VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo : ÚV – 10110/2011
Národnej rady
Slovenskej republiky
370
Správa
o strednodobom vyhodnotení plnenia Národnej protidrogovej stratégie
za obdobie 2009 - 2010
___________________________________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Predkladaciu správu
3. Správu o strednodobom vyhodnotení
plnenia NPDS za obdobie 2009 - 2010
4. Prílohy
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, apríl 2011