Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica), ktorá nadobudla účinnosť 29. apríla 2009 umožnila udeľovať typové schválenie ES pre vozidlá kategórie N1 (nákladné vozidlo) bez priečkového systému na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich (tzv. deliaca priečka) bez toho, aby si členské štáty mohli uplatňovať vlastné národné technické požiadavky v tomto prípade na deliacu priečku. V praxi nastal prípad, že to isté vozidlo mohlo byť schválené aj v kategórii M1 (osobné vozidlo), ale aj v kategórii N1 (nákladné vozidlo).
Zákon č. 563/2009 Z. z. znovelizoval zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý umožnil odpočet dane z pridanej hodnoty pre všetky kategórie vozidiel, čo znamená, že tie isté vozidlá s deliacou priečkou a bez deliacej priečky stratili význam.
Vozidlá, ktoré neplnili ešte v tom čase smernicu 2007/46/ES, boli bez typového schválenia ES a plnili iba národné technické požiadavky, boli vybavené deliacou priečkou a musia ju mať naďalej vo vozidle, pretože ju majú uvedenú v dokladoch vozidla (v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze vozidla). Navrhovanou zmenou zákona sa prevádzkovateľom týchto vozidiel umožní, aby si deliacu priečku mohli z vozidla demontovať bez toho, aby ich vozidlo bolo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Návrh zákona bol inšpirovaný situáciou v Českej republike, kde sa rovnaká zmena stretla s pozitívnou odozvou u prevádzkovateľov takýchto vozidiel.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovít Jurčík
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
3
Doložka
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Odhad vplyvov na verejné financie
Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie.
2. Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na obyvateľstvo.
3. Odhad dopadov na životné prostredie
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4. Odhad vplyvov na zamestnanosť
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.
5. Vplyv na podnikateľské prostredie
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, nakoľko sa rozšíri predaj ojazdených vozidiel, ktoré majú zabudovanú ochrannú mriežku a nie tak pre spotrebiteľov atraktívne.
4
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Návrh zákona zavádza výnimku do absolútneho zákazu prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom. Zavedenou výnimkou je možnosť prevádzkovať na pozemných komunikáciách aj vozidlo, z ktorého bola odstránená deliaca priečka oddeľujúca priestor pre vodiča a cestujúcich od ložného priestoru. V súčasnosti existuje možnosť odstrániť deliacu priečku len cez možnosť prestavby vozidla zmenou kategórie vozidla (z kategórie M1 na kategóriu N1), ktorá je prakticky nevyužívaná pre komplikovanosť, zdĺhavosť a nákladovosť tohto procesu. Navrhovanou zmenou sa umožní odstrániť deliacu priečku z vozidla bez nutnosti prestavby vozidla, a teda jednoduchým fyzickým odmontovaním. Týmto postupom vozidlo zostane v pôvodnej kategórii, nakoľko nebude prestavané, len nebude musieť mať nainštalovanú deliacu priečku.
Touto úpravou nie je dotknuté ustanovenie § 3 ods. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karosériou pri preprave nákladu, ktorý by počas prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách mohol ohroziť vodiča alebo prepravovaných cestujúcich, musí byť za posledným radom sedadiel vybavené priečkovým systémom. Z uvedeného vyplýva povinnosť mať priečkový systém namontovaný pri preprave nákladu, ktorý by mohol ohroziť vodiča alebo cestujúcich.
Navrhovanou zmenou zákona sa umožní odstrániť priečkový systém najmä tým prevádzkovateľom vozidiel, ktorí neprevážajú náklad potencionálne ohrozujúci vodiča alebo cestujúcich.
Taktiež sa ustanovuje, pri ktorých vozidlách sa deliaca priečka môže z vozidla odstrániť. Ide iba o vozidlá kategórie N1 (nákladné), ktoré odvodené od vozidiel kategórie M1 (osobné). Pri vozidlách klasických dodávkových určených prevažne na prepravu nákladu (Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes Sprinter a pod.) táto deliaca priečka z vozidla nemôže byť demontovaná, pretože by sa ohrozil všeobecný záujem na bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách pri preprave nákladu.
Návrh zákona reaguje tiež na stav v praxi, keď niektoré vozidlá nemajú v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II uvedený záznam o priečkovom systéme. Keďže účelom podávania písomnej žiadosti na obvodný úrad dopravy je zosúladenie dokladov od vozidla s realitou, pri vozidlách, kde záznam o priečkovom systéme absentuje, nie je potrebné túto žiadosť podávať, a týmto osobám vznikne priamo zo zákona možnosť odstrániť priečkový systém.
Podľa § 112f ods. 2 návrhu zákona sa odstránenie priečkového systému zakazuje pri vozidlách, ktoré budú mať typové schválenie ES udelené podľa novej kategorizácie vozidiel v zmysle nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa okrem iného nahrádza aj príloha II smernice 2007/46/ES. Nové typy vozidiel kategórie N musia mať priestor, v ktorom sa nachádzajú miesta na sedenie úplne oddelený od nákladného priestoru zabezpečovacím zariadením určeným na ochranu prepravovaných osôb pred pohybom nákladu počas jazdy, čiže v podstate ide o zavedenie deliacej priečky a podobných zariadení na ochranu cestujúcich.
5
K čl. II
Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť od 1. augusta 2011.