Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) nálezom zo dňa 26. januára 2011 konštatoval nesúlad časti zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatrení v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a s Dodatkovým protokolom č. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd dospel k záveru, že časti zákona hlavne vzhľadom na spôsob, ktorý umožňuje stavbu na cudzom pozemku bez právneho titulu a znižuje štandard procesnej ochrany, nie sú v súlade s právom na pokojné užívanie majetku.
Predkladaný návrh zákona vypúšťa zo zákona ustanovenia, pri ktorých ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou, ako aj ustanovenia, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom bude aj pri stavbe diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podmienkou pre začatie stavebného konania. Návrh predpokladá aj vypustenie a zmenu ďalších ustanovení zákona, ktoré neprimerane znevýhodňujú účastníkov konania v uplatňovaní ich práv v porovnaní s všeobecnou právnou úpravou v stavebnom zákone a správnom poriadku. Zároveň sa do zákona navrhujú doplniť ustanovenia, ktoré zvyšujú informovanosť účastníkov konania, dotknutých obcí a ich obyvateľov.
Návrh zákona bude mať negatívny dopad na verejné rozpočty vzhľadom na potrebu poskytnutia kompenzácie tým vlastníkov pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke a iné práva boli obmedzené doterajšou právnou úpravou v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Návrh zákona neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa vypustiť slová, pri ktorých ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou. Zmena súvisí s bodom 2. Keďže stavebník bude povinný preukazovať vlastnícke právo alebo iné právo k jednotlivým pozemkom, nie je potrebné, aby v žiadosti o stavebné povolenie uvádzal údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom alebo len bol urobený úkon na jeho získanie.
K bodu 2
Navrhuje sa upraviť znenie § 2 ods. 2 písm. a) tak, aby neobsahovalo ustanovenia, pri ktorých ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou. Zmenou sa vypustí zo zákona možnosť žiadať o stavebné povolenie na stavbu na pozemkoch, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke, ani iné právo.
K bodu 3
V súvislosti so zmenou názvu ministerstva sa uvádza jeho platný aktuálny názov.
K bodu 4
Navrhuje sa vypustiť ustanovenia, ktoré v stavebnom konaní znevýhodňujú účastníkov konania oproti všeobecnej úprave stavebného konania, skracujú im lehoty, sťažujú možnosť podávania námietok a pripomienok, znižujú ich informovanosť a obmedzujú ich v uplatňovaní práv účastníkov konania. Zároveň sa dopĺňa ustanovenie, podľa ktorého musí byť oznámenie o začatí územného konania doručené do vlastných rúk vlastníkom stavieb, ktoré majú byť asanované. Oznamovanie o začatí územného konania a stavebného konania prostredníctvom verejnej vyhlášky sa dopĺňa o informovanie dotknutých obcí, ktorým sa stanovuje povinnosť informovať účastníkov konania a obyvateľov obce.
K bodu 5
Navrhuje sa vypustiť skrátenú lehotu vyvesenia stavebného povolenia na úradnej tabuli v prípade, že sa oznamuje verejnou vyhláškou. Zároveň sa upravuje postup v prípade, ak majú byť súčasťou stavebného povolenia aj vyvolané úpravy. Navrhuje sa, aby mal stavebník povinnosť prerokovať navrhované vyvolané úpravy s dotknutými obcami a aby dotknuté obce zabezpečili informovanosť predpokladaných účastníkov konania a svojich obyvateľov o navrhovaných vyvolaných úpravách a umožnili im vyjadriť sa k nim.
K bodu 6
Zmena súvisiaca s bodom 2. Keďže stavebník bude povinný preukázať vlastnícke alebo iné právo k pozemkom v žiadosti o stavebné povolenie, nie je potrebné, aby ho opätovne preukazoval pri návrhu na začatie kolaudačného rozhodnutia.
K bodu 7
Navrhuje sa spresniť ustanovenie, podľa ktorého môže stavebný úrad rozhodnúť o predčasnom užívaní diaľnice aj bez jej skolaudovania. Predčasné užívanie by malo byť časovo obmedzené, aby nedochádzalo k trvalému alebo dlhodobému užívaniu neskolaudovaných diaľnic, ale vytvoril sa tak tlak na uskutočnenie kolaudačného konania.
K bodu 8
Navrhuje sa doplniť ustanovenie, podľa ktorého vzniká právoplatnosťou územného rozhodnutia štátu predkupné právo na pozemok, na ktorom sa uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá. Do § 7a sa dopĺňa odsek 2, ktorý upresňuje, že ak sa územné rozhodnutie netýka celého pozemku, ale len jeho časti, predkupné právo štátu vzniká iba na príslušnú časť pozemku, aby sa zásahy do vlastníckeho práva vlastníkov pozemkov obmedzili na minimálnu nevyhnutnú miery.
K bodu 9
Navrhuje sa vypustiť skrátené lehoty na rozhodnutie v územnom konaní a v stavebnom konaní, ktoré obmedzujú účastníkov konania.
K bodu 10
Navrhuje sa vypustiť ustanovenia, ktoré obmedzujú účastníkov konania v uplatňovaní ich práv v porovnaní so všeobecnou úpravou v stavebnom zákone. Zároveň sa v zákone ponechávajú výnimky z všeobecnej úpravy v Správnom poriadku a jedna výnimka z všeobecnej úpravy v stavebnom zákone, ktoré zásadným spôsobom nezasahujú do práv účastníkov konania a vytvárajú teoretické predpoklady pre skrátenie územných a stavebných konaní.
K bodu 11
V záujme väčšej hospodárnosti nakladania s verejnými zdrojmi sa navrhuje vypustiť výnimku z uskutočnenia štátnej expertízy pri stavebnom zámere stavby diaľnice.
K bodu 12
Upravujú sa pre obdobie po dni účinnosti zákona procesnoprávne vzťahy v územných, stavebných a kolaudačných konaniach z dôvodu zrušenia osobitných ustanovení upravujúcich práva a povinnosti účastníkov v týchto konaniach. Upravuje sa poskytnutie kompenzácie vlastníkom pozemkov a stavieb dotknutým doterajšou právnou úpravou, ktorú Ústavný súd Slovenskej republiky označil za protiústavnú.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona dňom zverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.