Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: 18.2.2011 do 3.3.2011
K čl. I a VII.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Navrhnutou novelou Zákonníka práce sa spresňujú viaceré ustanovenia, ktoré sa týkajú regulácie pracovnoprávnych vzťahov, znižuje sa administratívna a finančná záťaž zamestnávateľa modifikácia povinného súbehu výpovednej doby a odstupného, odstupňovanie výpovednej doby, uvoľnenie odchylnej úpravy v kolektívnej zmluve, zosúladenie rodičovských a pracovných povinností, upravenie práv zástupcov zamestnancov.
Nepredpokladá sa, že navrhovaná právna úprava bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Predpokladá sa pozitívny vplyv na práva a postavenie zamestnancov, ktorí očakávajú deti a ktorí sa starajú o deti, na zamestnávateľov z hľadiska zvýšenia flexibility a zníženia nákladov.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkrétny rozsah nárokov a plnení v prospech zamestnancov bude vyplývať až z dohodnutej kolektívnej zmluvy, je ťažko predpokladať ich vplyv.
Navrhovaná novela predpokladá pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov