Predkladacia správa
Materiál sa na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1496 z 18. júna 2009 časť B bod 2. Materiál bol v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259 z 1. apríla 2009 časť C bod C2 prerokovaný vládou Slovenskej republiky dňa 28. apríla 2011.
Vypracovaný materiál sa opiera o zásady a princípy protidrogovej politiky a Slovenskej republiky. Sústreďuje poznatky získané pri realizácii Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 2010 (ďalej len NPDS) v kontexte predchádzajúcich národných stratégií a programov. Podkladmi pre vypracovanie správy sa stali hodnotiace správy jednotlivých rezortov do 2. marca 2011 členov Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog ako poradného orgánu vlády Slovenskej republiky pre drogovú problematiku a Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2010 vypracovaná Národným monitorovacím centrom pre drogy.
Pozornosť sa sústredila na programy redukcie dopytu, programy zdravotnej starostlivosti o závislých jedincov, rizikové skupiny. Skvalitnila sa kontrola legálnej výroby omamných a psychotropných látok a realizovali sa opatrenia pre boj proti praniu špinavých peňazí. Aktívne sa rozvíjala medzinárodná spolupráca a kooperácia s radou členských štátov EÚ. V rámci realizácie a plnenia úloh NPDS dôležitú funkciu plnil Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, ako koordinačný, odborno-poradný a nadrezortný orgán vlády SR pre oblasť boja proti drogám a drogovým závislostiam.
Pretrváva nebezpečenstvo zvyšovania rizík spojených s ich zneužívaním. Napriek zmierneniu nárastu užívania miera užívania drog zostáva stále vysoká, pokračuje rast záujmu o marihuanu, pervitín a nové druhy drog. Mení sa charakter žiadateľov o liečbu, zvyšuje sa počet drogových trestných činov a trestných činov súvisiacich s drogami, zvyšujú sa aktivity organizovaného zločinu. Správa poukazuje na potrebu stabilného systému financovania stratégie a programov protidrogovej politiky.
Do popredia vystupuje požiadavka na spoločnú zodpovednosť za riešenie úloh spojených s bojom proti drogovému nebezpečenstvu a skvalitnenie nástrojov spolupráce a koordinácie. Podpora musí smerovať na šírenie poznatkov a informácií o fenoméne drog, pochopení rizík, dôsledkov a potrieb spojených s ich užívaním pre verejné zdravie a jednotlivca. Predpokladom pre naplnenie cieľov NPDS je naďalej rozvíjať politické a výkonné nástroje jej realizácie.
Po transformácii Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog vládou SR dôležité postavenie v oblasti drogovej politiky a rozhodnutí vlády SR vo veciach drogovej politiky bude mať nový orgán Ministerská rada, zriadená uznesením vlády Slovenskej republiky č.135/2011 dňa 2. marca 2011. Tento poradný, konzultačný, iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky bude na národnej úrovni vo veciach drogovej problematiky koordinovať plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná na základe členstva v Európskej únii a v medzinárodných organizáciách v súlade s protidrogovou politikou a stratégiou Európskej únie.
Prílohovú časť materiálu tvoria grafické údaje. Predkladaný materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky boli akceptované a zapracované do materiálu. Materiál je predkladaný bez rozporu. Nemá finančný, ekonomický a environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Dňa 28. apríla 2011 bol materiál prekovaný vo vláde Slovenskej republiky a zobratý na vedomie s pripomienkou. Pripomienka bola do materiálu zapracovaná.