Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh novely zákona zavádza kritérium pre posudzovanie nároku na priznanie príplatku k príspevku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Navrhovaným kritériom je podmienka, aby aspoň jeden z rodičov počas posledných štyroch rokov, ktoré predchádzajú vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa bol nemocensky poistený tzn. pracoval v súhrne aspoň 270 dní alebo sa pripravoval na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa stal absolventom vysokej školy alebo strednej školy.
Návrh zákona bude mať priaznivý dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie. Pod priaznivým dopadom na verejné rozpočty sa rozumie odhadovaná úspora vo výške 5,92 milióna Eur ročne.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl.I.
K bodu 1
Návrh novely zákona zavádza kritérium pre posudzovanie nároku na priznanie príplatku k príspevku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Navrhovaným kritériom je podmienka, aby aspoň jeden z rodičov počas posledných štyroch rokov, ktoré predchádzajú vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa bol nemocensky poistený tzn. pracoval v súhrne aspoň 270 dní alebo sa pripravoval na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa stal absolventom vysokej školy alebo strednej školy.