1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Právny predpis EÚ
Právny predpis SR
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006
Návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NZ)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č 1, O 1
Touto smernicou sa ustanovuje právny rámec pre environmentálne bezpečné geologické ukladanie oxidu uhličitého (ďalej len „CO2“) v rámci boja proti zmene klímy.
Č 1, O 2
Účelom environmentálne bezpečného geologického ukladania CO2 je trvalá izolácia CO2 takým spôsobom, aby sa zabránilo negatívnym účinkom a akémukoľvek riziku pre životné prostredie a zdravie ľudí, a ak to nie je možné, aby sa tieto negatívne účinky čo najviac vylúčili.
N
NZ
Č 1, § 1, O 1, P a), b) a c)
Tento zákon upravuje
a)práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb pri ukladaní,
b)pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ukladania,
c)zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
Ú
Č 2, O 1
Táto smernica sa uplatňuje na geologické ukladanie CO2 na území členských štátov, ich výhradných hospodárskych zón a v ich kontinentálnych šelfoch v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o námornom práve (UNCLOS).
n.a.
n.a.
Č 2, O 2
Táto smernica sa neuplatňuje na geologické ukladanie CO2 s celkovým plánovaným obsahom na ukladanie menej
N
NZ
Č 1, § 1, O 2
Tento zákon sa nevzťahuje na ukladanie na účely výskumu, vývoja alebo testovania nových zariadení a technologických
Ú
2
ako 100 kiloton na účely výskumu, vývoja alebo testovania nových výrobkov a postupov.
postupov s celkovým plánovaným obsahom menším ako 100 tisíc ton.
Č 2, O 3
Ukladanie CO2 v úložisku, ktorého úložný komplex presahuje oblasti uvedené v odseku 1, nie je dovolené.
n.a.
n.a.
Č 2, O 4
Ukladanie CO2 vo vodnom stĺpci nie je dovolené.
N
NZ
Č 1, § 3, O 3, P c)
Za úložisko sa nepovažuje vodný útvar.3)
Ú
Č 3, O 1
„geologické ukladanie CO2“ je vtláčanie a s tým spojené ukladanie prúdov CO2 do podzemných geologických jednotiek;
N
NZ
Č 1, § 2, P a)
ukladaním trvalé vtláčanie a súvisiace ukladanie prúdov oxidu uhličitého do geologického prostredia,
Ú
Č 3, O 2
„vodný stĺpec“ je súvislé vodné množstvo merané vertikálne od jeho hladiny po sedimenty na dne vodného priestoru;
N
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Č 1, § 2, P d)
vodný útvar je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrogeologického režimu,
Ú
Č 3, O 3
„úložisko“ je veľkostne vymedzená oblasť v rámci konkrétnej geologickej jednotky, kde sa ukladá CO2 a kde sú vybudované súvisiace povrchové a vtláčacie zariadenia;
N
NZ
Č 1, § 3, O 1
Úložiskom je vymedzená oblasť v rámci konkrétnej geologickej jednotky, kde sa ukladá oxid uhličitý, kde sú vybudované súvisiace povrchové a vtláčacie zariadenia.
Ú
Č 3, O 4
„geologická jednotka“ je litostratigrafická jednotka, v rámci ktorej možno overiť a vymapovať horninové litotypy;
N
NZ
Č 1, § 2, P b)
geologickou jednotkou litostratigrafická jednotka, v rámci ktorej možno overiť a vymapovať horninové litotypy,
Ú
Č 3, O 5
„únik“ je každé uvoľnenie CO2 z
N
NZ
Č 1, § 2, P c)
únikom uvoľnenie oxidu uhličitého z
Ú
3
úložného komplexu;
úložného komplexu,
Č 3, O 6
„úložný komplex“ je úložisko a susediace geologické oblasti, ktoré môžu vplývať na celkovú celistvosť a bezpečnosť ukladania, t. j. odvodené kontrolné oblasti;
N
NZ
Č 1, § 2, P d)
úložným komplexom úložisko a súvisiace geologické prostredie, ktoré môže ovplyvňovať celkovú neporušenosť a bezpečnosť ukladania,
Ú
Č 3, O 7
„hydraulická jednotka“ je hydraulicky súvislý pórovitý priestor, v ktorom možno technickými prostriedkami merať prejavy tlaku a ktorý je ohraničený prietokovými bariérami, akými sú napríklad trhliny, soľné pne, litologické rozhrania alebo vyklinenie či tektonické ukončenie jednotky;
N
NZ
Č 1, § 3, O 6
hydraulickou jednotkou je hydraulicky súvislý pórovitý priestor, v ktorom možno technickými prostriedkami merať tlakové zmeny a ktorý je ohraničený prietokovými bariérami, ktorými sú trhliny, diapírové štruktúry, litologické rozhrania, vyklinenie alebo tektonické ohraničenie.
Ú
druhá časť vety
Č 3, O 8
„geologický prieskum“ je posudzovanie potenciálnych úložných komplexov na účely geologického ukladania CO2 na zistenie geologických informácií o horninovom prostredí v potenciálnom úložnom komplexe podpovrchovými prácami, akými sú vrty, a v prípade potreby realizácia vtláčacích testov na účely charakterizácie úložiska;
N
Zákon č. 569/ 2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
§ 3, P h)
ložiskový geologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch , zisťujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov a zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel a na zriaďovanie úložísk na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,
Ú
4
Č 3, O 9
„povolenie na geologický prieskum“ je písomné a zdôvodnené rozhodnutie, ktorým sa povoľuje prieskum a stanovujú sa podmienky, za ktorých sa môže vykonávať, a ktoré vydáva príslušný orgán podľa požiadaviek tejto smernice;
N
Zákon č. 569/ 2007 Zákon č. 569/ 2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 23, O 12
Rozhodnutie o určení prieskumného územia obsahujea) názov prieskumného územia, b) vybrané geologické práce a etapu geologického prieskumu, c) názov alebo obchodné meno a sídlo držiteľa prieskumného územia, identifikačné číslo organizácie, d) údaj o tom, či je držiteľ prieskumného územia držiteľom geologického oprávnenia, e) názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza, f) súradnice lomových bodov prieskumného územia v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, g) rozlohu prieskumného územia v km2, h) pomerné podiely obcí, i) dobu platnosti určenia prieskumného územia, j) sumu úhrady za prieskumné územie, k) ak ide o ložiskový geologický prieskum, určenie práva nakladania s nerastmi získanými vyhľadávaním a prieskumom, l) podmienky vykonávania geologických prác.
Ú
Č 3, O 10
„prevádzkovateľ“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, súkromná osoba alebo štátna organizácia, ktorá prevádzkuje alebo kontroluje úložisko, alebo ktorá bola poverená dohľadom nad odbornou funkčnosťou úložiska podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
N
NZ
Č 1, § 7, O 3
Prevádzkovateľom je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo kontroluje úložisko, alebo na ktorú prešla povinnosť dohliadať na technický stav úložiska podľa tohto zákona.
Ú
Č 3, O 11
„povolenie na ukladanie“ je písomné a odôvodnené rozhodnutie alebo rozhodnutia, ktorými sa prevádzkovateľovi povoľuje geologické
N
NZ
Č 1, § 6, O 1
Povolenie na ukladanie je písomné a odôvodnené rozhodnutie, ktorým sa fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje alebo
5
ukladanie CO2 v úložisku a stanovujú sa podmienky, za ktorých sa môže vykonávať, a ktoré vydáva príslušný orgán podľa požiadaviek tejto smernice;
kontroluje úložisko, alebo na ktorú prešli povinnosti dohliadať na technický stav úložiska podľa tohto zákona povoľuje ukladanie a ktoré vydáva obvodný banský úrad.
Č 3, O 12
„podstatná zmena“ je akákoľvek zmena, ktorá nie je stanovená v povolení na ukladanie a ktorá môže mať výrazný vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí;
N
NZ
Č 1, § 2, P e)
podstatnou zmenou akákoľvek zmena, ktorá nie je ustanovená v rozhodnutí o povolení na ukladanie a ktorá môže mať výrazný vplyv na verejné zdravie alebo na životné prostredie,
Ú
Č 3, O 13
„prúd CO2“ je tok látok, ktorý je výsledkom postupov zachytávania CO2;
N
NZ
Č 1, § 2, P f)
prúdom oxidu uhličitého tok látok, ktorý je výsledkom postupov zachytávania oxidu uhličitého,
Ú
Č 3, O 14
„odpad“ sú látky, ktoré sú vymedzené ako odpad v článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2006/12/ES;
N
Zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Č 1, § 2, O 1
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Ú
Č 3, O 15
„zhluk CO2“ je disperzný objem CO2 v geologickej jednotke;
N
NZ
Č 1, § 4, O 2, P h)
mrakom oxidu uhličitého sa rozumie rozptýlený objem oxidu uhličitého v geologickej jednotke,
Ú
druhá časť písmena
Č 3, O 16
„migrácia“ je pohyb CO2 v rámci úložného komplexu;
N
NZ
Č 1, § 2, P g)
migráciou pohyb oxidu uhličitého v rámci úložného komplexu,
Ú
Č 3, O 17
„významný nedostatok“ je akýkoľvek nedostatok v operácii vtláčania alebo ukladania alebo v systéme samotného úložného komplexu, ktorý poukazuje na riziko úniku alebo ohrozenie životného prostredia alebo zdravia ľudí;
N
NZ
Č 1, § 2, P h)
významným nedostatkom nedostatok v procese ukladania v systéme úložného komplexu, ktorý naznačuje riziko úniku, ohrozenie verejného zdravia alebo ohrozenie životného prostredia,
Ú
Č 3, O 18
„významné riziko“ je kombinácia
N
NZ
Č 1, § 2, P i)
významným rizikom kombinácia vysokej
Ú
6
pravdepodobnosti výskytu škody a rozsahu škody, ktorý nemožno ignorovať bez spochybnenia účelu tejto smernice v súvislosti s dotknutým úložiskom;
pravdepodobnosti výskytu škody a rozsahu škody, ktorú nemožno ignorovať v súvislosti s dotknutým úložiskom,
N
NZ
Č 1, § 13, O 1
Nápravnými opatreniami sú opatrenia prijaté prevádzkovateľom na nápravu významného nedostatku alebo ukončenia únikov s cieľom zamedziť alebo zastaviť únik oxidu uhličitého.
Ú
Č 3, O 19
„opravné opatrenia“ sú opatrenia prijaté na nápravu významných nedostatkov alebo ukončenia únikov s cieľom zamedziť alebo zastaviť uvoľňovanie CO2 z úložného komplexu;
N
NZ
Č 1, § 13, O 2
Nápravnými opatreniami môžu byť opatrenia na
a)zníženie tlaku a rýchlosti vtláčania,
b)zníženie množstva látok vo vtláčanom prúde oxidu uhličitého, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú primárnu tesnosť štruktúry,
c)zabezpečenie primárnej a sekundárnej tesnosti štruktúry,
d)utesnenie ciest potenciálnych únikov.
Ú
Č 3, O 20
„uzavretie“ úložiska je definitívne ukončenie procesu vtláčania CO2 do daného úložiska;
N
NZ
Č 1, § 2, P j)
uzavretím úložiska definitívne ukončenie procesu vtláčania oxidu uhličitého do úložiska,
Ú
Č 3, O 21
„etapa po uzavretí“ je obdobie po uzavretí úložiska, vrátane obdobia po prenose zodpovednosti na príslušný orgán;
N
NZ
Č 1, § 2, P k)
etapou po uzavretí obdobie po uzavretí úložiska vrátane obdobia po prechode povinností na obvodný banský úrad,
Ú
Č 3, O 22
„prepravná sieť“ je sieť potrubných vedení, vrátane pripojených kompresných staníc, na prepravu CO2 na úložisko.
