2009/38/ES
1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/38/ES zo 6. mája 2009
o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie)
(Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L122, 16.mája 2009)
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Časť I
Č: 1
O: 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Cieľ
1.Účelom tejto smernice je posilnenie práva zamestnancov na informovanie a poradu s nimi v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva.
N
311/2001 Z. z.
§ 241
O: 1
(1) Právo zamestnancov zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“) a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa uskutočňuje prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady alebo prostredníctvom iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.
Ú
Č: 1
O: 2
2. Na tento účel sa v každom podniku s významom na úrovni Spoločenstva a v každej skupine podnikov s významom na úrovni Spoločenstva zriadi, ak sa o to požiada spôsobom ustanoveným v článku 5 ods. 1, európska zamestnanecká rada alebo sa zavedie postup informovania zamestnancov a porady s nimi s cieľom informovať zamestnancov a uskutočňovať s nimi porady. Podmienky informovania zamestnancov a porady s nimi sa vymedzujú a vykonávajú takým spôsobom, aby sa zaručila ich účinnosť a aby umožňovali podniku alebo skupine podnikov účinné rozhodovanie.
N
311/2001 Z. z.
§ 243
O: 1
(1) Na uplatnenie práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom u každého zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a v každej skupine zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zriadi európska zamestnanecká rada alebo zavedie iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi s cieľom zabezpečiť účinné informovanie zástupcov zamestnancov alebo priamo zamestnancov a prerokovanie s nimi tak, aby možnosť účinného rozhodovania zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zostala zachovaná.
Ú
Č: 1
O: 3
3. Informovanie zamestnancov a porada s nimi musí prebiehať na príslušnej úrovni vedenia a zástupcov, v závislosti od predmetu diskusie. Na tento účel sa právomoc európskej zamestnaneckej rady a rozsah postupov informovania zamestnancov a porady s nimi v rámci pôsobnosti tejto smernice obmedzujú na nadnárodné otázky.
N
311/2001 Z. z.
§ 243
O: 3 a 4
(3) Príslušná úroveň, na ktorej sa uskutoční informovanie a prerokovanie medzi vedením a zástupcami zamestnancov, sa určí na základe predmetu informovania a prerokovania.
(4) Informovanie a prerokovanie je obmedzené na nadnárodné otázky. Na tento účel právomoc európskej zamestnaneckej rady a rozsah iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi musia byť odlišné od právomoci zástupcov zamestnancov na národnej úrovni.
Ú
Č: 1
O: 4
4. Za nadnárodné otázky sa považujú otázky týkajúce podniku s významom na úrovni Spoločenstva ako celku alebo skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva ako celku, alebo najmenej dvoch podnikov alebo závodov podniku alebo skupiny nachádzajúcich sa v dvoch rôznych členských štátoch.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: j
(1) Na účely uplatňovania práva na nadnárodné informácie a prerokovanie
j) nadnárodné otázky otázky týkajúce sa zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov ako celku alebo najmenej dvoch zamestnávateľov alebo organizačných zložiek zamestnávateľa alebo skupiny zamestnávateľov nachádzajúcich sa v dvoch rôznych členských štátoch.
Ú
Č: 1
O: 5
5. Bez ohľadu na odsek 2 v prípadoch, keď skupina podnikov s významom na úrovni Spoločenstva v zmysle článku 2 ods. 1 písm. c) zahŕňa jeden alebo niekoľko podnikov či skupín podnikov, ktoré podnikmi alebo skupinami podnikov s významom na úrovni Spoločenstva v
N
311/2001 Z. z.
§ 243
O: 2
(2) Ak skupina zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zahŕňa jedného zamestnávateľa alebo niekoľko zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov alebo skupín zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, európska zamestnanecká rada sa zriadi na úrovni skupiny zamestnávateľov
Ú
2009/38/ES
2
zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) alebo c), európska zamestnanecká rada sa zriadi na úrovni skupiny, pokiaľ dohody uvedené v článku 6 nestanovujú inak.
pôsobiacich na území členských štátov, ak dohoda podľa § 245 ods. 1 neustanoví inak. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
Č: 1
O: 6
6. Ak dohody uvedené v článku 6 nezabezpečujú širší rozsah, právomoci a príslušnosť európskej zamestnaneckej rady a rozsah postupov informovania a porady vytvorených na dosiahnutie účelu uvedeného v odseku 1 sa v prípade podniku s významom na úrovni Spoločenstva vzťahujú na všetky závody nachádzajúce sa v členských štátoch, a v prípade skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na všetky podniky skupiny nachádzajúce sa v členských štátoch.
