DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pán Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič.
Uvedení poslanci presvedčení, že počet 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je zbytočne vysoký.
So zreteľom na to, že od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v každom z doterajších volebných období vždy nezanedbateľná časť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dlhodobo a preukázateľne nevykonávala (nevykonáva) svoju činnosť tak, ako by bolo vzhľadom na ich postavenie a funkciu žiadané (napr. riadnou účasťou na zasadnutiach Národnej rady Slovenskej republiky, zákonodarnou iniciatívou, verejným obhajovaním záujmov voličov a pod.), dochádza nielen k plytvaniu verejnými zdrojmi, ale aj neefektívnemu vykonávaniu mandátu, ktorý získali od občanov Slovenskej republiky.
Vzhľadom na princípy demokratického právneho štátu, na potrebu ich udržiavania, a v prípade ak je to možné tak aj prehlbovania, navrhovaná zmena počtu poslancov zodpovedá regionálnemu rozčleneniu Slovenskej republiky (79 okresov), čo v sebe implikuje aj požiadavku zmeny previazania priameho mandátu na správne celky (okresy) tak, aby bol tento priamy mandát vykonávaný zástupcami regiónov nielen fakticky, ale aj formálne.
Navrhovanou zmenou sa tiež zvýši transparentnosť výkonu funkcie poslaneckého mandátu. Legitimita opakovane zvoleného poslanca Národnej rady, resp. jeho mandátu sa vyššou mierou kontrolovateľnosti (občanmi, ako aj tretím sektorom) konkrétneho poslanca nepochybne zvýši.
Predložený návrh ústavného zákona bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pán Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
K bodu A.2. 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy.
Prijatím navrhovanej zmeny sa odo dňa jej účinnosti zníži počet poslancov o 71, čo bude predstavovať zníženie mesačných nákladov na verejnú správu o:
-71 x plat poslanca vo výške 3-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok plus príslušné odvody vo výške cca 1,05 násobku platu poslancov
-71 x paušálne náhrady vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro a vo výške 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja
-71 x odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie vo výške 2,7-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
-71 x výdavky spojené so zabezpečením prevádzky poslaneckej kancelárie v priestoroch Národnej rady SR, ubytovania pre mimobratislavských poslancov, servisu spojeného poskytovaného zamestnancami Národnej rady v odhadovanej výške cca 1,4 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná zmena by začala platiť od nasledujúceho riadneho volebného obdobia, je predpoklad, že v tom čase priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za celé 4-ročné volebné obdobie dosiahne cca 880 euro, v konečnom dôsledku pôjde o ročnú úsporu minimálne vo výške cca. 7.573.000,- euro, spolu za 4-ročné volebné obdobie cca 30.292.000,- euro.
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov
4
B. Osobitná časť
K Čl. I
Táto časť má totožný obsah ako časť A. Všeobecná časť tejto dôvodovej správy.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby ústavný zákon nadobudol účinnosť v deň, kedy bude možno aplikovať navrhovanú právnu normu, pričom navrhovaný deň účinnosti je naviazaný na dve alternatívne skutočnosti tak, aby bol dostatočný časový priestor na zabezpečenie realizácie práv a povinností, ktoré z tejto zmeny Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. vyplývajú.