N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa v ods. 1 písm. a) vypúšťajú slová „a údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k nim, alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“.
2.V § 2 ods. 2 písm. a) znie: „doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom,“.
3.V § 2 ods. 3 zákona sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
4.§ 3 znie: „§ 3
(1)Ak sa v územnom konaní uskutočnilo ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, stavebný úrad v stavebnom konaní nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.
(2)Stavebný úrad doručí oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania do vlastných rúk vlastníkom stavieb, ktoré majú byť asanované.
(3)Oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania sa zverejňuje aj na úradných tabuliach všetkých dotknutých obcí a na ich internetových stránkach, ak nimi dotknuté obce disponujú, a to na rovnakú dobu, ako sa zverejní na úradnej tabuli stavebného úradu.“
5.§ 4 znie: „4
(1)Súčasťou stavebného povolenia všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vyvolaných úprav.
(2)Ak súčasťou územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia podľa odseku 1 vyvolané úpravy, stavebník je povinný ich vopred prerokovať s obcou, územie ktorej je navrhovanými vyvolanými úpravami dotknuté. Lehota na prerokovanie nesmie byť kratšia ako 20 pracovných dní od doručenia informácie o navrhovaných vyvolaných úpravách a všetkej súvisiacej dokumentácie obci. Protokol o prerokovaní navrhovaných vyvolaných úprav s dotknutými obcami je súčasťou žiadosti o územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie.
(3)Obec je povinná zabezpečiť informovanosť účastníkov územného konania alebo stavebného konania a obyvateľov obce o navrhovaných vyvolaných úpravách spôsobom v mieste obvyklým, najmä zverejnením na úradnej tabuli a internetovej stránke, ak ňou obec disponuje. Obec je povinná účastníkom územného konania alebo stavebného konania a obyvateľom obce sprístupniť dokumentáciu k navrhovaným vyvolaným úpravám a poskytnúť im možnosť vyjadriť sa k navrhovaným vyvolaným úpravám ešte pred rokovaním obce so stavebníkom, pričom lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní od zverejnenia informácie obcou.
(4)Ak sa územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, okrem vyvesenia na úradnej tabuli stavebného úradu sa povinne zverejní aj na jeho internetovej stránke.“
6.V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písm. a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
7.V § 5 sa v ods. 2 sa za slová „môže rozhodnúť o“ vkladajú slová „časovo obmedzenom“.
8.§ 7a sa označuje ako odsek (1) a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ak sa územné rozhodnutie netýka celého pozemku, ale len jeho časti, predkupné právo štátu podľa odseku 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku, ktorú je právnická osoba zriadená štátom povinná vyznačiť v geometrickom pláne.“
9.§ 8 sa vypúšťa.
10.V § 9 sa v odseku 2 vypúšťajú slová „§ 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a f), § 62 ods. 4,“.
11.V § 9 sa vypúšťa odsek 4.
12.Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od ..........2011
(1)Územné konania a stavebné konania, ktoré sa začali pred ..........2011, sa dokončia podľa tohto zákona.
(2)Kolaudačné konania, ktoré sa začali pred ........ 2011, sa dokončia podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
(3)Ak sa stavebné konanie uskutočnilo podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona a nebolo v ňom preukázané vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám, stavebník musí získať vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám najneskôr do podania návrhu na kolaudáciu.
(4)Na účely uskutočnenia stavieb a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe tohto zákona vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie pred účinnosťou nálezu Ústavného sudu Slovenskej republiky č. .../2011, stavebník poskytne kompenzáciu vlastníkom tých pozemkov alebo stavieb, ku ktorým stavebník nezískal vlastnícke alebo iné právo pred vydaním stavebného povolenia. Kompenzáciu poskytne stavebník vlastníkom pozemkov a stavieb najneskôr do podania návrhu na kolaudáciu.
(5)Kompenzáciu podľa prechádzajúceho odseku poskytne stavebník na základe dohody so stavebníkom vo výške zodpovedajúcej 1,2-násobku obvyklej výšky nájmu pozemku rovnakej rozlohy alebo stavby rovnakej podlahovej plochy v príslušnej lokalite. Ak nedôjde k dohode medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku alebo stavby, na návrh ktorejkoľvek zo strán určí výšku kompenzácie súd. Súd určí výšku kompenzácie vo výške zodpovedajúcej obvyklej výške nájmu pozemku rovnakej rozlohy alebo stavby rovnakej podlahovej plochy v príslušnej lokalite. Stavebníkom navrhnutá kompenzácia sa po podaní návrhu na súd uloží do depozitu.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.