N
311/2001 Z. z.
§ 242
(1) Povinnosť poskytovať nadnárodné informácie a prerokovať podľa tohto zákona sa vzťahuje na
a)zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorý má sídlo v Slovenskej republike,
b)organizačná zložka zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorá sídlo v Slovenskej republike,
c)ústredné vedenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktoré má sídlo v Slovenskej republike.
(2) Dohoda podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 môže ustanoviť, že rozsah, právomoci a príslušnosť európskej zamestnaneckej rady a rozsah iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi sa vzťahuje aj na organizačnú zložku zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov, ktorá sídlo mimo územia členských štátov, a zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorý sídlo mimo územia členských štátov.
Ú
Č: 1
O: 7
7. Členské štáty môžu ustanoviť, že táto smernica sa nevzťahuje na posádky obchodných lodí.
D
Č: 2
O: 1
P: (a)
1. Na účely tejto smernice:
(a) „podnik s významom na úrovni Spoločenstva” je akýkoľvek podnik, ktorý najmenej 1000 zamestnancov v členských štátoch a najmenej 150 zamestnancov v každom z najmenej dvoch členských štátov;
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: a
(1) Na účely uplatňovania práva na nadnárodné informácie a prerokovanie
a)zamestnávateľ pôsobiaci na území členských štátov je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 1 000 zamestnancov v členských štátoch a aspoň 150 zamestnancov v každom z najmenej dvoch členských štátov,
Ú
Č: 2
O: 1
P: b
(b) „skupina podnikov” je riadiaci podnik a ním ovládané podniky,
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: b
b)skupina zamestnávateľov je riadiaci zamestnávateľ a ním ovládaní zamestnávatelia,
Ú
Č: 2
O: 1
P: c
(c) „skupina podnikov s významom na úrovni Spoločenstva” je skupina podnikov s týmito charakteristikami:
-najmenej 1 000 zamestnancov v členských štátoch,
-najmenej dva podniky skupiny podnikov v rôznych členských štátoch a
-najmenej jeden podnik skupiny s najmenej 150 zamestnancami v jednom členskom štáte a najmenej jeden ďalší podnik skupiny s najmenej 150 zamestnancami v inom členskom štáte;
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: c
c)skupina zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov je skupina zamestnávateľov, ktorá spolu zamestnáva najmenej 1 000 zamestnancov v členských štátoch, z ktorých najmenej dvaja zamestnávatelia skupiny zamestnávateľov pôsobia v dvoch rôznych členských štátoch a z ktorých najmenej jeden zamestnávateľ skupiny zamestnávateľov zamestnáva najmenej 150 zamestnancov v jednom členskom štáte a najmenej jeden ďalší zamestnávateľ skupiny zamestnávateľov zamestnáva najmenej 150 zamestnancov v inom členskom štáte,
Ú
Č: 2
O: 1
P: d
(d) „zástupcovia zamestnancov” zástupcovia zamestnancov, ako je ustanovené vo vnútroštátnom práve a/alebo postupoch;
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: d
d)zástupcami zamestnancov u zamestnávateľa alebo organizačnej zložky zamestnávateľa so sídlom alebo miestom podnikania (ďalej len „sídlo“) na území Slovenskej republiky na účely uplatňovania práv na nadnárodné informovanie a na prerokovanie zástupcovia zamestnancov podľa § 230 a 233, člen osobitného vyjednávacieho orgánu, člen európskej
Ú
2009/38/ES
3
zamestnaneckej rady a zástupca zamestnancov zabezpečujúci iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
Č: 2
O: 1
P: e
(e) „ústredné vedenie” je ústredné vedenie podniku s významom na úrovni Spoločenstva alebo riadiaceho podniku v prípade skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva;
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: e
e)ústredné vedenie je ústredné vedenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo ústredné vedenie riadiaceho zamestnávateľa v prípade skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov; ak ústredné vedenie nemá sídlo v členskom štáte, za ústredné vedenie sa považuje zástupca ústredného vedenia v členskom štáte, ktorý sa ustanoví v prípade potreby, a ak takýto zástupca nie je ustanovený, za ústredné vedenie sa považuje vedenie organizačnej zložky zamestnávateľa alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najväčší počet zamestnancov v ktoromkoľvek z členských štátov,
Ú
Č: 2
O: 1
P: f
(f) „informovanie“ je prenos údajov zamestnávateľom zástupcom zamestnancov, aby sa mohli oboznámiť s príslušnou problematikou a prehodnotiť ju; informovanie prebehne v takom čase, takým spôsobom a s takým obsahom, ktorý umožní zástupcom zamestnancov uskutočniť podrobné posúdenie možných dôsledkov a v prípade potreby prípravu porady s príslušným orgánom predmetného podniku s významom na úrovni Spoločenstva alebo skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva;
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: h
h)informovanie je poskytovanie informácií zamestnávateľom zástupcom zamestnancov, aby sa mohli oboznámiť s ich obsahom a posúdiť ich; informovanie sa uskutoční v takom čase, takým spôsobom a s takým obsahom, ktorý umožní zástupcom zamestnancov podrobne posúdiť možné dôsledky, ktoré vyplývajú z poskytnutých informácií, a v prípade potreby pripraviť sa na prerokovanie s príslušným orgánom zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov,
Ú
Č: 2
O: 1
P: g
(f) „porada“ je zabezpečenie dialógu a výmeny názorov medzi zástupcami zamestnancov a ústredným vedením alebo s akoukoľvek inou primeranejšou úrovňou vedenia v takom čase, takým spôsobom a s takým obsahom, ktorý zástupcom zamestnancov umožňuje vyjadriť v primeranej lehote stanovisko na základe poskytnutých informácií k navrhovaným opatreniam, ktorých sa porada týka, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vedenia, a ktoré je možné zohľadniť v rámci podniku s významom na úrovni Spoločenstva alebo skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva;
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: i
i)prerokovanie je dialóg a výmena názorov medzi ústredným vedením alebo inou primeranou úrovňou vedenia a zástupcami zamestnancov v takom čase, takým spôsobom a s takým obsahom, ktorý zástupcom zamestnancov na základe poskytnutých informácií umožňuje v primeranej lehote vyjadriť k navrhovaným opatreniam, ktorých sa prerokovanie týka, stanovisko, ktoré je možné zohľadniť v rámci rozhodovania zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vedenia,
Ú
Č: 2
O: 1
P: h
(h) „európska zamestnanecká rada” je rada zriadená v súlade s článkom 1 ods. 2 alebo s ustanoveniami prílohy I s cieľom informovať zamestnancov a uskutočňovať s nimi porady;
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: g
g)európska zamestnanecká rada je rada zriadená podľa § 245 alebo § 246 s cieľom informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
Ú
Č: 2
O: 1
P: i
(i) „osobitný vyjednávací orgán” je orgán zriadený v súlade s článkom 5 ods. 2 na vyjednávanie s ústredným vedením o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo zavedení postupu informovania zamestnancov a porady s nimi v súlade s článkom 1 ods. 2.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: f
f)osobitný vyjednávací orgán je orgán zriadený podľa § 244 s cieľom uskutočňovať vyjednávanie s ústredným vedením o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,
Ú
Č: 2
O: 2
2. Na účely tejto smernice sa ustanovené minimálne počty zamestnancov zakladajú na priemernom počte zamestnancov vrátane zamestnancov na čiastočný úväzok, zamestnaných počas predchádzajúcich dvoch rokov, vypočítanom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 9
(9) Na účely odseku 1 písm. a) a c) ustanovený minimálny počet zamestnancov vychádza z priemerného počtu zamestnancov vrátane zamestnancov na kratší pracovný čas, ktorí boli zamestnaní u zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov počas predchádzajúcich dvoch rokov.
Ú
Č: 3
O: 1
Vymedzenie pojmu „riadiaci podnik“
1. Na účely tejto smernice je „riadiaci podnik“ podnik,
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 2
(2) Na účely tohto zákona riadiaci zamestnávateľ je zamestnávateľ, ktorý môže vykonávať rozhodujúci vplyv na ovládaného
Ú
2009/38/ES
4
ktorý môže vykonávať dominantný vplyv na iný podnik („ovládaný podnik“) napríklad z dôvodu vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel jeho ovládania.
zamestnávateľa alebo ovládaných zamestnávateľov skupiny zamestnávateľov najmä z dôvodu vlastníctva, majetkovej a finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
Č: 3
O: 2
2. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť dokázať opak, schopnosť vykonávať dominantný vplyv sa predpokladá vtedy, ak podnik vo vzťahu k inému podniku priamo alebo nepriamo:
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 3
(3) Riadiaci zamestnávateľ je, ak sa nepreukáže inak, vždy zamestnávateľ, ktorý vo vzťahu k ovládanému zamestnávateľovi priamo alebo nepriamo
Ú
Č: 3
O: 2
P: a
(a) vlastní väčšinu upísaného základného imania daného podniku,
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 3
P: a
a)vlastní väčšinu základného imania tohto zamestnávateľa,
Ú
Č: 3
O: 2
P: b
(b) kontroluje väčšinu hlasov spojených so základným imaním daného podniku alebo
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 3
P: b
b)kontroluje väčšinu hlasovacích práv spojených so základným imaním tohto zamestnávateľa alebo
Ú
Č: 3
O: 2
P: c
(c) môže vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu daného podniku.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 3
P: c
c)môže vymenovať viac ako polovicu členov správneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu tohto zamestnávateľa.
