PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1733/2011
356
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. apríla 2011
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra ZAJACA, Petra OSUSKÉHO a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 364), doručený 29. apríla 2011
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboredo 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade
Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Richard S u l í k v. r.