Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Všetky podnikateľské subjekty v súkromnej sfére
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Pozitívny – V kolektívnych zmluvách je možná flexibilnejšia právna úprava, ktorou mozno prispôsobiť pracovné podmienky a mzdové podmienky na úrovni podnikov – výpovedná doba – odstupné, rozsah náhrady mzdy pri prekážkach v práci.
Určité negatívne dopady môžu vyplynúť z ustanovenia § 83a o konkurenčnej doložke. Tieto dopady budú vznikať iba v prípade, ak sa sám zamestnávateľ rozhodne uplatňovať konkurečnú doložku.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
-
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
pozitívne
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
pozitívne