N á v r h
U Z N E S E N I A
Národnej rady Slovenskej republiky
zo dňa ..... číslo.....
k
„Správe o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie
za obdobie 2009 -2010“
Národná rada Slovenskej republiky
b e r i e n a v e d o m i e
Správu o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie za obdobie 2009 -2010.