Dôvodová správa
Všeobecná časť
Zákon č. 548/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zrušil oslobodenia príjmov plynúcich z prenájmu a predaja majetku obcí a vyšších územných celkov ako aj ich rozpočtových organizácií. Uvedená zmena negatívny dopad na hospodárenie obcí, miest a vyšších územných celkov.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zmierniť negatívny dopad zákona č. 548/2010 Z. z. na príjmy rozpočtov obcí, miest a vyšších územných celkov. Od 1.1.2011 mal negatívny dopad na hospodárenie obcí, miest a vyšších územných celkov rad zákonov, ktoré zvyšujú finančné zaťaženie samospráv, napr. aj zákon č. 490/2010 Z. z., ktorým sa zvyšovala sadzba dane z pridanej hodnoty. Nakoľko príjmy z očakávaného zvýšeného výberu dane z príjmov fyzických osôb sa pravdepodobne nenaplnia v prognózovanom rozsahu, je ohrozené hospodárenie obcí, miest a vyšších územných celkov. Jedným zo zdrojov krytia deficitu hospodárenia je aj príjem z prenájmu a predaja majetku, ktorý sa paradoxne zaťažil daňou z príjmu, čím sa znížia reálne príjmy obcí, miest a vyšších územných celkov. Vzhľadom na nedostatok financií v rozpočtoch samosprávy je ohrozené aj spolufinancovanie projektov podporovaných z fondov a plnenie záväzkov SR vyplývajúce z prístupovej zmluvy k EÚ, čím hrozia následné škody. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť a doplniť súčasne platné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Navrhovaná právna úprava bude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1.
Návrh zákona oslobodzuje od platenia dane z príjmov príjmy z predaja a prenájmu majetku obcí, miest a vyšších územných celkov, ktoré bolo zavedené od 1.1.2011 zákonom č. 548/2010 Z. z.. Týmto sa vytvárajú predpoklady pre lepšie a stabilné hospodárenie obcí, miest a vyšších územných celkov.
K Čl. II.
Termín účinnosti právneho predpisu sa navrhuje tak, aby bola zachovaná ústavná lehota pre prezidenta SR a dostatočná legisvakančná lehota.