VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-12761/2011
Národnej rady
Slovenskej republiky
372
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej
Návrh uznesenia NR SR:
v prílohe
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, máj 2011