N
NZ
Č 1, § 2, P l)
prepravnou sieťou sieť potrubných vedení vrátane súvisiacich kompresorových staníc na prepravu oxidu uhličitého do úložiska,
Ú
Č 4, O 1
Členským štátom sa ponecháva právo určovať oblasti, z ktorých sa môžu vyberať úložiská podľa požiadaviek tejto smernice. Patrí sem aj právo členských štátov nepovoliť žiadne ukladanie v častiach svojho územia alebo na celom svojom území.
n.a.
n.a.
7
Č 4, O 2, V 1
Členské štáty, ktoré plánujú povoliť geologické ukladanie CO2 na svojom území, posúdia dostupnú úložnú kapacitu na časti svojho územia alebo na celom svojom území aj tým, že umožnia prieskum podľa článku 5.
N
Zákon č. 569/ 2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
§ 21, O 1
Vybrané geologické práce možno vykonávať len na prieskumnom území, ktoré určuje ministerstvo. Rozhodnutie o určení prieskumného územia nie je územným rozhodnutím podľa osobitných predpisov.24)
Ú
Č 4, O 2, V 2
Komisia môže zorganizovať výmenu informácií a najlepších postupov medzi týmito členskými štátmi v kontexte výmeny informácií podľa článku 27.
n.a.
n.a.
Č 4, O 3
Vhodnosť geologickej jednotky na využívanie ako úložiska sa určuje prostredníctvom charakterizácie a posudzovania potenciálneho úložného komplexu a okolitej oblasti podľa kritérií vymedzených v prílohe I.
N
NZ
Č 1, § 3, O 4
Vhodnosť úložiska s dostupnou úložnou kapacitou na ukladanie overí obvodný banský úrad na základe údajov zo žiadosti o povolenie na ukladanie podľa § 4 ods. 1 písm. b).
Ú
Č 4, O 4
Geologická jednotka sa vyberie ako úložisko len vtedy, ak na základe navrhovaných podmienok využívania neexistuje žiadne významné riziko úniku a ak neexistujú žiadne významné riziká pre životné prostredie alebo pre zdravie.
N
NZ
Č 1, § 3, O 2
V úložisku na základe výsledkov ložiskového geologického prieskumu a podmienok povolenia na ukladanie podľa § 6 nesmie existovať významné riziko úniku a významné riziko pre verejné zdravie alebo pre životné prostredie.
Ú
8
Č 5, O 1
Keď členské štáty rozhodnú, že na získanie informácií potrebných na výber úložiska podľa článku 4 sa vyžaduje geologický prieskum, zabezpečia, aby sa žiadny geologický prieskum nevykonával bez povolenia na geologický prieskum.
Do povolenia na geologický prieskum možno prípadne zahrnúť aj monitorovanie pomocou vtláčacích testov.
N
Zákon č. 569/ 2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
§ 21, O 1
Vybrané geologické práce možno vykonávať len na prieskumnom území, ktoré určuje ministerstvo. Rozhodnutie o určení prieskumného územia nie je územným rozhodnutím podľa osobitných predpisov.
Ú
Č 5, O 2
Členské štáty zabezpečia, aby postupy na udeľovanie povolení na geologický prieskum boli otvorené pre všetky subjekty, ktoré majú potrebné kapacity, a aby sa povolenia udeľovali alebo zamietali na základe objektívnych, uverejnených a nediskriminačných kritérií.
N
Zákon č. 569/ 2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
§ 23, O 2
Ak na tie isté vybrané geologické práce podá návrh na určenie prieskumného územia viac objednávateľov, ministerstvo začne konanie o určení prieskumného územia na návrh toho objednávateľa, ktorý podal návrh ako prvý.
Ú
N
§ 22, O 1, V 1
Prieskumné územie určí ministerstvo najviac na štyri roky; na návrh fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá je objednávateľom (ďalej len "držiteľ prieskumného územia"), sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie štyri roky, opätovne o ďalšie dva roky, a ak určená lehota nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o lehotu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokončenie geologických prác.
Ú
Č 5, O 3
Doba platnosti povolenia nepresiahne obdobie potrebné na vykonanie prieskumu, na ktorý sa udeľuje. Členské štáty však môžu platnosť povolenia predĺžiť, keď stanovená doba platnosti nepostačuje na dokončenie daného geologického prieskumu a pokiaľ geologický prieskum prebieha v súlade s povolením. Povolenia na geologický prieskum sa udeľujú na oblasť obmedzenej veľkosti.
N
Zákon č. 569/ 2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
§ 22, O 2, V 1
Rozloha prieskumného územia môže byť najviac 250 km2.
Ú
9
N
§ 25, O 3, V 1
Držiteľ prieskumného územia má vo svojom prieskumnom území právo vykonávať vybrané geologické práce uvedené v rozhodnutí o určení prieskumného územia.
Ú
Č 5, O 4
Držiteľ povolenia na geologický prieskum má výhradné právo vykonať prieskum potenciálneho úložného komplexu pre CO2. Členské štáty zabezpečia, aby počas doby platnosti povolenia nedošlo k žiadnemu konfliktnému využívaniu komplexu.
N
Zákon č. 569/ 2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
§ 25, O 4
Držiteľ prieskumného územia môže vo svojom prieskumnom území vykonávať aj iné geologické práce ako vybrané geologické práce, ak je to v súlade s jeho geologickým oprávnením. Iná osoba môže geologické práce vykonávať iba so súhlasom držiteľa prieskumného územia pri dodržaní ním určených podmienok a povinností vyplývajúcich z tohto zákona, a ak je to v súlade s jej geologickým oprávnením; súhlas nie je potrebný na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu zahŕňajúceho geologické diela do hĺbky 10 m. Ak o tom nedôjde k dohode, rozhodne na návrh objednávateľa alebo zhotoviteľa geologických prác ministerstvo.
Ú
Č 6, O 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadne úložisko neprevádzkovalo bez povolenia na ukladanie, aby každé úložisko malo iba jedného prevádzkovateľa a aby sa nepovolilo žiadne konfliktné využívanie úložiska.
N
NZ
Č 1, § 6, O 2
Obvodný banský úrad vydá povolenie na ukladanie, ak
a)žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie obsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
b)ak je žiadateľ technicky spôsobilý a schopný prevádzkovať a riadiť úložisko a má zabezpečený odborný dozor a vyškolených pracovníkov podieľajúcich sa na ukladaní,
c)bolo zohľadnené stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
d)bola overená vhodnosť úložiska uvedená v § 3 ods. 4.
Ú
10
N
NZ
Č 1, § 4, O 2, P e)
K žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie žiadateľ priloží osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa odseku 6,
Ú
Č 6, O 2
Členské štáty zabezpečia, aby postupy na udeľovanie povolení na ukladanie boli otvorené pre všetky subjekty, ktoré majú potrebné kapacity, a aby sa povolenia udeľovali na základe objektívnych, uverejnených a transparentných kritérií.
N
NZ
Č 1, § 20, O 5, P a)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví podrobnosti o osvedčení o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie podľa § 4 ods. 6,
Ú
Č 6, O 3
Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky tejto smernice, sa pri udeľovaní povolenia na ukladanie pre konkrétne úložisko uprednostňuje držiteľ povolenia na geologický prieskum tohto úložiska, za predpokladu, že sa už geologický prieskum úložiska skončil, že sa splnili všetky podmienky stanovené v povolení na geologický prieskum a že sa žiadosť o povolenie na ukladanie podá počas obdobia platnosti povolenia na geologický prieskum. Členské štáty zabezpečia, aby sa počas udeľovania povolenia nepovolilo žiadne konfliktné využívanie komplexu.
N
NZ
Č 1, § 6, O 3, 4
(3) Povolenie na ukladanie v jednom úložisku môže byť vydané len jednému žiadateľovi.
(4)Prednostné právo na vydanie povolenia na ukladanie má držiteľ prieskumného územia podľa osobitného predpisu6) do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania podľa osobitného predpisu.7) Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorého prebieha posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.8) Využitie prednostného práva na vydanie povolenia na ukladanie má držiteľ prieskumného územia len ak žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 4 podá počas doby platnosti prieskumného územia.
Ú
11
Č 7
Žiadosti o povolenia na ukladanie, ktoré sa predkladajú príslušnému orgánu, obsahujú aspoň tieto informácie:
1.názov a adresu potenciálneho prevádzkovateľa;
2.dôkaz o technickej spôsobilosti potenciálneho prevádzkovateľa;
3.charakteristiku úložiska a úložného komplexu a posudzovanie predpokladanej bezpečnosti ukladania podľa článku 4 ods. 3 a 4;
4.celkové množstvo CO2, ktoré sa má vtlačiť a uložiť, ako aj predpokladané zdroje a spôsoby prepravy, zloženie prúdov CO2, rýchlosť a tlak vtláčania a umiestnenie vtláčacích zariadení;
5.opis opatrení na zabránenie významným nedostatkom;
6.návrh plánu monitorovania podľa článku 13 ods. 2;
7.návrh plánu opravných opatrení podľa článku 16 ods. 2;
8.predbežný návrh plánu na etapu po zavretí podľa článku 17ods. 3;
9.informácie, ktoré sa poskytujú podľa článku 5 smernice 85/337/EHS;
N
NZ
Č 1, § 4, O 1
Písomná žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie podáva fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá chce ukladať oxid uhličitý do úložiska (ďalej len „žiadateľ“) obvodnému banskému úradu a obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)popis charakteristiky úložiska a úložného komplexu a posúdenie predpokladanej bezpečnosti ukladania podľa § 3 ods. 2 a prílohy č. 1,
c)údaje o celkovom množstve oxidu uhličitého, ktoré sa má prepraviť a uložiť, ako aj údaj o predpokladanom zdroji a spôsobe prepravy, údaj o zložení prúdu oxidu uhličitého, rýchlosti a tlaku vtláčania a umiestnení vtláčacích zariadení,
d)opis opatrení na vylúčenie významného nedostatku,
e)informácie priložené k žiadosti o vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie.
Ú
12
10.dôkaz o tom, že finančná záruka alebo iné rovnocenné zabezpečenie požadované na základe článku 19 nadobudne platnosť a účinnosť pred začiatkom vtláčania.
N
NZ
Č 1, § 4, O 2
K žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie žiadateľ priloží
a)doklad o primeranom finančnom zabezpečení podľa § 16,
b)doklad o technickej spôsobilosti podľa odseku 4,
c)rozhodnutie o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu úložiska na účely ukladania podľa osobitného predpisu,2)
d)osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa odseku 6,
e)záverečné stanovisko k posúdeniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,3)
f)záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa osobitného predpisu4) a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky5),
g)návrh plánu monitorovania úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného komplexu a mraku oxidu uhličitého (ďalej len „monitorovanie“) podľa § 10 ods. 2 a 3,
h)návrh plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
i)návrh plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 4.
13
Č 8, B 1, P a), b), B 2
Príslušný orgán vydá povolenie na ukladanie len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:
1.príslušný orgán sa na základe žiadosti predloženej podľa článku 7 a akýchkoľvek iných relevantných informácií presvedčil o tom, že:
a) sú splnené všetky príslušné požiadavky tejto smernice a iných príslušných právnych predpisov Spoločenstva;
b) prevádzkovateľ je finančne schopný a technicky spôsobilý a spoľahlivý na to, aby mohol prevádzkovať a riadiť úložisko, a že je zabezpečený odborný a technický rozvoj a odborná príprava prevádzkovateľa a celého personálu;
2. príslušný orgán zvážil každé stanovisko Komisie k návrhu povolenia vydané podľa článku 10.
