Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
18. schôdza výboru
K číslu: 1690/2011
85
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 12. mája 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 347)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
na svojej 18. schôdzi 12. mája 2011 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 347)
A. k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pri rokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 347) rozhodnutím č. 328 z 29. apríla 2011 za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Ľuboša Martináka, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
2
a životné prostredie za spravodajcu k predmetnému materiálu v prvom čítaní;
C. u k l a d á
predsedníčke výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru