1
Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
V zmysle súčasne platného znenia ustanovenia § 37 ods. 10 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právne pomery príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, ktoré neboli zriaďovateľom zosúladené s týmto zákonom, je zriaďovateľ povinný zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2011. Porovnateľná povinnosť je pre štát stanovená v § 37 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej ak ide o právne pomery štátnej príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením, poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, je zriaďovateľ povinný ich zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2011. Pokiaľ ide o transformáciu štátnych príspevkových organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, tak zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje spôsob a postup transformácie týchto príspevkových organizácií na akciové spoločnosti vo svojej ôsmej časti. Zároveň vo svojom § 102i stanovuje lehotu na transformovanie štátnych organizácií uvedených v jeho § 84 ods. 1 do 31.12.2011 (ktorá korešponduje aj vyššie uvedeným znení § 37 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z. z. v platnom znení) s tým, že zároveň pri štátnych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré povinné transformovať sa podľa tohto zákona, predlžuje lehotu na transformáciu najneskôr do 30. júna 2012. Zároveň dáva možnosť v odôvodnených prípadoch tieto lehoty predĺžiť najviac o šesť kalendárnych mesiacov.
Obdobné ustanovenia týkajúce sa možnosti predĺženia lehôt na transformáciu zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy chýbajú, čím dochádza k ich znevýhodneniu.
Predložený návrh zákona odkladá povinnosť transformovať zdravotnícke zariadenia zriadené územnou samosprávou o dva roky, t.j. do 31.12.2013. Dôvodom tohto odkladu je skutočnosť, že v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje nový systém financovania zdravotníctva prostredníctvom zdravotných poisťovní, ktorý ešte nie je jasný a jeho zavádzanie bude trvať najmenej dva roky. Rovnako je v súčasnosti výrazne poddimenzované financovanie zdravotníctva znížením odvodov štátu za zamestnancov. V takejto situácii je hazardovaním zmena právnej subjektivity, ktorá nevyrieši systémové problémy financovania zdravotníctva. V čase, keď nie známe presné a jasné podmienky budúceho postavenia zdravotníckych zariadení, nie je rozumné vykonávať ich zásadnú transformáciu, ako to ukladá v súčasnosti účinný zákon.
Na základe uvedeného navrhujeme posunúť termín povinnosti zosúladenia právnych pomerov príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu s týmto zákonom do 31. decembra 2013.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy.
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie.
3. Sociálne vplyvy
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu inklúziu,
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, ani vplyv na zamestnanosť.
4. Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie.
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.
3
II. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Mení sa prechodné ustanovenie tak, aby umožnilo príspevkovým organizáciám zriadeným obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré zdravotníckymi zariadeniami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, ktoré neboli zriaďovateľom zosúladené so zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fungovať v režime príspevkových organizácií do 31.12.2013.
K čl. II
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia.