NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
N Á V R H
Z á k o n
z ......................... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 21 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) sa nezhoduje so schváleným typom okrem prípadu podľa § 112f, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,“.
2.Za § 112e sa vkladá § 112f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1) Pri nákladných vozidlách kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré odvodené od kategórie M1, možno odstrániť priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich, ak prevádzkovateľ vozidla vopred písomne požiada obvodný úrad dopravy o zmenu v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II. Povinnosť vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy o zmenu podľa prvej vety
sa nevyžaduje, ak sa v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II nenachádza záznam o priečkovom systéme.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.49)
(3) Na zmenu podľa odseku 1 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Obvodný úrad dopravy vydá nové osvedčenie o evidencii časť II bez záznamu o priečkovom systéme.
(4) Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonanú zmenu v osvedčení o evidencii časť II príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
49) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.