifických záväzkov prijatých v súlade s odsekom 1.
ČLÁNOK 7.8
Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod8
1.Pokiaľ ide o akékoľvek opatrenia, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel a ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb, ak nie je v tomto článku uvedené inak, každá strana poskytuje službám a poskytovateľom služieb druhej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než je zaobchádzanie, ktoré poskytuje podobným službám a poskytovateľom služieb akejkoľvek tretej krajiny v rámci dohody o hospodárskej integrácii podpísanej po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
8Žiadne z ustanovení tohto článku nemožno vykladať tak, že sa ním rozširuje rozsah pôsobnosti tohto oddielu.
EU/KR/sk 88
2.Na zaobchádzanie podľa dohody o regionálnej hospodárskej integrácii poskytnuté ktoroukoľvek stranou službám a poskytovateľom služieb tretej strany sa povinnosť v odseku 1 nevzťahuje iba v prípade, že toto zaobchádzanie je poskytnuté na základe odvetvových alebo horizontálnych záväzkov, pri ktorých sa v dohode o regionálnej hospodárskej integrácii stanoví oveľa vyššia úroveň záväzkov ako je úroveň záväzkov v rámci tohto oddielu, ako je uvedené v prílohe 7-B.
3.Bez ohľadu na odsek 2 sa záväzky vyplývajúce z odseku 1 neuplatňujú na zaobchádzanie poskytnuté:
a)v rámci opatrení stanovujúcich uznávanie kvalifikácií, licencií alebo opatrení obozretnosti v súlade s článkom VII dohody GATS alebo jej prílohou o finančných službách;
b)v rámci akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo opatrenia, ktoré sa týkajú výlučne alebo hlavne zdaňovania, alebo
c)v rámci opatrení, na ktoré sa vzťahujú výnimky z doložky najvyšších výhod v prílohe 7-C.
4.Túto kapitolu nemožno vykladať tak, že bráni ktorejkoľvek strane udeliť alebo poskytnúť výhody susediacim krajinám s cieľom uľahčenia výmeny služieb obmedzených na priľahlú pohraničnú zónu, pričom tieto služby sa produkujú aj spotrebúvajú na miestnej úrovni.
EU/KR/sk 89
ODDIEL C
USADENIE
ČLÁNOK 7.9
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto oddielu:
a)„usadenie“ znamená:
i)ustanovenie, získanie alebo zachovanie právnickej osoby9 alebo
ii)vytvorenie alebo zachovanie pobočky alebo kancelárie zastúpenia
na území jednej strany na účely vykonávania hospodárskej činnosti.
9Pojmy „ustanovenie“ a „získanie“ právnickej osoby sa chápu tak, že sa vzťahujú na kapitálovú účasť v právnickej osobe s cieľom vytvoriť alebo zachovať trvalé hospodárske prepojenia.
EU/KR/sk 90
b)„investor“ znamená osobu, ktorá chce vykonávať alebo vykonáva hospodársku činnosť prostredníctvom zriadenia podniku10;
c)„hospodárska činnosť“ zahŕňa akékoľvek činnosti hospodárskeho charakteru okrem činností uskutočňovaných pri výkone štátnej moci, t. j. činnosti nevykonávané ani na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi;
d)„dcérska spoločnosť právnickej osoby strany“ znamená právnickú osobu, ktorá je v skutočnosti kontrolovaná inou právnickou osobou tejto strany a
e)„pobočka právnickej osoby“ znamená miesto podnikania, ktoré nemá právnu subjektivitu a pôsobí trvalým dojmom, napríklad ako vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavené na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, aby tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie s materskou spoločnosťou so sídlom v zahraničí, nemuseli priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou a mohli si vybaviť obchodné záležitosti v mieste podnikania, ktorým je vedľajšie pracovisko.
10Ak hospodársku činnosť nevykonáva priamo právnická osoba, ale je vykonávaná prostredníctvom iných foriem usadenia, ako je pobočka alebo zastupiteľská kancelária, investorovi vrátane právnickej osoby sa napriek tomu prostredníctvom takéhoto podniku poskytne zaobchádzanie poskytnuté investorom podľa tejto dohody. Takéto zaobchádzanie sa uplatňuje aj na podnik, prostredníctvom ktorého je hospodárska činnosť vykonávaná, a nie je potrebné ho uplatňovať na žiadné iné časti investora umiestnené mimo územia, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť.
EU/KR/sk 91
ČLÁNOK 7.10
Rozsah pôsobnosti
S cieľom zlepšiť investičné prostredie, a najmä podmienky usadzovania medzi stranami, sa tento oddiel vzťahuje na opatrenia strán, ktoré majú vplyv na usadzovanie11 vo všetkých hospodárskych činnostiach okrem:
a)ťažby, výroby a spracovania12 jadrového materiálu;
b)výroby zbraní, munície a vojnového materiálu alebo obchodu s nimi13;
c)audiovizuálnych služieb14;
d)národnej námornej kabotáže a
11Táto kapitola sa nevzťahuje na ochranu investícií s výnimkou zaobchádzania na základe článku 7.12 vrátane postupov urovnávania sporov medzi investormi a štátom.
12Pre spresnenie je potrebné uviesť, že spracovanie jadrových materiálov sa vzťahuje na všetky činnosti zahrnuté pod Medzinárodnú štandardnú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností, ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 4, ISIC REV 3.1, 2002, kód 2330.
13Vojnový materiál je obmedzený na akýkoľvek výrobok, ktorý je úrčený a vyrobený iba na vojenské použitie v spojení s výkonom vojnových alebo obranných činností.
14Vyňatie audiovizuálnych služieb z rozsahu pôsobnosti tohto oddielu sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z Protokolu o kultúrnej spolupráci.
EU/KR/sk 92
e)domácich a medzinárodných služieb leteckej dopravy, či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, okrem:
i)služieb súvisiacich s opravou a údržbou lietadiel;
ii)predaja leteckých dopravných služieb a obchodovania s nimi;
iii)služieb CRS a
iv)iných pomocných služieb, ktoré uľahčujú prevádzku leteckých dopravcov, ako sú služby pozemnej obsluhy, služby súvisiace s prenájmom lietadiel s posádkou a služby súvisiace so správou letísk.
ČLÁNOK 7.11
Prístup na trh
1.Pokiaľ ide o prístup na trh na základe usadenia, každá strana poskytuje podnikom a investorom druhej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než je zaobchádzanie poskytnuté na základe lehôt, obmedzení a podmienok dohodnutých a uvedených v špecifických záväzkoch obsiahnutých v prílohe 7-A.
EU/KR/sk 93
2.V odvetviach, kde sa prijímajú záväzky súvisiace s prístupom na trh, sú opatrenia, ktoré strana neprijíma alebo nedodržiava pre svoje regionálne jednotky alebo pre celé územie, pokiaľ nie je v prílohe 7-A uvedené inak, vymedzené ako:
a)obmedzenia počtu podnikov, či už vo forme číselných kvót, monopolov, výhradných práv alebo iných požiadaviek na podniky, ako napríklad testy hospodárskych potrieb;
b)obmedzenia celkovej hodnoty transakcií alebo aktív vo forme číselných kvót alebo požiadavky na test hospodárskych potrieb;
c)obmedzenia celkového počtu operácií alebo celkového množstva produkcie vyjadrené stanovenými číselnými jednotkami vo forme kvót alebo požiadavky na test hospodárskych potrieb15;
d)obmedzenia účasti zahraničného kapitálu vo forme maximálnej percentuálnej výšky držby akcií zahraničnými akcionármi alebo celkovej hodnoty jednotlivých alebo úhrnných zahraničných investícií;
e)opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú osobitné typy právnickej osoby alebo spoločných podnikov, prostredníctvom ktorých investor druhej strany môže vykonávať hospodársku činnosť a
15Písmená a) až c) sa nevzťahujú na opatrenia prijaté s cieľom obmedziť výrobu poľnohospodárskeho výrobku.
EU/KR/sk 94
f)obmedzenia celkového počtu fyzických osôb okrem kľúčového personálu a stážistov-absolventov, ako je uvedené v článku 7.17, ktoré môžu byť zamestnané v určitom odvetví alebo ktoré môže investor zamestnať a ktoré sú potrebné na výkon hospodárskej činnosti a sú s ním priamo spojené, vo forme číselných kvót alebo požiadavky na test hospodárskych potrieb.
ČLÁNOK 7.12
Národné zaobchádzanie16
1.V odvetviach uvedených v prílohe 7-A, s výhradou všetkých podmienok a obmedzení, ktoré sú tam stanovené, pokiaľ ide o všetky opatrenia, ktoré majú vplyv na usadzovanie, každá strana poskytuje podnikom a investorom druhej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než zaobchádzanie, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným podnikom a investorom.
2.Strana môže splniť požiadavku odseku 1 poskytnutím buď formálne rovnakého zaobchádzania alebo formálne odlišného zaobchádzania podnikom a investorom druhej strany v porovnaní s tým, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným podnikom a investorom.
3.Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej priaznivé, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech podnikov alebo investorov jednej strany v porovnaní s podobnými podnikmi a investormi druhej strany.
16Tento článok sa vzťahuje na opatrenia, ktorými sa riadi zloženie správnej rady riaditeľov podniku, ako sú požiadavky na štátnu príslušnosť a bydlisko.
EU/KR/sk 95
4.Špecifické záväzky prijaté na základe tohto článku nemožno vykladať tak, že od ktorejkoľvek strany požadujú kompenzáciu za akékoľvek sprievodné konkurenčné nevýhody vyplývajúce zo zahraničného charakteru príslušných podnikov alebo investorov.
ČLÁNOK 7.13
Zoznam záväzkov
1.Odvetvia liberalizované každou stranou v súlade s týmto oddielom a obmedzenia prístupu na trh a národného zaobchádzania uplatniteľné na podniky a investorov druhej strany v týchto odvetviach, stanovené na základe výhrad, sa uvádzajú v zoznamoch záväzkov, ktoré sú súčasťou prílohy 7-A.
2.Žiadna strana nesmie prijať nové alebo viac diskriminujúce opatrenia vo vzťahu k podnikom a investorom druhej strany v porovnaní so zaobchádzaním poskytnutým podľa špecifických záväzkov prijatých v súlade s odsekom 1.
EU/KR/sk 96
ČLÁNOK 7.14
Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod17
1.Pokiaľ ide o akékoľvek opatrenia, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel a ktoré majú vplyv na usadzovanie, ak nie je v tomto článku uvedené inak, každá strana poskytne podnikom a investorom druhej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než je zaobchádzanie, ktoré poskytuje podobným podnikom a investorom akejkoľvek tretej krajiny v rámci dohody o hospodárskej integrácii podpísanej po nadobudnutí platnosti tejto dohody18.
2.Na zaobchádzanie podľa dohody o regionálnej hospodárskej integrácii poskytnuté ktoroukoľvek stranou podnikom a investorom tretej strany sa nevzťahuje povinnosť v odseku 1 iba v prípade, že toto zaobchádzanie je poskytnuté na základe odvetvových alebo horizontálnych záväzkov, pri ktorých sa v dohode o regionálnej hospodárskej integrácii stanoví oveľa vyššia úroveň záväzkov ako je úroveň záväzkov v rámci tohto oddielu, ako je uvedené v prílohe 7-B.
3.Bez ohľadu na odsek 2 sa záväzky vyplývajúce z odseku 1 neuplatňujú na zaobchádzanie poskytnuté:
a)v rámci opatrení stanovujúcich uznávanie kvalifikácií, licencií alebo opatrení obozretnosti v súlade s článkom VII dohody GATS alebo jej prílohou o finančných službách;
17Žiadne z ustanovení tohto článku nemožno vykladať tak, že sa ním rozširuje rozsah pôsobnosti tohto oddielu.
18Povinnosť uvedená v tomto odseku sa neuplatňuje na ustanovenia o ochrane investícií, na ktoré sa táto kapitola nevzťahuje, vrátane ustanovení týkajúcich sa postupov urovnávania sporov medzi investormi a štátom.
EU/KR/sk 97
b)v rámci akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo opatrenia, ktoré sa týkajú výlučne alebo hlavne zdaňovania alebo
c)v rámci opatrení, na ktoré sa vzťahuje výnimka z doložky najvyšších výhod v prílohe 7-C.
4.Túto kapitolu nemožno vykladať tak, že bráni ktorejkoľvek strane udeliť alebo poskytnúť výhody susediacim krajinám s cieľom uľahčenia výmeny služieb obmedzených na priľahlú pohraničnú zónu, pričom tieto služby sa produkujú aj spotrebúvajú na miestnej úrovni.
ČLÁNOK 7.15
Ďalšie dohody
Žiadne ustanovenie tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že:
a)obmedzuje práva investorov strán využívať akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie poskytnuté na základe akejkoľvek existujúcej alebo budúcej medzinárodnej dohody týkajúcej sa investícií, ktorej stranou je jeden z členských štátov Európskej únie a Kórea a
b)sa odchyľuje od medzinárodných právnych záväzkov strán na základe dohôd, ktoré investorom strán poskytujú priaznivejšie zaobchádzanie než je zaobchádzanie poskytnuté na základe tejto dohody.
EU/KR/sk 98
ČLÁNOK 7.16
Preskúmanie právneho rámca týkajúceho sa investícií
1.S cieľom postupnej liberalizácie investícií strany preskúmajú právny rámec týkajúci sa investícií19, investičné prostredie a tok investícií medzi nimi v súlade so svojimi záväzkami v rámci medzinárodných dohôd najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody a následne v pravidelných intervaloch.
2.V súvislosti s preskúmaním uvedeným v odseku 1 strany posúdia akékoľvek prekážky investícií, ktoré vznikli, a začnú rokovať o ich vyriešení s cieľom prehĺbiť ustanovenia tejto kapitoly aj vo vzťahu k všeobecným zásadám ochrany investícií.
19Vzťahuje sa to na túto kapitolu a prílohu 7-A a 7-C.
EU/KR/sk 99
ODDIEL D
DOČASNÁ PRÍTOMNOSŤ FYZICKÝCH OSÔB NA OBCHODNÉ ÚČELY
ČLÁNOK 7.17
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
1.Tento oddiel sa uplatňuje na opatrenia strán týkajúce sa vstupu kľúčového personálu, stážistov-absolventov, predajcov obchodných služieb, zmluvných poskytovateľov služieb a nezávislých odborníkov na ich územie a ich dočasného pobytu na ňom v súlade s článkom 7.1. ods. 5.
2.Na účely tohto oddielu:
a)„kľúčový personál“ znamená fyzické osoby zamestnané u právnickej osoby strany s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú zodpovedné za zriadenie alebo riadnu kontrolu, správu a prevádzku podniku. Kľúčový personál zahŕňa obchodné návštevy zodpovedné za zriadenie podniku a osoby preložené v rámci spoločnosti;
i)„obchodné návštevy“ znamenajú fyzické osoby pracujúce na vyšších pozíciách, ktoré sú zodpovedné za zriadenie podniku. Nie sú v priamom kontakte so všeobecnou verejnosťou a nie sú platené zo zdroja so sídlom v hostiteľskej strane a
EU/KR/sk 100
ii)„osoby preložené v rámci spoločnosti“ znamenajú fyzické osoby, ktoré boli zamestnané u právnickej osoby strany alebo v nej boli spoločníkmi (inými než väčšinovými akcionármi) aspoň počas jedného roka a ktoré sú dočasne preložené do podniku (vrátane dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo pobočiek) na území druhej strany. Príslušná fyzická osoba patrí do jednej z nasledujúcich kategórií:
Manažéri
Fyzické osoby zamestnané na vyšších pozíciách u právnickej osoby, ktorých hlavnou náplňou činnosti je riadenie podniku, pričom dostávajú pokyny od správnej rady alebo akcionárov podniku alebo im rovnocenných osôb a sú pod ich všeobecným dohľadom vrátane osôb, ktoré:
A)riadia podnik alebo jeho oddelenie alebo sekciu;
B)vykonávajú dohľad nad prácou a kontrolujú prácu ostatných kontrolných, odborných alebo vedúcich zamestnancov a
C)majú právomoc osobne prijať a prepustiť zamestnancov alebo právomoc odporučiť ich prijatie alebo prepustenie alebo prijatie iného opatrenia v personálnej oblasti.
EU/KR/sk 101
Špecialisti
Osoby zamestnané u právnickej osoby, ktoré majú špeciálne vedomosti nevyhnutné na účely výroby, výskumných zariadení, postupov alebo riadenia podniku. Pri posudzovaní týchto vedomostí budú zohľadňované nielen vedomosti špecifické pre daný podnik, ale aj to, či má daná osoba dostatočne vysoký stupeň kvalifikácie na určitý druh práce alebo obchodu vyžadujúci špecifické technické vedomosti vrátane príslušnosti k akreditovanej profesii.
b)„stážisti-absolventi“ znamenajú fyzické osoby zamestnané u právnickej osoby strany aspoň jeden rok, ktoré majú vysokoškolský titul a sú dočasne preložené do podniku na území druhej strany na účely profesijného rastu alebo odbornej prípravy v obchodných technikách alebo metódach20;
c)„predajcovia obchodných služieb“ znamenajú fyzické osoby, ktoré sú zástupcami poskytovateľa služieb jednej strany a uchádzajú sa o dočasný vstup na územie druhej strany na účely rokovania o predaji služieb alebo uzavretia dohôd o predaji služieb pre tohto poskytovateľa služieb. Nepredávajú priamo všeobecnej verejnosti a nie sú platené zo zdroja so sídlom v hostiteľskej strane;
20Od prijímajúcieho podniku sa môže vyžadovať predloženie programu odbornej prípravy na celý pobyt na účely predbežného schválenia, v rámci ktorého sa potvrdí, že cieľom pobytu je odborná príprava zodpovedajúca úrovni vysokoškolského vzdelania.
EU/KR/sk 102
d)„zmluvní poskytovatelia služieb“ znamenajú fyzické osoby, ktoré sú zamestnané u právnickej osoby strany, ktorá nemá na území druhej strany žiadny podnik a ktorá uzavrela v dobrej viere zmluvu na poskytovanie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej strany, ktorá dodržanie zmluvy na poskytovanie služieb podmieňuje dočasnou prítomnosťou jej zamestnancov na území danej strany21 a
e)„nezávislí odborníci“ znamenajú fyzické osoby strany, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služby a sú registrované ako samostatne zárobkovo činné osoby na území strany, ktorá nemá na území druhej strany žiadny podnik a ktorá, uzavrela v dobrej viere zmluvu na poskytovanie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej strany, ktorá dodržanie zmluvy na poskytovanie služieb podmieňuje dočasnou prítomnosťou jej zamestnancov na území danej strany22.
21Zmluva o poskytovaní služieb uvedená v tomto písmene je v súlade so zákonmi a s inými právnymi predpismi a požiadavkami strany, kde sa zmluva vykonáva.
22Zmluva o poskytovaní služieb uvedená v tomto písmene je v súlade so zákonmi a s inými právnymi predpismi a požiadavkami strany, kde sa zmluva vykonáva.
EU/KR/sk 103
ČLÁNOK 7.18
Kľúčový personál a stážisti-absolventi
1.Pre každé odvetvie liberalizované v súlade s oddielom C a v závislosti od akýchkoľvek výhrad uvedených v prílohe 7-A každá strana umožní investorom druhej strany, aby preložili do svojho podniku fyzické osoby tejto druhej strany, ak títo zamestnanci predstavujú kľúčový personál alebo stážistov-absolventov, ako sú vymedzení v článku 7.17. Dočasný vstup a pobyt kľúčového personálu a stážistov-absolventov je povolený najviac na tri roky pre osoby preložené v rámci spoločnosti23, deväťdesiat dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období pre obchodné návštevy24 a jeden rok pre stážistov-absolventov.
2.Pre každé odvetvie liberalizované v súlade s oddielom C sú opatrenia, ktoré strana nezachová alebo neprijme, ak nie je v prílohe 7-A uvedené inak, vymedzené ako obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré investor môže preložiť ako kľúčový personál a stážistov-absolventov v osobitnom odvetví, vo forme číselných kvót alebo požiadavky testu hospodárskych potrieb a ako diskriminačné obmedzenia25.
23Strana môže povoliť predĺženie obdobia povoleného v súlade so zákonmi a predpismi platnými na jej území.
24Tento odsek sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich s dvojstranných dohôd o bezvízovom styku medzi Kóreou a jedným z členských štátov Európskej únie.
25Ak nie je v prílohe 7-A uvedené inak, žiadna strana nesmie vyžadovať, aby podnik vymenoval na vyššie riadiace pozície fyzické osoby určitej štátnej príslušnosti alebo rezidentov na jej území.
EU/KR/sk 104
ČLÁNOK 7.19
Predajcovia obchodných služieb
Pokiaľ ide o každé odvetvie liberalizované v súlade s oddielmi B a C a v závislosti od akýchkoľvek výhrad uvedených v prílohe 7-A, každá strana umožní dočasný vstup a pobyt predajcom obchodných služieb na obdobie najviac deväťdesiatich dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období26.
ČLÁNOK 7.20
Zmluvní poskytovatelia služieb a nezávislí odborníci
1.Strany opätovne potvrdzujú svoje príslušné povinnosti vyplývajúce z ich záväzkov na základe dohody GATS, pokiaľ ide o dočasný vstup a pobyt zmluvných poskytovateľov služieb a nezávislých odborníkov.
2.Najneskôr dva roky po ukončení rokovaní podľa článku XIX dohody GATS a vyhlásenia ministrov prijatého 14. novembra 2001 na konferencii ministrov WTO Výbor pre obchod prijme rozhodnutie obsahujúce zoznam záväzkov týkajúcich sa prístupu zmluvných poskytovateľov služieb a nezávislých odborníkov jednej strany na územie druhej strany. Záväzky budú vzájomne výhodné a zmysluplné z obchodného hľadiska a zohľadnia sa v nich výsledky uvedených rokovaní podľa dohody GATS.
26Tento článok sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich s dvojstranných dohôd o bezvízovom styku medzi Kóreou a jedným z členských štátov Európskej únie.
EU/KR/sk 105
ODDIEL E
REGULAČNÝ RÁMEC
PODODDIEL A
VŠEOBECNE PLATNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 7.21
Vzájomné uznávanie
1.Žiadne ustanovenie tejto kapitoly nebráni strane vyžadovať, aby fyzické osoby mali potrebnú kvalifikáciu a/alebo odbornú prax stanovenú pre odvetvie príslušnej činnosti na území, na ktorom sa služba poskytuje.
2.Strany podporujú príslušné reprezentatívne odborné subjekty na svojich územiach, aby spoločne vypracovali odporúčania o vzájomnom uznávaní a poskytli ich Výboru pre obchod na účely úplného alebo čiastočného plnenia kritérií zo strany poskytovateľov služieb a investorov v odvetviach služieb, ktoré strany uplatňujú, pokiaľ ide o udeľovanie povolení, licencií, pôsobenie a osvedčovanie poskytovateľov služieb a investorov v odvetviach služieb, a najmä odborných služieb vrátane dočasného udeľovania licencií.
EU/KR/sk 106
3.Po prijatí odporúčania uvedeného v odseku 2 ho Výbor pre obchod v primeranom čase preskúma s cieľom stanoviť, či je v súlade s touto dohodou.
4.Ak sa v súlade s postupom uvedeným v odseku 3 dospelo k záveru, že odporúčanie podľa odseku 2 je v súlade s touto dohodou a, že medzi príslušnými predpismi strán existuje dostatočná miera súladu, strany s cieľom uplatniť dané odporúčanie rokujú prostredníctvom svojich príslušných orgánov o dohode o vzájomnom uznávaní požiadaviek, kvalifikácií, licencií a iných predpisov.
5.Každá takáto dohoda je v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o WTO, a najmä článku VII dohody GATS.
6.Pracovná skupina pre dohodu o vzájomnom uznávaní zriadená podľa článku 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny) funguje pod dohľadom Výboru pre obchod a skladá sa zo zástupcov strán. S cieľom uľahčiť činnosti uvedené v odseku 2 pracovná skupina zasadne do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody, ak sa strany nedohodnú inak.
a)Pracovná skupina by mala posúdiť vo vzťahu k službám všeobecne a podľa potreby k jednotlivým službám tieto záležitosti:
i)postupy podpory príslušných reprezentatívnych orgánov na ich príslušných územiach, aby posúdili ich záujem o vzájomné uznávanie a
EU/KR/sk 107
ii)postupy posilnenia vypracovania odporúčaní o vzájomnom uznávaní príslušnými reprezentatívnymi orgánmi.
b)Pracovná skupina funguje ako kontaktné miesto pre záležitosti týkajúce sa vzájomného uznávania predložené príslušnými orgánmi ktorejkoľvek strany.
ČLÁNOK 7.22
Transparentnosť a dôverné informácie
1.Strany prostredníctvom mechanizmov stanovených na základe dvanástej kapitoly (Transparentnosť) bezodkladne reagujú na všetky žiadosti druhej strany o osobitné informácie:
a)o medzinárodných dohodách a dojednaniach vrátane dohôd a dojednaní o vzájomnom uznávaní, ktoré sa týkajú otázok v pôsobnosti tejto kapitoly alebo majú na ne vplyv a
b)o normách a kritériách na udeľovanie licencií a osvedčovanie poskytovateľov služieb vrátane informácií týkajúcich sa príslušného regulačného alebo iného orgánu, ktorý sa má konzultovať, pokiaľ ide o takéto normy a kritériá. Takéto normy a kritériá zahŕňajú požiadavky týkajúce sa vzdelávania, skúmania, skúseností, správania a etiky, odborného rozvoja a opätovného osvedčovania, rozsahu praxe, miestnych vedomostí a ochrany spotrebiteľa.
EU/KR/sk 108
2.Žiadne ustanovenie v tejto dohode nevyžaduje od žiadnej strany, aby poskytla dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bránilo presadzovaniu zákonov alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo by nepriaznivo ovplyvnilo oprávnené obchodné záujmy jednotlivých verejných alebo súkromných podnikov.
3.Regulačné orgány každej strany zverejnia požiadavky vrátane akýchkoľvek požadovaných dokumentov na skompletizovanie žiadostí týkajúcich sa poskytovania služieb.
4.Na požiadanie žiadateľa ho regulačný orgán strany informuje o stave jeho žiadosti. Ak orgán požaduje od žiadateľa ďalšie informácie, oznámi to žiadateľovi bez zbytočného odkladu.
