1
Príloha č. 1
Vývoj drogovej kriminality z pohľadu počtu stíhaných a
spáchaných trestných činov (2000 - 2009)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Rok
trestné činy (n)
stíhaní páchatelia (n)
Zdroj: MV SR, 2009 (Správa o bezpečnostnej situácii SR)
Pozn. Ide o sumárny počet páchateľov stíhaných za: prechovávanie omamných látok a psychotropných látok (OLPL) pre vlastnú potrebu (§171) + výroba, obchodovanie a prechovávanie za účelom predaja (§172) + zadováženie alebo prechovávanie predmetu určeného na výrobu OLPL (§173) a šírenie toxikománie (§174) podľa súčasne platného trestného zákona.
2
Príloha č.2
Počet stíhaných za drogové trestné činy podľa krajov
(2000 - 2009)
Región
Rok
BA
TT
TN
NR
ZA
BB
PO
KE
Sumár
2000
232
43
44
57
25
89
40
42
572
2001
403
61
58
92
47
113
31
63
868
2002
345
93
115
85
69
90
29
50
876
2003
540
91
110
77
73
97
22
49
1059
2004
680
80
51
85
77
71
24
45
1113
2005
802
97
69
80
70
96
32
62
1308
2006
750
107
44
116
34
111
30
64
1256
2007
969
170
88
166
66
115
66
77
1717
2008
824
262
122
200
102
133
42
65
1750
2009
886
317
149
223
135
125
69
107
2011
Zdroj: MV SR, 2010 (Správa MV SR o bezpečnostnej situácii v SR z aspektu drogovej
kriminality)
3
Príloha č. 3
Počet odsúdených za drogové paragrafy, podľa druhu drogy
(2007 - 2009)
551
102
12
172
119
25
0
100
200
300
400
500
600
Marihuana/
Hašiš
Heroin
Kokaín
Pervitín
Extáza / Amphetamíny
Iné drogy
rok 2007
rok 2008
rok 2009
Zdroj: MS SR, 2008; MS SR, 2009; MS SR, 2010;
* iné drogy zahŕňajú iné bližšie nešpecifikované druhy drog a liekov
Pozn. Počet odsúdených osôb v grafe predstavuje súčet odsúdených podľa §171 - 174 súčasne platného trestného zákona.
4
Príloha č. 4
Programy typu Mustap realizované v ZŠ a SŠ na Slovensku
Názov programu
Počet
Cieľová skupina
Rozsah v hodinách
Rozloženie v priebehu
MŠ SR
Cesta k emocionálnej zrelosti
19 988
12-15 rokov
20
10 mesiacov
MŠ SR
Program rozvoja osobnosti žiaka
5900
13-18 rokov
14
9 mesiacov
MV SR PPZ
Vieme, že ....
7 336
12-17 rokov
36
10 mesiacov
Zdroj: Slovíková M., UIPŠ pre SQ 25 REITOX/EMCDDA 2010
Prehľad preventívnych programov CPPPaP
v školskom roku 2008/2009
typ preventívneho programu
spolu
pre
žiakov ZŠ
roves-
nícky
pre rizik.skup.
žiakov
Prednáš.
besedy
počet
preventívnych
programov
556
59
264
61
54
104
14
%
100,00
10,61
47,48
10,97
9,71
18,71
2,52
miestna (školy)
319
36
153
31
28
66
5
regionálna, nadregionálna
229
22
108
30
26
35
8
celoslovenská
8
1
3
0
0
3
1
v tom pôsob-nosť
medzinárodná, cezhraničná
0
0
0
0
0
0
0
predškoláci
59
58
0
0
1
0
0
žiaci ZŠ
337
0
254
34
47
0
2
žiaci SOŠ, SOU, gymnázií
134
0
0
26
5
101
2
rodičia
3
1
0
0
0
0
2
v tom podľa cieľovej skupiny
učitelia (koord.,výchov.por.)
23
0
10
1
1
3
8
krátkodobý
300
36
140
18
23
73
10
strednodobý
106
10
62
10
9
11
4
v tom trvanie
dlhodobý
150
13
62
33
22
20
0
Zdroj: Slovíková M.,UIPŠ, 2010
5
Príloha č. 5
Dôvody vykonávania sociálnej kurately pre deti v roku 2009
Zdroj: Czuczorová 2010 podľa Ročný výkaz o vykonávaní opatrení SPODaSK za rok 2009,
MPSVR SR 12-01;
Pozn. Pojem „poruchy správania“ zahŕňa rôzne neprimerané prejavy správania vrátane záškoláctva a nedisciplinovanosti (Slovíková, UIPŠ 2010). Záškoláctvo sa meria priemerným počtom neospravedlnených hodín na žiaka. V roku 2008 bol priemer na žiaka 5,57, v roku 2009 stúpol na 6,05. Zanedbávanie školskej dochádzky t.j. záškoláctva je najčastejším problémom, ktorý riešia aj orgány sociálnoprávnej ochrany.