Ú
Č: 3
O: 3
3. Na účely odseku 2 zahŕňajú práva riadiaceho podniku, pokiaľ ide o hlasovanie a vymenovanie, práva každého iného ovládaného podniku a práva každej osoby alebo orgánu konajúcich vo svojom mene, ale v záujme riadiaceho podniku alebo ktoréhokoľvek iného ovládaného podniku.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 4
(4) Na účely odseku 3 písm. b) a c) práva riadiaceho zamestnávateľa hlasovať alebo vymenovať zahŕňajú aj práva každého ním ovládaného zamestnávateľa a práva každej osoby alebo orgánu konajúcich vo vlastnom mene, ale v záujme riadiaceho zamestnávateľa alebo ktoréhokoľvek iného ním ovládaného zamestnávateľa.
Ú
Č: 3
O: 4
4. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa podnik nepovažuje za riadiaci podnik vo vzťahu k inému podniku, v ktorom účasť, ak je spoločnosťou uvedenou v článku 3 ods. 5 písm. a) alebo c) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 6
(6) Zamestnávateľ sa nepovažuje za riadiaceho zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnávateľovi, v ktorom účasť, ak je spoločnosťou uvedenou v čl. 3 ods. 5 písm. a) alebo c) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.
Ú
Č: 3
O: 5
5. Vykonávanie dominantného vplyvu sa nepredpokladá výlučne z dôvodu, že úradná osoba vykonáva svoje funkcie podľa práva členského štátu upravujúceho likvidáciu, ukončenie činnosti, platobnú neschopnosť, zastavenie platieb, vyrovnanie alebo podobný postup.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 5
(5) Rozhodujúci vplyv sa nepredpokladá výlučne z dôvodu vykonávania funkcie predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo inej úradnej osoby v prípade skončenia činnosti, likvidácie, platobnej neschopnosti, zastavenia platieb, vyrovnania alebo podobného postupu.
Ú
Č: 3
O: 6
6. Uplatniteľným právom na určenie toho, či podnik je riadiacim podnikom, je právo členského štátu, ktorým sa tento podnik riadi.
Ak právo, ktorým sa tento podnik riadi, nie je právom žiadneho členského štátu, uplatniteľným právom je právo členského štátu, na ktorého území sa nachádza zástupca podniku, alebo ak takýto zástupca neexistuje, ústredné vedenie skupiny podniku, ktorý zamestnáva najväčší počet zamestnancov.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 7
(7) Rozhodujúcim na určenie, či je zamestnávateľ riadiacim zamestnávateľom, je právny poriadok členského štátu, ktorým sa zamestnávateľ spravuje. Ak sa zamestnávateľ spravuje právnym poriadkom iného ako členského štátu, rozhodujúcim na určenie je právny poriadok členského štátu, na ktorého území sídlo zástupca tohto zamestnávateľa, alebo ak takýto zástupca neexistuje, právny poriadok členského štátu, na ktorého území sídlo vedenie organizačnej zložky zamestnávateľa alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov, ktoré zamestnávajú najväčší počet zamestnancov v ktoromkoľvek z členských štátov.
Ú
Č: 3
O: 7
7. Ak v prípade konfliktu práva pri uplatňovaní odseku 2 spĺňajú jedno alebo viac kritérií ustanovených v uvedenom odseku dva alebo niekoľko podnikov zo skupiny, za riadiaci podnik sa považuje ten podnik, ktorý spĺňa kritérium uvedené v písmene c) uvedeného odseku bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť dokázať, že iný podnik je schopný vykonávať dominantný vplyv.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 8
(8) Ak z dôvodu kolízie právnych poriadkov spĺňajú jedno kritérium alebo viac kritérií podľa odseku 3 dvaja zamestnávatelia alebo viac zamestnávateľov zo skupiny zamestnávateľov, za riadiaceho zamestnávateľa sa považuje zamestnávateľ, ktorý spĺňa kritérium podľa odseku 3 písm. c), ak sa nepreukáže, že iný zamestnávateľ je schopný vykonávať rozhodujúci vplyv.