5.Na žiadosť neúspešného žiadateľa regulačný orgán, ktorý žiadosť neschválil, v čo najväčšej možnej miere informuje žiadateľa o dôvodoch neschválenia žiadosti.
6.Regulačný orgán strany do 120 dní prijme administratívne rozhodnutie o kompletnej žiadosti investora alebo poskytovateľa cezhraničnej služby druhej strany týkajúcej sa poskytovania služby a bezodkladne žiadateľa informuje o rozhodnutí. Žiadosť sa nepokladá za kompletnú, kým sa neuskutočnia príslušné vypočutia a nie sú k dispozícii všetky nevyhnutné informácie. Ak nie je možné prijať rozhodnutie do 120 dní, regulačný orgán bez zbytočného odkladu informuje žiadateľa a bude sa snažiť prijať rozhodnutie v primeranej lehote.
EU/KR/sk 109
ČLÁNOK 7.23
Vnútroštátne právne predpisy
1.V prípadoch, keď sa vyžaduje povolenie na poskytnutie služby alebo na usadenie, v súvislosti s ktorými bol prijatý špecifický záväzok, príslušné orgány strany v primeranej lehote po predložení žiadosti pokladanej za kompletnú podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov informujú žiadateľa o rozhodnutí v súvislosti so žiadosťou. Na požiadanie žiadateľa poskytnú príslušné orgány strany bez zbytočného odkladu informácie týkajúce sa stavu žiadosti.
2.Každá strana stanoví alebo zachová súdne, rozhodcovské alebo administratívne tribunály alebo postupy, ktoré umožnia na žiadosť príslušného investora alebo poskytovateľa služieb vykonať okamžité preskúmanie, a tam, kde je to opodstatnené, prijať vhodné opravné prostriedky na nápravu administratívnych rozhodnutí, ktoré majú vplyv na podnik, cezhraničné poskytovanie služieb alebo dočasnú prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely. Ak tieto postupy nie sú nezávislé od orgánu povereného príslušným administratívnym rozhodnutím, strany zaistia, aby tieto postupy skutočne zabezpečovali objektívne a nestranné preskúmanie.
EU/KR/sk 110
3.S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia týkajúce sa kvalifikačných požiadaviek a postupov, technických noriem a požiadaviek na získanie licencie nepredstavovali zbytočnú záťaž pre obchod so službami, pričom sa uznáva právo regulovať a zavádzať nové predpisy v oblasti poskytovania služieb, aby sa splnili ciele verejnej politiky, každá strana sa snaží zabezpečiť primerane pre jednotlivé odvetvia, aby takéto opatrenia:
a)vychádzali z objektívnych a transparentných kritérií, ako je oprávnenosť a schopnosť poskytovať služby a
b)neboli v prípade licenčného konania samy osebe obmedzeniami pri poskytovaní služby.
4.Podľa potreby sa tento článok mení a dopĺňa po konzultácii medzi stranami, aby sa do ejto dohody zahrnuli výsledky rokovaní podľa odseku 4 článku VI dohody GATS alebo výsledky akýchkoľvek podobných rokovaní, ktoré sa uskutočnili na iných viacstranných fórach, na ktorých sa obidve strany zúčastnili, po nadobudnutí ich účinnosti.
EU/KR/sk 111
ČLÁNOK 7.24
Riadenie
Pokiaľ je to možné, každá strana zabezpečí, aby sa na jej území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté normy regulácie a dohľadu v odvetví finančných služieb a v boji proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa plateniu daní. Medzi takéto medzinárodne dohodnuté normy patria okrem iného Základné zásady pre efektívny bankový dohľad Bazilejského výboru pre bankový dohľad, Základné zásady a metodika poisťovníctva schválené v Singapure 3. októbra 2003 Medzinárodným združením orgánov dohľadu nad poistením, Ciele a zásady regulácie cenných papierov Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely G20 a Štyridsať odporúčaní o praní špinavých peňazí a Deväť osobitných odporúčaní o financovaní terorizmu Finančnej akčnej skupiny.
EU/KR/sk 112
PODODDIEL B
POČÍTAČOVÉ SLUŽBY
ČLÁNOK 7.25
Počítačové služby
1.Pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu s počítačovými službami v súlade s oddielmi B až D, strany sa stotožňujú s porozumením uvedeným v nasledujúcich odsekoch.
2.CPC27 84 je kód Organizácie spojených národov, ktorý sa používa na opis počítačových a súvisiacich služieb a vzťahuje sa na základné funkcie využívané na poskytovanie všetkých počítačových a súvisiacich služieb vrátane počítačových programov vymedzených ako súbory inštrukcií nevyhnutné na to, aby počítače fungovali a komunikovali (vrátane ich vývoja a vykonávania), spracovania údajov a ich úschovy a súvisiacich služieb ako sú poradenské služby a služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov. V dôsledku technologického vývoja je k dispozícii zvýšená ponuka týchto služieb vo forme súboru alebo balíka súvisiacich služieb, ktoré môžu zahŕňať niektoré alebo všetky tieto základné funkcie. Napríklad služby ako web hosting alebo hosting domén, služby získavania údajov a grid computing pozostávajú z kombinácie základných funkcií počítačových služieb.
27CPC označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Product Classification), ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 77, CPC prov, 1991.
EU/KR/sk 113
3.Počítačové a súvisiace služby bez ohľadu na to, či sú poskytované prostredníctvom siete vrátane internetu, zahŕňajú všetky služby, ktoré poskytujú:
a)poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, podporu, technickú pomoc alebo správu počítačov alebo počítačových systémov, alebo súvisiace s nimi;
b)počítačové programy a poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, adaptáciu, údržbu, podporu, technickú pomoc, správu alebo používanie počítačov alebo počítačových systémov, alebo súvisiace s nimi;
c)spracovanie údajov, uchovávanie údajov, hosting údajov alebo databázové služby;
d)údržbu a opravárenské služby pre kancelárske stroje a zariadenie vrátane počítačov alebo
e)služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov týkajúcej sa počítačových programov, počítačov alebo počítačových systémov, inde nezaradené.
4.Počítačové a súvisiace služby umožňujú poskytovanie iných služieb (napríklad bankových) elektronickým alebo iným spôsobom. Strany uznávajú, že medzi podpornou službou (napríklad web-hostingom alebo hostingom aplikácií) a obsahovou alebo základnou službou, ktorá sa poskytuje elektronicky (napríklad bankovníctvo), existuje dôležitý rozdiel a že v takýchto prípadoch sa CPC 84 na obsah alebo základnú službu nevzťahuje.
EU/KR/sk 114
PODODDIEL C
POŠTOVÉ A KURIÉRSKE SLUŽBY
ČLÁNOK 7.26
Regulačné zásady
Najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž v poštových a kuriérskych službách, na ktoré sa nevzťahuje monopol žiadnej zo strán, Výbor pre obchod stanoví zásady regulačného rámca uplatniteľné na tieto služby. Cieľom týchto zásad sú otázky ako protisúťažné postupy, univerzálna služba, individuálne licencie a charakter regulačného orgánu28.
28Pre spresnenie je potrebné uviesť, že žiadne z ustanovení tohto článku nemožno vykladať tak, že jeho cieľom je zmena regulačného rámca existujúceho regulačného orgánu v Kórei, ktorý po nadobudnutí platnosti tejto dohody reguluje poskytovateľov súkromných doručovateľských služieb.
EU/KR/sk 115
PODODDIEL D
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
ČLÁNOK 7.27
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
1.Tento pododdiel stanovuje zásady regulačného rámca pre základné telekomunikačné služby29 okrem vysielania, liberalizované v súlade s oddielmi B až D tejto kapitoly:
2.Na účely tohto pododdielu:
a)„telekomunikačné služby“ znamenajú služby pozostávajúce z prenosu a prijímania elektromagnetických signálov a nevzťahujú sa na hospodársku činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní obsahu, na ktorého prenos sú potrebné telekomunikácie;
b)„verejná telekomunikačná prenosová služba“ znamená akúkoľvek telekomunikačnú službu, v súvislosti s ktorou strana výslovne alebo fakticky vyžaduje, aby sa všeobecne ponúkala verejnosti;
c)„verejná telekomunikačná prenosová sieť“ znamená verejnú telekomunikačnú infraštruktúru, ktorá umožňuje telekomunikáciu medzi dvoma alebo viacerými stanovenými koncovými bodmi siete;
29Zahřňajú služby uvedené v písmenách a) až g) v oddiele C. Telekomunikačné služby bode 2. Komunikačné služby v dokumente MTN/GNS/W/120.
EU/KR/sk 116
d)„regulačný orgán“ v telekomunikačnom odvetví znamená orgán alebo orgány zodpovedné za reguláciu telekomunikácií uvedenú v tomto pododdiele;
e)„základné zariadenia“ znamenajú zariadenia verejnej telekomunikačnej prenosovej siete alebo služby, ktoré:
i)sú výlučne alebo prevažne poskytované jedným poskytovateľom alebo obmedzeným počtom poskytovateľov a
ii)nie je možné z hospodárskeho alebo technického hľadiska reálne nahradiť, pokiaľ ide o poskytovanie služby;
f)„hlavný poskytovateľ“ v telekomunikačnom odvetví znamená poskytovateľa, ktorý je schopný značne ovplyvniť podmienky účasti (pokiaľ ide o cenu a poskytnutie) na príslušnom trhu telekomunikačných služieb v dôsledku svojej kontroly základných zariadení alebo využitia svojej pozície na trhu;
g)„prepojenie“ znamená spojenie s poskytovateľmi verejných telekomunikačných prenosových sietí alebo služieb, ktorým sa používateľom jedného poskytovateľa umožní komunikácia s používateľmi iného poskytovateľa a prístup k službám poskytovaným iným poskytovateľom, ak sa prijmú špecifické záväzky;
h)„univerzálna služba“ znamená súbor služieb, ktorý musí byť dostupný pre všetkých používateľov na území strany za prijateľnú cenu a bez ohľadu na ich geografickú polohu30;
30O rozsahu pôsobnosti a vykonávaní univerzálnych služieb rozhodne každá strana.
EU/KR/sk 117
i)„konečný používateľ“ znamená konečného spotrebiteľa verejnej telekomunikačnej prenosovej služby alebo jej predplatiteľa vrátane poskytovateľov služieb iných ako poskytovateľov verejných telekomunikačných prenosových služieb;
j)„nediskriminačné“ zaobchádzanie znamená zaobchádzanie nie menej priaznivé než je zaobchádzanie poskytnuté akémukoľvek inému používateľovi podobných verejných telekomunikačných prenosových sietí alebo služieb za podobných okolností a
k)„prenosnosť čísla“ znamená možnosť pre konečných používateľov verejných telekomunikačných prenosových služieb ponechať si na tom istom mieste rovnaké telefónne čísla bez toho, aby sa zhoršila kvalita, spoľahlivosť alebo pohodlie pri zmene poskytovateľov verejných telekomunikačných prenosových služieb rovnakej kategórie.
ČLÁNOK 7.28
Regulačný orgán
1.Regulačný orgán pre telekomunikačné služby je právne odlišný a funguje nezávisle od akéhokoľvek poskytovateľa telekomunikačných služieb.
2.Regulačný orgán má dostatočné právomoci na reguláciu odvetvia telekomunikačných služieb. Úlohy, ktoré má vykonávať regulačný orgán sa zverejnia v ľahko dostupnej a jasnej forme, najmä ak sú tieto úlohy pridelené viac než jednému orgánu.
EU/KR/sk 118
3.Rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, sú nezávislé, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu.
ČLÁNOK 7.29
Povolenie poskytovať telekomunikačné služby
1.Pokiaľ je to možné, poskytovanie služieb sa povolí na základe zjednodušeného postupu povoľovania.
2.Na riešenie otázok súvisiacich s prideľovaním frekvencií, čísel a práv prístupu sa môže požadovať licencia. Podmienky takejto licencie sú verejne dostupné.
3.Ak sa vyžaduje licencia:
a)všetky licenčné kritériá a primerané obdobie požadované za normálnych okolností na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o licenciu sú verejne dostupné;
b)dôvody na zamietnutie licencie sa na žiadosť poskytnú žiadateľovi v písomnej forme a
EU/KR/sk 119
c)licenčné poplatky31 požadované stranou za udelenie licencie nepresiahnu administratívne náklady, ktoré vzniknú za normálnych okolností v rámci riadenia, kontroly a presadzovania uplatniteľných licencií32.
ČLÁNOK 7.30
Ochranné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej súťaže medzi hlavnými poskytovateľmi
Zachovajú sa primerané opatrenia, ktoré zabránia poskytovateľom, ktorí sú jednotlivo alebo spoločne hlavnými poskytovateľmi, používať protisúťažné postupy alebo v nich pokračovať. Tieto protisúťažné postupy zahŕňajú najmä:
a)používanie protisúťažných krížových dotácií 33 ;
b)využívanie informácií získaných od konkurencie s protisúťažným zámerom a
c)nesprístupnenie v primeranom čase technických informácií o základných zariadeniach a informácií relevantných z obchodného hľadiska, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb iným poskytovateľom služieb.
31Licenčné poplatky nezahŕňajú poplatky za aukciu, verejnú súťaž alebo iné nediskriminačné spôsoby udeľovania koncesií ani povinné príspevky na poskytovanie univerzálnej služby.
32Tento pododsek nadobúda účinnosť najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody každá strana zabezpečí, aby sa licenčné poplatky ukladali a uplatňovali nediskriminačným spôsobom.
33Alebo zníženia marže pre stranu EÚ.
EU/KR/sk 120
ČLÁNOK 7.31
Prepojenie
1.Každá strana zabezpečí, aby poskytovatelia verejných telekomunikačných prenosových sietí alebo služieb na jej území poskytli, priamo alebo nepriamo na tom istom území, poskytovateľom verejných telekomunikačných prenosových služieb druhej strany možnosť rokovať o prepojení. Prepojenie by sa v zásade malo dohodnúť na základe obchodných rokovaní medzi príslušnými spoločnosťami.
2.Regulačné orgány zabezpečia, aby poskytovatelia, ktorí počas procesu rokovaní o dohodách o prepojení získajú informácie od iného podniku, používali tieto informácie výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté, a po celý čas rešpektovali dôverný charakter poskytnutých alebo uchovávaných informácií.
3.Prepojenie s hlavným poskytovateľom sa zabezpečí na ktoromkoľvek technicky realizovateľnom mieste v sieti. Takéto prepojenie sa poskytne:
a)za nediskriminačných podmienok (vrátane technických noriem a špecifikácií) a sadzieb, a v kvalite, ktorá nie je nižšia než kvalita poskytovaná jeho vlastným podobným službám alebo podobným službám neprepojených poskytovateľov služieb alebo jeho dcérskych spoločností a iných pridružených subjektov;
EU/KR/sk 121
b)včas, za podmienok (vrátane technických noriem a špecifikácií) a nákladovo orientovaných sadzieb, ktoré sú transparentné, primerané a zohľadňujú hospodársku uskutočniteľnosť a sú dostatočne neviazané tak, aby poskytovateľ nemusel platiť za sieťové komponenty alebo zariadenia, ktoré na poskytovanie služby nepotrebuje a
c)na žiadosť, aj na iných miestach ako sú miesta ukončenia siete ponúkané väčšine používateľov, to však podlieha poplatkom, ktoré odrážajú náklady na výstavbu nevyhnutných dodatočných zariadení.
4.Postupy uplatniteľné v súvislosti s prepojením s hlavným poskytovateľom sú verejné dostupné.
5.Hlavní poskytovatelia zverejnia buď dohody o prepojení alebo svoje referenčné ponuky prepojenia34.
ČLÁNOK 7.32
Prenosnosť čísla
Každá strana zabezpečí, aby poskytovatelia verejných telekomunikačných prenosových služieb, okrem poskytovateľov hlasových služieb VoIP, umožnili prenosnosť čísla, pokiaľ je to technicky možné, a za primeraných podmienok.
34Každá strana splní túto povinnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
EU/KR/sk 122
ČLÁNOK 7.33
Prideľovanie a využívanie obmedzených zdrojov
1.Všetky postupy pri prideľovaní a využívaní obmedzených zdrojov vrátane frekvencií, čísel a práv prístupu sa vykonajú objektívnym, transparentným a nediskriminačným spôsobom a načas.
2.Aktuálna situácia, pokiaľ ide o pridelené frekvenčné pásma, je verejne dostupná, ale podrobná identifikácia frekvencií pridelených na osobitné vládne účely sa nevyžaduje.
ČLÁNOK 7.34
Univerzálna služba
1.Každá strana má právo vymedziť druh povinností spojených s univerzálnou službou, ktorú chce zachovať.
2. Takéto povinnosti sa nebudú pokladať za protisúťažné ako také, za predpokladu, že sú spravované transparentným, objektívnym a nediskriminačným spôsobom. Spravovanie takýchto povinností je neutrálne aj z hľadiska hospodárskej súťaže a nezaťažuje viac než je potrebné, pokiaľ ide o druh univerzálnej služby vymedzený každou stranou.
EU/KR/sk 123
ČLÁNOK 7.35
Dôvernosť informácií
Každá strana zabezpečí dôvernosť telekomunikácií a súvisiacich prevádzkových údajov prostredníctvom verejnej telekomunikačnej prenosovej siete a verejne dostupných telekomunikačných služieb, pričom neobmedzí obchod so službami.
ČLÁNOK 7.36
Riešenie sporov v oblastí telekomunikácií
Žiadosť o riešenie sporu
1.Každá strana zabezpečí, aby:
a)sa poskytovatelia služieb mohli obrátiť na regulačný orgán alebo na iný príslušný orgán strany s cieľom riešiť spory medzi poskytovateľmi služieb alebo medzi poskytovateľmi služieb a používateľmi, pokiaľ ide o záležitosti uvedené v tomto pododdiele a
b)v prípade vzniku sporu medzi poskytovateľmi verejných telekomunikačných prenosových sietí alebo služieb súvisiacich s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto pododdielu, príslušný regulačný orgán na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu vydá záväzné rozhodnutie so zámerom riešiť spor čo najskôr a v každom prípade v primeranej lehote.
EU/KR/sk 124
Odvolanie a súdne preskúmanie
2.Každý poskytovateľ služieb, ktorého zákonom chránené záujmy nepriaznivo ovplyvní stanovisko alebo rozhodnutie regulačného orgánu:
a)má právo odvolať sa proti stanovisku alebo rozhodnutiu na odvolací orgán35. Ak odvolací orgán nemá súdny charakter, vždy sa poskytnú dôvody jeho stanoviska alebo rozhodnutia v písomnej forme a jeho stanovisko alebo rozhodnutie podlieha preskúmaniu nestranného a nezávislého súdneho orgánu. Stanoviská alebo rozhodnutia prijaté odvolacími orgánmi sa účinným spôsobom presadia a
b)môže dosiahnuť preskúmanie stanoviska alebo rozhodnutia nestranným a nezávislým súdnym orgánom strany. Žiadna strana nesmie dovoliť, aby žiadosť o súdne preskúmanie bola dôvodom nedodržania stanoviska alebo rozhodnutia regulačného orgánu, pokiaľ príslušný orgán takéto stanovisko alebo rozhodnutie nepozastaví.
35Pokiaľ ide o spory medzi poskytovateľmi služieb alebo medzi poskytovateľmi služieb a používateľmi, odvolací orgán je nezávislý od strán, ktorých sa spor týka.
EU/KR/sk 125
PODODDIEL E
FINANČNÉ SLUŽBY
ČLÁNOK 7.37
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
1.Tento pododdiel stanovuje zásady regulačného rámca všetkých finančných služieb liberalizovaných podľa oddielov B až D.
2.Na účely tohto pododdielu:
„finančné služby“ znamenajú akékoľvek služby finančnej povahy ponúkané poskytovateľom finančných služieb strany. Medzi finančné služby patria tieto činnosti:
a)Poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením:
i)priame poistenie (vrátane spolupoistenia):
A)životné poistenie;
B)neživotné poistenie;
ii)zaistenie a opätovné postúpenie (retrocesia);
EU/KR/sk 126
iii)sprostredkovanie poistenia, ako napríklad maklérstvo a sprostredkovateľské služby a
iv)pomocné služby súvisiace s poistením, ako napríklad poradenské služby, poistno-matematické služby, posúdenie rizika a služby spojené s likvidáciou poistných nárokov a
b)Bankové služby a iné finančné služby (okrem poistenia):
i)príjem vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti;
ii)pôžičky všetkých typov vrátane spotrebného úveru, hypotekárneho úveru, faktoringu a financovania obchodných transakcií;
iii)finančný lízing;
iv)všetky služby týkajúce sa platieb a peňažných prevodov vrátane debetných a kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek;
v)záruky a prísľuby;
vi)obchodovanie na vlastný účet alebo na účet zákazníkov, buď na burze, OTC trhu alebo iným spôsobom, a to s:
A)nástrojmi peňažného trhu (vrátane šekov, listín a vkladových listov);
EU/KR/sk 127
B)devízami;
C)derivátmi vrátane futurít a opcií;
D)kurzovými a úrokovými nástrojmi vrátane produktov ako sú swapy, dohody o budúcej úrokovej sadzbe;
E)prevoditeľnými cennými papiermi a
F)ostatnými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov;
vii)účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov vrátane upisovania a investovania v úlohe prostredníka (či už verejne alebo súkromne) a poskytovanie služieb súvisiacich s takýmito emisiami;
viii)činnosti peňažného maklérstva;
ix)správa aktív, predovšetkým správa hotovosti alebo portfólia, všetky formy správy kolektívneho investovania, správa penzijných fondov, správcovské, depozitné a poručnícke služby;
x)zúčtovanie a klíringové služby v oblasti finančných aktív zahŕňajúce cenné papiere, deriváty a ostatné prevoditeľné cenné papiere;
EU/KR/sk 128
xi)poskytovanie a prenos finančných informácií a spracovanie finančných údajov a súvisiaci softvér a
xii)poradenské, sprostredkovateľské a iné doplnkové finančné služby ku všetkým činnostiam uvedeným v bodoch i) až xi) vrátane úverových referencií a analýz, investičného a portfóliového prieskumu a poradenstva, poradenstva pri akvizíciách a v otázkach reštrukturalizácie a stratégie podnikov;
„poskytovateľ finančných služieb“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu strany, ktorá sa uchádza o poskytovanie finančných služieb alebo ich poskytuje a nevzťahuje sa na verejnoprávny subjekt;
„verejnoprávny subjekt“ znamená:
a)vládu, centrálnu banku alebo menový úrad strany alebo akýkoľvek subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou strany, ktorý v zásade vykonáva vládne funkcie alebo činnosti na vládne účely, nie však subjekt zaoberajúci sa najmä poskytovaním finančných služieb za komerčných podmienok alebo
b)súkromný subjekt, ktorý vykonáva funkcie zvyčajne vykonávané centrálnou bankou alebo menovým úradom, ak tieto funkcie vykonáva;
„nová finančná služba“ znamená službu finančnej povahy vrátane služieb súvisiacich s existujúcimi alebo novými produktmi alebo so spôsobom dodávky produktu, ktorú neposkytuje žiaden poskytovateľ finančných služieb na území strany, ktorá sa však poskytuje na území druhej strany.
EU/KR/sk 129
ČLÁNOK 7.38
Výhrada z dôvodov obozretnosti36
1.Každá strana môže prijať alebo zachovať opatrenia z dôvodov obozretnosti37 vrátane:
a)ochrany investorov, vkladateľov, poistníkov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb povinnosti fiduciára a
b)zabezpečenia integrity a stability finančného systému strany.
2.Tieto opatrenia nezaťažujú viac než je potrebné na dosiahnutie ich cieľa a ak nie sú v súlade s inými ustanoveniami tejto dohody, nepoužívajú sa ako spôsob vyhýbania sa záväzkom alebo povinnostiam každej strany vyplývajúcim z takýchto ustanovení.
3.Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že vyžaduje, aby strana zverejňovala informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých spotrebiteľov alebo akékoľvek dôverné informácie alebo informácie o majetku, s ktorými disponujú verejnoprávne subjekty.
36Akékoľvek opatrenie, ktoré sa uplatňuje na poskytovateľov finančných služieb usadených na území strany, ktorí nie sú regulovaní úradom pre finančný dohľad tejto strany, sa pokladá za opatrenie z dôvodov obozretnosti na účely tejto dohody. Pre spresnenie je potrebné uviesť, že každé takéto opatrenie sa prijme v súlade s týmto článkom.
37Rozumie sa, že pojem „dôvody obozretnosti“ môžu zahŕňať zachovanie bezpečnosti, finančného zdravia, integrity alebo finančnej zodpovednosti jednotlivých poskytovateľov finančných služieb.
EU/KR/sk 130
4.Bez toho, aby boli dotknuté iné spôsoby obozretnej regulácie cezhraničného obchodu s finančnými službami, môže strana požadovať registráciu poskytovateľov cezhraničných finančných služieb druhej strany a finančných nástrojov.
ČLÁNOK 7.39
Transparentnosť
Strany uznávajú, že transparentné predpisy a politiky, ktorými sa riadia činnosti poskytovateľov finančných služieb sú dôležité pri uľahčovaní prístupu zahraničných poskytovateľov finančných služieb, a ich operácií, na trhy druhej strany. Každá strana sa zaväzuje podporovať transparentnosť predpisov v oblasti finančných služieb.
ČLÁNOK 7.40
Samosprávne orgány
Keď strana požaduje členstvo alebo účasť v niektorom samosprávnom orgáne, na burze cenných papierov alebo na termínovej burze, alebo na trhu, v zúčtovacej agentúre alebo v akejkoľvek inej organizácii alebo v združení, prípadne prístup k nim, aby poskytovatelia finančných služieb druhej strany poskytovali finančné služby na rovnakom základe ako poskytovatelia finančných služieb tejto strany, alebo keď strana poskytuje takým subjektom priamo alebo nepriamo privilégiá alebo výhody pri poskytovaní finančných služieb, strana zabezpečí, aby takýto samosprávny orgán dodržiaval povinnosti podľa článkov 7.6, 7.8, 7.12. a 7.14.
EU/KR/sk 131
ČLÁNOK 7.41
Platobné a zúčtovacie systémy
Podľa podmienok, na základe ktorých sa poskytuje národné zaobchádzanie, poskytne každá strana poskytovateľom finančných služieb druhej strany usadeným na jej území prístup k platobným a zúčtovacím systémom prevádzkovaným verejnoprávnymi subjektmi a k oficiálnym finančným a refinančným nástrojom, ktoré sú dostupné pri normálnom spôsobe bežného obchodovania. Cieľom tohto článku nie je sprístupniť také možnosti strany týkajúce sa financovania, ktoré sú určené pre núdzové prípady.
