1
Dôvodová správa:
Všeobecná časť:
Súčasné znenie zákona povoľuje poľovnej stráži usmrtiť psa, mačku vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od trvalo obytného domu. V predmetnom ustanovení zákona nie jasne stanovené podmienky za akých môže člen poľovníckej stráže toto právo využiť. Súčasné znenie zákona dáva právo usmrtiť psa, mačku, ktorý sa ocitne v poľovnom revíri napr: i v sprievode majiteľa, pokiaľ pes odbehne od chaty, hospodárskej budovy a iné.
Poslanecká novela je reakciou na intenzívnu spoločenskú požiadavku občanov Slovenskej republiky aby došlo ku konkrétnym zmenám v zákone č. 274 / 2009 Z.z. o poľovníctve.
Konkrétny návrh zákona upravuje práva a povinnosti člena poľovnej stráže a tak isto sprísňuje povinnosti držiteľa psa. Špecifikuje povinnosť označiť psa pri vstupe do poľovného revíru. Nami navrhované znenie úplne vypúšťa možnosť usmrtiť mačku v poľovnom revíri.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Novela zákona nebude mať žiadny dopad na rozpočet verejnej správy.
Osobitná časť:
K Čl. I.
K bodu 1:
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu v § 24 ods. 3.
K bodu 2:
Predmetným ustanovením sa špecifikujú psy, ktoré majú zákaz voľne sa pohybovať po poľovnom revíri.
K bodu 3:
Ruší sa zákaz pohybu mačiek v priestoroch poľovného revíru.
K bodom 4 a 5:
Stanovujú sa presné podmienky za akých je možné požadovať náhradu v prípade, ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri. Zároveň sa v ďalšom ustanovení ukladá povinnosť majiteľovi psa, ktorý je evidovaný, nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená jeho psom. Táto škoda sa presne vypočíta v peniazoch podľa platného cenníka. Týmto ustanovením bude majiteľ psa nepriamo donútený, aby dodržiaval pravidlá ustanovené v zákone č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravuj niektoré podmienky držania psov. Porušením povinnosti nahlásiť usmrtenie zveri alebo spôsobeniu škody na zveri sa držiteľ psa dopúšťa priestupku podľa § 76 písm. c) zákona o poľovníctve.
2
K bodu 6:
Od účinnosti zákona bude možné usmrtiť len voľne sa pohybujúceho psa, ktorý sa bude nachádzať vo vzdialenosti väčšej viac ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby a súčasne nebude mať na sebe nasadený obojok alebo prsný postroj vo výraznej farbe odlišnej od farbi jeho srsti. Toto oprávnenie sa však nebude vzťahovať na poľovné psy, ktoré v priebehu poľovačky nemôžu mať na sebe z bezpečnostných dôvodov žiadne obojky.
K bodu 7:
Zrušuje sa oprávnenie usmrcovať mačky v poľovnom revíri.
K Čl. II.
Účinnosť sa stanovuje k 1. augustu 2011.