Ú
Časť II
ZRIADENIE EURÓPSKEJ ZAMESTNANECKEJ RADY ALEBO POSTUPY INFORMOVANIA
N
311/2001 Z. z.
§ 243a
O: 1
(1) Ústredné vedenie je zodpovedné za vytvorenie podmienok a poskytnutie prostriedkov potrebných na zriadenie európskej
Ú
2009/38/ES
5
Č: 4
O: 1
ZAMESTNANCOV A KONZULTOVANIA S NIMI
Zodpovednosť za zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenie postupu informovania zamestnancov a porady s nimi
1. Za vytvorenie podmienok a prostriedkov potrebných na zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenie postupu na informovanie a poradu, ako je stanovené v článku 1 ods. 2, je v podniku s významom na úrovni Spoločenstva a skupine podnikov s významom na úrovni Spoločenstva zodpovedné ústredné vedenie.
zamestnaneckej rady alebo na zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi u zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov.
Č: 4
O: 2
V: 1 a 2
2. Ak sa ústredné vedenie nenachádza v žiadnom členskom štáte, zodpovednosť uvedenú v odseku 1 preberá zástupca ústredného vedenia v členskom štáte, ktorý sa ustanoví v prípade potreby.
Ak takýto zástupca neexistuje, zodpovednosť uvedenú v odseku 1 preberá vedenie závodu alebo podniku skupiny zamestnávajúceho najväčší počet zamestnancov v ktoromkoľvek členskom štáte.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: e
e) ústredné vedenie je ústredné vedenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo ústredné vedenie riadiaceho zamestnávateľa v prípade skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov; ak ústredné vedenie nemá sídlo v členskom štáte, za ústredné vedenie sa považuje zástupca ústredného vedenia v členskom štáte, ktorý sa ustanoví v prípade potreby, a ak takýto zástupca nie je ustanovený, za ústredné vedenie sa považuje vedenie organizačnej zložky zamestnávateľa alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najväčší počet zamestnancov v ktoromkoľvek z členských štátov,
Ú
Č: 4
O: 3
3. Na účely tejto smernice sa za ústredné vedenie považuje zástupca alebo zástupcovia, alebo ak takíto zástupcovia neexistujú, vedenie uvedené v odseku 2 druhom pododseku.
N
311/2001 Z. z.
§ 241a
O: 1
P: e
e) ústredné vedenie je ústredné vedenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo ústredné vedenie riadiaceho zamestnávateľa v prípade skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov; ak ústredné vedenie nemá sídlo v členskom štáte, za ústredné vedenie sa považuje zástupca ústredného vedenia v členskom štáte, ktorý sa ustanoví v prípade potreby, a ak takýto zástupca nie je ustanovený, za ústredné vedenie sa považuje vedenie organizačnej zložky zamestnávateľa alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najväčší počet zamestnancov v ktoromkoľvek z členských štátov,
Ú
Č: 4
O: 4
4. Vedenie každého podniku patriaceho do skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva a ústredné vedenie alebo predpokladané ústredné vedenie v zmysle odseku 2 druhého pododseku podniku s významom na úrovni Spoločenstva alebo skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva je zodpovedné za získanie a prenos informácií potrebných na začatie vyjednávania uvedeného v článku 5, najmä informácií týkajúcich sa štruktúry podniku alebo skupiny podnikov a jeho/ich zamestnancov, stranám dotknutým uplatňovaním tejto smernice. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na informácie týkajúce sa počtu zamestnancov uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. a) a c).
N
311/2001 Z. z.
§ 243a
O: 2
(2) Vedenie každého zamestnávateľa patriaceho do skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov a ústredné vedenie povinné získať a poskytnúť dotknutým stranám, ak o to požiadajú, informácie, ktoré potrebné na zistenie, či možno zriadiť európsku zamestnaneckú radu alebo zaviesť iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi, a začať vyjednávanie podľa § 244. Ide najmä o informácie týkajúce sa štruktúry zamestnávateľa alebo skupiny zamestnávateľov a ich zamestnancov vrátane informácií týkajúcich sa počtu zamestnancov podľa § 241a ods. 1 písm. a) a c), aby bolo možné určiť, či zamestnávateľ, u ktorého zamestnanci vykonávajú prácu, je zamestnávateľ pôsobiaci na území členských štátov alebo patrí do skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov.