Dôvody
Počet detí spolu
Vek 0-14 rokov
Z toho dievčatá
Vek 15-18 rokov
Z toho dievčatá
Prípady celkovo
25 704
8 798
2 998
16 237
3 973
Trestná činnosť
6 692
0
0
6 636
891
Činnosť inak trestná
2 654
2 637
525
Pomoc a ochrana v priestupkovom konaní
4 584
659
216
3 913
870
Prípady inej povahy
10 955
5 350
2 126
5 620
2 133
Experimento-vanie a závislosť na drogách
241
28
5
211
47
Iné závislosti
144
39
14
104
26
Zanedbávanie školskej dochádzky
8 299
4 520
1 860
3 763
1 487
Narušené vzťahy
807
283
107
522
213
Úteky
262
68
25
200
72
Poruchy správania
878
325
98
590
204
v tom
Iné
442
170
47
263
92
Obeť trestného činu
220
Svedok trestného činu
493
6
Príloha č. 6
Skupinové programy s dieťaťom a jeho rodinou - špecifikácia problémov
dieťaťa
(akreditované subjekty)
Zdroj: Výkaz MPSVR SR 13-01 o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately za rok 2009
Počet detí
Výchovný skupinový program
37
s poruchami správania
10
s ťažkým zdravotným postihnutím
0
v náhradnej starostlivosti
0
programy pre deti
iné
27
Sociálny skupinový program
260
s poruchami správania
40
s ťažkým zdravotným postihnutím
0
v náhradnej starostlivosti
71
programy pre deti
iné
149
Výchovno-rekreačný skupinový program
772
s poruchami správania
288
s ťažkým zdravotným postihnutím
0
v náhradnej starostlivosti
16
programy pre deti
iné
79
Výchovné opatrenie: výchovný program alebo skupinový program
115
problémové správanie
66
s poruchami správania
75
v tom
iné
16
7
Príloha č. 7
Vlastné a rovesnícke fajčenie marihuany
(1 a viackrát za život)
Zdroj údajov: ÚVZ SR. Spracovanie a grafika: A. Nociar, 2011;
28.563.130.126,719,47.566.762.148.920.80102030405060708019941998200220062010TAD2: Už fajčil/a marihuanuTAD2: Kamaráti/tky fajčia marihuanu% áno
8
Príloha č. 8
Celoživotná prevalencia užitia psychoaktívnej látky
v populácii SR za rok 2010
9,9010,400,501,301,800,400,900,600,300,701,401,501,300,002,004,006,008,0010,0012,00Sedatíva/upokojujúce prostriedkyMarihuanu/hašišAmfetamínyPervitín ExtázaLSDHalucinogénne huby/rastlinyKokaínHeroínIné opiáty než heroín InhalantySteroidy/anabolikáLegálne látky ("legal highs")%-ny podiel celoživotnej prevalencie
Zdroj: NMCD 2010 (prieskum užívania alkoholu ,fajčenia a iných drog vo všeobecnej populácii)
9
Príloha č. 9
Trend vývoja indikátora dopytu po liečbe
(podľa ST 03 TDI)
050010001500200025001994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009PolyuseHeroin & opioidsStimulantsHypnotics & SedativesHallucinogenesVolatile inhalantsCannabisOthers
Zdroj: GSVM/NMCD 2011
10
Príloha č. 10
Pomer pacientov liečených prvýkrát a opakovane v danom roku v
zdravotníckych zariadeniach SR kvôli užívaniu drog
050010001500200025001994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
Zdroj: GSVM/NMCD 2011;
11
Príloha č. 11
Zákony, nariadenia, smernice v drogovej oblasti1
Právny rámec pre kontrolu drog2 a drogových závislostí v Slovenskej republike v roku 2009 a v roku 2010 reprezentuje 22 zákonov:
1.Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý upravuje priestupky, ktoré sú spáchané v súvislosti s drogami.
2.Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb upravuje vymedzenie alkoholických nápojov, vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok a ďalšie podmienky prevádzky protialkoholických záchytných izieb.