N
NZ
Č 1, § 6, O 2
Obvodný banský úrad vydá povolenie na ukladanie, ak
a)žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie obsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
b)je žiadateľ technicky spôsobilý a schopný prevádzkovať a riadiť úložisko a má zabezpečený odborný dozor a vyškolených pracovníkov podieľajúcich sa na ukladaní,
c)bolo zohľadnené stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
d)bola overená vhodnosť úložiska uvedená v § 3 ods. 4.
Ú
Č 8, B 1, P c)
c) v prípade viac ako jedného úložiska v tej istej hydraulickej jednotke je potenciálne vzájomné pôsobenie tlakov také, že tieto úložiská môžu spĺňať požiadavky tejto smernice súčasne;
N
NZ
Č 1, § 3, O 5
Viacero úložísk môže byť situovaných v hydraulickej jednotke, len ak pri vzájomnom pôsobení tlaku vtláčaného oxidu uhličitého je každé z nich vhodné na ukladanie.
Ú
Č 9
Povolenie obsahuje aspoň tieto údaje:
1.názov a adresu prevádzkovateľa;
2.presné miesto a vymedzenie úložiska a úložného komplexu a informácií týkajúcich sa hydraulickej jednotky;
3.požiadavky na operáciu ukladania, celkové množstvo CO2 povolené na geologické ukladanie, obmedzenia tlaku v zásobníku a maximálne
N
NZ
Č 1, § 7, O 1
Povolenie na ukladanie obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
b)presné miesto a vymedzenie úložiska a úložného komplexu a údaje o hydraulickej jednotke,
c)požiadavky na proces ukladania, celkové množstvo oxidu uhličitého,
Ú
14
rýchlosti a tlaky vtláčania;
4.požiadavky na zloženie prúdu CO2 a postup na akceptáciu prúdu CO2 podľa článku 12 a v prípade potreby ďalšie požiadavky na vtláčanie a ukladanie, najmä s cieľom zabrániť významným nedostatkom;
5.schválený plán monitorovania, povinnosti súvisiace s vykonaním tohto plánu a požiadavky na jeho aktualizáciu podľa článku 13, ako aj požiadavky na podávanie správ podľa článku 14;
6.požiadavku na informovanie príslušného orgánu v prípade únikov alebo významných nedostatkov, schválený plán opravných opatrení a povinnosť vykonať tento plán opravných opatrení v prípade únikov alebo významných nedostatkov podľa článku 16;
7.podmienky na uzavretie a schválený predbežný plán činností po uzavretí uvedené v článku 17;
8.všetky ustanovenia o zmenách, kontrole, aktualizácii a odobratí povolenia na ukladanie podľa článku 11;
9.požiadavku zložiť a udržiavať finančnú záruku alebo akékoľvek iné rovnocenné zabezpečenie podľa článku 19.
ktoré sa má prepraviť a uložiť, maximálny tlak v úložisku a maximálna rýchlosť a tlak vtláčania,
d)požiadavky na zloženie prúdu oxidu uhličitého, kritériá a postup pri ukladaní prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 a ak je to potrebné, ďalšie požiadavky na ukladanie s cieľom vylúčenia významného nedostatku,
e)schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2, povinnosti súvisiace s vykonaním tohto plánu, požiadavky na aktualizáciu plánu monitorovania podľa § 10 ods. 3 a požiadavky na predkladanie správy podľa § 11,
f)vyjadrenie povinnosti informovať obvodný banský úrad v prípade úniku alebo významného nedostatku, schválený plán nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4 a povinnosť vykonať plán nápravných opatrení v prípade úniku alebo významného nedostatku,
g)podmienky na uzavretie úložiska a schválený plán pre etapu po uzavretí podľa § 14,
h)výšku primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16,
i)informáciu o aktualizovaných a zrušených povoleniach na ukladanie podľa § 8.
Č 10, O 1, V 1, 2
Členské štáty sprístupnia žiadosti o povolenie Komisii do jedného mesiaca od ich doručenia. Sprístupnia aj všetky ostatné súvisiace materiály, ktoré príslušný orgán zohľadňuje pri prijímaní
N
NZ
Č 1, § 5, O 1
Obvodný banský úrad zasiela žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie a jej príloh podľa § 4 ods. 1 a 2 Hlavnému banskému úradu bezodkladne po jej predložení. Hlavný banský úrad predkladá
Ú
15
rozhodnutia o udelení povolenia na ukladanie.
Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie a jej príloh podľa § 4 ods. 1 a 2 do jedného mesiaca od jej doručenia obvodnému banskému úradu.
Č 10, O 1, V 3
Informujú Komisiu o všetkých návrhoch povolení na ukladanie a všetkých ostatných materiáloch, ktoré sa berú do úvahy pri prijímaní návrhu rozhodnutia.
N
NZ
Č 1, § 5, O 3
Hlavný banský úrad bezodkladne informuje Komisiu o splnení podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c).
Ú
Č 10, O 1, V 4, 5
Komisia môže k návrhu povolenia na ukladanie vydať do štyroch mesiacov od jeho doručenia nezáväzné stanovisko. Ak sa Komisia rozhodne stanovisko nevydať, informuje o tom členský štát do jedného mesiaca od predloženia návrhu povolenia a uvedie svoje dôvody.
n.a.
n.a.
Č 10, O 2
Príslušný orgán oznámi Komisii konečné rozhodnutie a v prípade, že sa líši od stanoviska Komisie, konečné rozhodnutie odôvodní.
N
NZ
Č 1, § 5, O 5
Hlavný banský úrad informuje Komisiu o vydanom povolení na ukladanie a jeho náležitostiach podľa § 7 ods. 1 spolu s jeho odôvodnením do jedného mesiaca od jeho doručenia od obvodného banského úradu a ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní.
Ú
N
NZ
Č 1, § 8, O 1
Prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na ukladanie je povinný vypracovať plán prevádzkovania úložiska vrátane zmien, ktoré sa ho týkajú.
Ú
Č 11, O 1
Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o každej plánovanej zmene v prevádzke úložiska vrátane zmien, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa. Keď je potrebné, príslušný orgán aktualizuje povolenie na ukladanie alebo podmienky povolenia.
N
NZ
Č 1, § 8, O 2
Ak počas ukladania dôjde k zmene v prevádzke úložiska, alebo k zmene týkajúcej sa prevádzkovateľa, prevádzkovateľ o tom bezodkladne informuje obvodný banský úrad, ktorý navrhovanú zmenu v prevádzke úložiska v prípade potreby aktualizuje.
Ú
Č 11, O 2
Členské štáty zabezpečia, aby sa nevykonala žiadna podstatná zmena bez
N
NZ
Č 1, § 8, O 4
Podstatnú zmenu môže prevádzkovateľ uskutočniť až po aktualizácii povolenia na
Ú
16
nového alebo zaktualizovaného povolenia na ukladanie vydaného v súlade s touto smernicou. V takýchto prípadoch sa uplatňuje príloha II bod 13 prvá zarážka smernice 85/337/EHS.
ukladanie.
N
NZ
Č 1, § 8, O 5
Obvodný banský úrad z vlastného podnetu začne konanie o vydanie povolenia na ukladanie, ak
a)získa informáciu o úniku alebo o významnom nedostatku,
b)sa v správe o vykonanej činnosti predloženej prevádzkovateľom podľa § 11, alebo na základe vykonaných priebežných a následných prehliadok podľa § 12, v ktorých sa vykazuje nesúlad s podmienkami povolenia na ukladanie alebo riziko úniku alebo významý nedostatok,
c)je informovaný o akomkoľvek inom pochybení v dodržiavaní podmienok povolenia na ukladanie zo strany prevádzkovateľa,
d)je to potrebné na základe najnovších vedeckých zistení a technického pokroku.
Ú
Č 11, O 3
Príslušný orgán preskúma a v prípade potreby aktualizuje alebo ako poslednú možnosť odoberie povolenie na ukladanie:
1.ak dostal informáciu o akýchkoľvek únikoch alebo významných nedostatkoch podľa článku 16 ods. 1 alebo bol na ne upozornený;
2.ak sa v správach predložených podľa článku 14 alebo po environmentálnych kontrolách, ktoré sa vykonávajú podľa článku 15, vykazuje nesúlad s podmienkami povolenia alebo riziká únikov alebo významných nedostatkov;
3.ak je informovaný o akomkoľvek inom pochybení v dodržiavaní podmienok povolenia zo strany prevádzkovateľa;
4.ak sa to považuje za potrebné na základe najnovších vedeckých zistení a technického pokroku, alebo
5.bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmen a) až d), päť rokov po vydaní povolenia, a potom každých desať rokov.
N
NZ
Č 1, § 8, O 6
Obvodný banský úrad v konaní podľa odseku 5 vydá nové povolenie na ukladanie, ktoré obsahuje aktualizované podmienky už vydaného povolenia na ukladanie.
Ú
17
N
NZ
Č 1, § 8, O 7
Obvodný banský úrad aktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia prvýkrát po piatich rokoch po vydaní povolenia na ukladanie a potom každých desať rokov, ak nenastanú skutočnosti podľa odseku 5.
Ú
N
NZ
Č 1, § 8, O 8
Ak obvodný banský úrad neaktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia na ukladanie a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 5, povolenie na ukladanie zruší.
Ú
N
NZ
Č 1, § 8, O 9
Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, vydá nové povolenie na ukladanie, alebo, ak nepominuli dôvody podľa odseku 5, uzatvorí úložisko podľa § 14 ods. 2.
Ú
N
NZ
Č 1, § 8, O 10
Ak sa uzatvorí úložisko podľa § 14 ods. 2, obvodný banský úrad prevezme správu nad vytvorenými finančnými prostriedkami podľa § 16 a 17 do prechodu povinností podľa § 15 ods. 10.
Ú
Č 11, O 4, V 1
Ak bolo povolenie odobraté podľa odseku 3, príslušný orgán vydá nové povolenie na ukladanie alebo uzavrie úložisko podľa článku 17 ods. 1 písm. c).
N
NZ
Č 1, § 8, O 11
Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, nového prevádzkovateľa úložiska vyberie na základe výberového konania podľa osobitného predpisu.9)
Ú
Č 11, O 4, V 2
Pokiaľ sa nevydá nové povolenie, príslušný orgán dočasne prevezme za úložisko všetky právne záväzky súvisiace s kritériami na akceptáciu, ak sa rozhodne pokračovať vo vtláčaní CO2, s monitorovaním a opravnými opatreniami podľa požiadaviek ustanovených v tejto smernici, odovzdávaním kvót v prípadoch úniku podľa smernice
N
NZ
Č 1, § 8, O 12
Ak obvodný banský úrad nevydá nové povolenie na ukladanie podľa odseku 9, je povinný
a)vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)vykonávať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
c)vykonávať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného
Ú
18
2003/87/ES a preventívnymi a nápravnými činnosťami podľa článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 2004/35/ES.
predpisu,10)
d)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
e)plniť povinnosti podľa § 9 ods. 2, ak bude pokračovať v ukladaní.
Č 11, O 4, V 3
Príslušný orgán vymáha od bývalého prevádzkovateľa všetky vzniknuté náklady, okrem iného aj čerpaním finančnej záruky uvedenej v článku 19.
N
NZ
Č 1, § 8, O 13
Doterajší prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností uvedených v odseku 11. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa § 16 a 17.
Ú
Č 11, O 4, V 4
V prípade uzavretia úložiska podľa článku 17 ods. 1 písm. c) sa uplatňuje článok 17 ods. 4.