Ú
Č: 5
O: 1
Osobitný vyjednávací orgán
1. Aby sa dosiahol cieľ stanovený v článku 1 ods. 1, ústredné vedenie z vlastného podnetu alebo na písomnú žiadosť najmenej 100 zamestnancov, alebo ich zástupcov najmenej v dvoch podnikoch alebo závodoch v najmenej dvoch rôznych členských štátoch začne vyjednávanie o
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 1
(1) Ústredné vedenie začne z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 100 zamestnancov najmenej u dvoch zamestnávateľov alebo najmenej v dvoch organizačných zložkách zamestnávateľa alebo zamestnávateľov najmenej v dvoch rôznych členských štátoch alebo na základe písomnej žiadosti ich zástupcov vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o
Ú
2009/38/ES
6
zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo zavedení postupu informovania a porady.
zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.
Č: 5
O: 2
2. Na tento účel sa zriadi osobitný vyjednávací orgán v súlade s týmito usmerneniami:
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 2
(2) Na účely vyjednávania podľa odseku 1 sa zriaďuje osobitný vyjednávací orgán, aby za zamestnancov vyjednával o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.
Ú
Č: 5
O: 2
P: a
V: 1
(a) členské štáty určia metódu, aká sa bude používať pri voľbe alebo vymenovaní členov osobitného vyjednávacieho orgánu, ktorí sa majú zvoliť alebo vymenovať na ich území;
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 3 a 4
(3) Členmi osobitného vyjednávacieho orgánu zamestnanci zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov. Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu sa volia alebo vymenúvajú pomerne k počtu zamestnancov zamestnaných v každom členskom štáte zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, pričom každému členskému štátu sa priradí jedno miesto na podiel zamestnancov zamestnaných v tomto členskom štáte, ktorý predstavuje 10 % zamestnancov celkovo zamestnaných vo všetkých členských štátoch alebo určitý zlomok z tohto podielu.
(4) Členov osobitného vyjednávacieho orgánu za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenúvajú a odvolávajú zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľov alebo organizačných zložiek zamestnávateľov zamestnaných v Slovenskej republike. Ak u zamestnávateľa alebo v organizačnej zložke zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia členov osobitného vyjednávacieho orgánu. Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú, rozhodnú zástupcovia zamestnancov, ktorí zastupujú najväčší počet zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike. Rozdelenie hlasov sa určí pomerne podľa počtu zastupovaných zamestnancov.
Ú
Č: 5
O: 2
P: a
V: 2 a 3
Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci podnikov a/alebo závodov, v ktorých bez ich vlastného zavinenia nie zástupcovia zamestnancov, mali právo voliť alebo vymenovať členov osobitného vyjednávacieho orgánu.
Druhý pododsek sa nedotýka vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo postupov stanovujúcich minimálne hranice na zriadenie orgánov zastupujúcich zamestnancov;
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 4
(4) Členov osobitného vyjednávacieho orgánu za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenúvajú a odvolávajú zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľov alebo organizačných zložiek zamestnávateľov zamestnaných v Slovenskej republike. Ak u zamestnávateľa alebo v organizačnej zložke zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia členov osobitného vyjednávacieho orgánu. Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú, rozhodnú zástupcovia zamestnancov, ktorí zastupujú najväčší počet zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike. Rozdelenie hlasov sa určí pomerne podľa počtu zastupovaných zamestnancov.
Ú
Č: 5
O: 2
P: b
(b) členovia osobitného vyjednávacieho orgánu sa volia alebo vymenúvajú úmerne k počtu zamestnancov zamestnaných v každom členskom štáte podnikom s významom na úrovni Spoločenstva alebo skupinou podnikov s významom na úrovni Spoločenstva, pričom každému členskému štátu sa priradí jedno miesto na podiel zamestnancov zamestnaných v tomto členskom štáte, ktorý predstavuje 10 % zamestnancov celkovo zamestnaných vo všetkých členských štátoch alebo určitý zlomok tohto podielu,
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 3
(3) Členmi osobitného vyjednávacieho orgánu zamestnanci zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov. Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu sa volia alebo vymenúvajú pomerne k počtu zamestnancov zamestnaných v každom členskom štáte zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, pričom každému členskému štátu sa priradí jedno miesto na podiel zamestnancov zamestnaných v tomto členskom štáte, ktorý predstavuje 10 % zamestnancov celkovo zamestnaných vo všetkých členských štátoch alebo určitý zlomok z tohto podielu.
Ú
2009/38/ES
7
Č: 5
O: 2
P: c
(c) ústredné vedenie a miestne vedenie, ako aj príslušné európske organizácie zamestnancov a zamestnávateľov, musia byť informované o zložení osobitného vyjednávacieho orgánu a o začatí vyjednávania.
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 5
(5) Osobitný vyjednávací orgán informuje o svojom zložení ústredné vedenie a dotknutých zamestnávateľov. Ústredné vedenie informuje príslušné uznané európske organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, s ktorými Európska komisia prerokúva záležitosti podľa čl. 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o zložení osobitného vyjednávacieho orgánu a o začatí vyjednávania.
Ú
Č: 5
O: 3
3. Osobitný vyjednávací orgán za úlohu v písomnej dohode s ústredným vedením určiť rozsah, zloženie, funkcie a funkčné obdobie európskej(-ych) zamestnaneckej(-ých) rady (rád) alebo spôsoby vykonávania postupu informovania zamestnancov a porady s nimi.
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
P: b až d
(1) Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom sa musí uzatvoriť písomne a musí obsahovať najmä
b) zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet jej členov, dĺžku funkčného obdobia a rozdelenie miest, ktoré, ak je to možné, zohľadňuje potrebu vyváženého zastúpenia zamestnancov podľa ich činností, kategórií a pohlavia,
c) úlohy, práva a povinnosti európskej zamestnaneckej rady, postup informovania európskej zamestnaneckej rady a postup prerokovania s ňou,
d) spôsob prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním so zástupcami zamestnancov na národnej úrovni,
Ú
Č: 5
O: 4
4. S cieľom uzavrieť dohodu v súlade s článkom 6 zvolá ústredné vedenie stretnutie s osobitným vyjednávacím orgánom. Informuje o ňom zodpovedajúcim spôsobom miestne vedenie.
Pred a po každom stretnutí s ústredným vedením je osobitný vyjednávací orgán oprávnený zasadať bez toho, aby boli prítomní zástupcovia ústredného vedenia, pričom využíva akékoľvek potrebné komunikačné nástroje.
Na účely vyjednávania môže osobitný vyjednávací orgán požiadať o pomoc odborníkov podľa svojho výberu, medzi ktorých môžu patriť zástupcovia príslušných uznávaných odborových organizácií na úrovni Spoločenstva. Na požiadanie osobitného vyjednávacieho orgánu sa títo odborníci a títo zástupcovia odborov môžu ako poradcovia zúčastňovať na stretnutiach v rámci vyjednávania.
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 7 a 9
(7) Ústredné vedenie na účel uzatvorenia dohody podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 zvolá zasadnutie s osobitným vyjednávacím orgánom a informuje o ňom vhodným spôsobom dotknutých zamestnávateľov.
(9) Osobitný vyjednávací orgán právo pred každým zasadnutím a po každom zasadnutí s ústredným vedením zasadať bez ústredného vedenia. Osobitný vyjednávací orgán môže na účely vyjednávania požiadať o pomoc odborníkov vrátane zástupcov príslušných uznaných európskych organizácií zamestnancov podľa odseku 5, ktorí sa na žiadosť osobitného vyjednávacieho orgánu môžu zúčastňovať ako poradcovia na rokovaní o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.
Ú
Č: 5
O: 5
V: 1
5. Osobitný vyjednávací orgán môže najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov rozhodnúť, že nezačne vyjednávať podľa odseku 4 alebo že ukončí začaté vyjednávanie.
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 11
V: 1 až 3
(11) Osobitný vyjednávací orgán prijíma závery nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov za účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Na účel uzatvorenia dohody podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 rozhoduje osobitný vyjednávací orgán nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Osobitný vyjednávací orgán môže najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov rozhodnúť, že nezačne vyjednávanie o uzatvorenie dohody podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 alebo že skončí už začaté vyjednávanie.
Ú
Č: 5
O: 5
V: 2
Takýmto rozhodnutím sa zastaví postup smerujúci k uzavretiu dohody uvedenej v článku 6. Ak bolo prijaté takéto rozhodnutie, ustanovenia uvedené v prílohe I sa neuplatňujú.
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 11
V: 4
(11) ... Ak je prijaté rozhodnutie podľa tretej vety, § 246 248 sa nepoužijú.
Ú
Č: 5
O: 5
V: 3
Ak zúčastnené strany nestanovia kratšiu lehotu, nová žiadosť o zvolanie osobitného vyjednávacieho orgánu sa môže predložiť najskôr dva roky od prijatia vyššie uvedeného rozhodnutia.
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 12
(12) Ak sa dotknuté strany nedohodnú na kratšej lehote, nová žiadosť o zvolanie osobitného vyjednávacieho orgánu sa môže predložiť najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa prijatia rozhodnutia podľa odseku 11 tretej vety.
