Za bezchybnosť
Za MPSVR SR:
JUDr. Vlasta Husáriková
Za Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia vládnej legislatívy:
Mgr. Henrieta Sabolová
Poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie vládnej legislatívy :
JUDr. Peter Rohaľ
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV - 12292/2011 Národnej rady
Slovenskej republiky
340
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
_________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2011
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV - 12292/2011 Národnej rady
Slovenskej republiky
340
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2011