N
NZ
Č 1, § 14, O 6
Po uzavretí úložiska podľa odseku 2 je obvodný banský úrad povinný
a)vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
c)vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu.10)
Ú
Č 12, O 1
Prúd CO2 pozostáva prevažne z oxidu uhličitého. Z toho dôvodu sa nesmie do neho pridávať žiadny odpad alebo iné látky na účely uskladnenia tohto odpadu
N
NZ
Č 1, § 9, O 1
Prúd oxidu uhličitého na účely ukladania
a)musí obsahovať najmenej 95 % oxidu uhličitého,
b)musí obsahovať najviac 0,01 %
Ú
19
alebo látok. Prúd CO2 však môže obsahovať náhodne viazané látky zo zdroja, z procesu zachytávania alebo vtláčania a stopové látky pridané na uľahčenie monitorovania a overovania migrácie CO2. Koncentrácie všetkých náhodných a pridaných látok nedosiahnu úroveň, pri ktorej by sa:
a)nepriaznivo ovplyvnila neporušenosť úložiska alebo príslušná prepravná infraštruktúra;
b)vyskytlo významné riziko pre životné prostredie alebo zdravie ľudí alebo
c)porušili požiadavky uplatniteľných právnych predpisov Spoločenstva.
sírovodíka, najviac 0,01 % oxidu siričitého, najviac 0,01 % oxidov dusíka, najviac 0,03 % oxidu uhoľnatého, najviac 0,03 % metánu,
c)nesmie obsahovať vodu,
d)nesmie obsahovať odpad v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo suspenzii,
e)môže obsahovať náhodne viazané látky procesu zachytávania alebo stopové látky dodávané za účelom monitorovania a overovania úniku oxidu uhličitého, ak
1.sa nepriaznivo neovplyvní primárna tesnosť štruktúry alebo technológia prepravnej siete,
2.sa nevyskytne riziko ohrozenia verejného zdravia alebo ohrozenia životného prostredia, alebo ak
3.nedôjde k porušeniu osobitných predpisov.12)
Č 12, O 2
Ak je to vhodné, Komisia prijme usmernenia na pomoc pri identifikácii podmienok, ktoré sa v jednotlivých prípadoch uplatňujú na dodržiavanie kritérií ustanovených v odseku 1.
n.a.
n.a.
Č 12, O 3
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ:
a) prijal a vtláčal prúdy CO2 iba vtedy, ak sa vykonala analýza zloženia prúdov vrátane obsahu korozívnych látok a posudzovanie rizika a ak posudzovanie rizika preukázalo, že úrovne kontaminácie sú v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1;
b)viedol register množstiev a vlastnosti dodaných a vtlačených prúdov CO2
N
NZ
Č 1, § 9, O 2
Prevádzkovateľ je povinný
a)vykonávať chemické analýzy ukladaného prúdu oxidu uhličitého vrátane obsahu korozívnych látok,
b)vtláčať a ukladať prúd oxidu uhličitého až po vyhodnotení vykonaných chemických analýz vrátane obsahu korozívnych látok a po preukázaní súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1,
c)viesť register množstva, zloženia a
Ú
20
vrátane zloženia týchto prúdov.
vlastností vtláčaného a ukladaného prúdu oxidu uhličitého,
d)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu.13)
Č 13, O 1
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vykonával monitorovanie vtláčacích zariadení, úložného komplexu (vrátane oblaku CO2, kde je to možné), a kde je to vhodné, aj okolitého prostredia na účely:
a)porovnania skutočného a modelového správania CO2 a formačnej vody v úložisku;
b)zisťovania významných nedostatkov;
c)zisťovania migrácie CO2;
d)zisťovania únikov CO2;
e)zisťovania významných nepriaznivých účinkov na okolité prostredie, najmä na pitnú vodu, na obyvateľstvo alebo na používateľov okolitej biosféry;
f)posudzovania efektívnosti všetkých opravných opatrení, ktoré sa prijmú podľa článku 16;
g)aktualizácie posudzovania bezpečnosti a neporušenosti úložného komplexu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska vrátane posúdenia, či uložený CO2 bude úplne a trvalo izolovaný.
N
NZ
Č 1, § 10, O 1
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie na účely
a)porovnania reálneho a modelového stavu oxidu uhličitého a formačnej vody,
b)zisťovania významného nedostatku,
c)zisťovania migrácie,
d)zisťovania úniku,
e)zisťovania významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a jeho zložky,13)
f)posudzovania účinnosti nápravných opatrení prijatých podľa § 13,
g)hodnotenia bezpečnosti a neporušenosti úložného komplexu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska,
h)posúdenia trvalej izolácie uloženého oxidu uhličitého.
Ú
21
Č 13, O 2, V 1
Monitorovanie sa vykonáva na základe plánu monitorovania, ktorý vypracuje prevádzkovateľ podľa požiadaviek stanovených v prílohe II vrátane podrobností o monitorovaní v súlade s usmerneniami ustanovenými podľa článku 14 a článku 23 ods. 2 smernice 2003/87/ES a predloží ho na schválenie príslušnému orgánu podľa článku 7 bodu 6 a článku 9 bodu 5 tejto smernice.
N
NZ
Č 1, § 10, O 2
Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie na základe vypracovaného plánu monitorovania podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 a podľa osobitného predpisu.11) Plán monitorovania schvaľuje obvodný banský úrad.
Ú
Č 13, O 2, V 2
Tento plán sa aktualizuje podľa požiadaviek uvedených v prílohe II, ale v každom prípade každých päť rokov, aby sa zohľadnili zmeny posúdeného rizika úniku, zmeny posúdeného rizika pre životné prostredie a zdravie ľudí, nové vedecké poznatky a zlepšenia najlepších dostupných technológií.
N
NZ
Č 1, § 10, O 3
Plán monitorovania sa aktualizuje podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 každých päť rokov. Aktualizovaný plán monitorovania zohľadní
a)zvýšené riziko úniku, ktoré môže ohroziť verejné zdravie a poškodiť životné prostredie,
b)nové vedecké poznatky týkajúce sa monitorovania,
c)najlepšie dostupné techniky.14)
Ú
Č 13, O 2, V 3
Aktualizované plány sa znova predkladajú na schválenie príslušnému orgánu.
N
NZ
Č 1, § 10, O 4
Aktualizovaný plán monitorovania predkladá prevádzkovateľ na schválenie obvodnému banskému úradu tri mesiace pred navrhovaným nadobudnutím jeho účinnosti.
Ú
22
N
NZ
Č 1, § 11, O 1
Prevádzkovateľ je povinný podávať obvodnému banskému úradu správu o vykonanej činnosti každoročne v lehote do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje
a)výsledky monitorovania,
b)množstvo, zloženie a vlastnosti vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého,
c)doklad o výške primeraného finančného zabezpečenia upravenej podľa § 16 ods. 5,
d)použité kontrolné a meracie prístroje,
e)ostatné informácie dôležité na účely posúdenia plnenia podmienok povolenia na ukladanie a rozširovania poznatkov o pôsobení oxidu uhličitého v úložisku, ak má takéto k dispozícii.
Ú
Č 14
S periodicitou, ktorú určí príslušný orgán, a vždy aspoň jeden krát za rok prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu:
1.všetky výsledky monitorovania podľa článku 13 za obdobie, ktorého sa správa týka, vrátane informácií o použitej monitorovacej technike;
2.množstvá a vlastnosti prúdov CO2 dodaných a vtláčaných v období, ktorého sa správa týka, vrátane zloženia týchto prúdov CO2 registrovaných podľa článku 12 ods. 3 písm. b);
3.dôkaz o zložení a udržiavaní finančnej záruky podľa článku 19 a článku 9 bodu 9;
4.všetky ďalšie informácie, ktoré príslušný orgán považuje za dôležité na účely posúdenia plnenia podmienok povolenia naukladanie a rozširovania poznatkov o správaní CO2 v úložisku.
N
NZ
Č 1, § 11, O 2
Obvodný banský úrad správu podľa odseku 1 doručí Hlavnému banskému úradu do jedného mesiaca od jej doručenia od prevádzkovateľa.
Ú
Č 15, O 1
Členské štáty zabezpečia, aby zodpovedné orgány zaviedli systém rutinných a nerutinných kontrol všetkých úložných komplexov v rozsahu pôsobnosti tejto smernice na účely preverenia a zlepšenia plnenia požiadaviek smernice a monitorovania účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí.
N
NZ
Č 1, § 12, O 1
Obvodný banský úrad vykonáva prehliadky úložných komplexov a kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľa za účelom preverenia a zlepšenia ich plnenia a monitorovania účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie.
Ú
Ć 15, O 2
Kontroly by mali zahŕňať také činnosti, ako sú návštevy povrchových zariadení
N
NZ
Č 1, § 12, O 2
Prehliadky sa zameriavajú na kontrolu a funkčnosť vtláčacích, monitorovacích
Ú
23
vrátane vtláčacích zariadení, posúdenievtláčacích a monitorovacích činností, ktoré vykonáva prevádzkovateľ, a kontroly všetkých súvisiacich záznamov, ktoré vedie prevádzkovateľ.
a súvisiacich povrchových zariadení, na kontrolu činností súvisiacich s prevádzkou ukladania a na kontrolu všetkých záznamov súvisiacich s ukladaním.
Č 15, O 3
Rutinné kontroly sa vykonávajú najmenej jedenkrát za rok, pokým neuplynú tri roky od uzavretia, a každých päť rokov, pokým nedôjde k prenosu zodpovednosti na príslušný orgán. Preveria sa pri nich príslušné vtláčacie a monitorovacie zariadenia, ako aj celá škála súvisiacich účinkov úložného komplexu na životné prostredie a zdravie ľudí.
N
NZ
Č 1, § 12, O 3
Priebežné prehliadky sa vykonávajú minimálne raz ročne do doby uplynutia troch rokov od uzavretia úložiska a každých päť rokov do doby prechodu zodpovednosti na obvodný banský úrad so zameraním sa na opatrenia minimalizácie účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie.
Ú
Ć 15, O 4
Nerutinné kontroly sa vykonávajú:
a)ak príslušný orgán dostane informáciu o únikoch alebo významných nedostatkoch podľa článku 16 ods. 1, alebo je na ne upozornený;
b)ak správy podľa článku 14 preukázali nedostatočné plnenie podmienok povolenia;
c)na účely vyšetrenia závažných sťažností súvisiacich so životným prostredím alebo zdravím ľudí;
d)v iných situáciách, keď to príslušný orgán považuje za vhodné.
N
NZ
Č 1, § 12, O 4
Následné prehliadky sa vykonávajú
a)ak je obvodný banský úrad informovaný o úniku alebo o významnom nedostatku,
b)ak správa o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1 dokladovala nedostatočné plnenie podmienok uvedených v povolení na ukladanie,
c)na základe sťažnosti súvisiacej s ohrozením životného prostredia alebo verejného zdravia,
d)ak nastanú iné skutočnosti súvisiace s ukladaním, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c).
Ú
Č 15, O 5
Po každej kontrole príslušný orgán pripravuje správu o výsledkoch kontroly. V správe sa vyhodnocuje plnenie požiadaviektejto smernice a uvádza sa, či sú potrebné nejaké ďalšie opatrenia. Správa sa poskytuje príslušnému prevádzkovateľovi a zverejňuje sa do dvoch mesiacov od kontroly v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.
N
NZ
Č 1, § 12, O 5
O výsledku prehliadky vyhotoví obvodný banský úrad zápisnicu, ktorú prerokuje so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným zamestnancom prevádzkovateľa. V zápisnici sa vyhodnotí plnenie požiadaviek podľa tohto zákona a uvedie sa, či je potrebné vykonať ďalšie opatrenia. Kópia zápisnice sa poskytuje príslušnému prevádzkovateľovi a zverejňuje sa na webovom sídle Hlavného banského úradu
Ú
24
do dvoch mesiacov od prehliadky.
Č 16, O 1
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade únikov alebo významných nedostatkov prevádzkovateľ bezodkladne informoval príslušný orgán a prijal potrebné opravné opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí. V prípade únikov a významných nedostatkov, ktoré prinášajú riziko úniku, prevádzkovateľ informuje aj príslušný orgán podľa smernice 2003/87/ES.
