Dôvodová správa
Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je zvýšiť motiváciu nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok viazaných na počet detí.
V článku I sa zavádza kritérium na posúdenie aktivity rodičov pri snahe hľadať a udržať si prácu alebo študovať s cieľom pripraviť sa na výkon budúceho povolania. Počas
štvorročného obdobia pred vznikom nároku na dávku sa požaduje aby aspoň jeden z rodičov bol nemocensky poistený tzn. dohromady zamestnaný aspoň 270 dní. Za rovnakú aktivitu ako je práca sa považuje aj štúdium na vysokej škole, rovnako ako aj absolvovanie vysokej školy v 1. alebo 2. stupni alebo strednej školy v sledovanom období.
V prípade ak rodina, ktorá žiada o rodičovský príspevok nespĺňa tieto kritériá, znižuje sa výška rodičovského príspevku o 50 %. Následne sa výška rodičovského príspevku kedykoľvek zvýšiť na plnú výšku, ak aj počas poberania rodičovského príspevku rodina žiadateľa splní tieto kritériá. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského.
V článku II sa novelizuje zákon o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi tak, že prípadné zníženie výšky rodičovského príspevku nebude zakladať nárok na zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, ktorá by kompenzovala dôsledky zníženia výšky rodičovského príspevku, čím by účinky navrhovanej novely zákona o rodičovskom príspevku boli eliminované.
Osobitná časť
K čl.I.
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 2
Dopĺňa sa nový odsek, ktorého ustanovenia zavádzajú zníženie výšky rodičovského príspevku o 50 % v prípade, ak aspoň jeden z rodičov za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nebol nemocensky poistený aspoň 270 dní vrátane obdobia poberania materskej alebo štúdia na vysokej škole alebo absolvovania vysokej školy v 1. alebo 2. stupni štúdia alebo strednej školy.
K bodu 3
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 4
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 6
Zavádza sa možnosť zvýšenia zníženej sumy rodičovského príspevku v priebehu čerpania rodičovského príspevku, ak aspoň jeden z rodičov splní podmienku podľa § 4 ods. 2 ).
K bodu 7
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 8
Ide o legislatívno-technickú zmenu v dôsledku doplnenia odseku 2 v § 4.
K bodu 9
Prechodné ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že priznané rodičovské príspevky do nadobudnutia účinnosti tohto zákona budú vyplácané vo výške priznanej podľa pôvodného znenia zákona.
K čl. II.
K bodu 1
Ustanovuje sa, že aj v prípade zníženia rodičovského príspevku, toto zníženie nebude mať vplyv na zvýšenie dávky v hmotnej núdzi. Dávka v hmotnej núdzi sa ani v prípade zníženia výšky rodičovského príspevku nebude zvyšovať.