ČLÁNOK 7.42
Nové finančné služby
Každá strana umožní poskytovateľovi finančných služieb druhej strany usadenému na jej území poskytovanie novej finančnej služby, ktorú by strana umožnila poskytovať jej vlastným poskytovateľom finančných služieb za podobných okolností v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva za predpokladu, že zavedenie novej finančnej služby si nevyžaduje nový právny predpis alebo úpravu existujúceho právneho predpisu. Strana môže určiť inštitucionálnu a právnu formu prostredníctvom ktorej sa môže služba poskytovať a môže požadovať povolenie na poskytovanie služby. Ak sa takéto povolenie požaduje, rozhodnutie sa prijme v primeranom čase a povolenie môže byť zamietnuté len z dôvodov obozretnosti.
EU/KR/sk 132
ČLÁNOK 7.43
Spracovanie údajov
Najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody a v žiadnom prípade nie neskôr ako v deň nadobudnutia účinnosti podobných záväzkov vyplývajúcich z iných dohôd o hospodárskej integrácii:
a)každá strana povolí poskytovateľom finančných služieb druhej strany usadeným na jej území prenos informácií v elektronickej alebo inej podobe na svoje územie alebo mimo neho, pokiaľ ide o spracovanie údajov, pri ktorom sa takéto spracovanie vyžaduje v bežnej podnikateľskej činnosti poskytovateľa finančných služieb a
b)každá strana opätovne potvrdí svoj záväzok38 ochraňovať základné práva a slobodu jednotlivcov a prijme primerané ochranné opatrenia na účely ochrany súkromia, najmä v súvislosti s prenosom osobných údajov.
38Pre spresnenie je potrebné uviesť, že pod týmto záväzkom sa rozumejú práva a slobody stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Usmerneniach OSN pre reguláciu počítačových súborov s osobnými údajmi (prijatých na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 45/95 zo 14. decembra 1990) a Usmerneniach OECD o ochrane súkromia a cezhraničných tokoch osobných údajov (prijatých Radou 23. septembra 1980).
EU/KR/sk 133
ČLÁNOK 7.44
Osobitné výnimky
1.Žiadne s ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že bráni strane, vrátane jej verejnoprávnych subjektov, na jej území výlučne vykonávať činnosti alebo poskytovať služby tvoriace súčasť plánu dôchodkového zabezpečenia alebo právneho systému sociálneho zabezpečenia s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti môžu vykonávať, ako stanovujú jej vnútroštátne predpisy, poskytovatelia finančných služieb v rámci hospodárskej súťaže s verejnoprávnymi subjektmi alebo súkromnými inštitúciami.
2.Žiadne z ustanovení tejto dohody sa neuplatňuje na činnosti vykonávané centrálnou bankou alebo menovým orgánom, alebo akýmkoľvek iným verejnoprávnym subjektom v rámci menovej alebo kurzovej politiky.
3.Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že bráni strane, vrátane jej verejnoprávnych subjektov, na jej území výlučne vykonávať činnosti alebo poskytovať služby na účet alebo so zárukou alebo s využitím finančných zdrojov strany alebo jej verejnoprávnych subjektov s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti môžu vykonávať, ako stanovujú jej vnútroštátne predpisy, poskytovatelia finančných služieb v rámci hospodárskej súťaže s verejnoprávnymi subjektmi alebo súkromnými inštitúciami.
ČLÁNOK 7.45
Urovnávanie sporov
1.Štrnásta kapitola (Urovnávanie sporov) sa uplatňuje na urovnávanie sporov v oblasti finančných služieb, ktoré vyplývajú výlučne z tejto kapitoly, ak nie je v tomto článku stanovené inak.
EU/KR/sk 134
2.Výbor pre obchod vypracuje najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zoznam 15 osôb. Každá strana navrhne najmenej päť osôb a strany tiež vyberú päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré majú plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Tieto osoby majú vedomosti alebo skúsenosti v práve alebo praxi v oblasti finančných služieb, ku ktorým môže patriť regulácia poskytovateľov finančných služieb a dodržiavajú prílohu 14-C (Kódex správania pre členov rozhodcovských tribunálov a mediátorov).
3.Členovia tribunálu sa vyberú žrebovaním podľa článku 14.5. ods. 3 (Zriadenie rozhodcovského tribunálu), článku 14.9.ods. 3 (Primeraná lehota na splnenie rozhodnutia), článku 14.10. ods. 3 (Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu), článku 14.11. ods.4 (Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia rozhodnutia), článku 14.12. ods. 3 (Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia po pozastavení plnenia záväzkov), článkov 6.1, 6.2 a 6.4 (Náhrada) prílohy 14-B (Rokovací poriadok pre rozhodcovské konanie), výber sa uskutoční zo zoznamu zostaveného podľa odseku 2.
4.Bez ohľadu na článok 14.11, ak tribunál zistí, že opatrenie nie je v súlade s touto dohodou a opatrenie, ktoré je predmetom sporu, má vplyv na odvetvie finančných služieb a akékoľvek iné odvetvie, navrhujúca strana môže pozastaviť výhody v odvetví finančných služieb, ktoré majú na jej odvetvie finančných služieb rovnaký účinok ako účinok opatrenia. Ak má takéto opatrenie vplyv iba na iné odvetvie ako je odvetvie finančných služieb, navrhujúca strana nemusí pozastaviť výhody v odvetví finančných služieb.
EU/KR/sk 135
ČLÁNOK 7.46
Uznávanie
1.Strana môže uznať opatrenia obozretnosti druhej strany tak, že určí spôsob uplatňovania opatrení tejto strany súvisiacich s finančnými službami. Takéto uznávanie, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom harmonizácie alebo inak, môže byť založené na dohode alebo dojednaní medzi stranami alebo sa môže poskytnúť autonómne.
2.Strana, ktorá je účastníkom dohody alebo dojednania typu uvedeného v odseku 1 s treťou stranou, či už v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo potom, poskytne druhej strane primeranú príležitosť rokovať o jej pristúpení k takýmto dohodám alebo dojednaniam, alebo rokovať s ňou o porovnateľných dohodách alebo dojednaniach za okolností, ako keby existoval rovnocenný predpis, dohľad, vykonanie takéhoto predpisu a prípadne postupy týkajúce sa spoločného využívania informácií stranami dohody alebo dojednania. Ak strana poskytne uznanie autonómne, druhej strane poskytne primeranú príležitosť, aby preukázala, že takéto okolnosti existujú.
EU/KR/sk 136
PODODDIEL F
SLUŽBY MEDZINÁRODNEJ NÁMORNEJ DOPRAVY
ČLÁNOK 7.47
Rozsah pôsobnosti, vymedzenie pojmov a zásady
1.Tento pododdiel stanovuje zásady týkajúce sa liberalizácie služieb medzinárodnej námornej dopravy podľa oddielov B až D.
2.Na účely tohto pododdielu:
a)„medzinárodná námorná doprava“ zahŕňa dopravné operácie „od dverí k dverám“, ktoré predstavujú dopravu tovaru s jednotným prepravným dokladom, pri ktorej sa využíva viac ako jeden druh dopravy a jej časť prebieha po mori, a na tento účel zahŕňa právo uzatvárať zmluvy priamo s poskytovateľmi iných druhov dopravy;
b)„služby manipulácie s námorným nákladom“ znamenajú činnosti vykonávané dokárskymi spoločnosťami vrátane prevádzkovateľov terminálu, nezahŕňajú však priame činnosti dokárov, ak je táto pracovná sila organizovaná mimo dokárskych spoločností alebo prevádzkovateľov terminálu. Medzi zahrnuté činnosti patrí organizácia a dohľad, pokiaľ ide o:
i)nakladanie/vykladanie nákladu na loď a z lode;
EU/KR/sk 137
ii)zväzovanie/rozväzovanie nákladu a
iii)prijatie/dodávku a úschovu nákladu pred nakládkou alebo po vykládke;
c)„služby colného vybavovania“ (prípadne „služby colných deklarantov“) znamenajú činnosti spočívajúce vo vykonaní, v mene inej strany, colných formalít týkajúcich sa dovozu, vývozu alebo priamej dopravy nákladov, či už je táto služba hlavnou činnosťou poskytovateľa služieb alebo obvyklým doplnkom jeho hlavnej činnosti;
d)„služby kontajnerových staníc a dep“ znamenajú činnosti spočívajúce v skladovaní kontajnerov v prístavoch s cieľom ich plnenia/vyprázdňovania, opravy alebo ich prípravy na nakládku a
e)„služby námorných agentúr“ znamenajú činnosti spočívajúce v zastupovaní, v rámci stanovenej geografickej oblasti, obchodných záujmov jednej alebo viacerých lodných liniek alebo dopravných spoločností, na nasledujúce účely:
i)marketing a predaj námornej dopravy a súvisiacich služieb, od cenovej ponuky až po fakturáciu, vystavenie nákladných listov v mene spoločností, nákup alebo ďalší predaj nevyhnutných súvisiacich služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií a
ii)vystupovanie v mene spoločností, organizácia pristavenia lode alebo prevzatie nákladu, ak je to požadované.
EU/KR/sk 138
3.Vzhľadom na existujúcu úroveň liberalizácie medzi stranami v medzinárodnej námornej doprave:
a)strany účinne uplatňujú zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a k medzinárodným námorným obchodom na komerčnom a nediskriminačnom základe a
b)každá strana poskytuje lodiam, ktoré sa plavia pod vlajkou druhej strany alebo sú prevádzkované poskytovateľmi služieb druhej strany nemenej priaznivé zaobchádzanie než je zaobchádzanie, ktoré poskytuje svojim vlastným lodiam, čo sa týka, okrem iného, vstupu do prístavov, využívania infraštruktúry a pomocných námorných služieb v prístavoch, ako aj s tým spojených poplatkov a platieb, colných zariadení a pridelenia prístavísk a zariadení na vykládku a nakládku.
4.Pri uplatňovaní týchto zásad strany:
a)nezavedú v budúcich dvojstranných dohodách s tretími stranami ustanovenia o zdieľaní nákladu týkajúce sa služieb námornej dopravy vrátane obchodu s pevným a tekutým nákladom a líniovej dopravy a v prípade, že existujú v predchádzajúcich dvojstranných dohodách, takéto ustanovenia o zdieľaní nákladu neaktivujú a
b)po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli predstavovať skryté obmedzenie alebo mať diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave, a ani ich nezavedú.
EU/KR/sk 139
5.Každá strana umožní poskytovateľom služieb medzinárodnej námornej dopravy druhej strany usadenie na svojom území za podmienok usadenia a prevádzkovania, ktoré nie sú menej priaznivé než podmienky, ktoré poskytuje svojim vlastným poskytovateľom služieb alebo ktoré poskytuje akejkoľvek tretej strane, podľa toho, ktoré sú výhodnejšie, v súlade s podmienkami uvedenými v jej zozname záväzkov.
6.Každá strana sprístupní poskytovateľom služieb medzinárodnej námornej dopravy druhej strany za primeraných a nediskriminačných podmienok tieto služby v prístave:
a)pilotáž;
b)pomoc s remorkérmi a vlečnými loďami;
c)zásobovanie;
d)tankovanie a zásobenie vodou;
e)odstránenie odpadu a zaťažujúceho odpadu;
f)služby kapitána prístavu;
g)navigačnú pomoc a
h)prístavné operatívne služby, ktoré sú z hľadiska fungovania lode nevyhnutné, vrátane spojov a zásobovania vodou a elektrinou, zariadenia na núdzové opravy, kotvisko, prístavisko a súvisiace služby.
EU/KR/sk 140
ODDIEL F
ELEKTRONICKÝ OBCHOD
ČLÁNOK 7.48
Cieľ a zásady
1.Strany uznávajú hospodársky rast a obchodné príležitosti, ktoré poskytuje elektronický obchod, význam zabránenia prekážkam jeho používania a rozvoja a uplatniteľnosť dohody o WTO na opatrenia, ktoré majú vplyv na elektronický obchod, a súhlasia s podporou rozvoja elektronického obchodu medzi nimi, najmä so spoluprácou v záležitostiach, ktoré v súvislosti s elektronickým obchodom vzniknú na základe tejto kapitoly.
2.Strany sa dohodli, že rozvoj elektronického obchodu musí byť v úplnom súlade s medzinárodnými normami ochrany údajov s cieľom zabezpečiť dôveru používateľov elektronického obchodu.
3.Strany sa dohodli, že neuložia clo na dodávky elektronickou cestou39.
39Zaradenie ustanovení o elektronickom obchode do tejto kapitoly sa nedotýka stanoviska Kórey, či by dodávky elektronickou cestou mali byť kategorizované ako obchod so službami alebo s tovarom.
EU/KR/sk 141
ČLÁNOK 7.49
Spolupráca v regulačných otázkach
1.Strany vedú dialóg o regulačných otázkach nastolených v súvislosti s elektronickým obchodom, v rámci ktorých sa okrem iného riešia tieto záležitosti:
a)uznávanie certifikátov elektronických podpisov vydávaných verejnosti a uľahčenie cezhraničných certifikačných služieb;
b)zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, pokiaľ ide o prenos alebo uchovávanie informácií;
c)zaobchádzanie s nevyžiadanou elektronickou komerčnou komunikáciou;
d)ochrana spotrebiteľov v oblasti elektronického obchodu;
e)rozvoj obchodovania bez dokladov v papierovej forme a
f)akékoľvek iné záležitosti relevantné z hľadiska rozvoja elektronického obchodu.
2.Dialóg môže zahŕňať výmenu informácií o príslušných právnych predpisoch strán, ktoré sa týkajú týchto otázok, ako aj vykonávania týchto právnych predpisov.
EU/KR/sk 142
ODDIEL G
VÝNIMKY
ČLÁNOK 7.50
Výnimky
S výhradou požiadavky, že takéto opatrenia sa neuplatňujú spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi krajinami v situáciách vyznačujúcich sa rovnakými okolnosťami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním usadzovania alebo cezhraničného poskytovania služieb, žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že by bránilo ktorejkoľvek strane prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:
a)sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti a morálky alebo na zachovanie verejného poriadku40;
b)sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;
c)sa týkajú ochrany neobnoviteľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú spoločne s obmedzeniami domácich investorov alebo domácej spotreby alebo domáceho poskytovania služieb;
d)sú nevyhnutné na ochranu národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou;
40Na výnimku v súvislosti s verejným poriadkom sa môže odvolať, iba ak existuje skutočné a dostatočne vážne ohrozenie základných záujmov spoločnosti.
EU/KR/sk 143
e)sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu so zákonmi alebo inými predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto kapitoly vrátane ustanovení týkajúcich sa:
i)predchádzania falošným a podvodným praktikám alebo riešenia dôsledkov neplnenia záväzkov zo zmlúv;
ii)ochrany súkromia jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie a šírenie osobných údajov, a ochrany dôverných záznamov a účtov jednotlivých osôb;
iii)bezpečnosti;
EU/KR/sk 144
f)sú v rozpore s článkami 7.6 a 7.12 za predpokladu, že rozdiel v zaobchádzaní má za cieľ zabezpečiť nestranné alebo účinné41 uloženie alebo výber priamych daní vzhľadom na hospodársku činnosť, investorov alebo poskytovateľov služieb z druhej strany.
41K opatreniam zameraným na zabezpečenie nestranného alebo účinného uloženia alebo výberu priamych daní patria opatrenia prijaté stranou v rámci jej daňového systému, ktoré:
a)sa vzťahujú na investorov a poskytovateľov služieb, ktorí nie sú rezidentmi, na základe skutočnosti, že daňová povinnosť nerezidentov je určená vzhľadom na zdaniteľné položky, ktoré sú čerpané alebo umiestnené na území strany;
b)sa vzťahujú na nerezidentov na účely zabezpečenia uloženia alebo výberu daní na území strany;
c)sa vzťahujú na nerezidentov alebo rezidentov na účely zamedzenia vyhýbaniu sa plateniu daní alebo zamedzenia daňových únikov vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s ustanoveniami dohody;
d)sa vzťahujú na spotrebiteľov služieb poskytovaných na území alebo z územia druhej strany na účely zabezpečenia uloženia daní odvodených zo zdrojov na území strany takým spotrebiteľom alebo ich výberu od takých spotrebiteľov;
e)rozlišujú investorov a poskytovateľov služieb podliehajúcich dani z položiek zdaniteľných v celosvetovom meradle od iných investorov a poskytovateľov služieb vzhľadom na rozdielny charakter ich daňového základu alebo
f)určujú, prideľujú alebo rozdeľujú príjem, zisk, výnos, stratu, odpočet alebo kredit osôb alebo pobočiek, ktoré sú rezidentmi, alebo medzi prepojenými osobami alebo pobočkami tej istej osoby na účely zabezpečenia daňového základu strany.
Daňové termíny alebo pojmy uvedené v tomto odseku a v tejto poznámke pod čiarou sú stanovené podľa daňových vymedzení a pojmov alebo rovnocenných či podobných vymedzení a pojmov stanovených vnútroštátnym právom strany prijímajúcej dané opatrenie.
EU/KR/sk 145
ÔSMA KAPITOLA
PLATBY A POHYB KAPITÁLU
ČLÁNOK 8.1
Bežné platby
Strany sa zaväzujú, že nebudú uplatňovať žiadne obmedzenia a povolia všetky platby a prevody na bežnom účte platobnej bilancie medzi rezidentmi strán vo voľne zameniteľnej mene v súlade s článkami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.
ČLÁNOK 8.2
Pohyb kapitálu
1.Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, strany sa zaväzujú neuplatňovať žiadne obmedzenia na voľný pohyb kapitálu týkajúci sa priamych investícií realizovaných v súlade so zákonmi hostiteľskej krajiny a investícií a iných transakcií liberalizovaných v súlade so siedmou kapitolou (Obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod) a odstránenia alebo repatriácie tohto investovaného kapitálu, či akéhokoľvek zisku, ktorý z toho plynie.
EU/KR/sk 146
2.Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia v tejto dohode, strany zabezpečia, pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, v súlade so zákonmi hostiteľskej krajiny, voľný pohyb kapitálu investorov druhej strany okrem iného v súvislosti s:
a)úvermi spojenými s obchodnými transakciami vrátane poskytovania služieb, na ktorom sa zúčastňuje rezident strany;
b)finančnými pôžičkami a úvermi alebo
c)kapitálovou účasťou v právnickej osobe bez zámeru vytvoriť alebo udržiavať dlhodobé hospodárske prepojenia.
3.Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tejto dohody, strany nezavedú nijaké nové obmedzenia na pohyb kapitálu medzi rezidentmi strán a nesprísnia platné opatrenia.
4.V záujme podpory cieľov tejto dohody strany navzájom konzultujú s cieľom ešte viac uľahčiť pohyb kapitálu medzi nimi.
EU/KR/sk 147
ČLÁNOK 8.3
Výnimky
S výhradou požiadavky, že takéto opatrenia sa neuplatňujú spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi krajinami v situáciách vyznačujúcich sa rovnakými okolnosťami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním pohybu kapitálu, žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že by bránilo ktorejkoľvek strane prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:
a)sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti a morálky alebo na zachovanie verejného poriadku alebo
b)sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu so zákonmi alebo inými právnymi predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto kapitoly vrátane ustanovení týkajúcich sa:
i)predchádzania trestným činom, falošným a podvodným praktikám alebo riešenia dôsledkov neplnenia záväzkov zo zmlúv (konkurz, nesolventnosť a ochrana práv veriteľov);
EU/KR/sk 148
ii)opatrení prijatých alebo zachovávaných na zabezpečenie integrity a stability finančného systému strany;
iii)vydávania cenných papierov, opcií, futurít alebo iných derivátov a obchodovania alebo podnikania s nimi;
iv)finančného výkazníctva alebo vedenia záznamov o prevodoch, ak je to potrebné v záujme pomoci orgánom presadzovania práva alebo finančného dohľadu alebo
v)zabezpečenia súladu s príkazmi alebo rozsudkami v súdnom alebo administratívnom konaní.
EU/KR/sk 149
ČLÁNOK 8.4
Ochranné opatrenia
1.Ak v Kórei alebo v jednom alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie platby a pohyb kapitálu medzi stranami za výnimočných okolností spôsobujú alebo ak hrozí, že spôsobia, vážne ťažkosti pri uplatňovaní menovej politiky alebo politiky výmenného kurzu1, môžu príslušné strany2 na obdobie, ktoré nepresiahne šesť mesiacov3, v súvislosti s pohybom kapitálu prijať ochranné opatrenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné4.
2.Výbor pre obchod je okamžite informovaný o prijatí každého ochranného opatrenia a čo najskôr o časovom harmonograme jeho odstránenia.
1Medzi „vážne ťažkosti pri uplatňovaní menovej politiky alebo politiky výmenného kurzu“ patria okrem iného vážne ťažkosti s platobnou bilanciou alebo s vonkajšou finančou situáciou a ochranné opatrenia podľa tohto článku sa neuplatňujú, pokiaľ ide o priame zahraničné investície.
2Európska únia alebo členské štáty Európskej únie alebo Kórea.
3Pokiaľ trvajú okolnosti existujúce v čase pôvodného prijatia ochranných opatrení, alebo ich akýkoľvek ekvivalent, uplatňovanie ochranných opatrení môže príslušná strana jedenkrát predĺžiť o ďalších šesť mesiacov. Ak však dôjde k mimoriadne výnimočným okolnostiam, pre ktoré musí strana pristúpiť k ďalšiemu predĺženiu ochranných opatrení, vopred s druhou stranou koordinuje vykonávanie akéhokoľvek navrhovaného predĺženia.
4Ochranné opatrenia stanovené v tomto článku by sa mali uplatňovať tak, aby:
a)nemali povahu konfiškácie;
b)nepredstavovali postup duálneho alebo viacnásobného stanovovania výmenného kurzu;
c)inak nezasahovali do schopnosti investorov dosiahnuť trhovú mieru návratnosti na území strany, ktorá prijala ochranné opatrenia na akékoľvek obmedzené aktíva;
d)zabránili zbytočnému poškodeniu obchodných, hospodárskych alebo finančných záujmov druhej strany;
e)boli dočasné a postupne ako sa bude situácia vyžadujúca si prijatie takýchto opatrení zlepšovať zrušené a
f)boli okamžite zverejnené príslušnými orgánmi zodpovednými za devízovú politiku.
EU/KR/sk 150
DEVIATA KAPITOLA
VLÁDNE OBSTARÁVANIE
ČLÁNOK 9.1
Všeobecné ustanovenia
1.Strany opätovne potvrdzujú svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Dohody o vládnom obstarávaní obsiahnutej v prílohe 4 k dohode o WTO (ďalej len „dohoda GPA 1994“) a svoj záujem o ďalšie rozširovanie dvojstranných obchodných príležitostí na trhu vládneho obstarávania každej strany.
2.Strany uznávajú svoj spoločný záujem o podporu medzinárodnej liberalizácie trhov vládneho obstarávania v kontexte regulovaného medzinárodného obchodného systému. Strany budú naďalej spolupracovať pri preskúmaní podľa článku XXIV:7 dohody GPA 1994 a na iných príslušných medzinárodných fórach.
3.Žiadne z ustanovení tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že sa odchyľuje od práv alebo povinností ktorejkoľvek zo strán vyplývajúcich z dohody GPA 1994 alebo z dohody, ktorá ju nahrádza.
EU/KR/sk 151
4.Pokiaľ ide o obstarávanie v rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly, strany uplatňujú revidovaný text dohody GPA1, na ktorom sa dočasne dohodli (ďalej len „revidovaná dohoda GPA“), okrem:
a)najpriaznivejšieho zaobchádzania pre tovar, služby a poskytovateľov akejkoľvek inej strany (pododsek 1 písm. b) a odsek 2 článku IV revidovanej dohody GPA);
b)osobitného a rozdielneho zaobchádzania pre rozvojové krajiny (článok V revidovanej dohody GPA);
c)podmienok účasti (odsek 2 článku VIII revidovanej dohody GPA), ktoré nahradí: „nepodmienia účasť dodávateľa strany na obstarávaní alebo zadaní zákazky tým, že mu obstarávateľský subjekt druhej strany už predtým zadal jednu alebo viac zákaziek alebo tým, že dodávateľ musí mať predchádzajúce pracovné skúsenosti na území tejto strany s výnimkou prípadov, kde sú predchádzajúce pracovné skúsenosti nevyhnutné na splnenie požiadaviek obstarávania;“
d)inštitúcií (článok XXI revidovanej dohody GPA) a
e)záverečných ustanovení (článok XXII revidovanej dohody GPA).
1Obsiahnutá v dokumente WTO negs 268 (Job No[1].8274) z 19. novembra 2007.
EU/KR/sk 152
5.Na účely uplatňovania revidovanej dohody GPA podľa odseku 4:
a)„dohoda“ v revidovanej dohode GPA znamená „kapitola“, „krajiny, ktoré nie sú stranami tejto dohody“ znamená „krajiny, ktoré nie sú stranami“ a „strana dohody“ znamená „strana“;
b)„iné strany“ v revidovanej dohode GPA znamená „iná strana“ a
c)„výbor“ v revidovanej dohode GPA znamená „pracovná skupina“.
ČLÁNOK 9.2
Rozsah a pôsobnosť
1.Obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, sa rozumie celé obstarávanie, na ktoré sa vzťahujú prílohy každej strany k dohode GPA 1994 a akákoľvek k nim pripojená poznámka vrátane ich zmien a doplnení alebo nahradení.
2.Na účely tejto dohody sa na zmluvy o výstavbe, prevádzke, prevode (ďalej len „zmluvy typu BOT“) a koncesie na verejné práce, vymedzené v prílohe 9, vzťahuje príloha 9.
EU/KR/sk 153
ČLÁNOK 9.3
Pracovná skupina pre vládne obstarávanie
Pracovná skupina pre vládne obstarávanie zriadená podľa článku 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny) zasadá na základe vzájomnej dohody alebo žiadosti jednej strany, aby:
a)posúdila záležitosti týkajúce sa vládneho obstarávania a zmlúv typu BOT alebo koncesií na verejné práce, ktoré jej predloží strana;
b)si vymenila informácie o príležitostiach týkajúcich sa vládneho obstarávania a zmlúv typu BOT alebo koncesií na verejné práce a
c)diskutovala o akýchkoľvek iných záležitostiach týkajúcich sa fungovania tejto kapitoly.
EU/KR/sk 154
DESIATA KAPITOLA
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
ODDIEL A
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 10.1
Ciele
Ciele tejto kapitoly sú:
a)uľahčovať výrobu a komercializáciu inovatívnych výrobkov a tvorivých produktov v rámci strán a
b)dosiahnuť primeranú a účinnú úroveň ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva.
EU/KR/sk 155
ČLÁNOK 10.2
Povaha a rozsah povinností
1.Strany zabezpečia primerané a účinné vykonávanie medzinárodných zmlúv týkajúcich sa duševného vlastníctva, ktorých sú stranami, vrátane Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva obsiahnutej v prílohe 1C k dohode o WTO (ďalej len „dohoda TRIPS“). Ustanovenia tejto kapitoly dopĺňajú a špecifikujú práva a povinnosti medzi stranami podľa dohody TRIPS.
2.Na účely tejto dohody práva duševného vlastníctva predstavujú:
a)autorské právo vrátane autorského práva k počítačovým programom a k databázam a súvisiace práva;
b)práva týkajúce sa patentov;
c)ochranné známky;
d)ochranné známky pre služby;
e)dizajny;
f)topografie integrovaných obvodov;
EU/KR/sk 156
g)zemepisné označenia;
h)odrody rastlín a
i)ochrana dôverných informácií.
3.Ochrana práv duševného vlastníctva zahŕňa ochranu proti nespravodlivej hospodárskej súťaži uvedenej v článku 10 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (1967) (ďalej len „Parížsky dohovor“).
ČLÁNOK 10.3
Prenos technológií
1.Strany sa dohodli na výmene názorov a informácií o svojich postupoch a politikách, ktoré majú vplyv na prenos technológií v rámci svojich príslušných území aj do tretích krajín. Vzťahuje sa to najmä na opatrenia na uľahčenie toku informácií, obchodných partnerstiev, udeľovania licencií a zadávania zákaziek subdodávateľom. Osobitná pozornosť sa venuje podmienkam potrebným na vytvorenie primeraného podporného prostredia na prenos technológií v hostiteľských krajinách okrem iného vrátane takých otázok, ako je rozvoj ľudského kapitálu a právny rámec.
2.Každá strana prijme podľa potreby opatrenia na zabránenie alebo kontrolu takých postupov udeľovania licencií alebo podmienok týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, ktoré môžu negatívne ovplyvniť medzinárodný prenos technológií a ktoré predstavujú zneužívanie práv duševného vlastníctva držiteľmi práv.
EU/KR/sk 157
ČLÁNOK 10.4
Vyčerpanie práv
Strany si môžu stanoviť svoj vlastný režim vyčerpania práv duševného vlastníctva.
ODDIEL B
NORMY TÝKAJÚCE SA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
PODODDIEL A
AUTORSKÉ PRÁVO A SÚVISIACE PRÁVA
ČLÁNOK 10.5
Poskytnutá ochrana
Strany dodržiavajú:
a)články 1 až 22 Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (1961) (ďalej len „Rímsky dohovor“);
EU/KR/sk 158
b)články 1 až 18 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel (1971) (ďalej len „Bernský dohovor“);
c)články 1 až 14 Zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“) o autorskom práve (1996) (ďalej len „zmluva o WCT“) a
d)články 1 až 23 Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (1996) (ďalej len „zmluva o WPPT“).
ČLÁNOK 10.6
Trvanie autorských práv
Každá strana stanoví, že v prípade, že doba ochrany diela sa má vypočítať na základe života fyzickej osoby, doba ochrany nie je kratšia ako život autora a 70 rokov po jeho smrti.
ČLÁNOK 10.7
Vysielacie organizácie
1.Práva vysielacích organizácii zaniknú najskôr 50 rokov po prvom vysielaní, či už sa vysielanie uskutočňuje po drôte alebo bezdrôtovo, po kábli alebo pomocou satelitu.
EU/KR/sk 159
2.Žiadna strana nesmie povoliť retransmisiu televíznych signálov (či už po zemi, kábli alebo pomocou satelitu) na internete bez povolenia prípadného držiteľa alebo držiteľov práv, pokiaľ ide o obsah signálu a signál samotný1.
ČLÁNOK 10.8
Spolupráca v oblasti kolektívnej správy práv
Strany sa snažia uľahčiť dosiahnutie dohôd medzi svojimi príslušnými organizáciami kolektívnej správy autorských práv s cieľom vzájomne zabezpečiť ľahší prístup a poskytovanie obsahu medzi stranami, ako aj zabezpečiť vzájomný prenos práv za využitie diel alebo iných predmetov ochrany strán, ktoré podliehajú ochrane autorských práv. Strany sa snažia dosiahnuť vysokú úroveň racionalizácie a zlepšiť transparentnosť, pokiaľ ide o splnenie úloh ich príslušných organizácií kolektívnej správy autorských práv.
1Na účely tohto odseku retransmisia na území strany v uzatvorenej a vymedzenej predplatiteľskej sieti, ktorá nie je prístupná z územia mimo tejto strany, nepredstavuje retransmisiu na internete.
EU/KR/sk 160
ČLÁNOK 10.9
Vysielanie a verejné šírenie
1.Na účely tohto článku:
a)„vysielanie“ znamená prenos zvukov alebo obrazov a zvukov alebo ich vyjadrenia bezdrôtovými prostriedkami na verejný príjem; „vysielanie“ je aj takýto prenos pomocou satelitu; prenos kódovaných signálov je „vysielanie“, keď prostriedky odkódovania poskytuje verejnosti vysielajúca organizácia, alebo keď sa poskytujú s jej súhlasom a
b)„verejné šírenie“ znamená prenos zvukov výkonu alebo zvukov, alebo vyjadrenia zvukov zaznamenaných na zvukovom zázname pre verejnosť akýmkoľvek prostriedkom iným ako vysielanie. Na účely odseku 5 je „verejné šírenie“ aj verejne počuteľná reprodukcia zvukov alebo vyjadrení zvukov zaznamenaných na zvukovom zázname.
2.Každá strana poskytne výkonným umelcom výhradné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejné šírenie ich výkonov s výnimkou prípadu, keď výkon je sám už výkonom vysielaným alebo keď sa uskutočňuje zo záznamu.
EU/KR/sk 161
3.Každá strana poskytne výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov právo na jednorazovú spravodlivú odmenu, ak je zvukový záznam zverejnený na komerčné účely alebo sa reprodukcia takéhoto zvukového záznamu použije na bezdrôtové vysielanie a verejné šírenie.
4.Každá strana stanoví vo svojich právnych predpisoch, že výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov alebo obaja môžu od používateľa vyžadovať jednorazovú spravodlivú odmenu. Ak neexistuje dohoda medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov, strany môžu uzákoniť právne predpisy, ktoré stanovujú podmienky rozdelenia jednorazovej spravodlivej odmeny medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov.
5.Každá strana poskytne vysielacím organizáciám výlučné právo povoliť alebo zakázať:
a)opakované vysielanie ich vysielaní;
b)záznam ich vysielaní a
c)verejné šírenie ich televíznych vysielaní, ak sa takéto šírenie uskutočňuje na miestach prístupných verejnosti po zaplatení vstupného poplatku. Vo vnútroštátnom práve, kde se uplatňuje ochrana tohto práva, musia byť stanovené podmienky, podľa ktorých sa môže toto právo vykonávať.
EU/KR/sk 162
ČLÁNOK 10.10
Právo autora na ďalší predaj umeleckých diel
Strany sa dohodli na výmene názorov a informácií o postupoch a politikách týkajúcich sa práva autora na ďalší predaj umeleckých diel. Do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody strany začnú konzultácie s cieľom preskúmať vhodnosť a uskutočniteľnosť, pokiaľ ide o zavedenie práva autora na ďalší predaj umeleckých diel v Kórei.
ČLÁNOK 10.11
Obmedzenia a výnimky
Strany môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť obmedzenia alebo výnimky z práv poskytnutých držiteľom práv uvedeným v článkoch 10.5 až 10.10 v určitých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s bežným využívaním diela a bezdôvodne nepoškodzujú oprávnené záujmy držiteľov práv.
EU/KR/sk 163
ČLÁNOK 10.12
Ochrana technologických opatrení
1.Každá strana poskytne primeranú právnu ochranu proti obchádzaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré príslušná osoba uskutočňuje s vedomím alebo dôvodným podozrením, že sleduje daný cieľ.
2.Každá strana poskytuje primeranú právnu ochranu proti výrobe, dovozu, šíreniu, predaju, nájmu, propagovaniu predaja alebo nájmu, alebo vlastneniu na komerčné účely zariadení, výrobkov alebo súčiastok alebo poskytovaniu služieb, ktoré:
a)sa ponúkajú, propagujú alebo predávajú na účely obchádzania
b)z komerčného hľadiska majú okrem obchádzania iba obmedzený účel alebo použitie alebo
c)sú prvotne navrhnuté, vyrobené, prispôsobené alebo prevádzkované na taký účel, aby umožnili alebo uľahčili obchádzanie
akýchkoľvek účinných technologických opatrení.
EU/KR/sk 164
3.Na účely tejto dohody sa výrazom „technologické opatrenie“ rozumie akákoľvek technológia, zariadenie alebo súčiastka, ktorá je pri bežnom spôsobe svojho použitia navrhnutá na to, aby predchádzala konaniu alebo obmedzovala konanie vo vzťahu k dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré nie je povolené držiteľom akéhokoľvek autorského práva alebo akéhokoľvek iného práva súvisiaceho s autorským právom ustanoveného právnym predpisom každej strany. Technologické opatrenia sa pokladajú za účinné, keď je použitie chráneného diela alebo iného predmetu ochrany kontrolované držiteľmi práv uplatnením kontroly prístupu alebo ochranného procesu, ako je šifrovanie, kódovanie alebo iný prenos diela alebo iného predmetu ochrany, alebo mechanizmu kontroly kopírovania, ktorý má ochranný cieľ.
4.Každá strana môže stanoviť výnimky a obmedzenia, pokiaľ ide o opatrenia, ktorými sa vykonávajú odseky 1 a 2, v súlade so svojimi právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami uvedenými v článku 10.5.
ČLÁNOK 10.13
Ochrana informácií týkajúcich sa správy práv
1.Každá strana zabezpečí primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností:
a)odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie týkajúcej sa správy práv alebo
EU/KR/sk 165
b)distribúcia, dovoz na účel distribúcie, vysielanie, verejný prenos alebo sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené podľa tejto dohody, z ktorých bola bez oprávnenia odstránená, alebo na ktorých bola zmenená elektronická informácia týkajúca sa správy práv,
ak taká osoba vie alebo má opodstatnené podozrenie, že takým konaním napomáha, umožňuje, uľahčuje alebo zatajuje porušovanie akéhokoľvek autorského práva alebo akýchkoľvek iných práv súvisiacich s autorským právom, ako je stanovené v právnych predpisoch príslušnej strany.
2.Na účely tejto dohody „informácie týkajúce sa správy práv“ znamenajú akékoľvek informácie poskytnuté držiteľom práv, ktoré označujú dielo alebo iný predmet ochrany uvedený v tejto dohode, autora alebo akéhokoľvek iného držiteľa práv, alebo informáciu o podmienkach používania diela alebo iného predmetu ochrany a akýchkoľvek čísel alebo kódov, ktoré predstavujú takéto informácie.
3.Odsek 2 sa uplatňuje, ak je ktorákoľvek z týchto informácií spojená s kópiou diela alebo iného predmetu ochrany uvedeného v tejto dohode, alebo sa zdá, že je spojená s ich verejným šírením.
EU/KR/sk 166
ČLÁNOK 10.14
Prechodné ustanovenie
Kórea do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody v plnej miere splní povinnosti vyplývajúce z článkov 10.6 a 10.7.
PODODDIEL B
OCHRANNÉ ZNÁMKY
ČLÁNOK 10.15
Postup pri zápise
Európska únia a Kórea zavedú systém zápisu ochranných známok do registra, v rámci ktorého sa dôvody na zamietnutie zápisu ochrannej známky do registra oznamujú žiadateľovi písomne a môžu sa mu poskytnúť elektronicky, pričom žiadateľ bude mať možnosť napadnúť toto zamietnutie a odvolať sa proti konečnému zamietnutiu súdnou cestou. Európska únia a Kórea tiež zavedú pre zainteresované strany možnosť namietať proti žiadostiam o ochranné známky. Európska únia a Kórea zriadia verejne dostupnú elektronickú databázu žiadostí o ochranné známky a zápisu ochranných známok do registra.
EU/KR/sk 167
ČLÁNOK 10.16
Medzinárodné dohody
Európska únia a Kórea budú dodržiavať Dohovor o práve ochrannej známky (1994) a čo najviac sa budú snažiť o dodržiavanie Singapurskej zmluvy o právnych predpisoch v oblasti ochranných známok (2006).
ČLÁNOK 10.17
Výnimky z práv poskytnutých ochrannou známkou
Každá strana zabezpečí spravodlivé používanie opisných výrazov ako obmedzenej výnimky z práv poskytnutých ochrannou známkou a môže poskytnúť ďalšie obmedzené výnimky za predpokladu, že obmedzené výnimky zohľadňujú oprávnené záujmy vlastníka ochrannej známky a tretích strán.
EU/KR/sk 168
PODODDIEL C
ZEMEPISNÉ OZNAČENIA2 3
ČLÁNOK 10.18
Uznávanie zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vín
1.Po preskúmaní Zákona o kontrole kvality poľnohospodárskych výrobkov aj s jeho vykonávacími predpismi vo vzťahu k registrácii, kontrole a ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín v Kórei Európska únia usúdila, že tento právny predpis spĺňa požiadavky stanovené v odseku 6.
2„Zemepisné označenie“ v tomto pododdiele znamená:
a)zemepisné označenia, označenia pôvodu, akostné vína vyrobené v stanovenom regióne a stolové vína so zemepisným označením ako sa uvádza v nariadení Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006; nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008; nariadení Rady (EHS) č. 1601/1991 z 10. júna 1991; nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 a nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 alebo ustanoveniach, ktoré tieto nariadenia nahrádzajú a
b)zemepisné označenia, na ktoré sa vzťahuje kórejský Zákon o kontrole kvality poľnohospodárskych výrobkov (zákon č. 9759, 9. jún 2009) a Zákon o dani z alkoholu (zákon č. 8852, 29. február 2008).
3Ochrana zemepisného označenia podľa tohto pododdielu sa nedotýka iných ustanovení v tejto dohode.
EU/KR/sk 169
2.Po preskúmaní nariadenia Rady (ES) č. 510/2006, aj s jeho vykonávacími predpismi, vo vzťahu k registrácii, kontrole a ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín v Európskej únii a nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o jednotnej spoločnej organizácii trhu s vínom Kórea usúdila, že tieto právne predpisy spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 6.
3.Po preskúmaní zhrnutia špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín zodpovedajúcich zemepisným označeniam Kórey uvedeným v prílohe 10-A, ktoré Kórea zapísala podľa právnych predpisov uvedených v odseku 1, Európska únia sa zaväzuje chrániť zemepisné označenia Kórey uvedené v prílohe 10-A v súlade s úrovňou ochrany stanovenou v tejto kapitole.
4.Po preskúmaní zhrnutia špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín zodpovedajúcich zemepisným označeniam Európskej únie uvedeným v prílohe 10-A, ktoré Európska únia zaregistrovala podľa právnych predpisov uvedených v odseku 2, Kórea sa zaväzuje chrániť zemepisné označenia Európskej únie uvedené v prílohe 10-A v súlade s úrovňou ochrany stanovenou v tejto kapitole.
5.Odsek 3 sa uplatňuje na zemepisné označenia vín, pokiaľ ide o zemepisné označenia doplnené podľa článku 10.24.
EU/KR/sk 170
6.Európska únia a Kórea sa dohodli, že požiadavky zápisu a kontroly zemepisných označení uvedené v odsekoch 1 a 2 sú takéto:
a)register so zemepisnými označeniami chránenými na ich príslušných územiach;
b)administratívny proces, v rámci ktorého sa overuje, že zemepisné označenia označujú tovar ako s pôvodom na území, v regióne alebo lokalite ktorejkoľvek strany, ak je možno pripísať danú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti tovaru v podstatnej miere jeho zemepisnému pôvodu;
c)požiadavka, že názov zapísaný v registri zodpovedá špecifickému výrobku alebo výrobkom, ktorých špecifikácia je stanovená a ktorú je možné zmeniť iba na základe náležitého administratívneho procesu;
d)kontrola ustanovení vzťahujúcich sa na výrobu;
e)právne ustanovenia, v ktorých sa stanovuje, že názov zapísaný v registri môže využívať ktorýkoľvek hospodársky subjekt uvádzajúci na trh poľnohospodársky výrobok alebo potraviny, ktoré sa zhodujú s príslušnou špecifikáciou a
f)námietkové konanie, ktoré umožňuje zohľadnenie oprávnených záujmov predchádzajúcich používateľov názvov, či už sú tieto názvy chránené ako forma duševného vlastníctva alebo nie.
EU/KR/sk 171
ČLÁNOK 10.19
Uznávanie osobitných zemepisných označení vín4, aromatizovaných vín5 a liehovín6
1.V Kórei sú zemepisné označenia Európskej únie uvedené v prílohe 10-B chránené v súvislosti s tými výrobkami, ktoré používajú tieto zemepisné označenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie o zemepisných označeniach.
2.V Európskej únii sú zemepisné označenia Kórey uvedené v prílohe 10-B chránené v súvislosti s tými výrobkami, ktoré používajú tieto zemepisné označenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Kórey o zemepisných označeniach.
4Vína v zmysle tohto pododdielu sú výrobky, ktoré sú zaradené do položky 22.04 HS a ktoré:
a)sú v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007, nariadením Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009 a nariadením Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009 alebo s právnymi predpismi, ktoré ho nahrádzajú, alebo
b)sú v súlade s kórejským Zákonom o kontrole kvality poľnohospodárskych výrobkov (zákon č. 9759, 9. jún 2009) a Zákonom o dani z alkoholu (zákon č. 8852, 29. február 2008).
5Aromatizované vína v zmysle tohto pododdielu sú výrobky, ktoré sú zaradené do položky 22.05 HS a ktoré:
a)sú v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1601/1991 z 10. júna 1991 alebo právnymi predpismi, ktoré ho nahrádzajú, alebo
b)sú v súlade s kórejským Zákonom o kontrole kvality poľnohospodárskych výrobkov (zákon č. 9759, 9. jún 2009) a Zákonom o dani z alkoholu (zákon č. 8852, 29. február 2008).
6Liehoviny v zmysle tohto pododdielu sú výrobky, ktoré sú zaradené do položky 22.08 HS a ktoré
a)sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 a nariadením Komisie (EHS) č. 1014/90 z 24. apríla 1990 alebo s právnymi predpismi, ktoré ho nahrádzajú, alebo
b)sú v súlade s kórejským Zákonom o kontrole kvality poľnohospodárskych výrobkov (zákon č. 9759, 9. jún 2009) a Zákonom o dani z alkoholu (zákon č. 8852, 29. február 2008).
EU/KR/sk 172
ČLÁNOK 10.20
Právo na používanie
Názov chránený podľa tohto pododdielu môže používať ktorýkoľvek hospodársky subjekt uvádzajúci na trh poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vína alebo liehoviny, ktoré sa zhodujú s príslušnou špecifikáciou.
ČLÁNOK 10.21
Rozsah ochrany
1.Zemepisné označenia uvedené v článkoch 10.18 a 10.19 sa chránia pred:
a)použitím akéhokoľvek spôsobu označovania alebo prezentácie tovaru, ktorý uvádza alebo naznačuje, že príslušný tovar pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto jeho pôvodu, spôsobom, ktorý uvádza verejnosť do omylu, pokiaľ ide o zemepisný pôvod tovaru;
b)použitím zemepisného označenia označujúceho tovar za podobný tovar7 nepochádzajúci z miesta určeného daným zemepisným označením, a to aj v prípadoch, ak je určený skutočný pôvod tovaru alebo je použitý preklad alebo prepis zemepisného označenia, alebo je toto zemepisné označenie sprevádzané výrazmi ako je „druh“, „typ“, „štýl“, „imitácia“ a podobne a
7Pre všetok tovar sa pojem „podobný tovar“ vykladá v súlade s článkom 23 ods. 1 dohody TRIPS o používaní zemepisného označenia identifikujúceho víno pre vína, ktoré nepochádzajú z miesta určeného daným zemepisným označením, alebo identifikujúceho liehoviny pre liehoviny, ktoré nepochádzajú z miesta určeného daným zemepisným označením.
EU/KR/sk 173
c)akýmkoľvek iným použitím, ktoré predstavuje akt nekalej súťaže v zmysle článku 10 bis Parížskeho dohovoru.
2.Touto dohodou nie sú nijakým spôsobom dotknuté práva akejkoľvek osoby používať počas obchodnej činnosti svoje meno alebo meno svojho predchodcu v podnikaní okrem prípadov, ak sa takéto meno používa spôsobom, ktorý uvádza spotrebiteľov do omylu.
3.Ak sú zemepisné označenia strán rovnako znejúce, poskytne sa ochrana každému označeniu za predpokladu, že sa použilo v dobrej viere. Pracovná skupina pre zemepisné označenia stanoví praktické podmienky používania, na základe ktorých sa rovnako znejúce zemepisné označenia navzájom odlíšia, pričom sa zohľadní potreba zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s príslušnými výrobcami a ochrániť spotrebiteľov od toho, aby boli uvádzaní do omylu. Ak je zemepisné označenie chránené prostredníctvom tejto dohody rovnako znejúce ako zemepisné označenie pre tretiu krajinu, každá strana stanoví praktické podmienky používania, na základe ktorých sa rovnako znejúce zemepisné označenia navzájom odlíšia, pričom sa zohľadní potreba zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s príslušnými výrobcami a ochrániť spotrebiteľov od toho, aby boli uvádzaní do omylu.
4.Žiadne ustanovenie v tejto dohode nezaväzuje Európsku úniu alebo Kóreu chrániť zemepisné označenie, ktoré nie je alebo prestalo byť chránené vo svojej krajine pôvodu alebo ktoré sa prestalo v tejto krajine používať.
EU/KR/sk 174
5.Ochrana zemepisného označenia podľa tohto článku sa nedotýka ďalšieho používania ochrannej známky, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo zaužívaná, ak túto možnosť stanovujú príslušné právne predpisy na území strany pred dňom začatia uplatňovania ochrany alebo uznania zemepisnej značky za predpokladu, že neexistujú žiadne dôvody v právnom predpise príslušnej strany na neplatnosť ochrannej známky alebo jej výmaz. Dátum začatia uplatňovania ochrany alebo uznávania zemepisného označenia sa určuje v súlade s článkom 10.23. ods. 2.
ČLÁNOK 10.22
Presadzovanie ochrany
Strany presadzujú ochranu stanovenú v článkoch 10.18 až 10.23 na základe vlastnej iniciatívy prostredníctvom primeraného zásahu zo strany svojich orgánov. Takú ochranu budú presadzovať aj na žiadosť zainteresovanej strany.
EU/KR/sk 175
ČLÁNOK 10.23
Vzťah k ochranným známkam
1.Zápis ochrannej známky, ktorá zodpovedá ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článku 10.21. ods. 1 vo vzťahu k chránenému zemepisnému označeniu pre podobný tovar, bude stranami zamietnutý alebo zrušený, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky do registra predloží po dátume žiadosti o ochranu alebo uznanie zemepisného označenia na príslušnom území.
2.Na účely odseku 1:
a)pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v článkoch 10.18 a 10.19, dátumom žiadosti o ochranu alebo uznanie je dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody a
b)pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v článku 10.24, dátumom žiadosti o ochranu alebo uznanie je dátum prijatia žiadosti o ochranu alebo uznanie zemepisného označenia jednej strany druhou stranou.
EU/KR/sk 176
ČLÁNOK 10.24
Pridanie zemepisných označení, ktoré majú byť chránené8
1.Európska únia a Kórea sa dohodli, že do príloh 10-A a 10-B pridajú zemepisné označenia, ktoré majú byť chránené, v súlade s postupom stanoveným v článku 10.25.
2.Európska únia a Kórea sa dohodli, že bez zbytočného odkladu posúdia žiadosti druhej strany o pridanie zemepisných označení, ktoré majú byť chránené, do príloh.
3.Názov nesmie byť zapísaný do registra ako zemepisné označenie, ak je v rozpore s názvom odrody rastliny vrátane odrody hrozna alebo plemena zvieraťa a v dôsledku toho môže uvádzať spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.
8Ak návrh predloží:
a)Kórea v súvislosti s výrobkom s pôvodom zaradeným do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Európskej únie stanovených v článku 10.18. ods. 2 a v poznámkach pod čiarou k článku 10.19 alebo
b)Európska únia v súvislosti s výrobkom s pôvodom zaradeným do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Kórey stanovených v článku 10.18. ods. 1 a v poznámkach pod čiarou k článku 10.19
s cieľom pridať do tejto dohody označenie pôvodu, ktoré bolo uznané jednou zo strán ako zemepisné označenie, v zmysle článku 22.1 dohody TRIPS, prostredníctvom právnych predpisov ktorejkoľvek zo strán okrem tých, ktoré sú uvedené v článkoch 10.18. ods. 1 a 10.18. ods. 2 a poznámkach pod čiarou k článku 10.19, strany sa dohodli, že preskúmajú, či zemepisné označenie môže byť pridané do tejto dohody podľa tohto pododdielu.
EU/KR/sk 177
ČLÁNOK 10.25
Pracovná skupina pre zemepisné označenia
1.Pracovná skupina pre zemepisné označenia zriadená podľa článku 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny) zasadá po vzájomnej dohode alebo na žiadosť jednej zo strán na účely posilnenia spolupráce medzi stranami a dialógu o zemepisných označeniach. Pracovná skupina môže poskytnúť odporúčania a prijať rozhodnutia na základe konsenzu.
2.Pracovná skupina zasadá striedavo na území obidvoch strán. Zasadá v deň, na mieste a spôsobom (aj videokonferencia), ktoré strany stanovia spoločne, ale najneskôr 90 dní od podania žiadosti.
3.Pracovná skupina môže rozhodnúť:
a)o zmene príloh 10-A a 10-B pridaním jednotlivých zemepisných označení Európskej únie alebo Kórey, v súvislosti s ktorými sa v prípade potreby ukončil príslušný postup stanovený v článku 10.18 ods. 3 a článku 10.18 ods. 4 a o ktorých aj druhá strana rozhodla, že predstavujú zemepisné označenia a že budú chránené aj na jej území;
EU/KR/sk 178
b)o zmene9 príloh uvedených v písmene a) odstránením jednotlivých zemepisných označení, ktoré už nie sú chránené v strane pôvodu10 alebo ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi už nespĺňajú podmienky na to, aby sa mohli považovať za zemepisné označenia v druhej strane a
c)že odkazy na právne predpisy v tejto dohode by sa mali chápať ako odkazy na uvedené právne predpisy v znení zmien a doplnení a platné ku konkrétnemu dňu po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
4.Pracovná skupina zabezpečí riadne fungovanie tohto pododdielu a môže posúdiť akékoľvek záležitosti spojené s jeho vykonávaním a fungovaním. Zodpovedá najmä za:
a)výmenu informácií o vývoji v oblasti právnych predpisov a politík týkajúcich sa zemepisných označení;
9Ide o zmenu zemepisného označenia ako takého vrátane názvu a kategórie výrobku. Zmeny špecifikácií uvedené v článku 10.18 ods. 3 a článku 10.18 ods. 4 alebo zmeny zodpovedných kontrolných orgánov uvedené v článku 10.18 ods. 6 písm. d) sú naďalej vo výlučnej právomoci strany pôvodu zemepisného označenia. Takéto zmeny sa môžu oznámiť na informačné účely.
10Rozhodnutie o ukončení ochrany zemepisného označenia je naďalej vo výlučnej právomoci strany pôvodu zemepisného označenia.
EU/KR/sk 179
b)výmenu informácií o jednotlivých zemepisných označeniach na účely posúdenia ich ochrany v súlade s touto dohodou a
c)výmenu informácií v záujme čo najlepšieho fungovania tejto dohody.
5.Pracovná skupina môže diskutovať o akejkoľvek záležitosti spoločného záujmu v oblasti zemepisných označení.
ČLÁNOK 10.26
Jednotlivé žiadosti o ochranu zemepisných označení
Ustanoveniami tohto pododdielu sa nedotýka právo žiadať o uznanie a ochranu zemepisného označenia podľa príslušných právnych predpisov Európskej únie alebo Kórey.
EU/KR/sk 180
PODODDIEL D
DIZAJNY
ČLÁNOK 10.27
Ochrana zapísaných dizajnov
1.Európska únia a Kórea zabezpečia ochranu nezávisle vytvoreným dizajnom, ktoré sú nové, pôvodné alebo majú jedinečný charakter11.
2.Túto ochranu poskytne zápis, na základe ktorého sa držiteľom poskytnú výlučné práva v súlade s týmto pododdielom.
11Kórea nepokladá dizajn za nový, ak bol pred podaním žiadosti o zápis dizajnu zverejnený alebo verejne vypracovaný rovnaký alebo podobný dizajn. Kórea nepokladá dizajny za pôvodné, ak mohli byť ľahko vytvorené kombináciou dizajnov, ktoré boli pred podaním žiadosti o zápis dizajnu do registra zverejnené alebo verejne vypracované. Európska únia nepokladá dizajn za nový, ak bol pred dátumom podania žiadosti o zápis dizajnu alebo pred dátumom zverejnenia nezapísaného dizajnu sprístupnený rovnaký dizajn. Európska únia nepokladá dizajn za dizajn osobitého charakteru, ak sa celkový dojem, ktorý u informovaného používateľa vyvoláva, neodlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto používateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený.
EU/KR/sk 181
ČLÁNOK 10.28
Práva poskytnuté na základe zápisu
Majiteľ chráneného dizajnu musí mať aspoň právo zabrániť tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, vyrábať, ponúkať na predaj, predávať, dovážať, vyvážať alebo používať predmety zobrazujúce alebo predstavujúce chránený dizajn, ak sa táto činnosť vykonáva na komerčné účely, je neprimerane v rozpore s bežným využívaním dizajnu alebo s postupmi spravodlivého obchodu.
ČLÁNOK 10.29
Ochrana poskytnutá nezapísanému vonkajšieho vzhľadu
Európska únia a Kórea stanovia právne prostriedky, ktorými zabránia používaniu nezapísaného vonkajšieho vzhľadu výrobku, iba ak napadnuté použitie vyplýva z kopírovania nezapísaného vonkajšieho vzhľadu takéhoto výrobku12. Takéto použitie sa týka minimálne poskytovania13, dovozu alebo vývozu tovaru.
12Na účely tohto článku sa Európska únia a Kórea domnievajú, že „nezapísaný dizajn“ a „nezapísaný vonkajší vzhľad“ majú podobný význam. Podmienky ochrany „nezapísaného dizajnu“ alebo „nezapísaného vonkajšieho vzhľadu“ stanoví:
a)Kórea Zákonom o predchádzaní nekalej hospodárskej súťaži a o ochrane obchodného tajomstva (zákon č. 8767, 21. december 2007) a
b)Európska únia nariadením Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva naposledy zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006.
13Na účely tohto článku Európska únia pokladá „poskytovanie“ za „ponúkanie“ alebo „uvádzanie na trh“ a Kórea pokladá „poskytovanie“ za „udelenie, požičiavanie alebo vystavenie na udelenie alebo požičiavanie“.
EU/KR/sk 182
ČLÁNOK 10.30
Doba ochrany
1.Doba ochrany, ktorú strany poskytujú po zápise, je najmenej 15 rokov.
2.Doba ochrany, ktorú poskytujú Európska únia a Kórea pre nezapísaný vonkajší vzhľad, je najmenej tri roky.
ČLÁNOK 10.31
Výnimky
1.Európska únia a Kórea môžu poskytovať obmedzené výnimky z ochrany dizajnov za predpokladu, že takéto výnimky nebudú neprimerane v rozpore s bežným využívaním chránených dizajnov ani neprimerane na úkor oprávnených záujmov majiteľa chráneného dizajnu a že sa zohľadnia oprávnené záujmy tretích strán.
2.Ochrana dizajnu sa nevzťahuje na dizajny vytvorené najmä z technických a funkčných dôvodov.
3.Právo na dizajn sa neuplatňuje v prípade dizajnu, ktorý je v protiklade s verejným poriadkom alebo s prijatými morálnymi zásadami.
EU/KR/sk 183
ČLÁNOK 10.32
Vzťah k autorskému právu
Dizajn chránený právom na dizajn zapísaný v súlade s týmto pododsekom v Európskej únii alebo v Kórei je tiež oprávnený na ochranu podľa zákona o autorskom práve platného na území strán, a to odo dňa, kedy bol dizajn vytvorený alebo akoukoľvek formou stanovený14.
PODODDIEL E
PATENTY
ČLÁNOK 10.33
Medzinárodná dohoda
Strany vyvinú čo najväčšiu snahu o dosiahnutie súladu s článkami 1 až 16 Dohovoru o patentovom práve (2000).
14Ochrana dizajnu podľa zákona o autorskom práve sa neudeľuje automaticky, ale iba ak dizajn spĺňa podmienky na ochranu v súlade so zákonom o autorskom práve.
EU/KR/sk 184
ČLÁNOK 10.34
Patenty a verejné zdravie
1.Strany uznávajú význam Vyhlásenia o dohode TRIPS a verejnom zdraví prijatého 14. novembra 2001 (ďalej len „vyhlásenie z Dauhy“) na konferencii ministrov WTO. Pri výklade a vykonávaní práv a povinností vyplývajúcich z tohto pododdielu majú strany právo vychádzať z vyhlásenia z Dauhy.
2.Každá strana prispeje k vykonávaniu Rozhodnutia Generálnej rady WTO z 30. augusta 2003 týkajúceho sa odseku 6 vyhlásenia z Dauhy, ako aj Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, prijatého v Ženeve 6. decembra 2005, a bude ich dodržiavať.
EU/KR/sk 185
ČLÁNOK 10.35
Predĺženie trvania práv patentovej ochrany
1.Strany uznávajú, že farmaceutické výrobky15 a prípravky na ochranu rastlín16 chránené na ich príslušných územiach patentom podliehajú pred uvedením na ich trhy administratívnemu postupu povoľovania alebo registrácie.
2.Strany na žiadosť majiteľa patentu predĺžia trvanie práv patentovej ochrany s cieľom kompenzovať majiteľovi patentu skrátenie účinnej životnosti patentu v dôsledku prvého povolenia uviesť výrobok na ich príslušné trhy. Predĺženie trvania práv patentovej ochrany nesmie prekročiť 5 rokov17.
15Ako sú vymedzené v prílohe 2-D (Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky).
16Prípravky na ochranu rastlín, vo forme v akej sa dodávajú používateľovi, sa skladajú z účinných látok, safenerov alebo synergentov, alebo ich obsahujú, a sú určené na jedno z týchto použití:
a)ochrana rastlín alebo rastlinných výrobkov proti všetkým škodlivým organizmom alebo zabránenie pôsobenia takýchto organizmov, ak hlavnou úlohou týchto prípravkov nie je slúžiť skôr na hygienické účely ako na ochranu rastlín alebo rastlinných výrobkov;
b)ovplyvnenie životných procesov rastlín, ako sú napríklad látky ovplyvňujúce ich rast iné ako živiny;
c)konzervácia rastlinných výrobkov, ak sa na takéto látky alebo výrobky nevzťahujú osobitné ustanovenia Európskej únie o konzervačných látkach;
d)zničenie neželaných rastlín alebo častí rastlín s výnimkou rias, ak sa na účely ochrany rastlín prípravky neaplikujú na pôdu alebo vodu alebo
e)zabránenie neželanému rastu rastlín s výnimkou rias alebo jeho kontrola, ak sa na účely ochrany rastlín prípravky neaplikujú na pôdu alebo vodu.
17Toto ustanovenie sa nedotýka možného predĺženia na pediatrické použitie, ak to strany stanovia.
EU/KR/sk 186
ČLÁNOK 10.36
Ochrana údajov predložených na získaniepovolenia na uvedenie farmaceutických výrobkov18 na trh
1.Strany zabezpečia, aby sa s údajmi predkladanými na účely získania povolenia na uvedenie farmaceutického výrobku na trh zaobchádzalo ako s dôvernými údajmi, nezverejňovali sa a nepoužívali sa na iné účely.
2.Na tento účel strany vo svojich príslušných právnych predpisoch zabezpečia, aby údaje, na ktoré sa odkazuje v článku 39 dohody TRIPS, ktoré sa týkajú bezpečnosti a účinnosti a ktoré žiadateľ predkladá prvýkrát s cieľom získať povolenie na uvedenie nového farmaceutického výrobku na trh na území príslušných strán, neboli použité na udelenie iného povolenia na uvedenie farmaceutického výrobku na trh, ak na využitie týchto údajov nedá výslovný súhlas držiteľ povolenia.
3.Trvanie ochrany údajov by malo byť aspoň päť rokov odo dňa, keď bolo získané prvé povolenie na uvedenie výrobku na trh na území príslušných strán.
18Ako sú vymedzené v prílohe 2-D (Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky).
EU/KR/sk 187
ČLÁNOK 10.37
Ochrana údajov predložených na získanie povolenia na uvedenie prípravkov na ochranu rastlín na trh
1.Strany stanovia požiadavky na bezpečnosť a účinnosť pred tým, než povolia uviesť prípravky na ochranu rastlín na svoje príslušné trhy.
2.Strany zabezpečia, aby tretie strany alebo príslušné orgány nevyužívali testy, správy o štúdiách a informácie, ktoré žiadateľ predkladá prvýkrát s cieľom získať povolenie na uvedenie prípravku na ochranu rastlín na trh, v prospech akejkoľvek inej osoby, ktorá má v úmysle získať povolenie na uvedenie prípravku na ochranu rastlín na trh, ak nepredloží doklad o výslovnom súhlase prvého žiadateľa s využitím týchto údajov. Táto ochrana sa bude ďalej uvádzať ako ochrana údajov.
3.Trvanie ochrany údajov by malo byť aspoň desať rokov odo dňa, kedy bolo získané prvé povolenie na uvedenie prípravku na ochranu rastlín na trh v príslušných stranách.
ČLÁNOK 10.38
Vykonávanie
Strany prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie úplnej účinnosti ochrany, ktorá je stanovená v tomto pododdiele, a v tejto súvislosti aktívne spolupracujú a angažujú sa v konštruktívnom dialógu.
EU/KR/sk 188
PODODDIEL F
INÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 10.39
Odrody rastlín
Každá strana zabezpečí ochranu odrôd rastlín a dodržiavanie Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín (1991).
ČLÁNOK 10.40
Genetické zdroje, tradičné vedomosti a folklór
1.S výhradou svojich právnych predpisov strany rešpektujú, chránia a udržiavajú vedomosti, inovácie a postupy pôvodných a miestnych spoločenstiev s tradičným spôsobom života relevantné pre zachovanie a udržateľné využívanie biologickej diverzity a podporujú ich väčšie využívanie so súhlasom a zapojením vlastníkov takých vedomostí, inovácií a postupov a podporujú spravodlivé rozdelenie výhod z ich využívania.
EU/KR/sk 189
2.Strany sa dohodli na pravidelnej výmene názorov a informácií o príslušných viacstranných diskusiách:
a)v rámci WIPO o otázkach, ktorými sa zaoberá Medzivládny výbor pre genetické zdroje, tradičné vedomosti a folklór;
b)v rámci WTO o otázkach týkajúcich sa vzťahu medzi dohodou TRIPS a Dohovorom o biologickej diverzite a ochrane tradičných vedomostí a folklóru a
c)v rámci Dohovoru o biologickej diverzite o otázkach súvisiacich s medzinárodným režimom prístupu ku genetickým zdrojom a k spoločnému využívaniu výhod.
3.Strany sa dohodli, že po ukončení príslušných viacstranných diskusií uvedených v odseku 2 na žiadosť ktorejkoľvek zo strán tento článok preskúmajú v rámci Výboru pre obchod, pokiaľ ide o výsledky a ukončenie takýchto viacstranných diskusií. Výbor pre obchod môže prijať akékoľvek rozhodnutie nevyhnutné na využitie výsledkov preskúmania.
EU/KR/sk 190
ODDIEL C
PRESADZOVANIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
ČLÁNOK 10.41
Všeobecné povinnosti
1.Strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce z dohody TRIPS, a najmä jej časti III, a zabezpečia, aby boli v ich právnych predpisoch k dispozícii nasledujúce doplnkové opatrenia, postupy a nápravné opatrenia umožňujúce účinné kroky proti akémukoľvek porušeniu práv duševného vlastníctva19, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.
2.Tieto opatrenia, postupy a nápravné opatrenia:
a)zahŕňajú urýchlené nápravné opatrenia na zabránenie porušovaniu a nápravné opatrenia, ktoré majú odrádzajúci účinok, pokiaľ ide o ďalšie porušovanie;
b)sú spravodlivé a nestranné;
c)nie sú zbytočne zložité alebo nákladné alebo neobsahujú neprimerané časové lehoty, ani nemajú za následok bezdôvodné zdržanie a
d)sú účinné, primerané a odrádzajúce a uplatňujú sa takým spôsobom, ktorý vylúči vytváranie prekážok legitímneho obchodu a poskytujú ochranu proti ich zneužitiu.
19Ako sú vymedzené v článku 10.2 ods. 2 písm. a) až h).
EU/KR/sk 191
ČLÁNOK 10.42
Oprávnení žiadatelia
Každá strana uzná za osoby oprávnené žiadať uplatňovanie opatrení, postupov a nápravných opatrení uvedených v tomto oddiele a v časti III dohody TRIPS:
a)držiteľov práv duševného vlastníctva v súlade s ustanoveniami uplatniteľného práva;
b)všetky ostatné osoby oprávnené na využívanie týchto práv, najmä používateľov licencií, v rozsahu povolenom na základe ustanovení uplatniteľného práva a v súlade s nimi;
c)orgány kolektívnej správy práv duševného vlastníctva, ktoré sa zvyčajne považujú za oprávnené zastupovať držiteľov práv duševného vlastníctva v rozsahu povolenom na základe ustanovení uplatniteľného práva a v súlade s nimi a
d)federácie alebo združenia, ktoré majú právne postavenie a autoritu presadzovať tieto práva v rozsahu povolenom na základe ustanovení uplatniteľného práva a v súlade s nimi.
EU/KR/sk 192
PODODDIEL A
OBČIANSKOPRÁVNE OPATRENIA, POSTUPY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA
ČLÁNOK 10.43
Dôkazy
Každá strana prijme opatrenia potrebné na to, aby sa v prípade, že dôjde k porušeniu práv duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu, umožnilo príslušným súdnym orgánom v prípade potreby a po predložení žiadosti jednej zo strán nariadiť predloženie bankových, finančných alebo obchodných dokumentov, ktoré sú pod kontrolou namietajúcej strany, s výhradou ochrany dôverných informácií.
ČLÁNOK 10.44
Dočasné opatrenia na účely zachovania dôkazov
1.Každá strana zabezpečí, aby ešte pred začatím konaní vo veci príslušné súdne orgány mohli na základe žiadosti jednej zo strán, ktorá predložila dostatočne dostupné dôkazy na podporu svojich tvrdení, že boli porušené jej práva duševného vlastníctva alebo že k ich porušeniu čoskoro dôjde, nariadiť okamžité a účinné predbežné opatrenia na účely zachovania relevantných dôkazov v súvislosti s údajným porušením, s výhradou ochrany dôverných informácií.
EU/KR/sk 193
2.Každá strana môže stanoviť, že súčasťou takýchto opatrení môže byť podrobný opis, s odobratím vzoriek alebo bez, alebo fyzické zabavenie tovaru porušujúceho práva a, vo vhodných prípadoch, materiálov a nástrojov použitých pri výrobe alebo distribúcii takéhoto tovaru a súvisiacich dokumentov. Tieto opatrenia sa prijmú bez toho, aby bola vypočutá druhá strana, ak je to nevyhnutné, najmä ak akýkoľvek odklad pravdepodobne spôsobí nenapraviteľné poškodenie držiteľovi práv alebo ak hrozí preukázateľné riziko zničenia dôkazu.
ČLÁNOK 10.45
Právo na informácie
1.Každá strana zabezpečí, aby v rámci občianskoprávnych konaní týkajúcich sa porušenia práv duševného vlastníctva a v rámci reakcie na oprávnenú a primeranú žiadosť navrhovateľa príslušné súdne orgány mohli nariadiť porušovateľovi a/alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá je stranou sporu alebo svedkom v tejto veci, poskytnutie informácií o pôvode a distribučných sieťach tovaru alebo služieb, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva.
a)„Akákoľvek iná osoba“ v tomto odseku znamená osobu, o ktorej sa:
i)zistilo, že vlastní tovar, ktorý tieto práva porušuje v komerčnom rozsahu;
ii)zistilo, že používa služby, ktoré tieto práva porušujú v komerčnom rozsahu;
EU/KR/sk 194
iii)zistilo, že poskytuje služby využívané v rámci činností porušujúcich tieto práva v komerčnom rozsahu alebo
iv)vyjadrila osoba uvedená v tomto pododseku, že je zapojená do produkcie, výroby alebo distribúcie tovaru alebo poskytovania služieb.
b)Informácie prípadne obsahujú:
i)mená a adresy producentov, výrobcov, distribútorov, dodávateľov a iných predchádzajúcich vlastníkov tovaru alebo služieb, ako aj predpokladaných veľkoobchodníkov a maloobchodníkov alebo
ii)informácie o vyprodukovanom, vyrobenom, dodanom, prijatom alebo objednanom množstve, ako aj o cene zaplatenej za daný tovar alebo služby.
2.Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté iné zákonné ustanovenia, na základe ktorých sa:
a)poskytujú držiteľovi práv právo na získanie kompletnejších informácií;
b)riadi používanie informácií poskytnutých podľa tohto článku v občianskoprávnom alebo trestnom konaní;
c)riadi zodpovednosť za zneužitie práva na informácie;
EU/KR/sk 195
d)udeľuje možnosť odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by prinútili osobu uvedenú v odseku 1, aby pripustila svoju účasť, prípadne účasť blízkych príbuzných na porušení práv duševného vlastníctva alebo
e)riadi ochrana dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov.
ČLÁNOK 10.46
Predbežné a preventívne opatrenia
1.Každá strana zabezpečí, aby súdne orgány mohli na žiadosť žiadateľa vydať predbežný príkaz na zabránenie akémukoľvek hroziacemu porušeniu práv duševného vlastníctva alebo zakázať, predbežne a pod podmienkou, tam, kde je to vhodné, opakovanej platby pokuty, ako sa stanovuje v jej právnych predpisoch, pokračovať v údajnom porušovaní týchto práv alebo podmieniť takéto pokračovanie zložením záruk určených na zabezpečenie kompenzácie pre držiteľa práv. Predbežný príkaz možno vydať aj voči sprostredkovateľovi20, ktorého služby využíva tretia strana na porušovanie autorského práva, súvisiacich práv, ochranných známok alebo zemepisných označení.
20Na účely tohto odseku je rozsah pojmu „sprostredkovateľ“ stanovený v právnych predpisoch každej strany, zahŕňa však osoby, ktoré dodávajú alebo distribuujú tovar, ktorý porušuje právo, a prípadne zahŕňa aj poskytovateľa internetových služieb.
EU/KR/sk 196
2.Predbežný príkaz je možné vydať aj na účely nariadenia zabavenia tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva, aby sa zabránilo jeho vstupu do obchodnej siete alebo pohybu v nej.
3.V prípade porušovania, ku ktorému dochádza v komerčnom rozsahu, každá strana zabezpečí, aby v prípade, že žiadateľ dokáže, že existujú okolnosti ohrozujúce získanie náhrady za škody, súdne orgány mohli nariadiť preventívne zabavenie hnuteľného a nehnuteľného majetku údajného porušovateľa vrátene zablokovania bankových účtov a iného majetku.
ČLÁNOK 10.47
Nápravné opatrenia
1.Každá strana zabezpečí, aby príslušné súdne orgány mohli na žiadosť žiadateľa, bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek náhrada škôd, ktoré vznikli držiteľovi práv z dôvodu porušenia práv, a bez akejkoľvek kompenzácie, nariadiť zničenie tovaru, v súvislosti s ktorým sa zistilo, že porušuje práva duševného vlastníctva, alebo akékoľvek iné opatrenia na úplné odstránenie tohto tovaru z obchodnej siete. Príslušné súdne orgány môžu tiež, ak je to vhodné, nariadiť zničenie materiálov a hlavných nástrojov použitých pri výrobe alebo produkcii tohto tovaru.
EU/KR/sk 197
2.Súdne orgány nariadia, aby tieto opatrenia boli vykonávané na úkor porušovateľa, pokiaľ sa neuvedú osobitné dôvody, prečo takto nepostupovať.
3.Pri posudzovaní žiadosti o nápravné opatrenia sa zohľadní potreba primeranosti, pokiaľ ide o závažnosť porušenia a nariadené nápravné opatrenia, ako aj záujmy tretích strán.
ČLÁNOK 10.48
Súdne zákazy
1.Každá strana zabezpečí, aby v prípade prijatia súdneho rozhodnutia na základe zistenia porušovania práv duševného vlastníctva, mohli súdne orgány vydať v súvislosti s porušovateľom súdny zákaz s cieľom zakázať mu pokračovať v porušovaní.
2.Ak sa to stanovuje v právnych predpisoch za nedodržanie zákazu môže byť prípadne uložená opakovaná pokuta s cieľom zabezpečiť jeho dodržiavanie. Každá strana tiež zabezpečí, aby držitelia práv mohli uplatňovať zákaz voči sprostredkovateľom21, ktorých služby využíva tretia strana na účely porušovania autorského práva, súvisiacich práv, ochranných známok alebo zemepisných označení.
21Na účely tohto odseku je rozsah pojmu „sprostredkovateľ“ stanovený v právnych predpisoch každej strany, zahŕňa však osoby, ktoré dodávajú alebo distribuujú tovar, ktorý porušuje právo, a prípadne zahŕňa aj poskytovateľa internetových služieb.
EU/KR/sk 198
ČLÁNOK 10.49
Alternatívne opatrenia
Každá strana môže stanoviť, že vo vhodných prípadoch a na žiadosť osoby, na ktorú sa budú pravdepodobne vzťahovať opatrenia stanovené v článku 10.47 alebo 10.48, môžu príslušné súdne orgány nariadiť zaplatenie finančnej kompenzácie poškodenej strane namiesto uplatnenia opatrení stanovených v článku 10.47 alebo 10.48, ak táto osoba nekonala úmyselne ani z nedbalosti, v prípade, že uplatnenie daných opatrení by jej spôsobilo neprimeranú škodu a v prípade, že sa zdá, že finančná kompenzácia pre poškodenú osobu je dostatočne uspokojivá.
ČLÁNOK 10.50
Náhrada škody
1.Každá strana zabezpečí, aby súdne orgány pri stanovení náhrady škody:
a)zohľadnili všetky príslušné aspekty, ako sú nepriaznivé ekonomické dôsledky vrátane straty ziskov, ktorú utrpela poškodená strana, akékoľvek nespravodlivé zisky, ktoré dosiahol porušovateľ, a vo vhodných prípadoch, aj iné ako ekonomické faktory, ako je morálna ujma spôsobená držiteľovi práv porušovaním alebo
EU/KR/sk 199
b)ako alternatíva k písmenu a) mohli vo vhodných prípadoch stanoviť náhradu škody vo forme paušálnej sumy minimálne na základe takých prvkov, ako je suma licenčných poplatkov a poplatkov, ktorá by držiteľovi práv prináležala, keby porušovateľ požiadal o oprávnenie používať dané práva duševného vlastníctva.
2.Ak porušovateľ nevedel alebo nemal dôvodné podozrenie, že porušuje právo, strany môžu stanoviť, že súdne orgány môžu nariadiť náhradu ziskov alebo zaplatenie škody, ktoré môžu byť stanovené vopred.
3.V občianskoprávnych súdnych konaniach môže každá strana, aspoň pokiaľ ide o diela, zvukové záznamy a umelecké výkony chránené autorským právom alebo súvisiacimi právami a v prípade falšovania ochrannej známky, stanoviť alebo zachovať vopred stanovenú náhradu škôd, na ktorú si môže držiteľov práv uplatniť nárok.