N
NZ
Č 1, § 13, O 3
Pri zistení úniku alebo významného nedostatku je prevádzkovateľ povinný
a)vykonať potrebné nápravné opatrenia, vrátane opatrení týkajúcich sa verejného zdravia,
b)bezodkladne o tom informovať obvodný banský úrad,
c)bezodkladne o tom informovať príslušný obvodný úrad životného prostredia.
Ú
Č 16, O 2
Opravné opatrenia uvedené v odseku 1 sa prijímajú aspoň na základe plánu opravných opatrení predloženého príslušnému orgánu podľa článku 7 bodu 7 a článku 9 bodu 6 a schváleného týmto orgánom.
N
NZ
Č 1, § 13, O 4
Nápravné opatrenia uvedené v odseku 3 písm. a) prevádzkovateľ vykoná na základe plánu nápravných opatrení schváleného obvodným banským úradom podľa § 4 ods. 2 písm. i).
Ú
Č 16, O 3
Príslušný orgán môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa, aby prijal potrebné opravné opatrenia, ako aj opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia ľudí. Tieto opatrenia môžu dopĺňať opatrenia stanovené v pláne opravných opatrení, alebo sa od nich odlišovať. Opravné opatrenia môže príslušný orgán kedykoľvek prijať aj sám.
N
NZ
Č 1, § 13, O 5
Obvodný banský úrad môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby vykonal dodatočné nápravné opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa verejného zdravia, ktoré môžu meniť alebo dopĺňať opatrenia v schválenom pláne nápravných opatrení. Dodatočné nápravné opatrenia môže obvodný banský úrad vykonať aj z vlastného podnetu.
Ú
Č 16, O 4
Ak prevádzkovateľ neprijme potrebné opravné opatrenia, prijme ich zodpovedný orgán.
N
NZ
Č 1, § 13, O 6
Ak prevádzkovateľ nevykoná dodatočné nápravné opatrenia, zabezpečí ich vykonanie obvodný banský úrad.
Ú
Č 16, O 5
Príslušný orgán vymáha od prevádzkovateľa náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opatreniami uvedenými v odsekoch 3 a 4, okrem iného aj čerpaním finančnej záruky podľa článku 19.
N
NZ
Č 1, § 13, O 7
Prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním dodatočných nápravných opatrení podľa odseku 6. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa § 16 a 17.
Ú
Č 17, O 1
Úložisko sa uzavrie:
a)keď sú splnené príslušné podmienky
N
NZ
Č 1, § 14, O 1
Úložisko sa uzavrie
a)na žiadosť prevádzkovateľa, ktorú
Ú
25
schvaľuje obvodný banský úrad,
b)po splnení podmienok uvedených v povolení na ukladanie podľa§ 7.
uvedené v povolení;
b)na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa, so súhlasom príslušného orgánu, alebo
c)ak tak rozhodne príslušný orgán po odobratí povolenia na ukladanie podľa článku 11 ods. 3.
N
NZ
Č 1, § 14, O 2
Úložisko sa uzavrie aj ak obvodný banský úrad rozhodne o zrušení povolenia na ukladanie podľa § 8 ods. 9.
Ú
Č 17, O 2
Po uzavretí úložiska podľa odseku 1 písm. a) alebo b) je prevádzkovateľ naďalej zodpovedný za monitorovanie, podávanie správ a za opravné opatrenia podľa požiadaviek stanovenýchv tejto smernici, ako aj za všetky povinnosti súvisiace s odovzdávaním kvót v prípade úniku podľa smernice 2003/87/ES a preventívnymi a nápravnými činnosťami podľa článkov 5 až 8 smernice 2004/35/ES, pokiaľ sa zodpovednosť za úložisko neprenesie na príslušný orgán podľa článku 18 ods. 1 až 5 tejto smernice. Prevádzkovateľ je tiež zodpovedný za zaplombovanie úložiska a za odstránenie vtláčacích zariadení.
N
NZ
Č 1, § 14, O 3
Po zavretí úložiska podľa odseku 1 až do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad podľa § 15 je prevádzkovateľ povinný
a)vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)predložiť správu podľa § 11,
c)vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
e)vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu,10)
f)zapečatiť úložisko a odstrániť vtláčacie zariadenie.
Ú
Č 17, O 3
Povinnosti uvedené v odseku 2 sa plnia na základe plánu pre etapu po uzavretí, ktorý vypracuje prevádzkovateľ podľa najlepších postupov a v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe II. Predbežný plán pre etapu po uzavretí sa predkladá na schválenie príslušnému orgánu podľa článku 7 bodu 8 a článku 9 bodu 7. Pred uzavretím úložiska podľa
N
NZ
Č 1, § 14, O 4
Povinnosti uvedené v odseku 3 plní prevádzkovateľ podľa plánu pre etapu po uzavretí, ktorý pred uzavretím úložiska spôsobom podľa odseku 1
a)podľa potreby aktualizuje,
b)zohľadní analýzu rizika,
c)doplní o nové vedecké poznatky a najlepšie dostupné techniky a
d)predloží na schválenie obvodnému
Ú
26
banskému úradu.
ustanovení uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) tohto článku sa predbežný plán pre etapu po uzavretí:
a)podľa potreby aktualizuje, pričom sa zohľadní analýza rizika, najlepšie postupy a technologické zlepšenia;
b)predloží na schválenie príslušnému orgánu a
c)schváli príslušným orgánom ako záväzný plán pre etapu po uzavretí.
N
NZ
Č 1, § 14, O 5
Plán pre etapu po uzavretí podľa odseku 4, ktorý vypracuje prevádzkovateľ podľa najlepších dostupných techník a v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 2, pred uzavretím úložiska schvaľuje obvodný banský úrad.
Ú
N
NZ
Č 1, § 14, O 6
Po uzavretí úložiska podľa odseku 2 je obvodný banský úrad povinný
a)vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
c)vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu.10)
Ú
Č 17, O 4
Po uzavretí úložiska podľa odseku 1 písm. c) je príslušný orgán zodpovedný za monitorovanie a opravné opatrenia podľa požiadaviek ustanovených v tejto smernici, ako aj za všetky povinnosti súvisiace s odovzdávaním kvót v prípade úniku podľa smernice 2003/87/ES a preventívnymi a nápravnými činnosťami podľa článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 2004/35/ES. Požiadavky na etapu po uzavretí podľa tejto smernice plní príslušný orgán na základe predbežného plánu pre etapu po uzavretí, ktorý je uvedený v odseku 3 tohto článku a ktorý sa podľa potreby aktualizuje.
N
NZ
Č 1, § 14, O 7
Povinnosti uvedené v odseku 6 pre etapu po uzavretí úložiska plní obvodný banský úrad podľa plánu pre etapu po uzavretí úložiska, ktorý podľa potreby aktualizuje.
Ú
Č 17, O 5
Príslušný orgán vymáha od
N
NZ
Č 1, § 14, O 8
Prevádzkovateľ uhradí obvodnému
Ú
27
prevádzkovateľa náklady vzniknuté v súvislosti s opatreniami uvedenými v odseku 4, okrem iného aj čerpaním finančnej záruky podľa článku 19.
banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa odseku 6. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa § 16 a 17.
N
NZ
Č 1, § 15, O 1
Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 1 všetky povinnosti súvisiace s monitorovaním a nápravnými opatreniami podľa tohto zákona, s vrátením emisných kvót do registra kvót v prípade úniku, so zaslaním overenej správy obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a so zaslaním potvrdenia obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu11) a preventívnymi opatreniami a nápravnej činnosti10) vykonáva z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti prevádzkovateľa obvodný banský úrad, ak
a)je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry,
b)uplynulo najmenej dvadsať rokov od uzavretia úložiska, pokiaľ obvodný banský úrad neustanoví, že opatrenie uvedené v písmene a) bolo splnené pred ukončením tohto obdobia,
c)neustanoví, že obdobie uvedené v písmene b) je nepostačujúce pre splnenie podmienky uvedenej v písmene a),
d)bol splnený finančný záväzok uvedený v § 17 a
e)úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
Ú
Č 18, O 1
Keď sa úložisko uzavrie podľa článku 17 ods. 1 písm. a) alebo b), všetky právne záväzky súvisiace s monitorovaním a opravnými opatreniami podľa požiadaviek ustanovených v tejto smernici, odovzdávaním kvót v prípade únikov podľa smernice 2003/87/ES a preventívnymi a nápravnými činnosťami podľa článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 2004/35/ES sa prenesú na príslušný orgán, a to na jeho podnet alebo na žiadosť prevádzkovateľa, ak sú splnené tieto podmienky:
a)všetky dostupné dôkazy naznačujú, že uložený CO2 bude úplne a trvalo izolovaný;
b)uplynula minimálna doba po uzavretí úložiska, ktorú určí príslušný orgán. Táto minimálna doba nesmie byť kratšia ako 20 rokov, pokiaľ nie je príslušný orgán presvedčený, že kritérium uvedené v písmene a) je splnené pred ukončením tohto obdobia;
c)splnili sa finančné záväzky uvedené v článku 20;
d)úložisko bolo zaplombované a vtláčacie zariadenia boli odstránené.
N
NZ
Č 1, § 15, O 2
Ak obvodný banský úrad určil obdobie dlhšie ako obdobie uvedené v ods. 1 písm. b), prechod povinností nastane až po
Ú
28
uplynutí určeného obdobia.
Č 18, O 2, V 1
Prevádzkovateľ vypracuje správu, v ktorej preukáže, že podmienka uvedená v odseku 1 písm. a) sa splnila a predloží ju príslušnému orgánu, aby schválil prenos zodpovednosti. Táto správa preukazuje aspoň:
a)súlad skutočného správania vtláčaného CO2 s modelovým správaním;
b)absenciu zistiteľného úniku;
c)vývoj úložiska smerom k dlhodobej stabilite.
N
NZ
Č 1, § 15, O 3
Po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry prevádzkovateľ zašle obvodnému banskému úradu spolu so žiadosťou súhrnnú správu, ktorá obsahuje
a)postup overenia tesnosti štruktúry na základe matematického modelovania podľa prílohy č. 1,
b)výsledky monitorovania vylučujúce únik,
c)dlhodobý vývojový trend úložiska,
d)návrh postupu zapečatenia úložiska podľa odseku 1 písm. e).
Ú
Č 18, O 2, V 2
Komisia môže prijať usmernenia pre posudzovanie oblastí uvedených v písmenách a), b) a c) prvého pododseku, v ktorých zdôrazní všetky dôsledky na technické kritériá súvisiace s určovaním minimálnych období uvedených v odseku 1 písm. b).
n.a.
n.a.
Č 18, O 3, V 1, 2
Keď sa príslušný orgán ubezpečí, že sa splnili podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), vypracuje návrh rozhodnutia o schválení prenosu zodpovednosti. V návrhu rozhodnutia sa uvedie metóda na stanovenie splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. d), ako aj všetky aktualizované požiadavky na zaplombovanie úložiska a odstránenie vtláčacích zariadení.
N
NZ
Č 1, § 15, O 4
Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad vypracuje návrh rozhodnutia o prechode povinností, v ktorom uvedie spôsob splnenia podmienky ustanovenej v odseku 1 písm. d). Návrh rozhodnutia o prechode povinnost, správu podľa odseku 2 a kompletnú dokumentáciu zasiela obvodný banský úrad Hlavnému banskému úradu, ktorý tieto dokumenty do jedného mesiaca po doručení od obvodného banského úradu predkladá Komisii.