3.Zákon č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde, ktorým sa zriadil sa Protidrogový fond ako neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám vo verejnom záujme.
4. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.
5.Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach ustanovuje podmienky na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, na skúšanie liekov, registráciu liekov, uvádzanie na trh alebo do prevádzky zdravotníckych pomôcok, zabezpečovanie a kontrolu kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok a úloh štátnej správy na úseku farmácie. Z hľadiska tohto zákona možno spomenúť jeho novelu prijatú zákonom č. 342/2006 Z. z., ktorý sprísnila dohľad nad liekmi, dozor nad trhom a postihy pri nedodržiavaní príslušných ustanovení. Uvedená novela sprísnila požiadavky pre všetky subjekty zaobchádzajúce s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, a najmä pre držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Ďalej modifikovala ustanovenia zákona o reklame a to tak, že sa zakázala akákoľvek reklama liekov, ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky.
6.Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov upravuje postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu, práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a právnických osôb alebo fyzických osôb.
1 Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2009; GSVM/NMCD 2011;
2 Pokiaľ z textu tohto legislatívneho rámca nevyplýva niečo iné, drogami sa rozumejú omamné látky a psychotropné látky
12
7.Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami klamlivej reklamy a neprípustnej porovnávacej reklamy a reklamy, ktorá je nekalou obchodnou praktikou, a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona. Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Uvedený zákon zakazuje akákoľvek reklamu liekov, ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky.
8.Zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu nachádzajúceho sa v tabaku a tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi požívania tabakových výrobkov, podmienky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu.
9.Zákon 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje oprávnenie súdu rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia, prípadne vo výnimočnom prípade rozhodnúť o dočasnom odňatí maloletého dieťaťa zo starostlivosti rodičov (alebo iných osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené alebo o ktoré sa starajú), a to aj proti ich vôli a nariadiť takémuto maloletému dieťaťu pobyt v diagnostických alebo špecializovaných zariadeniach. V závažných prípadoch drogovej závislosti môže súd nariadiť maloletému dieťaťu pobyt v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých.
10.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov (k tomu pozri časť 1.1.3).
11.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní.
12.Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
13.Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, opatrenia na kontrolu a monitorovanie pohybu a zaobchádzania s drogovými prekurzormi a ukladanie správnych sankcií a pokút za porušenie povinností prevádzkovateľa.
14.Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody, práva a povinnosti odsúdených a dozor a kontrolu nad výkonom trestu.
15.Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby ustanovuje spôsob výkonu väzby, práva a povinnosti obvineného vo výkone väzby a dozor a kontrolu nad výkonom väzby. Vo vzťahu k zákonom č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby vo vzťahu k drogám možno uviesť, že cieľom týchto zákonov bolo vytvoriť legislatívny rámec na zníženie rizika prieniku drog do ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústavy“). V tejto súvislosti možno poukázať na podmienky pre realizáciu niektorých práv a povinností väznených osôb a oprávnenia väzenského personálu, ktoré sa upravili tak, aby sa v maximálne možnej miere obmedzili negatívne vplyvy väzenského prostredia, okrem iného aj smerom k posilneniu opatrení v boji proti drogám. Spresnili sa napr.
13
podmienky realizácie návštev, prijímania balíkov či listových zásielok, zákaz prijímania či odosielania predmetov prostredníctvom tretej osoby a pod. Následnými novelami týchto zákonov sa upravila bezhotovostná forma disponovania s peňažnými prostriedkami tak, aby bola obmedzená možnosť obchodovania s drogami, ustanovila sa konkrétna povinnosť väznenej osoby podrobiť sa osobnej prehliadke a vyšetreniu na prítomnosť drog v tele. Taktiež sa doplnil právny rámec na zníženie rizika prieniku drog do ústavov, a to vylúčením prijímania potravín a nápojov v zasielaných balíkoch, ak tieto potraviny a nápoje nie v originálnom obchodnom balení, alebo boli konzervované v domácich podmienkach .Pre obvinených užívateľov drog s abstinenčnými príznakmi, ktoré nevedia zvládnuť sami sa zaviedol inštitút poskytovania psychologických služieb. Pre užívateľov drog vo výkone trestu sa vytvoril legislatívny rámec pre zriaďovanie Oddielov špecializovaného zaobchádzania, v ktorých sa v ústave vytvárajú podmienky pre prekonanie krízového stavu u odsúdeného, alebo pre výkon súdom nariadenej alebo dobrovoľnej liečby odsúdeného.
16.Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Z pohľadu drogovej problematiky je dôležitá úprava povinností zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti drog, alkoholu a tabaku. Konkrétne možno uviesť zákaz požívania a byť pod vplyvom uvedených látok v pracovnom čase, povinnosť zamestnanca podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť týchto látok v tele, povinnosť zamestnávateľa kontrolovať dodržiavanie uvedených ustanovení a pod.
17.Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o : fyzických osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, právnických osobách, ktorým bolo súdom právoplatne uložené zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie majetku, osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, fyzických osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmena a) c), iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis. Z hľadiska drogovej problematiky sa v uvedenom zákone ustanovuje, že bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré štatutárnym orgánom na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje odpisom registra trestov.
18. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti, dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni, sústavu škôl a školských zariadení, práva a povinnosti škôl a školských zariadení, práva a povinnosti detí a žiakov, práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.
14
19. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje úlohy v oblasti štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, starostlivosti o športové talenty a športovania detí mimo školského vyučovania, organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu Slovenskej republiky, opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, rozhodovanie sporov v športe, zriadenie a správu informačného systému verejnej správy o športe. Vo vzťahu k tomuto zákonu možno zvýrazniť, že zahrnul vo svojich ustanoveniach opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavenie štátnej kontrolnej štruktúry Antidopingovej agentúry SR.
20. Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon ustanovuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v uvedenej oblasti.
21. Zákon 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) zákon ustanovuje klasifikáciu, označovanie, balenie chemických látok a chemických zmesí, testovanie látok, kartu bezpečnostných údajov, zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh, podmienky uvedenia detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a dodávateľov látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov a ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.
Uznesenia vlády SR upravujúce činnosť Výboru a jeho Generálneho sekretariátu a Národného monitorovacieho centra pre drogy v SR (NMCD):
1.Uznesenie č. 583 z 8. augusta 1995 - zriadený Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, schválený Štatút Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a Národný program boja proti drogám na obdobie 1995 – 1998
2.Uznesenie č. 534 z 22. mája 2002 - schválený návrh plnenia inštitucionálnych a finančných požiadaviek účasti SR v Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť, zriadené Národné monitorovacie centrum pre drogy
3.Uznesenie č. 339 zo 4. mája 2005 - o rozšírení mandátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog aj na legálne drogy alkohol a tabak
4.Uznesenie č. 135 z 2. marca 2011 Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog sa transformoval do Ministerskej rady. Ppredsedom Ministerskej rady je predsedníčka vlády SR a členmi sú členovia vlády SR.
15
Príloha č. 12
Redukcia dopytu
Tento pojem pokrýva širokú škálu opatrení vo vzťahu k užívaniu látok. Zahŕňa preventívne opatrenia vo vzťahu k celej populácii alebo pre špecifické cieľové skupiny, ďalej liečbu pre tých, u ktorých sa vyvinula závislosť od psychoaktívnej látky. Znižovanie škôd - harm reduction zahŕňa špecifické opatrenia na prevenciu a zníženie šírenia krvou prenosných infekčných chorôb a opatrenia na redukciu úmrtí zapríčinených drogami a súčasne aj opatrenia vedúce k zvýšenie počtu užívateľov, ktorým sa poskytuje zdravotnícka a sociálna starostlivosť. Rehabilitácia a reintegrácia zamerané na návrat (závislých) užívateľov drog do spoločnosti, osobitne tých, ktorí boli sociálne marginalizovaní a vylúčení.
Redukcia ponuky
Činnosť v oblasti znižovania ponuky drog je zameraná na prevenciu a znižovanie kriminality spojenej s drogami vrátane výroby a obchodovania. Príslušné inštitúcie uplatňovania práva - spolupracujú v boji proti výrobe a obchodovaniu s drogami, prostredníctvom spoločných vyšetrovacích a colných operácií. Na úrovni pomáhajú v boji proti drogovej kriminalite aj opatrenia proti praniu špinavých peňazí a konfiškácie majetku.
Prekurzory
Producenti drog potrebujú na výrobu nelegálnych drog, ako heroín, kokaín, extáza alebo amfetamíny, chemikálie - „prekurzory“. Je len málo drog, pri ktorých výrobe sa tieto prekurzory nevyužívajú a mnohé z nich majú široké a legitímne uplatnenie (napr. pri výrobe plastov, liečiv, kozmetiky, parfumov, čistiacich prostriedkov alebo aromatických látok). Prekurzory však môžu byť presmerované z legálnych distribučných sietí na iné nelegálne ciele.