NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Návrh zákona
z ............ 2011,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z., zákona č. 592/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 571/2009 Z. z. sa dopĺňa takto :
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie :
„(6) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 odsek 1 písm. a ) alebo b ), ak ani jedna z oprávnených osôb nebola v období posledných štyroch rokov nemocensky poistená minimálne 270 dní alebo sa nepripravovala na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa nestala absolventom vysokej školy alebo strednej školy za posledné 4 roky predchádzajúce vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.