Ú
Č 18, O 3, V 3
Ak sa príslušný orgán domnieva, že podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa nesplnili, informuje prevádzkovateľa
N
NZ
Č 1, § 15, O 6
Ak neboli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad spolu so zdôvodnením o tom písomne
Ú
29
o svojich dôvodoch.
upovedomí prevádzkovateľa.
Č 18, O 4, V 1, 2, 3
Členské štáty sprístupnia správy uvedené v odseku 2 Komisii do jedného mesiaca od ich doručenia. Sprístupnia aj všetky ostatné súvisiace materiály, ktoré príslušný orgán zohľadňuje pri príprave návrhu rozhodnutia o schválení prenosu zodpovednosti. Informujú Komisiu o všetkých návrhoch rozhodnutí o schválení, ktoré pripraví príslušný orgán podľa odseku 3, vrátane všetkých ostatných materiálov posudzovaných pri formulácii záveru.
N
NZ
Č 1, § 15, O 5
Hlavný banský úrad zašle obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k návrhu rozhodnutia o prechode povinností do jedného mesiaca od jeho doručenia od Komisie. Ak Komisia stanovisko k návrhu rozhodnutia o prechode povinností nevydá, Hlavný banský úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje obvodný banský úrad.
Ú
Č 18, O 4, V 4, 5
Komisia môže k návrhu rozhodnutia o schválení zaujať do štyroch mesiacov od jeho doručenia nezáväzné stanovisko. Ak sa Komisia rozhodne stanovisko nezaujať, informuje členský štát do jedného mesiaca od predloženia návrhu rozhodnutia o schválenía uvedie dôvody.
n.a.
n.a.
Č 18, O 5
Keď sa príslušný orgán ubezpečí, že sa splnili podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d), prijme konečné rozhodnutie a informuje o ňom prevádzkovateľa. Príslušný orgán taktiež oznámi Komisii konečné rozhodnutie a v prípade, že sa líši od stanoviska Komisie, túto odchýlku zdôvodní.
N
NZ
Č 1, § 15, O 7
Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až e), Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie o prechode povinností a informuje o tom Komisiu a prevádzkovateľa. Ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie podľa odseku 4, tento rozdiel zdôvodní.
Ú
Č 18, O 6, V 1
Po prenose zodpovednosti sa ukončia rutinné kontroly ustanovené v článku 15 ods. 3 a monitorovanie možno obmedziť na úroveň, ktorá umožňuje zistenie únikov alebo významných nedostatkov.
N
NZ
Č 1, § 15, O 8
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností zaniká povinnosť vykonávať priebežné prehliadky príslušných vtláčacích zariadení podľa § 12 ods. 3. Obvodný banský úrad vykonáva monitorovanie len v nevyhnutnej miere na zistenie úniku alebo významného nedostatku.
Ú
Č 18, O 6, V
Ak sa však zistia nejaké úniky alebo
N
NZ
Č 1, § 15, O 9
Pri zistení úniku alebo pri významnom
Ú
30
2
závažné nedostatky, monitorovanie sa zintenzívni, lebo sa vyžaduje posúdenie závažnosti problému a účinnosti opravných opatrení.
nedostatku sa interval monitorovania skráti tak, aby bolo možné posúdiť podstatnú zmenu a účinnosť nápravných opatrení.
Č 18, O 7
Ak došlo k pochybeniu na strane prevádzkovateľa vrátane poskytnutia neúplných údajov, zatajenia relevantných informácií, nedbanlivosti, úmyselného podvodu alebo nedodržania náležitej obozretnosti, príslušný orgán vymáha od bývalého prevádzkovateľa náklady, ktoré vzniknú po prenose zodpovednosti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, po prenose zodpovednosti už k ďalšiemu vymáhaniu nákladov nedochádza.
N
NZ
Č 1, § 17, O 6
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností si obvodný banský úrad vyžiada od prevádzkovateľa náhradu nákladov potrebných na vykonanie nápravných opatrení, ak prevádzkovateľ nedodržiaval povinnosti vyplývajúce z povolenia na ukladanie, alebo ak v súhrnnej správe podľa § 15 ods. 2 uviedol neúplné údaje a zatajil podstatné a dôležité informácie.
Č 18, O 8
Keď sa úložisko uzavrie podľa článku 17 ods. 1 písm. c), prenos zodpovednosti sa považuje za vykonaný, ak a v prípade, že všetky dostupné dôkazy ukazujú, že uložený CO2 bude úplne a trvale izolovaný a že úložisko bolo zaplombované a vtláčacie zariadenia boli odstránené.
N
NZ
Č 1, § 15, O 10
Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 2 prechod povinností na obvodný banský úrad nastane, ak
a)je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry a sekundárna tesnosť štruktúry a
b)úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
Ú
N
NZ
Č 1, § 4, O 2, P a)
K žiadosti o vydanie povolenie na ukladanie žiadateľ priloží doklad o primeranom finančnom zabezpečení podľa § 16.
Ú
N
NZ
Č 1, § 20, O 5, P b)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví spôsob o určení primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16.
Ú
Č 19, O 1
Členské štáty zabezpečia, aby potenciálny prevádzkovateľ v rámci žiadosti o povolenie na ukladanie predložil dôkaz o primeranom zabezpečení vo forme finančnej záruky alebo iného rovnocenného nástroja, a to na základe úpravy, ktorú určí členský štát. Toto sa vykoná, aby sa zabezpečilo splnenie všetkých záväzkov, ktoré vzniknú na základe povolenia vydaného podľa tejto smernice vrátane požiadaviek na uzavretie a požiadaviek v etape po uzavretí, ako aj všetkých povinností vyplývajúcich zo
N
NZ
Č 1, § 16, O 2
Primerané finančné zabezpečenie slúži na splnenie všetkých povinností žiadateľa podľa tohto zákona vrátane povinností pri uzavretí úložiska ako aj povinností v etape po uzavretí.
Ú
31
začlenenia úložiska do pôsobnosti smernice 2003/87/ES. Finančná záruka je platná a účinná pred začatím vtláčania.
N
NZ
Č 1, § 16, O 3
Žiadateľ zabezpečí viazanosť použitia prostriedkov primeraného finančného zabezpečenia na účel uvedený v odseku 2, § 8 ods. 12, § 13 ods. 6 a § 14 ods. 6.
Ú
N
NZ
Č 1, § 16, O 4
Obvodný banský úrad rozhodne o výške primeraného finančného zabezpečenia na základe rozsahu úložného komplexu, charakteru fyzikálno-mechanických vlastností hornín, bansko-technických podmienok, zložitosti geologickej stavby a nákladov na vybudovanie, prevádzku a odstránenie
a)plánovaných technologických zariadení úložiska vrátane vtláčacích vrtov,
b)monitorovacích a kontrolných objektov,
c)súvisiacich objektov a zariadení potrebných k prevádzke úložiska.
Ú
Č 19, O 2
Finančná záruka sa pravidelne upravuje, aby sa zohľadnili zmeny posúdeného rizika úniku a odhadovaných nákladov všetkých záväzkov, ktoré vzniknú na základe povolenia vydaného podľa tejto smernice rovnako ako všetkých povinností vyplývajúcich zo začlenenia úložiska do pôsobnosti smernice 2003/87/ES.
N
NZ
Č 1, § 16 O 5
Obvodný banský úrad rozhodne o úprave výšky primeraného finančného zabezpečenia, ak
a)nastane podstatná zmena,
b)je potrebné zohľadniť významné riziko.
Ú
Č 19, O 3
Finančná záruka alebo akýkoľvek iný rovnocenný nástroj uvedený v odseku 1 zostáva v platnosti a účinnosti:
a)po uzavretí úložiska podľa článku 17 ods. 1 písm. a) alebo b), pokiaľ sa zodpovednosť za úložisko neprenesie na príslušný orgán podľa článku 18 ods. 1 až 5;
b)po odobratí povolenia na ukladanie CO2 podľa článku 11 ods. 3:
-pokiaľ sa nevydá nové povolenie na ukladanie;
-ak sa úložisko uzavrie podľa článku 17 ods. 1 písm. c), pokým nedôjde k prenosu zodpovednosti
N
NZ
Č 1, § 16, O 6
Výšku primeraného finančného zabezpečenia nie je možné zmeniť po
a)uzatvorení úložiska podľa § 14 ods. 1, ak nenadobudne účinnosť prechod povinností na obvodný banský úrad podľa § 15,
b)vydaní rozhodnutia o zrušení na ukladanie podľa § 8 ods. 8 až do nadobudnutia právoplatnosti nového povolenia na ukladanie alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad v prípade, že bol splnený finančný záväzok uvedený v § 17.
Ú
32
podľa článku 18 ods. 8, pod podmienkou, že sú splnené finančné záväzky uvedené v článku 20.
N
NZ
Č 1, § 16, O 7
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností a splnením finančného záväzku podľa § 17 zaniká povinnosť prevádzkovateľa udržiavať primerané finančné zabezpečenie podľa § 16.
Ú
N
NZ
Č 1, § 17, O 1
Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky úložiska vytvárať finančnú úhradu ročne na ťarchu výdavkov16) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na zabezpečenie primárnej tesnosti úložiska a monitorovania úložného komplexu po dobu 30 rokov. Výška finančnej úhrady sa podľa potreby aktualizuje.
Ú
N
NZ
Č 1, § 17, O 2
Prostriedky tvoriace finančnú úhradu sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa tak, aby boli v každom čase dostupné na účel podľa odseku 1 a § 16 ods. 2.
Ú
N
NZ
Č 1, § 17, O 3
Prevádzkovateľ je pred odvedením prvej splátky finančnej úhrady povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, na ktorý bude prostriedky finančnej úhrady každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov finančnej úhrady na účel uvedený v odseku 1 a § 16 ods. 2; doklad o jeho vytvorení je súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie.
Ú
Č 20, O 1
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ poskytol príslušnému orgánu pred uskutočnením prenosu zodpovednosti podľa článku 18 finančný príspevok, a to na základe úpravy, ktorú určia členské štáty. Príspevok prevádzkovateľa zohľadňuje kritériá uvedené v prílohe I a parametre týkajúce sa histórie ukladania CO2 významné z hľadiska určenia povinností po uskutočnení prenosu a pokrýva aspoň predpokladané náklady na monitorovanie po dobu 30 rokov. Tento finančný príspevok sa môže použiť na pokrytie nákladov, ktoré znáša príslušný orgán po prenose zodpovednosti a ktoré sú spojené so zabezpečením úplnej a trvalej izolácie CO2 v geologických úložiskách po prenose zodpovednosti.
N
NZ
Č 1, § 17, O 4
Prevádzkovateľ odvedie ročnú výšku prostriedkov finančnej úhrady do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Ú
33
N
NZ
Č 1, § 17, O 5
Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností podľa § 15 prevedie prevádzkovateľ na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu. Finančná úhrada sa použije na účely podľa odseku 1. Výška finančnej úhrady zohľadňuje kritériá uvedené v prílohe č. 1 a 2.
Ú
N
NZ
Č 1, § 17, O 6
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností si obvodný banský úrad vyžiada od prevádzkovateľa náhradu nákladov potrebných na vykonanie nápravných opatrení, ak prevádzkovateľ nedodržiaval povinnosti vyplývajúce z povolenia na ukladanie, alebo ak v súhrnnej správe podľa § 15 ods. 2 uviedol neúplné údaje a zatajil podstatné a dôležité informácie.
Ú
N
NZ
Č 1, § 20, O 5, P c)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví podrobnosti o výške finančnej úhrady podľa § 17.
Ú
Č 20, O 2
Komisia môže prijať usmernenia na odhadovanie nákladov uvedených v odseku 1, ktoré vypracuje po porade s členskými štátmi, aby sa pre prevádzkovateľov zabezpečila transparentnosť a predvídateľnosť.
n.a.
n.a.
Č 21, O 1
Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že potenciálni používatelia môžu mať prístup k prepravným sieťam a úložiskám na účely geologického ukladania vyrobeného a zachyteného CO2 v súlade s odsekmi 2,
N
NZ
Č 1, § 18, O 1,2,3
(1) Prístup sa poskytuje na základe dohody uzavretej medzi prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom a žiadateľom o prístup. Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete môžu odmietnuť dohodu uzavrieť.
Ú
34
3 a 4.
(2) Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietnu dohodu uzavrieť, môže žiadateľ o prístup požiadať obvodný banský úrad, aby rozhodol o prístupe.
(3) Prístup podľa odseku 2 povoľuje obvodný banský úrad na základe žiadosti o prístup. Pri povoľovaní prístupu postupuje obvodný banský úrad transparentne, nediskriminačne a primerane podľa ustanovení uvedených v § 4, 7 až 9.
Č 21, O 2
Prístup uvedený v odseku 1 sa poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom, ktorý určí členský štát. Členský štát uplatňuje ciele spravodlivého a otvoreného prístupu, s prihliadnutím na:
a)úložnú kapacitu, ktorá je k dispozícii alebo sa môže v primeranej miere sprístupniť na územiach, ktoré sú na to určené na základe článku 4, a na prepravnú kapacitu, ktorá je k dispozícii alebo sa môže v primeranej miere dať k dispozícii;
b)podiel jeho záväzku zníženia CO2 podľa medzinárodných právnych nástrojov a právnych predpisov Spoločenstva, ktorý plánuje splniť cestou zachytávania a geologického ukladania CO2;
c)potrebu odmietnuť prístup, ak existuje nezlučiteľnosť technických špecifikácií, ktorú nemožno vhodným spôsobom prekonať;
d)potrebu prihliadať na riadne zdôvodnené potreby vlastníka alebo prevádzkovateľa úložiska alebo prepravnej siete a na záujmy všetkých
N
NZ
Č 1, § 18, O 4
Obvodný banský úrad pri povoľovaní prístupu prihliada na
a)kapacitu štruktúry úložiska,
b)kapacitu prepravnej siete,
c)záujmy prevádzkovateľa úložiska alebo prevádzkovateľa prepravnej siete,
d)záujmy ostatných užívateľov úložiska, prepravnej siete alebo dotknutých súvisiacich zariadení,
e)možnosti plnenia záväzku štátu znížiť emisie oxidu uhličitého ukladaním.
Ú
35
ostatných používateľov úložiska alebo prepravy alebo príslušných spracovateľských alebo manipulačných zariadení, ktoré môžu byť dotknuté.
Č 21, O 3
Prevádzkovatelia prepravnej siete a prevádzkovatelia úložísk môžu odmietnuť prístup na základe nedostatočnej kapacity. Každé odmietnutie sa musí riadne zdôvodniť.
N
NZ
Č 1, § 18, O 6
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup na základe preukázanej nedostatočnej kapacity úložiska alebo prepravnej siete.
Ú
N
NZ
Č 1, § 18, O 5
Obvodný banský úrad nepovolí prístup, ak z technického hľadiska podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) nie je možné vyhovieť žiadosti podľa odseku 3.
Ú
Č 21, O 4
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby prevádzkovateľ, ktorý odmieta prístup na základe nedostatočnej kapacity alebo nedostatočného spojenia, vykonal všetky potrebné zlepšenia, pokiaľ sú ekonomicky prijateľné alebo ak je potenciálny zákazník ochotný za ne zaplatiť, a to za predpokladu, že to nepriaznivo neovplyvní environmentálnu bezpečnosť prepravy a geologického ukladania CO2.
N
NZ
Č 1, § 18, O 7
Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietne prístup na základe nedostatočnej kapacity alebo nedostatočného spojenia, obvodný banský úrad môže nariadiť umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení, ktoré nepriaznivo neovplyvnia bezpečnosť ukladania ak
a)budú ekonomicky prijateľné pre prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa prepravnej siete alebo
b)osoba, ktorá podala žiadosť uhradí všetky náklady na ich vykonanie.
Ú
36
Č 22, O 1
Členské štáty zabezpečia zavedenie opatrení na riešenie sporov, vrátane ustanovenia orgánu nezávislého od strán sporov, ktorý má prístup ku všetkým dôležitým informáciám, aby sa umožnilo urýchlené riešenie sporov v súvislosti s prístupom k prepravným sieťam a úložiskám, so zreteľom na kritériá uvedené v článku 21 ods. 2 a na počet strán, ktoré sa môžu zúčastniť na rokovaniach o tomto prístupe.
Č 22, O 2
V prípade cezhraničných sporov sa uplatňujú opatrenia na riešenie sporov toho členského štátu, pod jurisdikciu ktorého patrí prepravná sieť alebo úložisko, ku ktorému sa zamietol prístup. Keď v cezhraničnom spore príslušná prepravná sieť alebo úložisko zasahuje do viacerých členských štátov, tieto členské štáty spolu rokujú s cieľom zabezpečiť, aby sa táto smernica uplatňovala konzistentne.
N
NZ
Č 1, § 18, O 8
Ak dôjde k odmietnutiu prístupu k cezhraničnému úložnému komplexu alebo k prepravnej sieti iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ministerstvo pri riešení tohto odmietnutia spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu a vymieňa si s ním informácie.
Ú
Č 23
Členské štáty zriadia alebo vymenujú príslušný orgán alebo orgány, ktoré nesú zodpovednosť za plnenie povinností stanovených podľa tejto smernice. Ak sa vymenuje viac príslušných orgánov,
N
NZ
Č 1, § 20, O 1
Štátnu správu na úseku ukladania podľa tohto zákona vykonávajú:
a)ministerstvo,
b)Hlavný banský úrad,
c)obvodný banský úrad.
Ú
37
členské štáty vytvoria postupy na koordináciu činnosti, ktorú tieto orgány vykonávajú podľa tejto smernice.
Č 1, § 20, O 2
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku ukladania
a)vydáva osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na ukladanie podľa § 4 ods. 2 písm. e),
b)spolupracuje pri riešení cezhraničných sporov v súvislosti s odmietnutím prístupu podľa § 18,
c)je orgánom štátneho dozoru podľa § 21.
38
Č 1, § 20, O 3
Hlavný banský úrad na úseku ukladania
a)rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaných podľa tohto zákona,
b)predkladá Komisii žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
c)zasiela príslušnému orgánu stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 2,
d)informuje Komisiu o splnení podmienky vydania povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 3,
e)informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 5,
f)zverejňuje na svojom webovom sídle zápisnicu podľa § 12 ods. 5,
g)zasiela Komisii návrh rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad a vydáva rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad podľa § 15 ods. 3,
h)oznamuje Komisii konečné rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 15 ods. 6; ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní,
i)prevádzkuje a sprístupňuje obsah informačného systému ukladania podľa § 19 ods. 3,
j)spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy a cezhraničného úložného komplexu s príslušným orgánom členského štátu podľa § 24,
k)predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona v lehote podľa § 25 a potom každé tri roky.
39
Č 1, § 20, O 4
Obvodný banský úrad na úseku ukladania
a)určuje, mení alebo zrušuje chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry určené na zabezpečenie úložísk,
b)vydáva rozhodnutia o povolení na ukladanie podľa § 7,
c)zasiela Hlavnému banskému úradu odpis žiadostí o povolenie na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
d)predkladá Hlavnému banskému úradu odôvodnenie rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 4,
e)v prípade potreby aktualizuje zmeny v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
f)aktualizuje alebo zruší povolenie na ukladanie podľa § 8 ods. 6 až 8,
g)vydáva nové povolenia na ukladanie, alebo uzatvorí úložisko podľa § 8 ods. 9,
h)vykonáva práce podľa § 8 ods. 12, ak nevydá nové rozhodnutie o povolení na ukladanie,
i)vydáva rozhodnutia o schválení plánu monitorovania podľa § 4 ods. 2 písm. h),
j)vydáva rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania podľa § 10 ods. 4,
k)vykonáva priebežné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 3,
l)vykonáva následné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 4,
m)vydáva rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
n)zabezpečuje vykonanie dodatočných nápravných opatrení podľa § 13 ods. 5,
o)vydáva rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 7
p)
q)
r)
s)
t)
u)ods. 1 15
v) 15 ods. 16 ods. 5,
w)zodpovedá za práce podľa § 16 ods. 6,
x)vykonáva práce po vydaní rozhodnutia o prechode zodpovednosti podľa § 17 ods. 1,
y)vytvára osobitný účet na prijímanie finančnej úhrady podľa § 18,
z)povoľuje prístup podľa § 19,
aa)nariaďuje umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení podľa § 19 ods. 5,
bb)informuje ministerstvo o cezhraničnom spore v súvislosti s odmietnutím prístupu podľa § 20 ods. 2,
cc)poskytuje Hlavnému banskému úradu potrebné údaje do informačného systému ukladania podľa § 21,
dd)sprístupňuje informácie pre verejnosť,
ee)je orgánom štátneho dozoru podľa § 23,
ff)ukladá pokuty podľa § 24,
gg)plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
40
Č 1, § 21, O 1
Orgánom štátneho dozoru podľa tohto zákona je
a)ministerstvo,
b)obvodný banský úrad.
Č 1, § 21, O 2
Štátnym dozorom sa zisťuje, ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a rozhodnutiami obvodného banského úradu.
Č 1, § 21, O 3
Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu.18)
Č 1, § 21, O 4
Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinností prevádzkovateľom podľa odseku 1, je oprávnený podľa závažnosti zistených skutočností písomne nariadiť
a)zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly, alebo
b)vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu alebo obmedzenia vykonávania určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona.
41
Č 1, § 21, O 5
Osoby vykonávajúce štátny dozor a nimi poverené osoby sú pri plnení svojich úloh oprávnené
a)vstupovať do objektov, zariadení alebo na pozemky, ak bezprostredne súvisia s výkonom príslušného štátneho dozoru; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b)vykonávať potrebné zistenia, požadovať od prevádzkovateľa potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov; pri vyžiadaní si dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje sa postupuje podľa predpisu.19)
Č 1, § 21, O 6
Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie osôb vykonávajúcich štátny dozor poskytnúť požadovanú súčinnosť primerane podľa osobitného predpisu.19)
Č 1, § 21, O 7
Osoby vykonávajúce štátny dozor sú povinné
a)preukázať sa preukazom alebo poverením orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú príslušný štátny dozor,
b)zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.
Č 24
V prípadoch cezhraničnej prepravy CO2, cezhraničných úložísk alebo cezhraničných úložných komplexov príslušné orgány dotknutých členských štátov spoločne plnia požiadavky tejto smernice a iných súvisiacich právnych predpisov Spoločenstva.
Č 1, § 24
Hlavný banský úrad spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy oxidu uhličitého a cezhraničného úložného komplexu na územie iného členského štátu s príslušným orgánom členského štátu. S príslušným orgánom členského štátu spolupracuje Hlavný banský úrad aj v rámci cezhraničnej prepravy z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky.
Ú
42
N
NZ
Č 1, § 19, O 1
Ministerstvo zriaďuje informačný systém týkajúci sa ukladania na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií na úseku ukladania (ďalej len „informačný systém ukladania“). Informačný systém ukladania je informačným systémom verejnej správy.16)
Ú
Č 25, O 1
Príslušný orgán vytvorí a vedie:
a)register udelených povolení na ukladanie a
b)stály register všetkých uzavretých úložísk a okolitých úložných komplexov vrátane máp a prierezov ich priestorového rozsahu a dostupných informácií relevantných pre posúdenie úplnej a trvalej izolácie uloženého CO2.
