1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
primárnom:
čl. 153 ods. 1 písm. b) až d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa ktorých Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov a ochrany pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy;
čl. 4 bod 2. b), čl. 8, čl. 153 ods. 1 písm. i) a čl. 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa ktorých sa Európska únia vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, pričom podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu a rovnaké zaobchádzanie v práci, a súčasne každý členský štát je povinný zabezpečiť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;
čl. 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, v ktorých sa uvádzajú základné hodnoty a ciele Európskej únie, medzi ktoré patria aj nediskriminácia, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi;
čl. 15, 21, 23, 27 až 33 Charty základných práv Európskej únie;
sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty,
2.nelegislatívne akty,
sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009):
smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.2) v platnom znení;
smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.2) v platnom znení;
2
smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.3) v platnom znení;
smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.05/zv.3);
smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.05/zv.4);
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003, o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.4);
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. decembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú.v. EÚ L 327, 5. decembra 2008);
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. L122, 16.mája 2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-v rozsudku ESD C- 307/2005 (Yolanda Del Cerro Alonso proti Osakidetza Servicio Vasco de Salud.
Smernica 1999/70/ES - Doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú - Zásada nediskriminácie - Pojem „pracovné podmienky“ - Príplatky za odpracované roky - Zahrnutie - Objektívne dôvody odôvodňujúce rozdielne zaobchádzanie - Neexistencia. Správy Európskeho súdu 2007 Strana I-07109.
-v rozsudkoch ESD v spojených veciach C-378/2007 C-380/2007 (Kiriaki Angelidaki a iní verzus Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi proti Dimos Geropotamou (C-379/07) a Georgios Karabousanos a Sofoklis Michopoulos proti Dimos Geropotamou (C-380/07).
Smernica 1999/70/ES - Doložka 5 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú - Opätovne uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore - Prvá alebo jediná zmluva - Opätovne uzatvárané zmluvy - Rovnocenné zákonné opatrenie - Zníženie všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov - Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužitiam - Sankcie - Absolútny zákaz zmeniť pracovné zmluvy na dobu určitú na pracovné zmluvy na dobu neurčitú vo verejnom sektore - Dôsledky nesprávneho prebratia smernice - Konformný výklad. Správy Európskeho súdu 2009 Strana I-03071.
- v rozsudku ESD C-303/98 (Sindicato de Medicos de Asistencia Pública (SIMAP) verzus Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana;
Sociálna politika. Správy Európskeho súdu 2000 Strana I-07963.
3
-v rozsudkoch ESD v spojených veciach C-350/06 (Gerhard Schultz-Hoff verzus Deutsche Rentenversicherung Bund) a C-520/06 (Stringer a i. verzus Her Majesty’s Revenue and Customs).
Pracovné podmienky - Organizácia pracovného času - Smernica 2003/88/ES - Právo na platenú ročnú dovolenku - Nemocenská dovolenka - Ročná dovolenka, ktorá sa prekrýva s nemocenskou dovolenkou - Náhrada za platenú ročnú dovolenku nevyčerpanú z dôvodu choroby pri skončení pracovnej zmluvy. Správy Európskeho súdu 2009 Strana I-00179.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:
smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.2) v platnom znení - najneskôr do 19. októbra 1994;
smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.2) v platnom znení najneskôr do 3. júna 1998, prípadne, ak je to potrebné vzhľadom na osobitné ťažkosti alebo na vykonávanie prostredníctvom kolektívnej zmluvy možno túto lehotu predĺžiť najviac o jeden rok;
smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.3) v platnom znení – najneskôr do 21.septembra 1998;
smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.3) najneskôr do 10. júla 1999, prípadne, ak je to potrebné vzhľadom na zohľadnenie osobitných problémov alebo uplatňovanie kolektívnych dohôd možno túto lehotu predĺžiť najviac o jeden rok;
smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.05/zv.4) – najneskôr do 11.apríla 2001;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003, o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.4) – najneskôr do 2. augusta 2004;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. decembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú.v. L 327, 5. decembra 2008) do 5. decembra 2011;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na
4
úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. L122, 16. mája 2009) do 5. júna 2011.
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov,
smernica Rady 92/85/EHS, smernica Rady 96/34/ES, smernica Rady 98/59/ES a smernica Rady 1999/70/ES lehota určená pre SR najneskôr do dňa vstupu SR do teda najneskôr do 1. mája 2004 (Podľa prevzatých záväzkov, ktoré pre SR vyplývajú z čl. 69 Asociačnej dohody o pridružení, je SR povinná zladiť celý svoj právny poriadok s právnym poriadkom EÚ);
smernica Rady 2001/23/ES Uznesenie vlády SR č. 962 z 10. októbra 2001 k návrhu na určenie gestorského ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov priebežne, kontrola raz ročne pri príprave plánu legislatívnych úloh vlády SR, najneskôr do 11.apríla 2001;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES - Uznesenie vlády SR č. 266 z 31. marca 2004 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov priebežne, kontrola raz ročne pri príprave plánu legislatívnych úloh vlády SR, najneskôr do 2. augusta 2004;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES lehota určená do 5. decembra 2011;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES lehota určená do 5. júna 2011.
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
Proti Slovenskej republike bolo začaté konanie (porušenie č. 2010/2041 vo forme formálneho oznámenia) vo veci nesprávnej transpozície smernice 1999/70/ES podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
5
Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z.;
v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
v zákone č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na určitú dobu, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
smernica Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času
v zákone č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov;
6
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. decembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú.v. EÚ L 327, 5. decembra 2008)
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
v zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
4.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: úplný
5.Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.