NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
NÁVRH
Ústavný zákon
z …........ 2011,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. sa mení takto:
V Čl. 73 v odseku 1 sa počet „150“ nahrádza počtom „79“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť v deň, kedy skončí volebné obdobie plynúce v čase nadobudnutia platnosti tohto ústavného zákona alebo v deň rozpustenia Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období plynúcom v čase nadobudnutia platnosti toho ústavného zákona.