ČLÁNOK 10.51
Trovy konania
Každá strana zabezpečí, aby boli zodpovedajúce a primerané trovy konania a iné výdavky, ktoré vznikli strane, ktorá bola v spore úspešná, v zásade uhradené stranou, ktorá v spore nebola úspešná, ak je to spravodlivé.
EU/KR/sk 200
ČLÁNOK 10.52
Uverejňovanie súdnych rozhodnutí
Každá strana zabezpečí, aby v prípadoch porušenia práv duševného vlastníctva súdne orgány mohli nariadiť, ak je to vhodné, na žiadosť žiadateľa a na náklady porušovateľa primerané opatrenia na zverejnenie informácií týkajúcich sa rozhodnutia vrátane jeho uverejnenia v celom rozsahu alebo čiastočne. Každá strana môže stanoviť ďalšie dodatočné opatrenia týkajúce sa zverejňovania, ktoré sú primerané daným okolnostiam, vrátane inzercie na prominentnom mieste.
ČLÁNOK 10.53
Predpoklad autorstva alebo vlastníctva
V občianskoprávnych konaniach týkajúcich sa autorského práva alebo súvisiacich práv stanoví každá strana predpoklad, že ak neexistuje dôkaz o opaku, osoba alebo subjekt, ktorých meno je uvedené ako autor diela alebo iného predmetu ochrany alebo ako držiteľ súvisiacich práv na dielo alebo iný predmet ochrany, je obvykle stanovený ako držiteľ práv na takéto dielo alebo predmet ochrany.
EU/KR/sk 201
PODODDIEL B
PRESADZOVANIE TRESTNOPRÁVNYCH PROSTRIEDKOV
ČLÁNOK 10.54
Rozsah presadzovania trestnoprávnych prostriedkov
Každá strana zabezpečí, aby aspoň v prípadoch úmyselného falšovania ochranných známok alebo porušenia autorského práva a súvisiacich práv22 v komerčnom rozsahu bolo stanovené trestné konanie a tresty.
ČLÁNOK 10.55
Zemepisné označenia a falšovanie dizajnov
S výhradou svojich vnútroštátnych alebo ústavných zákonov a iných právnych predpisov každá strana zváži prijatie opatrení s cieľom zaviesť trestnú zodpovednosť za falšovanie zemepisných označení a dizajnov.
22Pojem „súvisiace práva“ vymedzuje každá strana v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami.
EU/KR/sk 202
ČLÁNOK 10.56
Zodpovednosť právnických osôb
1.Každá strana prijme také opatrenia, aké môžu byť nevyhnutné a ktoré sú v súlade s jej právnymi zásadami, s cieľom zaviesť zodpovednosť právnických osôb za trestné činy uvedené v článku 10.54.
2.Táto zodpovednosť sa nedotýka trestnej zodpovednosti fyzických osôb, ktoré sa dopustili trestných činov.
ČLÁNOK 10.57
Napomáhanie a navádzanie
Ustanovenia tohto pododdielu sa uplatňujú na napomáhanie a navádzanie na trestné činy uvedené v článku 10.54.
EU/KR/sk 203
ČLÁNOK 10.58
Zabavenie
V prípade trestných činov uvedených v článku 10.54 stanoví každá strana, aby jej príslušné orgány mali právomoc nariadiť zabavenie podozrivého tovaru s falšovanými ochrannými známkami alebo porušeným autorským právom, akýchkoľvek súvisiacich materiálov a nástrojov používaných hlavne na páchanie údajného trestného činu, dôkazových materiálov týkajúcich sa údajného trestného činu a akýchkoľvek aktív vyplývajúcich alebo priamo či nepriamo získaných z porušovania práv.
ČLÁNOK 10.59
Sankcie
Za trestné činy uvedené v článku 10.54 stanoví každá strana sankcie, medzi ktoré patrí rozsudok o odňatí slobody a/alebo účinné, primerané a odrádzajúce peňažné pokuty.
EU/KR/sk 204
ČLÁNOK 10.60
Konfiškácia
1.V prípade trestných činov uvedených v článku 10.54 každá strana stanoví, aby jej príslušné orgány mali právomoc nariadiť konfiškáciu a/alebo zničenie každého tovaru s falšovanými ochrannými známkami alebo porušeným autorským právom, akýchkoľvek súvisiacich materiálov a nástrojov používaných hlavne na výrobu tovaru s falšovanými ochrannými známkami alebo porušeným autorským právom a aktív vyplývajúcich alebo priamo či nepriamo získaných z porušovania práv.
2.Každá strana zabezpečí, aby tovar s falšovanými ochrannými známkami a tovar s porušeným autorským právom, ktorý bol skonfiškovaný podľa tohto článku, ak nebol zničený, bol odstránený z obchodnej siete, ak nie je takýto tovar nebezpečný pre zdravie a bezpečnosť osôb.
3.Každá strana okrem toho zabezpečí, aby sa takáto konfiškácia a zničenie podľa tohto článku uskutočnilo bez akejkoľvek kompenzácie pre odporcu.
4.Každá strana môže zabezpečiť, aby jej súdne orgány mali právomoc nariadiť konfiškáciu aktív, ktorých hodnota zodpovedá hodnote aktív vyplývajúcich alebo priamo či nepriamo získaných z porušovania práv.
EU/KR/sk 205
ČLÁNOK 10.61
Práva tretích strán
Každá strana zabezpečí, aby boli náležité chránené a zaistené práva tretích strán.
PODODDIEL C
ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽOV ONLINE SLUŽIEB
ČLÁNOK 10.62
Zodpovednosť poskytovateľov online služieb23
Strany uznávajú, že tretie strany môžu na porušovanie práv využívať služby sprostredkovateľov. V záujme zabezpečenia voľného pohybu informačných služieb a súčasne v záujme presadzovania práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí prijme každá strana opatrenia stanovené v článkoch 10.63 až 10.66 pre sprostredkujúcich poskytovateľov služieb, ak nie sú žiadnym spôsobom spojení s prenášanou informáciou.
23Na účely funkcie uvedenej v článku 10.63 poskytovateľ služieb znamená poskytovateľa prenosu, smerovania alebo spojenia digitálnych online komunikácií bez zmeny ich obsahu medzi bodmi určenými používateľom materiálu podľa jeho výberu a na účely funkcií uvedených v článkoch 10.64 a 10.65 poskytovateľ služieb znamená poskytovateľa alebo operátora zariadení pre online služby alebo sieťový prístup.
EU/KR/sk 206
ČLÁNOK 10.63
Zodpovednosť poskytovateľov online služieb
„Mere conduit“ (Iba prenos)
1.Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby prostredníctvom komunikačnej siete alebo z poskytnutia prístupu do komunikačnej siete, musia strany zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za prenášané informácie za predpokladu, že poskytovateľ:
a)nezačína prenos;
b)nevyberá príjemcu prenosu a
c)nevyberá ani neupravuje informácie, ktoré sú prenášané.
2.Prenos informácií a poskytnutie prístupu, ktoré sú uvedené v odseku 1, zahŕňajú automatické, dočasné a prechodné uloženie prenášaných informácií, pokiaľ k takémuto uloženiu dochádza výlučne v záujme vykonania prenosu v komunikačnej sieti a za predpokladu, že sa informácie neukladajú na dlhšie, ako je primerane nutné na prenos.
3.Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požiadať poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie alebo mu predišiel, v súlade s právnymi systémami strán.
EU/KR/sk 207
ČLÁNOK 10.64
Zodpovednosť poskytovateľov online služieb
„Caching“ (Ukladanie informácií do vyrovnávacej pamäte)
1.Ak sa poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom tejto služby, prostredníctvom komunikačnej siete, musia strany zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za automatické, dočasné a prechodné uloženie týchto informácií, ktoré sa vykonáva výlučne v záujme zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k ďalším príjemcom služby na ich žiadosť, za predpokladu, že poskytovateľ:
a)neupravuje informácie;
b)dodržiava podmienky prístupu k informáciám;
c)dodržiava pravidlá týkajúce sa aktualizácie informácií, ktoré sú špecifikované spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v tomto odvetví;
d)nezasahuje do zákonom povoleného používania technológie, ktorá je všeobecne uznávaná a používaná v tomto odvetví, s cieľom získať údaje o používaní informácií a
e)koná promptne, aby odstránil alebo zamedzil prístup k informáciám, ktoré uložil, po tom, ako sa dozvie skutočnosť, že informácie boli na pôvodnom zdroji prenosu odstránené zo siete, alebo k nim bol zamedzený prístup, alebo že súdny alebo správny orgán nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.
EU/KR/sk 208
2.Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo administratívneho orgánu požiadať poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie alebo mu predišiel, v súlade s právnymi systémami strán.
ČLÁNOK 10.65
Zodpovednosť poskytovateľov online služieb
„Hosting“ (Ukladanie informácií na hostiteľskom serveri)
1.Ak sa poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z uloženia informácií, ktoré poskytuje príjemca tejto služby, musia strany zabezpečiť, aby poskytovateľ služieb nebol zodpovedný za informácie uložené na žiadosť príjemcu služby, za predpokladu, že poskytovateľ:
a)nevie o nezákonnej činnosti alebo informáciách a čo sa týka nárokov na náhradu škody, nie je si vedomý skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie alebo
b)po zistení alebo uvedomení si týchto skutočností, koná promptne, aby odstránil alebo znemožnil prístup k informáciám.
2.Odsek 1 sa neuplatní, ak príjemca služby koná na základe právomoci od poskytovateľa alebo pod jeho vedením.
EU/KR/sk 209
3.Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo správneho orgánu požiadať poskytovateľa služieb, v súlade s právnymi systémami strán, aby ukončil alebo predchádzal porušovaniu predpisov, a nemá vplyv ani na možnosť strán, aby stanovili postupy, ktorými by sa upravovalo odstránenie alebo znemožnenie prístupu k informáciám.
ČLÁNOK 10.66
Žiadna všeobecná povinnosť monitorovať
1.Strany neuložia poskytovateľom všeobecnú povinnosť pri poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahujú články 10.63 až 10.65, aby monitorovali informácie, ktoré prenášajú alebo ktoré uložili, ani všeobecnú povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť.
2.Strany môžu stanoviť pre poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti povinnosť promptne informovať zodpovedné orgány o údajných nezákonných činnostiach alebo informáciách, ktoré im poskytujú príjemcovia ich služieb, alebo zodpovedným orgánom na ich žiadosť poskytnúť informácie umožňujúce identifikáciu príjemcov ich služby, s ktorými uzavreli dohody o ukladaní údajov.
EU/KR/sk 210
PODODDIEL D
INÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 10.67
Opatrenia na hraniciach
1.Každá strana prijme, ak nie je v tomto oddiele stanovené inak, postupy24, ktoré umožňujú držiteľovi práv, ktorý má opodstatnený dôvod domnievať sa, že môže dôjsť k dovozu, vývozu, opätovnému vývozu, colnému tranzitu, prekládke, umiestneniu do bezcolnej zóny25,
24Rozumie sa, že takto nie je nutné postupovať pri dovoze tovaru, ktorý umiestnil na trh v inej krajine držiteľ práva alebo bol umiestnený s jeho súhlasom.
25„Colný tranzit, prekládka a umiestnenie do bezcolnej zóny“ ako sú vymedzené v Kjótskom dohovore.
EU/KR/sk 211
umiestneniu do režimu s podmienečným oslobodením od cla26 alebo umiestneniu do colného skladu tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva27, predložiť písomnú žiadosť príslušným administratívnym alebo súdnym orgánom o to, aby colné orgány pozastavili prepustenie tovaru do voľného obehu alebo, aby takýto tovar zadržali.
26V prípade Kórey „umiestnenie do režimu s podmienečným oslobodením od cla“ zahŕňa dočasný dovoz a výrobný závod s colným dozorom. V prípade Európskej únie „umiestnenie do režimu s podmienečným oslobodením od cla“ zahŕňa dočasný dovoz, aktívny zušľachťovací styk a spracovanie pod colným dozorom.
27Na účely tohto článku „tovar porušujúci práva duševného vlastníctva“ znamená:
a)falšovaný tovar, ktorým je/sú:
i)tovar, vrátane jeho obalu, ktorý bez autorizácie nesie ochrannú známku, ktorá je rovnaká ako náležite zapísaná ochranná známka pre rovnaký typ tovaru, alebo ktorú nie je možné odlíšiť v jej základných aspektoch od takejto ochrannej známky a ktorá týmto porušuje práva držiteľa ochrannej známky;
ii)akýkoľvek symbol ochrannej známky (logo, etiketa, nálepka, brožúra, návod na použitie alebo záručný doklad) aj keď sa uvádza samostatne, za rovnakých podmienok ako tovar uvedený v písm. a) bode i) alebo
iii)obalové materiály nesúce ochrannú známku falšovaného tovaru, uvádzané samostatne, za rovnakých podmienok ako tovar uvedený v písm. a) bode i);
b)pirátsky tovar porušujúci autorské právo, ktorý je kópiou alebo obsahuje kópie vyrobené bez súhlasu držiteľa autorského práva alebo osoby náležite oprávnenej držiteľom autorského práva alebo súvisiaceho práva v krajine výroby, bez ohľadu na to, či je alebo nie je zapísané v právnych predpisoch každej strany alebo
c)tovar, ktorý podľa právnych predpisov strany, v ktorej sa žiada o colné konanie, porušuje:
i)patent;
ii)právo k odrodám rastlín;
iii)zapísaný dizajn alebo
iv)zemepisné označenie.
EU/KR/sk 212
2.Strany stanovia, že ak colné orgány v rámci svojej činnosti a predtým, než držiteľ práva predloží žiadosť alebo než je jeho žiadosť schválená, majú oprávnené dôvody domnievať sa, že tovar porušuje práva duševného vlastníctva, môžu pozastaviť prepustenie tovaru alebo ho zadržať, aby mal držiteľ práva možnosť predložiť žiadosť o prijatie opatrenia v súlade s odsekom 1.
3.Všetky práva a povinnosti ustanovené pri vykonávaní oddielu 4 časti III dohody TRIPS týkajúce sa dovozcu sa uplatňujú aj na vývozcu alebo, ak je to nevyhnutné, na držiteľa28 tovaru.
4.Kórea do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody úplne splní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, pokiaľ ide o písm. c) bod i) a písm. c) bod iii) poznámky pod čiarou č. 27.
28Vrátane aspoň osoby, ktorá je majiteľom tovaru, alebo osoby, ktorá má podobné právo nakladať s ním.
EU/KR/sk 213
ČLÁNOK 10.68
Kódex správania
Strany podporia:
a)vypracovanie kódexov správania, ktoré by mali prispieť k presadzovaniu práv duševného vlastníctva, obchodnými alebo profesijnými združeniami alebo organizáciami, najmä prostredníctvom odporučenia použitia kódu na optických diskoch, ktorý umožní identifikovať, kde boli vyrobené a
b)predloženie návrhov kódexov správania a akýchkoľvek posúdení ich uplatnenia príslušným orgánom strán.
ČLÁNOK 10.69
Spolupráca
1.Strany sa dohodli na spolupráci s cieľom podporiť vykonávanie záväzkov a povinností prijatých v tejto kapitole. Medzi oblasti spolupráce patria okrem iného tieto činnosti:
a)výmena informácií o právnom rámci týkajúcom sa práv duševného vlastníctva a príslušných pravidiel ich ochrany a presadzovania; výmena skúseností o pokroku v zavádzaní právnych predpisov;
EU/KR/sk 214
b)výmena skúseností s presadzovaním práv duševného vlastníctva;
c)výmena skúseností s presadzovaním práv na centrálnej a nižšej úrovni colnými orgánmi, políciou, administratívnymi a súdnymi orgánmi; koordinácia v záujme predchádzania vývozu falšovaného tovaru aj s inými krajinami;
d)budovanie kapacít a
e)podpora a šírenie informácií o právach duševného vlastníctva okrem iného v podnikateľských kruhoch a v občianskej spoločnosti; podpora verejného povedomia spotrebiteľov a držiteľov práv.
2.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, a na jeho doplnenie, sa Európska únia a Kórea dohodli, že začnú a budú viesť účinný dialóg o záležitostiach duševného vlastníctva s cieľom riešiť témy týkajúce sa ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, a o akýchkoľvek iných relevantných záležitostiach.
EU/KR/sk 215
JEDENÁSTA KAPITOLA
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
ODDIEL A
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
ČLÁNOK 11.1
Zásady
1.Strany uznávajú význam voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaže vo svojich obchodných vzťahoch. Strany sa zaväzujú, že budú uplatňovať svoje príslušné právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže, aby zabránili rušeniu alebo zníženiu výhod vyplývajúcich z procesu liberalizácie obchodu s tovarom, so službami a usadzovania z dôvodu protisúťažného správania sa podnikov alebo protisúťažných transakcií.
2.Strany na svojich územiach zachovajú komplexné právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré účinne riešia obmedzujúce dohody, zosúladené postupy1 a zneužívanie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi a ktoré poskytujú účinnú kontrolu koncentrácií medzi podnikmi.
1Uplatňovanie tohto článku na zosúladené postupy upravujú právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže oboch strán.
EU/KR/sk 216
3.Strany sa dohodli, že nasledujúce činnosti obmedzujúce hospodársku súťaž nie sú v súlade s riadnym fungovaním tejto dohody, keďže môžu ovplyvniť obchod medzi stranami:
a)dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy, ktorých cieľom alebo výsledkom je znemožnenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže na celom území ktorejkoľvek strany alebo na jeho podstatnej časti;
b)akékoľvek zneužitie dominantného postavenia na celom území ktorejkoľvek strany, alebo na jeho podstatnej časti, jedným alebo viacerými podnikmi alebo
c)koncentrácie medzi podnikmi, ktoré významne bránia účinnej hospodárskej súťaži najmä v dôsledku vytvárania alebo posilňovania dominantného postavenia na celom území ktorejkoľvek strany alebo na jeho podstatnej časti.
ČLÁNOK 11.2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto oddielu pojem „právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže“ znamená:
a)v prípade Európskej únie články 101, 102 a 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi a ich vykonávacie predpisy a zmeny a doplnenia;
EU/KR/sk 217
b)v prípade Kórey, Zákon o regulácii monopolov a o spravodlivom obchode a jeho vykonávacie predpisy a zmeny a doplnenia a
c)akékoľvek zmeny, ktoré môžu nastať v súvislosti s nástrojmi stanovenými v tomto článku po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
ČLÁNOK 11.3
Vykonávanie
1.Strany zachovajú orgán alebo orgány, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže uvedených v článku 11.2. a ktoré sú na to vhodne vybavené.
2.Strany uznávajú význam uplatňovania svojich príslušných právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže transparentným, včasným a nediskriminačným spôsobom, za dodržania zásad spravodlivých postupov a práv príslušných strán na obhajobu.
3.Na žiadosť jednej zo strán sprístupní druhá strana žiadajúcej strane verejné informácie týkajúce sa jej činností presadzovania právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže a právnych predpisov týkajúcich sa povinností, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel.
EU/KR/sk 218
ČLÁNOK 11.4
Štátne podniky a podniky, ktorým boli poskytnuté osobitné2 alebo výhradné práva
1.Pokiaľ ide o štátne podniky a podniky, ktorým boli poskytnuté osobitné alebo výhradné práva:
a)žiadna strana neprijme alebo nezachová žiadne opatrenie v rozpore so zásadami uvedenými v článku 11.1 a
b)strany zabezpečia, aby sa na takéto podniky vzťahovali právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže uvedené v článku 11.2,
pokiaľ uplatnenie týchto zásad a právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže právne ani fakticky nebráni vo výkone konkrétnych úloh, ktoré im boli pridelené.
2.Žiadne z ustanovení odseku 1 nemožno vykladať tak, že strane bráni v usadení alebo zachovaní verejného podniku, poskytnutí osobitných alebo výhradných práv podnikom alebo v ich zachovaní.
2Osobitné práva strana udelí, ak stanoví alebo obmedzí počet podnikov, ktoré môžu poskytovať tovar alebo služby, na dva alebo viac, inak než na základe objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritérií, alebo ak podnikom poskytne právne alebo regulačné výhody, ktoré majú podstatný vplyv na schopnosti akéhokoľvek iného podniku poskytovať rovnaký tovar alebo služby.
EU/KR/sk 219
ČLÁNOK 11.5
Štátne monopoly
1.Každá strana upraví štátne monopoly obchodného charakteru tak, aby boli vylúčené akékoľvek diskriminačné opatrenia3 medzi fyzickými a právnickými osobami strán, pokiaľ ide o podmienky nákupu tovaru a jeho uvádzania na trh.
2.Žiadne z ustanovení odseku 1 nemožno vykladať tak, že strane bráni v založení alebo zachovaní štátneho monopolu.
3.Tento článok sa nedotýka práv a povinností stanovených v deviatej kapitole (Vládne obstarávanie).
ČLÁNOK 11.6
Spolupráca
1.Strany uznávajú význam spolupráce a koordinácie medzi svojimi príslušnými orgánmi zodpovednými za hospodársku súťaž v záujme ďalšej podpory účinného presadzovania právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže a v záujme splnenia cieľov tejto dohody prostredníctvom podpory hospodárskej súťaže a zamedzenia protisúťažného správania sa podnikov alebo protisúťažných transakcií.
3„Diskriminačné opatrenie“ znamená opatrenie, ktoré nie je v súlade s národným zaobchádzaním, ako je stanovené v príslušných ustanoveniach tejto dohody vrátane podmienok stanovených v jej príslušných prílohách.
EU/KR/sk 220
2.Strany spolupracujú v oblasti svojich príslušných politík presadzovania právnych predpisov a v oblasti presadzovania svojich príslušných právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže aj prostredníctvom presadzovania spolupráce, oznamovania, konzultácií a výmeny informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž podpísanej 23. mája 2009.
ČLÁNOK 11.7
Konzultácia
1.Ak v dohode nie sú stanovené presnejšie pravidlá uvedené v článku 11.6 ods. 2, strana na žiadosť druhej strany začne konzultácie týkajúce sa pripomienok druhej strany s cieľom posilniť vzájomné porozumenie alebo riešiť konkrétne záležitosti, ktoré vyplynú z tohto oddielu. Vo svojej žiadosti druhá strana uvedie, ak je to relevantné, ako daná záležitosť ovplyvňuje obchod medzi stranami.
2.Strany na žiadosť jednej z nich bezodkladne diskutujú o akýchkoľvek otázkach vyplývajúcich z výkladu alebo uplatňovania tohto oddielu.
3.V záujme uľahčenia diskusie o záležitosti, ktorá je predmetom konzultácií, sa každá strana pokúsi poskytnúť príslušné informácie, ktoré nie sú dôverného charakteru, druhej strane.
EU/KR/sk 221
ČLÁNOK 11.8
Urovnávanie sporov
Žiadna strana nesmie vo veciach vyplývajúcich z tohto oddielu využiť štrnástu kapitolu (Urovnávanie sporov).
ODDIEL B
SUBVENCIE
ČLÁNOK 11.9
Zásady
Strany sa dohodli, že vyvinú čo najväčšiu snahu o nápravu alebo odstránenie narušovania hospodárskej súťaže spôsobeného subvenciami, ak majú vplyv na medzinárodný obchod, prostredníctvom uplatnenia svojich právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže alebo inak, a že vzniku takejto situácie budú predchádzať.
EU/KR/sk 222
ČLÁNOK 11.10
Vymedzenie pojmu subvencia a špecifickosť
1.„Subvencia“ je opatrenie, ktoré spĺňa podmienky stanovené v článku 1.1 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.
2.Subvencia je špecifická, ak je v zmysle článku 2 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Tento oddiel sa na subvenciu vzťahuje iba ak je špecifická v zmysle článku 2 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.
ČLÁNOK 11.11
Zakázané subvencie4,5
Nasledujúce subvencie sa za pomienok stanovených v článku 2 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach pokladajú za špecifické a na účely tejto dohody sú zakázané, pokiaľ majú nepriaznivý vplyv na medzinárodný obchod strán 6:
4Strany sa týmto dohodli, že tento článok sa uplatňuje iba na subvencie prijaté po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody.
5Na účely tejto dohody sa tento článok nevzťahuje na subvencie pre malé a stredné podniky udelené v súlade s objektívnymi kritériami alebo podmienkami, ako sa stanovuje v článku 2.1 písm. b) a jeho poznámke pod čiarou č. 2 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.
6Medzinárodný obchod strán zahŕňa domáci aj vývozný trh.
EU/KR/sk 223
a)subvencie udelené na základe akéhokoľvek právneho mechanizmu, podľa ktorého sú vláda alebo akýkoľvek verejný orgán zodpovedné za pokrytie dlhov alebo záväzkov určitých podnikov v zmysle článku 2.1 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach bez právneho alebo faktického obmedzenia, pokiaľ ide o sumu týchto dlhov alebo záväzkov alebo trvanie takejto zodpovednosti a
b)subvencie (napr. pôžičky a záruky, hotovostné podpory, kapitálové injekcie, poskytnutie aktív za nižšiu ako trhovú cenu alebo oslobodenia od daní) insolventným alebo nezdravým podnikom bez dôveryhodného reštrukturalizačného plánu založeného na realistických predpokladoch s cieľom zabezpečiť návrat insolventného alebo nezdravého podniku v primeranej lehote k dlhodobej životaschopnosti a bez významného príspevku samotného podniku na náklady spojené s reštrukturalizáciou. To stranám nebráni poskytovať subvencie prostredníctvom dočasnej podpory likvidity vo forme záruk pôžičiek alebo pôžičiek obmedzených len na sumu potrebnú na udržanie nezdravého podniku v chode dostatočne dlhý čas na vypracovanie reštrukturalizačného alebo likvidačného plánu.
Tento pododsek sa nevzťahuje na subvencie udeľované ako kompenzácia za výkon povinností spojených s verejnou správou a pre uhoľný priemysel.
EU/KR/sk 224
ČLÁNOK 11.12
Transparentnosť
1.Každá strana zabezpečí transparentnosť v oblasti subvencií. Na tento účel každá strana podáva každoročne správu druhej strane o celkovej sume a typoch subvencií, ktoré sú špecifické a môžu mať vplyv na medzinárodný obchod, a tiež o ich rozdelení podľa jednotlivých odvetví. Správa by mala obsahovať informácie týkajúce sa cieľa, formy, sumy alebo rozpočtu, a ak je to možné, prijímateľa subvencie udelenej vládou alebo iným verejným orgánom.