Ú
2009/38/ES
8
Č: 5
O: 6
V: 1
6. Všetky výdavky súvisiace s vyjednávaním uvedeným v odseku 3 a 4 hradí ústredné vedenie tak, aby osobitný vyjednávací orgán mohol primerane plniť svoju úlohu.
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 10
(10) Náklady na zriadenie a činnosť osobitného vyjednávacieho orgánu a na vyjednávanie hradí ústredné vedenie tak, aby osobitný vyjednávací orgán mohol primerane plniť svoju úlohu.
Ú
Č: 5
O: 6
V: 2
V súlade s touto zásadou môžu členské štáty ustanoviť rozpočtové pravidlá týkajúce sa činnosti osobitného vyjednávacieho orgánu. Môžu predovšetkým obmedziť finančné prostriedky na úhradu nákladov len na jedného odborníka.
D
Č: 6
O: 1
Obsah dohody
1. Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán musia vyjednávať v duchu spolupráce s cieľom dosiahnuť dohodu o podrobných spôsoboch uskutočňovania informovania zamestnancov a porady s nimi, ustanovených v článku 1 ods. 1.
N
311/2001 Z. z.
§ 244
O: 6
(6) Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán povinné vyjednávať a spolupracovať s ohľadom na ich vzájomné práva a povinnosti s cieľom dosiahnuť dohodu podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1.
Ú
Č: 6
O: 2
2. Bez toho, aby bola dotknutá autonómia zúčastnených strán, dohoda uvedená v odseku 1 medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom, uzatvorená písomne, určí:
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
(1) Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom sa musí uzatvoriť písomne a musí obsahovať najmä
Ú
Č: 6
O: 2
P: a
(a) podniky skupiny podnikov s významom na úrovni Spoločenstva alebo závody podniku s významom na úrovni Spoločenstva, na ktoré sa dohoda vzťahuje;
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
P: a
a)určenie všetkých zamestnávateľov a organizačných zložiek zamestnávateľa, na ktorých sa vzťahuje,
Ú
Č: 6
O: 2
P: b
(b) zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet členov, rozdelenie miest, ktoré zohľadňuje, pokiaľ je to možné, potrebu vyváženého zastúpenia zamestnancov podľa ich aktivít, kategórií a pohlavia, a funkčné obdobie;
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
P: b
b)zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet jej členov, dĺžku funkčného obdobia a rozdelenie miest, ktoré, ak je to možné, zohľadňuje potrebu vyváženého zastúpenia zamestnancov podľa ich činností, kategórií a pohlavia,
Ú
Č: 6
O: 2
P: c
(c) funkcie a postup informovania európskej zamestnaneckej rady a porady s ňou, ako aj podmienky prepojenia medzi informovaním európskej zamestnaneckej rady a porady s ňou a informovaním vnútroštátnych orgánov zastupujúcich zamestnancov a porady s nimi v súlade so zásadami stanovenými v článku 1 ods. 3;
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
P: c, d
c)úlohy, práva a povinnosti európskej zamestnaneckej rady, postup informovania európskej zamestnaneckej rady a postup prerokovania s ňou,
d)spôsob prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním so zástupcami zamestnancov na národnej úrovni,
Ú
Č: 6
O: 2
P: d
(d) miesto konania, frekvenciu a trvanie zasadaní európskej zamestnaneckej rady;
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
P: e
e)miesto konania, počet a trvanie zasadnutí európskej zamestnaneckej rady,
Ú
Č: 6
O: 2
P: e
(e) ak je to potrebné, zloženie, postup vymenovania, funkcie a rokovací poriadok užšieho výboru zriadeného v rámci európskej zamestnaneckej rady;
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
P: f
f)zloženie, spôsob vymenovania, úlohy a rokovací poriadok užšieho výboru, ak je to potrebné,
Č: 6
O: 2
P: f
(f) finančné a materiálne zdroje, ktoré sa majú prideliť európskej zamestnaneckej rade;
N
311/2001 Z. z.
§ 245
O: 1
P: g
g)finančné a materiálne zdroje, ktoré sa majú prideliť európskej zamestnaneckej rade,
Ú
Č: 6
O: 2
P: g
(g) dátum nadobudnutia účinnosti dohody a dobu jej platnosti, podmienky, za ktorých možno dohodu zmeniť a doplniť alebo ju ukončiť, ako aj prípady, v ktorých by sa dohoda mala opätovne dojednať, a postup jej opätovného dojednávania vrátane, v prípade potreby, ak sa zmení štruktúra podniku