NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Návrh Zákon
z ............ 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4“.
2.V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v odseku 1, aksa aspoň jednej z oprávnených osôb za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok neposkytovalo materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte,aspoň jedna z oprávnených osôb za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu,18a) alebosa aspoň jedna z oprávnených osôb nepripravuje na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa nestala absolventom vysokej školy alebo strednej školy za posledné 4 roky predchádzajúce vzniku nároku na rodičovský príspevok“.Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:„18a) §49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
3.V § 4 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
4.V § 4 ods. 4 sa slová „odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 3 alebo odsekoch 2 a 3“.
5.V § 4 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2 alebo odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3 alebo odseku 4“.
6.V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak aspoň jedna z oprávnených osôb počas poskytovania rodičovského príspevku splní podmienku podľa § 4 ods. 2, suma rodičovského príspevku sa zvýši na sumu podľa § 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4 od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.“.
7.V § 7 ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
8.V § 7 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 3 alebo § 4 ods. 4“.
9.Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12cPrechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1) O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. decembra 2011, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2011, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2011 podľa zákona účinného do 31. decembra 2011.
(2) Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2011 za obdobie pred 1. januárom 2012, o nároku na rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2011 podľa zákona účinného do 31.decembra 2011.
(3) Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2011, považuje sa od 1. januára 2012 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2012 a vypláca sa v sume podľa zákona účinného od 1. januára 2012.“.
Čl. II
zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2004 Z. z., zákona č. 577/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 382/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2007 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z.,
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie :
„4) ak je niektorá zo spoločne posudzovaných osôb podľa odseku 2 poberateľom rodičovského príspevku, pre posúdenie príjmov sa rodičovský príspevok započítava vo výške určenej podľa osobitného predpisu7a), najmenej však v sume podľa osobitného predpisu7b).“
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a) a 7b) znejú:„7a) § 4 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z.7b) § 4 odsek 1 zákona č. 571/2009 Z. z. v znení zákona č. 513/2010 Z. z.“.Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.