NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
NÁVRH
Ústavný zákon
z ......... 2011,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. sa mení takto:
1. V Čl. 78 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
(4) Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky musí dať následný súhlas so vzatím poslanca do väzby na svojej najbližšej schôdzi. Ak Národná rada Slovenskej republiky následný súhlas so vzatím poslanca do väzby nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený na slobodu.“.
2. Čl. 79 sa vypúšťa.
3. Čl. 136 znie:
„(1) Za rozhodovanie pri výkone funkcie nemožno sudcu ústavného súdu trestne stíhať, a to ani po zániku jeho funkcie.
(2) Ak bol sudca ústavného súdu pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi ústavného súdu a ak ide o predsedu
ústavného súdu oznámiť to ihneď podpredsedovi ústavného súdu. Sudcu ústavného súdu nemožno vziať do väzby bez súhlasu ústavného súdu.
(3) Ústavný súd dáva súhlas na vzatie do väzby sudcu a generálneho prokurátora. Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.