Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na štátny rozpočet
X
2. Vplyvy na rozpočty obcí, miest a vyšších územných celkov
X
3. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
4. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
5. Vplyvy na životné prostredie
X
6. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
1.Vplyvy na štátny rozpočet - návrh zákona v oblasti dani z príjmov vplyv na
zmenu - zníženie príjmov štátneho rozpočtu.
2.Vplyvy na rozpočty obcí, miest a vyšších územných celkov - návrh zákona
vplyv na zmenu - zvýšenie príjmov rozpočtov obcí, miest a vyšších územných celkov.
3.Vplyvy na podnikateľské prostredie vplyv návrhu zákona na podnikateľské
prostredie je pozitívny nakoľko obce a mestá nebudú nútené premietnuť výpadok zo zdaňovania príjmov z prenájmu a predaja vlastného majetku do iných daní a poplatkov, napr. do dane z nehnuteľností, čím by došlo k vyššiemu daňovému zaťaženiu podnikateľských subjektov.
4.Sociálne vplyvy vplyv návrhu zákona na hospodárenie obyvateľstva je pozitívny
nakoľko obce a mestá nebudú nútené premietnuť výpadok zo zdaňovania príjmov z prenájmu a predaja vlastného majetku do iných daní a poplatkov, napr. do dane z nehnuteľností, čím by došlo k vyššiemu daňovému zaťaženiu obyvateľstva.
A.4. Alternatívne riešenia
Vzhľadom na marginálny vplyv na výšku príjmov štátneho rozpočtu predkladatelia návrhu zákona neuvažujú s alternatívnymi riešeniami.
Príloha č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA95)
Rozpočet verejnej správy (v tis.
eur)
2011
2012
2013
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
Štátny rozpočet (VPS)
-9 000
-21 000
-21 600
Obce
7 500
17 500
18 000
VÚC
1 500
3 500
3 600
Sociálna poisťovňa
0
0
0
Zdravotné poisťovne
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
-9 000
-21 000
-21 600
- vplyv na územnú samosprávu
9 000
21 000
21 600
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
Štátny rozpočet
0
0
0
Obce
0
0
0
VÚC
0
0
0
Sociálna poisťovňa
0
0
0
Zdravotné poisťovne
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
Vplyvy boli kvantifikované na základe dostupných údajov príjmov obcí, miest a vyšších územných celkov z predaja a prenájmu majetku v prechádzajúcich rokoch.
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA95)
Financovanie (v tis. eur)
2011
2012
2013
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky)
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
-9 000
-21 000
-21 600
financovanie zabezpečené v rozpočte
ostatné zdroje financovania
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora *
-9 000
-21 000
-21 600
2.3 Kvantifikácia výdavkov
Prijatie opatrení v oblasti dani z príjmov nebude mať priamy vplyv na zmenu výdavkov rozpočtu verejnej správy. Bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet, ale pozitívny dopad na rozpočty obcí, miest a vyšších územných celkov.
Príloha č. 2
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Zníženie nákladov domácností, daňami a poplatkami vyrubovanými obcami, mestami a vyššími územnými celkami v roku 2012 a nasledujúcich rokoch, o cca 11 mil. EUR ročne.
Kvantifikujte:
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Rast príjmov na priemerného obyvateľa je cca 2 EUR ročne.
Rast príjmov sa bude dotýkať všetkých skupín obyvateľstva. Predpokladáme pozitívnejší dopad na sociálne slabšie domácnosti (podľa rozhodnutí územnej samosprávy pri stanovovaní daní a poplatkov a príslušných úľav).
Celkový počet obyvateľov ovplyvnených predkladaným materiálom je cca 5 450 000 a počet domácností domácností je cca 1 910 000.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Nepredpokladá sa vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Nepredpokladá sa vplyv na rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Nepredpokladá sa vplyv na zamestnanosť.
Poznámka:
Pri zaťažení domácností sa predpokladá približne rovnaký dopad zmeny zákona na domácnosti a podnikateľský sektor.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Skupina poslancov NR SR Ľubomír Petrák, Igor Choma, Richard Raši, Jana Vaľová,
Dušan Bublavý a Ján Podmanický.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
bezpredmetné
6.Gestor:
bezpredmetné