2.Takáto správa sa pokladá za poskytnutú, ak sa pošle druhej strane alebo ak sa relevantné informácie zverejnia na verejne prístupnej webovej stránke do 31. decembra ďalšieho kalendárneho roka.
3.Na žiadosť jednej strany druhá strana poskytne ďalšie informácie o akýchkoľvek systémoch subvencií a konkrétnych prípadoch subvencií, ktoré sú špecifické. Strany si navzájom vymieňajú informácie, pričom berú do úvahy obmedzenia, ktoré vyplývajú z požiadaviek služobného alebo obchodného tajomstva.
EU/KR/sk 225
ČLÁNOK 11.13
Vzťah k dohode o WTO
Ustanovenia tohto oddielu sa nedotýkajú práv strany, v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o WTO, uplatniť obchodné nápravné prostriedky alebo využiť urovnávanie sporu alebo iné primerané opatrenie proti subvencii udelenej druhou stranou.
ČLÁNOK 11.14
Monitorovanie a preskúmanie
Strany neprestajne skúmajú záležitosti, ktoré sa uvádzajú v tomto oddiele. Každá strana môže tieto záležitosti predložiť Výboru pre obchod. Strany sa dohodli, že každé dva roky od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa preskúma pokrok vo vykonávaní tohto oddielu, ak sa obidve strany nedohodnú inak.
EU/KR/sk 226
ČLÁNOK 11.15
Rozsah pôsobnosti
1.Ustanovenia článkov 11.9 až 11.14 sa uplatňujú na subvencie na tovar okrem subvencií na rybné hospodárstvo, subvencií týkajúcich sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k dohode o poľnohospodárstve, a iných subvencií, na ktoré sa vzťahuje dohoda o poľnohospodárstve.
2.Strany vyvinú čo najväčšiu snahu, aby vypracovali pravidlá uplatniteľné na subvencie na služby, pričom sa zohľadní vývoj na viacstrannej úrovni, a aby si na žiadosť ktorejkoľvek zo strán vymieňali informácie. Strany sa dohodli uskutočniť prvú výmenu stanovísk k subvenciám na služby do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.
EU/KR/sk 227
DVANÁSTA KAPITOLA
TRANSPARENTNOSŤ
ČLÁNOK 12.1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto kapitoly:
„všeobecne platné opatrenie“ znamená akýkoľvek všeobecný alebo abstraktný predpis, postup, výklad alebo inú požiadavku vrátane nezáväzných opatrení. Nezahŕňa rozhodnutie, ktoré sa uplatňuje na konkrétnu osobu a
„zainteresovaná osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú sa môžu vzťahovať akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných opatrení v zmysle článku 12.2.
EU/KR/sk 228
ČLÁNOK 12.2
Cieľ a rozsah pôsobnosti
Strany uznávajú vplyv, ktorý môže mať ich príslušné právne prostredie na obchod medzi nimi, a snažia sa preto dosiahnuť účinné a predvídateľné právne prostredie pre hospodárske subjekty, najmä pre malé subjekty podnikajúce na ich územiach. Strany potvrdzujú svoje príslušné záväzky vyplývajúce z dohody o WTO a týmto stanovujú vysvetlenia a lepšiu úpravu, pokiaľ ide o transparentnosť, konzultáciu a lepšiu správu všeobecne platných opatrení, pokiaľ majú tieto vplyv na akúkoľvek záležitosť, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda.
ČLÁNOK 12.3
Uverejnenie
1.Každá strana zabezpečí, aby všeobecné platné opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na akúkoľvek záležitosť, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda:
a)boli okamžite a nediskriminačne k dispozícii všetkým zainteresovaným osobám prostredníctvom oficiálne stanoveného média, a ak je to uskutočniteľné a možné, elektronicky tak, aby sa s nimi mohli zainteresované osoby a druhá strana zoznámiť;
EU/KR/sk 229
b)obsahovali vysvetlenie cieľa a dôvodov takýchto opatrení a
c)poskytovali dostatočne dlhý čas od ich uverejnenia do ich nadobudnutia účinnosti, pričom sa riadne zohľadnia požiadavky na právnu istotu, oprávnené nároky a primeranosť.
2.Každá strana:
a)sa snaží v predstihu uverejniť akékoľvek všeobecné platné opatrenie, ktoré navrhuje prijať alebo zmeniť a doplniť vrátane vysvetlenia cieľa a dôvodov návrhu;
b)poskytne zainteresovaným osobám dostatok príležitostí na poskytnutie pripomienok k takémuto navrhovanému opatreniu, a najmä na to poskytne dostatok času a
c)sa snaží zohľadniť pripomienky prijaté od zainteresovaných osôb v súvislosti s takýmto navrhovaným opatrením.
EU/KR/sk 230
ČLÁNOK 12.4
Miesta na predkladanie otázok a kontaktné miesta
1.Každá strana stanoví alebo zachová vhodné mechanizmy odpovedania na otázky od akejkoľvek zainteresovanej osoby týkajúce sa akéhokoľvek navrhovaného všeobecne platného opatrenia, ktoré môže mať vplyv na záležitosti, ktorých sa týka táto dohoda, a spôsobu ich uplatňovania. Otázky môžu byť adresované prostredníctvom kontaktných miest alebo miest na predkladanie otázok zriadených podľa tejto dohody prípadne prostredníctvom iného mechanizmu.
2.Strany uznávajú, že takáto odpoveď uvedená v odseku 1 nemôže byť definitívna, ani právne záväzná, ale len na informačné účely, ak sa v ich zákonoch a iných právnych predpisoch neuvádza inak.
3.Na žiadosť jednej strany druhá strana okamžite poskytne informácie a odpoveď na otázky týkajúce sa akéhokoľvek uplatňovaného alebo navrhovaného všeobecne platného opatrenia, v súvislosti s ktorým sa žiadajúca strana domnieva, že môže mať vplyv na fungovanie tejto dohody, bez ohľadu na to, či žiadajúca strana bola o tomto opatrení informovaná vopred.
EU/KR/sk 231
4.Každá strana sa snaží určiť alebo zriadiť kontaktné miesta alebo miesta na predkladanie otázok pre zainteresované osoby druhej strany, ktorých úlohou je pokúsiť sa účinne vyriešiť ich problémy, ktoré môžu nastať pri uplatňovaní všeobecne platných opatrení. Takéto postupy by mali byť ľahko dostupné, časovo ohraničené, zamerané na výsledky a transparentné. Nemali by nimi byť dotknuté žiadne postupy pri odvolaní alebo preskúmaní, ktoré strany stanovia alebo zachovajú. Nie sú nimi dotknuté ani práva a povinnosti strán vyplývajúce zo štrnástej kapitoly (Urovnávanie sporov) a prílohy 14-A (Mechanizmus mediácie pre nesadzobné opatrenia).
ČLÁNOK 12.5
Administratívne postupy
S cieľom konzistentného, nestranného a primeraného využitia všetkých všeobecne platných opatrení, ktoré môžu mať vplyv na záležitosti, ktorých sa týka táto dohoda, každá strana, ktorá takého opatrenia v osobitných prípadoch uplatňuje na konkrétne osoby, tovar alebo služby druhej strany:
a)sa snaží zainteresovaným osobám druhej strany, ktorých sa konanie priamo týka, v primeranom predstihu oznámiť v súlade so svojimi postupmi začatie konania vrátane opisu charakteru konania, určenie právneho základu, podľa ktorého sa začalo konanie, a všeobecného opisu všetkých sporných otázok;
EU/KR/sk 232
b)poskytne zainteresovaným osobám vhodnú príležitosť na predloženie skutočností a argumentov na podporu ich stanoviska skôr, než sa pristúpi ku konečnému administratívnemu opatreniu, ak to umožňuje čas, charakter konania a verejný záujem a
c)zabezpečí, aby jej postupy vychádzali z jej právnych predpisov a boli s nimi v súlade.
ČLÁNOK 12.6
Preskúmanie a odvolanie
1.Každá strana zriadi alebo zachová súdne, kvázi súdne alebo administratívne tribunály alebo postupy na účely rýchleho preskúmania a v odôvodnených prípadoch nápravy administratívneho opatrenia týkajúceho sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Takéto tribunály sú nestranné a nezávislé od úradu alebo orgánu povereného presadzovaním administratívnych predpisov a nemajú žiadny podstatný záujem, pokiaľ ide o výsledok v tejto veci.
2.Každá strana zabezpečí, aby strany, ktoré sú stranami konania, mali pred takýmito tribunálmi alebo postupmi právo na:
a)primeranú možnosť podporiť alebo obhájiť svoje príslušné stanoviská a
b)rozhodnutie založené na dôkazoch a poskytnutých záznamoch alebo v prípade, že to jej zákony vyžadujú, na zázname vypracovanom administratívnym orgánom.
EU/KR/sk 233
3.Každá strana zabezpečí, s výhradou odvolania alebo ďalšieho preskúmania, ako sa stanovuje v jej právnom poriadku, aby takéto rozhodnutie vykonával úrad alebo orgán, ktorý dané administratívne opatrenie uplatňoval, a aby sa týmto rozhodnutím riadili postupy takéhoto úradu alebo orgánu.
ČLÁNOK 12.7
Regulačná kvalita a výkonnosť a riadna správna prax
1.Strany sa dohodli na spolupráci pri podpore regulačnej kvality a výkonnosti aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov v súvislosti s ich príslušnými regulačnými reformnými postupmi a posúdeniami vplyvu regulačných opatrení.
2.Strany sa zaväzujú, že budú uplatňovať zásady riadnej správnej praxe a dohodli sa, že budú spolupracovať pri podpore týchto zásad, a to aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov.
ČLÁNOK 12.8
Nediskriminácia
Každá strana uplatňuje na zainteresované osoby druhej strany normy v oblasti transparentnosti, ktoré sú nie menej priaznivé ako normy uplatňované na jej vlastné zainteresované osoby, na zainteresované osoby akejkoľvek tretej krajiny alebo na akúkoľvek tretiu krajinu, podľa toho, ktoré sú priaznivejšie.
EU/KR/sk 234
TRINÁSTA KAPITOLA
OBCHOD A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
ČLÁNOK 13.1
Kontext a ciele
1.Odvolávajúc sa na Agendu 21 o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992, johannesburský plán vykonávania v oblasti trvalo udržateľného rozvoja z roku 2002 a Ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej zamestnanosti a dôstojnej práci z roku 2006, strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky podporovať rozvoj medzinárodného obchodu tak, aby prispeli k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja a budú sa snažiť zabezpečiť, aby bol tento cieľ začlenený a zohľadnený na každej úrovni ich obchodného vzťahu.
2.Strany uznávajú, že hospodársky a sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia sú navzájom prepojené a vzájomne sa posilňujúce súčasti trvalo udržateľného rozvoja. Zdôrazňujú prínos spolupráce v sociálnych a environmentálnych záležitostiach súvisiacich s obchodom ako súčasti globálneho prístupu k obchodu a trvalo udržateľnému rozvoju.
3.Strany uznávajú, že v tejto kapitole sa nesnažia harmonizovať svoje pracovné alebo environmentálne normy, ale posilniť svoje obchodné vzťahy a spoluprácu tak, aby podporovali trvalo udržateľný rozvoj v kontexte odsekov 1 a 2.
EU/KR/sk 235
ČLÁNOK 13.2
Rozsah pôsobnosti
1.Ak nie je v tejto kapitole stanovené inak, táto kapitola sa uplatňuje na opatrenia, ktoré strany prijali alebo zachovali a ktoré majú vplyv na aspekty pracovných1 a environmentálnych záležitostí súvisiace s obchodom v kontexte článkov 13.1 ods. 1 a 13.1 ods. 2.
2.Strany zdôrazňujú, že environmentálne a pracovné normy by sa nemali používať na účely ochrany obchodu. Strany zdôrazňujú, že ich komparatívna výhoda by sa v žiadnom prípade nemala spochybňovať.
ČLÁNOK 13.3
Právo na reguláciu a úrovne ochrany
Uznávajúc právo každej strany stanoviť svoje vlastné úrovne ochrany v oblasti životného prostredia a práce a prijať alebo náležite zmeniť a doplniť svoje príslušné právne predpisy a politiky, každá strana sa snaží zabezpečiť, aby tieto právne predpisy a politiky stanovili a podporovali vysoké úrovne ochrany v oblasti životného prostredia a práce v súlade s medzinárodne uznanými normami alebo dohodami uvedenými v článkoch 13.4 a 13.5 a snažia sa tieto právne predpisy a politiky naďalej zlepšovať.
1Ak sa v tejto kapitole odkazuje na prácu, zahŕňa to záležitosti patriace do programu dôstojnej práce schváleného Medzinárodnou organizáciou práce (ďalej len „MOP“) a v rámci Ministerského vyhlásenia Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej zamestnanosti a dôstojnej práci z roku 2006.
EU/KR/sk 236
ČLÁNOK 13.4
Viacstranné pracovné normy a dohody
1.Strany uznávajú hodnotu medzinárodnej spolupráce a dohody o zamestnanosti a o pracovných záležitostiach ako odpoveď medzinárodného spoločenstva na hospodárske výzvy, výzvy v oblasti zamestnanosti a sociálne výzvy a príležitosti vyplývajúce z globalizácie. Zaväzujú sa k prípadným konzultáciám a spolupráci v otázkach týkajúcich sa práce a zamestnanosti, ktoré súvisia s obchodom a sú predmetom spoločného záujmu.
2.Strany opätovne potvrdzujú záväzok podľa Ministerského vyhlásenia Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej zamestnanosti a dôstojnej práci z roku 2006 uznávať plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých ako kľúčový prvok trvalo udržateľného rozvoja všetkých krajín a ako kľúčový cieľ medzinárodnej spolupráce a podporovať rozvoj medzinárodného obchodu spôsobom, ktorý vedie k plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých vrátane mužov, žien a mladých ľudí.
3.Strany v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z členstva v MOP a z Deklarácie MOP o základných zásadách a právach pri práci a jej následných opatrení prijatej Medzinárodnou konferenciou práce na jej 86. zasadnutí v roku 1998 sa zaviazali rešpektovať, podporovať a uplatňovať vo svojich právnych predpisoch a postupoch zásady týkajúce sa základných práv, najmä:
a)slobody združovania a účinného uznávania práva na kolektívne vyjednávanie;
EU/KR/sk 237
b)odstránenia všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce;
c)účinného odstraňovania detskej práce a
d)odstránenia diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a prácou.
Strany opätovne potvrdzujú záväzok účinne vykonávať dohovory MOP, ktoré ratifikovala Kórea, resp. členské štáty Európskej únie. Strany vynakladajú nepretržité a udržateľné úsilie na ratifikáciu základných dohovorov MOP, ako aj ďalších dohovorov, ktoré MOP klasifikuje ako aktuálne.
ČLÁNOK 13.5
Viacstranné environmentálne dohody
1.Strany uznávajú hodnotu medzinárodného riadenia a dohôd v oblasti životného prostredia ako reakciu medzinárodného spoločenstva na globálne alebo regionálne environmentálne problémy a zaväzujú sa k prípadným konzultáciám a spolupráci, pokiaľ ide o rokovania o environmentálnych záležitostiach spoločného záujmu, ktoré sa týkajú obchodu.
2.Strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky účinne vykonávať vo svojich právnych predpisoch a postupoch viacstranné environmentálne dohody, ktorých sú stranami.
EU/KR/sk 238
3.Strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok dosiahnuť konečný cieľ Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a jeho Kjótskeho protokolu. Zaväzujú sa spolupracovať na rozvoji budúceho medzinárodného rámca pre zmenu klímy v súlade s akčným plánom z Bali2.
ČLÁNOK 13.6
Obchod podporujúci trvalo udržateľný rozvoj
1.Strany opätovne potvrdzujú, že obchod by mal podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho aspektoch. Strany uznávajú prínos, ktorý môžu základné pracovné normy a dôstojná práca znamenať z hľadiska ekonomickej efektívnosti, inovácií a produktivity a vyzdvihujú význam väčšej politickej koherencie medzi obchodnými politikami na jednej strane a politikami zamestnanosti a práce na strane druhej.
2.Strany sa snažia uľahčiť a podporovať obchod s environmentálnym tovarom a s environmentálnymi službami a priame zahraničné investície do nich vrátane environmentálnych technológií, udržateľnej obnoviteľnej energie, energeticky účinných výrobkov a služieb a tovaru s environmentálnym označením aj prostredníctvom riešenia súvisiacich necolných prekážok. Strany sa snažia uľahčiť a podporovať obchod s tovarom, ktorý prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú režimy ako je spravodlivý a etický obchod a režimy týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov.
2Rozhodnutie UNFCCC 1/CP.13 prijaté na trinástom zasadnutí konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.
EU/KR/sk 239
ČLÁNOK 13.7
Zachovanie úrovní ochrany pri uplatňovaní a presadzovaní zákonov, iných právnych predpisov a noriem
1.Strana účinne presadzuje svoje zákony v oblasti životného prostredia a práce prostredníctvom udržateľnej alebo opakujúcej sa činnosti alebo nečinnosti spôsobom, ktorý má vplyv na investície medzi stranami.
2.Strana neoslabí ani neobmedzí ochranu v oblasti životného prostredia alebo práce, ktorá je zabezpečená v jej zákonoch na podporu obchodu alebo investícií, upustením alebo iným odchýlením sa od svojich zákonov, iných právnych predpisov alebo noriem, spôsobom, ktorý má vplyv na obchod alebo investície medzi stranami.
ČLÁNOK 13.8
Vedecké informácie
Strany pri príprave a vykonávaní opatrení zameraných na ochranu životného prostredia a sociálnych podmienok, ktoré majú vplyv na obchod medzi stranami, uznávajú, že je dôležité zohľadniť vedecké a technické informácie, príslušné medzinárodné normy, usmernenia alebo odporúčania.
EU/KR/sk 240
ČLÁNOK 13.9
Transparentnosť
Strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi súhlasia s tým, že budú vyvíjať, zavádzať a vykonávať transparentným spôsobom akékoľvek opatrenia zamerané na ochranu životného prostredia a pracovných podmienok, ktoré majú vplyv na obchod medzi stranami, a náležite tieto opatrenia oznámia a predložia na verejnú konzultáciu a vhodne a včas o nich informujú neštátne subjekty vrátane súkromného sektora a prekonzultujú ich s nimi.
ČLÁNOK 13.10
Preskúmanie vplyvu na trvalú udržateľnosť
Strany sa zaväzujú k preskúmaniu, monitorovaniu a posúdeniu vplyvu vykonávania tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj, vrátane podpory dôstojnej práce, prostredníctvom svojich príslušných participačných procesov a inštitúcií, ako aj procesov, ktoré sa stanovia na základe tejto dohody, napríklad prostredníctvom posúdení vplyvu na trvalú udržateľnosť v súvislosti s obchodom.
EU/KR/sk 241
ČLÁNOK 13.11
Spolupráca
Strany uznávajú význam spolupráce v otázkach sociálnych a environmentálnych politík týkajúcich sa obchodu v záujme dosiahnutia cieľov tejto dohody a zaväzujú sa začať činnosti spolupráce stanovené v prílohe 13.
ČLÁNOK 13.12
Inštitucionálny mechanizmus
1.Každá strana určí v rámci svojich správnych orgánov úrad, ktorý bude slúžiť ako kontaktné miesto pre druhú stranu na účely vykonávania tejto kapitoly.
2.Výbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj zriadený podľa článku 15.2 ods. 1 (Osobitné výbory) zahrnuje vysokých úradníkov zo správnych orgánov strán.
3.Výbor zasadne počas prvého roka po nadobudnutí účinnosti tejto dohody a následne vždy, keď je to potrebné, s cieľom kontrolovať vykonávanie tejto kapitoly vrátane činností spolupráce stanovených v prílohe 13.
EU/KR/sk 242
4.Každá strana zriadi domácu poradnú skupinu, resp. skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj (životné prostredie a práca), ktorých úloha spočíva v poskytovaní poradenstva týkajúceho sa vykonávania tejto kapitoly.
5.Domáca poradná skupina, resp. skupiny pozostávajú z nezávislých organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť, pričom sú rovnomerne zastúpené organizácie zaoberajúce sa životným prostredím, prácou a podnikaním, ako aj ostatné príslušné zainteresované strany.
ČLÁNOK 13.13
Mechanizmus dialógu s občianskou spoločnosťou
1.Členovia domácej poradnej skupiny, resp. skupín každej strany zasadajú na Fóre občianskej spoločnosti s cieľom viesť dialóg týkajúci sa aspektov trvalo udržateľného rozvoja v obchodných vzťahoch medzi stranami. Fórum občianskej spoločnosti zasadá raz ročne, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Strany sa dohodnú na fungovaní Fóra občianskej spoločnosti rozhodnutím Výboru pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj najneskôr jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody.
2.Domáca poradná skupina, resp. skupiny vyberú spomedzi svojich členov zástupcov v rámci vyrovnaného zastúpenia príslušných zainteresovaných strán, ako sa stanovuje v článku 13.12 ods. 5.
3.Strany môžu Fóru občianskej spoločnosti predložiť aktualizovanú správu o vykonávaní tejto kapitoly. Stanoviská, názory alebo zistenia Fóra občianskej spoločnosti môžu byť stranám predložené priamo alebo prostredníctvom domácej poradnej skupiny, resp. skupín.
EU/KR/sk 243
ČLÁNOK 13.14
Vládne konzultácie
1.Strany môžu požiadať o konzultácie s druhou stranou týkajúce sa akejkoľvek záležitosti spoločného záujmu vyplývajúce z tejto kapitoly vrátane oznámení domácej poradnej skupiny, resp. skupín uvedených v článku 13.12 prostredníctvom predloženia písomnej žiadosti kontaktnému miestu druhej strany. Konzultácie sa začnú okamžite po tom, čo jedna zo strán predloží písomnú žiadosť o konzultácie.
2.Strany vyvinú čo najväčšiu snahu, aby v danej záležitosti dospeli k vzájomne uspokojivému riešeniu. Strany zabezpečia, aby uznesenie odrážalo činnosti MOP alebo príslušných viacstranných environmentálnych organizácií alebo subjektov tak, aby sa podporovala väčšia spolupráca a koherencia medzi prácou strán a týmito organizáciami. V prípade potreby a s výhradou súhlasu strán môžu strany požiadať tieto organizácie alebo subjekty o poradenstvo.
3.Ak sa strana domnieva, že je danú záležitosť potrebné ďalej prediskutovať, uvedená strana môže požiadať, aby výbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj zasadol a záležitosť zvážil, a to prostredníctvom predloženia písomnej žiadosti kontaktnému miestu druhej strany. Výbor okamžite zasadne a pokúsi sa dospieť k uzneseniu v danej veci. Uznesenie výboru sa zverejní, pokiaľ výbor nerozhodne inak.
4.Výbor môže požiadať o radu domácu poradnú skupinu jednej alebo obidvoch strán a každá strana môže požiadať o radu svoju domácu poradnú skupinu, resp. skupiny. Domáca poradná skupina strany môže takisto predložiť uvedenej strane alebo výboru oznámenia z vlastnej iniciatívy.
EU/KR/sk 244
ČLÁNOK 13.15
Panel expertov
1.Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, ktorákoľvek strana môže 90 dní po predložení žiadosti o konzultácie podľa článku 13.14 ods. 1 požiadať, aby zasadol panel expertov a preskúmal záležitosť, v prípade ktorej sa nedosiahlo počas vládnych konzultácií uspokojivé riešenie. Strany môžu panelu expertov podávať návrhy. Panel expertov by si mal od ktorejkoľvek strany, domácej poradnej skupiny, resp. skupín alebo medzinárodných organizácií podľa článku 13.14 vyžiadať informácie alebo rady, ak to považuje za vhodné. Panel expertov zasadá do dvoch mesiacov od podania žiadosti stranou.
2.Panel expertov, ktorý je vybraný v súlade s postupmi stanovenými v odseku 3, poskytuje pri vykonávaní tejto kapitoly svoje odborné vedomosti. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, panel expertov predloží stranám správu do 90 dní odo dňa výberu posledného experta. Strany vyvinú čo najväčšiu snahu, aby sa prispôsobili radám a odporúčaniam panelu expertov týkajúcim sa vykonávania tejto kapitoly. Vykonávanie odporúčaní panelu expertov monitoruje Výbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj. Správa panelu expertov sa prístupní domácej poradnej skupine, resp. skupinám strán. Pokiaľ ide o dôverné informácie, uplatňujú sa zásady prílohy 14-B (Rokovací poriadok pre rozhodcovské konanie).
EU/KR/sk 245
3.Po nadobudnutí platnosti tejto dohody strany schvália zoznam minimálne 15 osôb s odbornými vedomosťami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, pričom minimálne päť z nich nesmie byť štátnymi príslušníkmi žiadnej strany a môžu predsedať panelu expertov. Experti sú nezávislí od akejkoľvek strany alebo organizácií zastúpených v domácej poradnej skupine, resp. skupinách, nie sú s nimi spojení, ani od nich neprijímajú pokyny. Každá strana vyberie jedného experta zo zoznamu expertov do 30 dní od predloženia žiadosti o zriadenie panelu expertov. Ak strana v uvedenej lehote nevyberie svojho experta, druhá strana vyberie zo zoznamu expertov štátneho príslušníka strany, ktorá experta nevybrala. Dvaja vybraní experti rozhodnú o predsedovi, ktorý nie je štátnym príslušníkom žiadnej strany.
ČLÁNOK 13.16
Urovnávanie sporov
Vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tejto kapitoly strany môžu využiť jedine postupy stanovené v článkoch 13.14 a 13.15.
EU/KR/sk 246
ŠTRNÁSTA KAPITOLA
UROVNÁVANIE SPOROV
ODDIEL A
CIEĽ A ROZSAH PÔSOBNOSTI
ČLÁNOK 14.1
Cieľ
Cieľom tejto kapitoly je predchádzať sporom medzi stranami, ktoré sa týkajú uplatňovania tejto dohody v dobrej viere, riešiť ich a dospieť, keď je to možné, k vzájomne uspokojivému riešeniu.
ČLÁNOK 14.2
Rozsah pôsobnosti
Táto kapitola sa uplatňuje na akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu a uplatňovania ustanovení tejto dohody, pokiaľ nie je stanovené inak1.
1V prípade sporov týkajúcich sa Protokolu o kultúrnej spolupráci sa všetky odkazy v tejto kapitole, ktoré sa týkajú Výboru pre obchod, rozumejú ako odkazy na Výbor pre kultúrnu spoluprácu.
EU/KR/sk 247
ODDIEL B
KONZULTÁCIE
ČLÁNOK 14.3
Konzultácie
1.Strany sa usilujú o vyriešenie akéhokoľvek sporu vo výklade a uplatňovaní ustanovení uvedených v článku 14.2 tak, že začnú v dobrej viere konzultácie s cieľom čo najskôr dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie.
2.Strana požiada o konzultácie prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej druhej strane, v ktorej uvedie sporné opatrenie a tie ustanovenia dohody, ktoré pokladá za uplatniteľné. Kópia žiadosti o konzultácie sa doručí Výboru pre obchod.
3.Konzultácie sa uskutočnia do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti na území žalovanej strany, ak sa strany nedohodnú inak. Konzultácie sa považujú za ukončené do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti s výnimkou prípadu, ak sa strany dohodnú pokračovať v konzultáciách. Všetky informácie poskytnuté v rámci konzultácií zostanú dôverné.
EU/KR/sk 248
4.Konzultácie o naliehavých záležitostiach vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru2, sa uskutočnia do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti a považujú sa ukončené do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti.
5.Ak sa konzultácie neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 3, resp. odseku 4, alebo ak sa konzultácie ukončia bez toho, aby sa dospelo k vzájomne uspokojivému riešeniu, žalujúca strana môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu v súlade s článkom 14.4.
2Sezónny tovar znamená tovar, ktorého dovoz počas reprezentatívneho obdobia sa neuskutočňuje počas celého roka, ale sa v dôsledku sezónnych faktorov sústreďuje na konkrétne obdobia roka.
EU/KR/sk 249
ODDIEL C
POSTUPY UROVNÁVANIA SPOROV
PODODDIEL A
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
ČLÁNOK 14.4
Začatie rozhodcovského konania
1.Ak sa stranám nepodarí vyriešiť spor konzultáciami podľa článku 14.3, žalujúca strana môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu.
2.Žiadosť o zriadenie rozhodcovského tribunálu sa podáva písomne žalovanej strane a Výboru pre obchod. Žalujúca strana vo svojej žiadosti uvedie konkrétne sporné opatrenie a vysvetlí, akým spôsobom toto opatrenie porušuje ustanovenia uvedené v článku 14.2.
EU/KR/sk 250
ČLÁNOK 14.5
Zriadenie rozhodcovského tribunálu
1.Rozhodcovský tribunál sa skladá z troch rozhodcov.
2.Do 10 dní odo dňa predloženia žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu Výboru pre obchod strany navzájom konzultujú s cieľom dohodnúť sa na zložení rozhodcovského tribunálu.
3.V prípade, že strany nie sú schopné dohodnúť sa na zložení rozhodcovského tribunálu v rámci lehoty stanovenej v odseku 2, ktorákoľvek strana môže požiadať predsedu Výboru pre obchod alebo jeho zástupcu, aby všetkých troch členov vybral žrebovaním zo zoznamu zostaveného podľa článku 14.18, pričom jeden člen sa vyberie spomedzi osôb navrhnutých žalujúcou stranou, jeden člen spomedzi osôb navrhnutých žalovanou stranou a jeden člen spomedzi osôb, ktoré boli stranami vybrané, aby plnili predsednícke funkcie. V prípade, že sa strany dohodnú na jednom alebo viacerých členoch rozhodcovského tribunálu, zostávajúci člen, resp. členovia sa vyberú tým istým postupom.
4.Za deň zriadenia rozhodcovského tribunálu sa považuje deň, keď sa vyberú traja rozhodcovia.
EU/KR/sk 251
ČLÁNOK 14.6
Priebežná správa tribunálu
1.Rozhodcovský tribunál poskytne stranám priebežnú správu obsahujúcu skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení a základné odôvodnenie všetkých svojich zistení a odporúčaní do 90 dní odo dňa svojho zriadenia. Ak usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom musí strany a Výbor pre obchod písomne informovať a uviesť dôvody omeškania a dátum predpokladaného poskytnutia priebežnej správy. Priebežná správa nemôže byť v žiadnom prípade poskytnutá neskôr ako 120 dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu.
2.Ktorákoľvek strana môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov priebežnej správy do 14 dní od jej poskytnutia.
3.V naliehavých prípadoch, vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálnu snahu na to, aby poskytol svoju priebežnú správu a ktorákoľvek strana môže rozhodcovskému tribunálu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie konkrétnych aspektov priebežnej správy do uplynutia polovice príslušných lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2.
4.Po zvážení písomných pripomienok strán k priebežnej správe rozhodcovský tribunál môže zmeniť svoju správu a vykonať akékoľvek ďalšie preskúmanie, ktoré považuje za potrebné. Záverečné rozhodnutie rozhodcovského tribunálu obsahuje diskusiu o argumentoch uvedených vo fáze priebežného preskúmania.
EU/KR/sk 252
ČLÁNOK 14.7
Rozhodnutie rozhodcovského tribunálu
1.Rozhodcovský tribunál oznámi svoje rozhodnutie stranám a Výboru pre obchod do 120 dní odo dňa svojho zriadenia. Ak usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom musí strany a Výbor pre obchod písomne informovať a uviesť dôvody omeškania a dátum predpokladaného vydania svojho rozhodnutia. Za žiadnych okolností sa rozhodnutie nemôže vydať neskôr ako 150 dní odo dňa zriadenia tribunálu.
2.V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál vyvinie čo najväčšiu snahu, aby vydal svoje rozhodnutie do 60 dní odo dňa svojho zriadenia. Rozhodnutie tribunálu by sa za žiadnych okolností nemalo vydať neskôr ako 75 dní odo dňa jeho zriadenia. Rozhodcovský súd môže do 10 dní od svojho zriadenia vydať predbežné rozhodnutie o tom, či pokladá prípad za naliehavý.
EU/KR/sk 253
PODODDIEL B
SPLNENIE ROZHODNUTIA
ČLÁNOK 14.8
Splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu
Každá strana vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby v dobrej viere splnila rozhodnutia rozhodcovského tribunálu a strany sa budú snažiť o dohodu v otázke lehoty potrebnej na splnenie tohto rozhodnutia.
ČLÁNOK 14.9
Primeraná lehota na splnenie rozhodnutia
1.Najneskôr 30 dní od vydania rozhodnutia rozhodcovského tribunálu stranám žalovaná strana oznámi žalujúcej strane a Výboru pre obchod lehotu, ktorú potrebuje na splnenie rozhodnutia.
2.Ak sa strany na primeranej lehote na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu nedohodnú, žalujúca strana do 20 dní odo dňa oznámenia vykonaného žalovanou stranou podľa odseku 1 písomne požiada rozhodcovský tribunál, aby určil dĺžku primeranej lehoty. Táto žiadosť sa oznámi druhej strane a Výboru pre obchod. Rozhodcovský tribunál oznámi svoje rozhodnutie stranám a Výboru pre obchod do 20 dní odo dňa predloženia žiadosti.
EU/KR/sk 254
3.V prípade, že už nie je k dispozícii žiadny člen pôvodného rozhodcovského tribunálu, uplatňujú sa postupy stanovené v článku 14.5. Lehota na vydanie rozhodnutia je 35 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.
4.Žalovaná strana písomne informuje žalujúcu stranu o svojom pokroku, aby splnila rozhodnutie rozhodcovského tribunálu aspoň mesiac pred uplynutím primeranej lehoty.
5.Primeranú lehotu možno predĺžiť na základe vzájomnej dohody strán.
ČLÁNOK 14.10
Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu
1.Pred skončením primeranej lehoty žalovaná strana oznámi žalujúcej strane a Výboru pre obchod akékoľvek opatrenie, ktoré prijala na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu.
2.V prípade, ak sa medzi stranami vyskytnú nezhody týkajúce sa existencie opatrenia alebo súladu akéhokoľvek opatrenia oznámeného podľa odseku 1 s ustanoveniami uvedenými v článku 14.2, žalujúca strana môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto veci. V tejto žiadosti uvedie konkrétne sporné opatrenie a vysvetlí, akým spôsobom je toto opatrenie nezlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v článku 14.2. Rozhodcovský tribunál vydá svoje rozhodnutie do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti.
EU/KR/sk 255
3.V prípade, že už nie je k dispozícii žiadny člen pôvodného rozhodcovského tribunálu, uplatňujú sa postupy stanovené v článku 14.5. Lehota na vydanie rozhodnutia je 60 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.
ČLÁNOK 14.11
Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia rozhodnutia
1.Ak žalovaná strana neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia rozhodnutia rozhodcovského tribunálu pred uplynutím primeranej lehoty alebo ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že neexistuje opatrenie na splnenie rozhodnutia alebo že opatrenie oznámené podľa článku 14.10 ods. 1 nie je v súlade s povinnosťami tejto strany uvedenými v článku 14.2, žalovaná strana na požiadanie žalujúcej strany predloží ponuku na dočasnú kompenzáciu.
2.Ak sa nedosiahne žiadna dohoda o kompenzácii do 30 dní od skončenia primeranej lehoty alebo od vydania rozhodnutia rozhodcovského tribunálu podľa článku 14.10, že nebolo prijaté opatrenie na splnenie rozhodnutia alebo že opatrenie oznámené podľa článku 14.10 ods. 1 nie je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 14.2, žalujúca strana je oprávnená po oznámení žalovanej strane a Výboru pre obchod pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 14.2 na úrovni primeranej zrušeniu alebo poškodeniu spôsobenému týmto porušením. V uvedenom oznámení sa spresní úroveň záväzkov, ktoré má žalujúca strana v úmysle pozastaviť. Žalujúca strana môže vykonať pozastavenie 10 dní odo dňa oznámenia, pokiaľ žalovaná strana nepožiadala o rozhodcovské konanie podľa odseku 4.
EU/KR/sk 256
3.Pri pozastavení záväzkov žalujúca strana sa môže rozhodnúť zvýšiť svoje colné sadzby na úroveň uplatňovanú v prípade iných členov WTO na objem obchodu, ktorý sa určí takým spôsobom, aby sa objem obchodu vynásobený zvýšením colných sadzieb rovnal hodnote zrušenia alebo poškodenia spôsobeného týmto porušením.
4.Ak sa žalovaná strana domnieva, že úroveň pozastavenia nie je primeraná zrušeniu alebo poškodeniu spôsobenému porušením, môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto veci. Takáto žiadosť sa oznámi žalujúcej strane a Výboru pre obchod pred uplynutím lehoty 10 dní, ktorá je uvedená v odseku 2. Pôvodný rozhodcovský tribunál oznámi stranám a Výboru pre obchod svoje rozhodnutie o úrovni pozastavenia záväzkov do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Plnenie záväzkov nie je pozastavené, kým pôvodný rozhodcovský tribunál nevydá svoje rozhodnutie a akékoľvek pozastavenie musí byť v súlade s rozhodnutím rozhodcovského tribunálu.
5.V prípade, že už nie je k dispozícii žiadny člen pôvodného rozhodcovského tribunálu, uplatňujú sa postupy stanovené v článku 14.5. Lehota na vydanie rozhodnutia je 45 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 4.
6.Pozastavenie plnenia záväzkov je dočasné a uplatňuje sa len dovtedy, kým nie je opatrenie, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 14.2, zrušené alebo zmenené takým spôsobom, aby bolo v súlade s uvedenými ustanoveniami, ako je stanovené v článku 14.12, alebo kým sa strany nedohodnú na urovnaní sporu.
EU/KR/sk 257
ČLÁNOK 14.12
Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia po pozastavení plnenia záväzkov
1.Žalovaná strana oznámi žalujúcej strane a Výboru pre obchod akékoľvek opatrenie prijaté na splnenie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu a svoju žiadosť na ukončenie pozastavenia plnenia záväzkov uplatňovaného žalujúcou stranou.
2.Ak sa strany nedohodnú na zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s ustanoveniami uvedenými v článku 14.2 do 30 dní odo dňa oznámenia, žalujúca strana písomne požiada pôvodný rozhodcovský tribunál o rozhodnutie v tejto veci. Takáto žiadosť sa oznámi žalovanej strane a Výboru pre obchod. Rozhodnutie rozhodcovského tribunálu sa oznámi stranám a Výboru pre obchod do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia rozhodnutia je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 14.2, pozastavenie plnenia záväzkov sa ukončí.
3.V prípade, že už nie je k dispozícii žiadny člen pôvodného rozhodcovského tribunálu, uplatňujú sa postupy stanovené v článku 14.5. Lehota na vydanie rozhodnutia je 60 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.
EU/KR/sk 258
PODODDIEL C
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 14.13
Vzájomne uspokojivé riešenie
Strany môžu kedykoľvek dospieť k vzájomne uspokojivému riešeniu sporu podľa tejto kapitoly. Každé takéto riešenie oznámia Výboru pre obchod. Po oznámení vzájomne uspokojivého riešenia sa tento postup ukončí.
ČLÁNOK 14.14
Rokovací poriadok
1.Postupy urovnávania sporov podľa tejto kapitoly sa riadia prílohou 14-B.
2.Pojednávania rozhodcovského tribunálu sú verejné v súlade s prílohou 14-B.
EU/KR/sk 259
ČLÁNOK 14.15
Informácie a technické poradenstvo
Rozhodcovský tribunál môže na žiadosť jednej zo strán alebo z vlastnej iniciatívy získať informácie z akéhokoľvek zdroja vrátane účastníkov sporu, ak to pokladá za vhodné vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Rozhodcovský tribunál má tiež právo vyžiadať si príslušný názor odborníkov, ak to pokladá za vhodné. Každá informácia získaná týmto spôsobom musí byť oznámená obidvom stranám, ktoré k nej môžu predkladať pripomienky. Zainteresované fyzické alebo právnické osoby strán sú v súlade s prílohou 14-B oprávnené predložiť rozhodcovskému tribunálu informácie amicus curiae.
ČLÁNOK 14.16
Pravidlá výkladu
Rozhodcovský tribunál vykladá ustanovenia uvedené v článku 14.2 v súlade s obyčajovými výkladovými pravidlami medzinárodného práva verejného vrátane Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Ak je záväzok vyplývajúci z tejto dohody rovnaký ako záväzok vyplývajúci z dohody o WTO, rozhodcovský tribunál prijme výklad, ktorý je v súlade s každým príslušným výkladom stanoveným v rozhodnutiach orgánu WTO na urovnávanie sporov. Rozhodnutia rozhodcovského tribunálu nemôžu rozširovať ani obmedzovať práva a povinnosti uvedené v ustanoveniach článku 14.2.
EU/KR/sk 260
ČLÁNOK 14.17
Rozhodnutia rozhodcovského tribunálu
1.Rozhodcovský tribunál vyvinie čo najväčšiu snahu, aby sa ku každému rozhodnutiu dospelo konsenzom. Ak však k rozhodnutiu nemožno dospieť konsenzom, rozhodnutie sa prijme väčšinou hlasov. Nesúhlasné stanoviská rozhodcov sa v žiadnom prípade neuverejnia.
2.Každé rozhodnutie rozhodcovského tribunálu je pre strany záväzné a nezakladá žiadne práva ani povinnosti fyzickým alebo právnickým osobám. Rozhodnutie obsahuje skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto dohody a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým tribunál dospel. Výbor pre obchod zverejní rozhodnutia rozhodcovského tribunálu v celom rozsahu, ak sa nerozhodne inak.
EU/KR/sk 261
ODDIEL D
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 14.18
Zoznam rozhodcov
1.Výbor pre obchod vypracuje najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zoznam 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné vykonávať funkciu rozhodcov. Každá strana navrhne päť osôb, ktoré budú vykonávať funkciu rozhodcov. Strany tiež vyberú päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré majú plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Výbor pre obchod zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný na tejto úrovni.
2.Rozhodcovia majú osobitné vedomosti alebo skúsenosti v oblasti práva a medzinárodného obchodu. Sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu osobne, neprijímajú pokyny týkajúce sa záležitostí súvisiacich so sporom od žiadnej organizácie alebo vlády, ani nie sú spojení s vládou žiadnej zo strán a konajú v súlade s prílohou 14-C.
EU/KR/sk 262
ČLÁNOK 14.19
Vzťah k záväzkom vyplývajúcim z členstva vo WTO
1.Odvolanie sa na ustanovenia tejto kapitoly sa nedotýka žiadneho opatrenia v rámci WTO ani opatrenia na urovnanie sporu.
2.Ak však niektorá strana začala v súvislosti s konkrétnym opatrením konanie o urovnaní sporu buď podľa tejto kapitoly alebo podľa dohody o WTO, nemôže začať konanie o urovnaní sporu týkajúce sa toho istého opatrenia pred iným tribunálom dovtedy, kým sa neskončí prvé konanie. Okrem toho sa strana neusiluje o nápravu záväzku, ktorý je rovnaký podľa tejto dohody a dohody o WTO, na dvoch tribunáloch. V takomto prípade po začatí konania o urovnaní sporu strana nepredloží žiadosť o nápravu rovnakého záväzku podľa inej dohody na inom tribunáli s výnimkou prípadov, keď vybraný tribunál z procesných alebo jurisdikčných dôvodov nedospeje k zisteniam týkajúcim sa žiadosti o nápravu tohto záväzku.
3.Na účely odseku 2:
a)konania o urovnaní sporov podľa Dohody o WTO sa pokladajú za začaté na základe žiadosti strany o zriadenie tribunálu podľa článku 6 Dohovoru o pravidlách a postupoch platných pri urovnávaní sporov WTO (ďalej len „DUS“) uvedenom v prílohe 2 k Dohode o WTO a pokladajú sa za skončené, keď orgán pre urovnávanie sporov prijme správu tribunálu a prípadne správu odvolacieho orgánu podľa článkov 16 a 17 ods. 14 DUS a
EU/KR/sk 263
b)konania o urovnaní sporov podľa tejto kapitoly sa pokladajú za začaté na základe žiadosti strany o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 14.4 ods. 1 a pokladajú sa za ukončené, keď rozhodcovský tribunál vydá svoje rozhodnutie stranám a Výboru pre obchod podľa článku 14.7.
4.Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni strane, aby uplatnila pozastavenie plnenia záväzkov, ktoré schválil orgán na urovnávanie sporov. Ani jedna strana sa nebude odvolávať na dohodu o WTO s cieľom zabrániť druhej strane v pozastavení plnenia záväzkov podľa tejto kapitoly.
ČLÁNOK 14.20
Lehoty
1.Všetky lehoty uvedené v tejto kapitole vrátane lehôt, ktoré majú rozhodcovské tribunály na vydanie svojich rozhodnutí, sa počítajú v kalendárnych dňoch, pričom prvým dňom je deň nasledujúci po úkone alebo skutočnosti, ktorých sa týkajú.
2.Každá lehota uvedená v tejto kapitole sa môže predĺžiť na základe vzájomnej dohody strán.
EU/KR/sk 264
PÄTNÁSTA KAPITOLA
INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 15.1
Výbor pre obchod
1.Strany týmto zriaďujú Výbor pre obchod1, ktorý sa skladá zo zástupcov strany EÚ a zo zástupcov Kórey.
2.Výbor pre obchod zasadá raz ročne striedavo v Bruseli alebo v Soule alebo na žiadosť jednej zo strán. Výboru pre obchod spolupredsedá kórejský minister obchodu a člen Európskej komisie zodpovedný za obchod alebo nimi určené osoby. Výbor pre obchod sa dohodne na svojom harmonograme zasadnutí a stanoví svoj program.
3.Výbor pre obchod:
a)zabezpečuje riadne fungovanie tejto dohody;
1Ako je stanovené v Protokole o kultúrnej spolupráci, Výbor pre obchod nemá v súvislosti s protokolom žiadne právomoci a všetky funkcie Výboru pre obchod, pokiaľ ide o uvedený protokol, vykonáva Výbor pre kultúrnu spoluprácu, ak sú tieto funkcie relevantné na účely vykonávania tohto protokolu.
EU/KR/sk 265
b)dohliada nad vykonávaním a uplatňovaním tejto dohody a uľahčuje ich a podporuje všeobecné ciele dohody;
c)dohliada nad prácou osobitných výborov, pracovných skupín a iných orgánov zriadených podľa tejto dohody;
d)preskúmava spôsoby posilnenia obchodných vzťahov medzi stranami;
e)bez toho, aby boli dotknuté práva stanovené v štrnástej kapitole (Urovnávanie sporov) a v prílohe 14-A (Mechanizmus mediácie pre nesadzobné opatrenia), hľadá vhodné spôsoby a metódy predchádzania problémom, ktoré by mohli nastať v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, alebo riešenia sporov, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním tejto dohody;
f)študuje rozvoj obchodu medzi stranami a
g)zvažuje akékoľvek iné záležitosti týkajúce sa oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda.
4.Výbor pre obchod môže:
a)rozhodnúť o zriadení osobitných výborov, pracovných skupín alebo iných orgánov a o delegovaní zodpovednosti týmto výborom, skupinám a orgánom;
EU/KR/sk 266
b)komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami vrátane súkromného sektora a organizácií občianskej spoločnosti;
c)zvážiť zmeny a doplnenia tejto dohody alebo zmeniť a doplniť ustanovenia tejto dohody v prípadoch osobitne stanovených v tejto dohode;
d)prijať výklad ustanovení tejto dohody;
e)poskytnúť odporúčania alebo prijať rozhodnutia v rámci možností stanovených v tejto dohode;
f)prijať svoj rokovací poriadok a
g)prijať v rámci výkonu svojich funkcií akékoľvek iné opatrenia, s ktorými strany súhlasia.
5.Výbor pre obchod podáva správu spoločnému výboru o svojich činnostiach a o činnostiach svojich osobitných výborov, pracovných skupín a iných orgánov na každom pravidelnom zasadnutí spoločného výboru.
6.Bez toho, aby boli dotknuté práva stanovené v štrnástej kapitole (Urovnávanie sporov) a v prílohe 14-A (Mechanizmus mediácie pre nesadzobné opatrenia), ktorákoľvek strana môže predložiť Výboru pre obchod akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody.
EU/KR/sk 267
7.Ak jedna zo strán predloží Výboru pre obchod, osobitným výborom, pracovným skupinám alebo akýmkoľvek iným orgánom informácie, ktoré sa považujú podľa jej zákonov a iných právnych predpisov za dôverné, druhá strana bude s takýmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými.
8.Uznávajúc význam transparentnosti a otvorenosti strany potvrdzujú svoje príslušné postupy zohľadňovania názorov verejnosti, aby pri vykonávaní tejto dohody mohli vychádzať zo širokej škály stanovísk.
ČLÁNOK 15.2
Osobitné výbory
1.Pod záštitou Výboru pre obchod sa zriaďujú tieto osobitné výbory:
a)Výbor pre obchod s tovarom v súlade s článkom 2.16 (Výbor pre obchod s tovarom);
b)Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia v súlade s článkom 5.10 (Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia);
c)Colný výbor v súlade s článkom 6.16 (Colný výbor). V záležitostiach, na ktoré sa výlučne vzťahuje colná dohoda, Colný výbor koná ako Spoločný výbor pre colnú spoluprácu zriadený podľa uvedenej dohody;
EU/KR/sk 268
d)Výbor pre obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod v súlade s článkom 7.3 (Výbor pre obchod so službami, usadzovanie a elektronický obchod);
e)Výbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj v súlade s článkom 13.12 (Inštitucionálny mechanizmus) a
f)Výbor pre pásma pasívneho zušľachťovacieho styku na Kórejskom polostrove v súlade s prílohou IV k Protokolu o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce.
Právomoci a úlohy zriadených osobitných výborov sú vymedzené v príslušných kapitolách a protokoloch tejto dohody.
2.Výbor pre obchod môže rozhodnúť o zriadení iných osobitných výborov, ktoré by mu pomáhali pri výkone jeho úloh. Výbor pre obchod určí zloženie, povinnosti a funkcie osobitných výborov zriadených podľa tohto článku.
3.Pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak, osobitné výbory zvyčajne zasadajú raz ročne na príslušnej úrovni striedavo v Bruseli alebo v Soule alebo na žiadosť jednej zo strán alebo Výboru pre obchod a spolupredsedajú im zástupcovia Kórey a Európskej únie. Osobitné výbory sa dohodnú na svojom harmonograme zasadnutí a stanovia svoj program.
EU/KR/sk 269
4.Osobitné výbory informujú Výbor pre obchod o svojom harmonograme a programe v dostatočnom časovom predstihu pred svojimi zasadnutiami. Na každom pravidelnom zasadnutí Výboru pre obchod podávajú tomuto výboru správu o svojich činnostiach. Zriadenie alebo existencia osobitného výboru nebráni žiadnej strane, aby predložila akúkoľvek záležitosť priamo Výboru pre obchod.
5.Výbor pre obchod môže rozhodnúť, že zmení alebo prevezme úlohu zadanú osobitnému výboru alebo môže akýkoľvek osobitný výbor rozpustiť.
ČLÁNOK 15.3
Pracovné skupiny
1.Pod záštitou Výboru pre obchod sa zriaďujú tieto pracovné skupiny:
a)Pracovná skupina pre motorové vozidlá a ich časti v súlade s článkom 9.2 (Pracovná skupina pre motorové vozidlá a ich časti) prílohy 2-C (Motorové vozidlá a ich časti);
b)Pracovná skupina pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky v súlade s článkom 5.3 (Regulačná spolupráca) prílohy 2-D (Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky);
c)Pracovná skupina pre chemické látky v súlade s odsekom 4 prílohy 2-E (Chemické látky);
EU/KR/sk 270
d)Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti obchodných nápravných prostriedkov v súlade s článkom 3.16 ods. 1 (Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti obchodných nápravných prostriedkov);
e)Pracovná skupina pre dohodu o vzájomnom uznávaní v súlade s článkom 7.21 ods. 6 (Vzájomné uznávanie);
f)Pracovná skupina pre vládne obstarávanie v súlade s článkom 9.3 (Pracovná skupina pre vládne obstarávanie) a
g)Pracovná skupina pre zemepisné označenia v súlade s článkom 10.25 (Pracovná skupina pre zemepisné označenia).
2.Výbor pre obchod sa môže rozhodnúť zriadiť ďalšie pracovné skupiny na plnenie osobitných úloh a riešenie osobitných otázok. Výbor pre obchod stanoví zloženie, povinnosti a fungovanie pracovných skupín. Za pracovné skupiny v zmysle tohto článku sa považujú akékoľvek pravidelné