N
NZ
Č 1, § 19, O 2
Informačný systém obsahuje register
a)osvedčení o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na ukladanie podľa § 4 ods. 2 písm. e),
b)prevádzkovaných úložísk podľa § 3,
c)uzavretých úložísk vrátane ich grafického znázornenia na mapovom podklade a na geologických rezoch,
d)prevádzkovateľov podľa § 7 ods. 3,
e)žiadostí o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 4,
f)stanovísk Komisie k žiadostiam o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5,
g)povolení na ukladanie podľa § 7,
h)rozhodnutí o prechode povinností podľa § 15,
i)dohôd a rozhodnutí o prístupe podľa § 18,
j)súhrných správ zasielaných Komisii o uplatňovaní tohto zákona podľa § 20 ods. 3 písm. k),
k)cezhraničných prístupov.
Ú
Č 25, O 2
O registre uvedené v odseku 1 sa opierajú príslušné štátne orgány pri relevantných plánovacích postupoch a pri povoľovaní nejakej činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť alebo by mohla byť ovplyvnená geologickým ukladaním CO2
N
NZ
Č 1, § 19, O 3
Správcom informačného systému ukladania je ministerstvo. Hlavný banský úrad, ktorý informačný systém ukladania prevádzkuje, sprístupňuje jeho obsah najmä pre štátne orgány, orgány verejnej správy, obce alebo vyššie územné celky pri povoľovaní
Ú
43
v registrovaných úložiskách.
činnosti, ktorá môže ovplyvniť ukladanie, alebo môže byť ukladaním ovplyvnená.
Č 26
Členské štáty sprístupnia verejnosti environmentálne informácie týkajúce sa geologického ukladania CO2 v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva.
N
Zákon č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí
§ 4, O 1, 2
Sprístupňovať informácie o životnom prostredí sú povinné orgány štátnej správy a obce (ďalej len "príslušný orgán").Sprístupňovať informácie o životnom prostredí sú povinné aj
a)právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené /5/ alebo založené orgánom štátnej správy alebo obcou, ktoré plnia úlohy na úseku starostlivosti o životné prostredie,
b)fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré na základe zmluvy s orgánom štátnej správy alebo s obcou plnia úlohy na úseku starostlivosti o životné prostredie, a to v rozsahu tejto zmluvy, (ďalej len "organizácia").
Ú
N
NZ
Č 1, § 20, O 3, P k)
Hlavný banský úrad na úseku ukladania predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona v lehote podľa § 25 a potom každé tri roky.
Ú
Č 27, O 1, V 1, 2, 3
Členské štáty každé tri roky predkladajú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice vrátane registra uvedeného v článku 25 ods. 1 písm. b). Prvá správa sa zašle Komisii do 30. júna 2011. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktorú navrhne Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 smernice 91/692/EHS.
N
NZ
Č 1 § 25
Hlavný banský úrad predloží Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona vrátane registrov prvýkrát do 30. júna 2011.
Ú
Č 27, O 1, V 4
Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom najmenej šesť mesiacov pred konečným termínom na predloženie správy.
n.a.
n.a.
Č 27, O 2
Komisia organizuje výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktorých sa týka vykonávanie tejto smernice.
n.a.
n.a.
44
Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijímajú všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Č 28, V 1, 2
N
NZ
Č 1, § 22, O 1
Pokutu od 1 000 eur do 7 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)nevypracuje plán prevádzkovania úložiska podľa § 8 ods. 1,
b)neinformuje o každej zmene v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
c)nevyhodnocuje chemické analýzy prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 ods. 2 písm. a),
d)nevedie register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 ods. 2 písm. c),
e)nepredloží na schválenie aktualizovaný plán monitorovania podľa
§
10 ods. 4,
f)nepredloží správu o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1,
g)nevykoná dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13 ods. 5,
h)po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry nepredloží súhrnnú správu podľa § 15 ods. 2,
i)neumožní osobám vykonávajúcim štátny dozor vykonať kontrolu správnosti stanovenia výšky finančnej záruky podľa § 16 ods. 3 až 6,
j)neposkytne osobám vykonávajúcim štátny dozor potrebné údaje, vysvetlenia, informácie a podklady podľa § 21 ods. 5 písm. b).
Ú
45
Č 1, § 22, O 2
Pokutu od 7 000 eur do 20 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)neplní schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2,
b)neplní schválený aktualizovaný plán monitorovania podľa § 10 ods. 3 a 4,
c)nevykoná potrebné nápravné opatrenia pri zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. a),
d)neinformuje obvodný banský úrad o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. b),
e)neinformuje obvodný úrad životného prostredia o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. b),
f)neplní plán nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
g)po uzavretí úložiska nesplní povinnosti uvedené v § 15 ods. 1,
h)nevykoná potrebné opatrenia pri umožnení prístupu k prepravnej sieti a úložisku podľa § 18 ods. 7,
i)nezdrží sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru, alebo neplní ďalšie opatrenia nariadené obvodným banským úradom.
Ú
46
N
NZ
Č 1, § 22, O 3
Pokutu od 20 000 eur do 170 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)neuhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa § 8 ods. 13, § 13 ods. 7 a § 14 ods. 8,
b)nepoukáže na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu podľa § 17.
Ú
N
NZ
Č 1, § 22, O 4
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia verejného zdravia a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.
Ú
N
NZ
Č 1, § 22, O 5
Obvodný banský úrad môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak prevádzkovateľ v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu obvodný banský úrad uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3. Ďalšiu pokutu môže obvodný banský úrad uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí o uložení pokuty.
Ú
N
NZ
Č 1, § 22, O 6
Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží mu obvodný banský úrad ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
Ú
47
N
NZ
Č 1, § 22, O 7
Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa obvodný banský úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Konanie podľa odsekov 5 a 6 možno začať do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 5, alebo odo dňa, keď prevádzkovateľ opätovne porušil povinnosti alebo nesplnil opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 6. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody.21)
Ú
N
NZ
Č 1, § 22, O 8
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
Ú
N
NZ
Č 1, § 22, O 9
Konanie o uložení pokuty uskutoční obvodný banský úrad, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností.
Ú
N
NZ
Č 1, § 22, O 10
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
Ú
Č 28, V 3
Členské štáty informujú Komisiu o týchto ustanoveniach do 25. júna 2011 a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktoré majú na ne vplyv.
n.a.
n.a.
Č 29
Môžu sa prijať opatrenia na zmenu a doplnenie príloh. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných
n.a.
n.a.
48
prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 30 ods. 2.
Č 30, O 1
Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy.
n.a.
n.a.
Č 30, O 2
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.
n.a.
n.a.
Č 31, O 1
Smernica 85/337/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
príloha I sa mení a dopĺňa takto:
bod 16 sa nahrádza takto:
„16. Potrubia s priemerom viac ako 800 mm a dĺžkou viac ako 40 km:
na prepravu plynu, ropy, chemikálií a
na prepravu prúdov CO2 na účely geologického ukladania vrátane pripojených kompresných staníc.“;
dopĺňajú sa tieto body:
„23. Úložiská podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23 apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého.*
24. Zariadenia na zachytávanie prúdov CO2 na účely geologického ukladania podľa smernice 2009/31/ES zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, alebo zo zariadení s celkovou ročnou kapacitou zachyteného CO2 1,5 megatony alebo viac.“
N
NZ
Č 9, B 1, 2, 3
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V prílohe č. 8 sa tabuľka č. 1 Ťažobný priemysel dopĺňa položkou 17, ktorá znie:
Činnosť, objekty a zariadenia: „Trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia“,
Prahové hodnoty:
časť A (povinné hodnotenie): „bez limitu“
časť B (zisťovacie konanie):
2.V prílohe č. 8 tabuľka č. 4 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel sa za položku č. 13 vkladá nová položka 13a, ktorá znie:
Činnosť, objekty a zariadenia: „Potrubia na prepravu oxidu uhličitého
so svetlosťou
Prahové hodnoty:
časť A (povinné hodnotenie): „od 800 mm“
Ú
* Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114
49
časť B (zisťovacie konanie): „do 800 mm“
alebo dĺžkou“
Prahové hodnoty:
časť A (povinné hodnotenie): „od 40 km“
časť B (zisťovacie konanie): „do 40 km“
3.V prílohe č. 8 sa tabuľka č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia dopĺňa položkou č. 11, ktorá znie:
Činnosť, objekty a zariadenia: „Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia“,
Prahové hodnoty:
časť A (povinné hodnotenie): „od 1 500 000 t/rok“
časť B (zisťovacie konanie): „do 1 500 000 t/rok“.
Č 31, O 2
príloha II sa mení a dopĺňa takto:
do bodu 3 sa dopĺňa toto písmeno:
„j) Zariadenia na zachytávanie prúdov CO2 na účely geologického ukladania podľa smernice 2009/31/ES zo zariadení, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k tejto smernici.“
bod 10 písm. i) sa nahrádza takto:
„i) Ropovodné a plynovodné zariadenia a potrubia na prepravu prúdov CO2 na účely geologického ukladania (projekty nezahrnuté do prílohy I).“
N
NZ
Č 9, B 4
4.V prílohe č. 13 sa dopĺňa bodmi 18 a 19, ktoré znejú:
„18. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.“
19. Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.“.
Ú
Č 32
Do článku 11 ods. 3 písm. j) smernice 2000/60/ES sa za tretiu zarážku vkladá táto zarážka:
„- vtláčanie prúdov oxidu uhličitého na účely ukladania do geologických
N
NZ
Č 7, B 1
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č.
Ú
50
jednotiek, ktoré sú z prirodzených dôvodov trvale nevhodné na iné účely, ak je toto vtláčanie vykonávané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého alebo vyňaté z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 2 ods. 2.*“
230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z. a zákona č. 134/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 7 písmeno d) znie:
„d) sú spôsobené injektážou zemného plynu alebo skvapalneného propán-butánu na účely skladovania v geologických štruktúrach, alebo sú spôsobené vtláčaním prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania do geologického prostredia, ak je toto vtláčanie vykonávané v súlade s osobitným predpisom,21a) alebo je vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto osobitného predpisu, ktoré sú kvôli prírodným pomerom trvalo nevhodné na iné účely, alebo v iných geologických štruktúrach, ak je potreba zaistenia bezpečnosti zásobovania plynom nadradeným záujmom a ak sa injektáž vykonáva spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek nebezpečenstvu zhoršenia kvality podzemnej vody v geologickej štruktúre v súčasnosti aj v budúcnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a Zákon č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
* Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.
51
Č 33, O 1
Do smernice 2001/80/ES sa vkladá tento článok:
„Článok 9a
Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia všetkých spaľovacích zariadení s nominálnym elektrickým výkonom 300 megawattov alebo viac, ktorým bolo pôvodné stavebné povolenie, alebo kde takýto postup neexistuje, pôvodné prevádzkové povolenie vydané po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého*, posúdili, či sú splnené tieto podmienky:
sú k dispozícii vhodné úložiská,
prepravné zariadenia sú technicky a ekonomicky realizovateľné, dodatočná montáž na zachytávanie CO2 je technicky a ekonomicky uskutočniteľná.
N
NZ
Č 6, B 1, 3
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 220/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 8 ods. 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) v oblasti ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia13a)
1.konanie o vydaní rozhodnutia o povolení na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia
2.vydávanie vyjadrení k posúdeniu podmienok pre ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia a k určeniu požiadavky vyčlenenia vhodného priestoru na umiestnenie vybavenia na zachytávanie a prepravu oxidu uhličitého do úložiska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 23 ods. 4 písm. b) a p) zákona č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 11 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) ak ide o prevádzku spaľovacieho
Ú
* Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.
52
zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším aj posúdenie podmienok pre ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia najmä či
1.sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,18d)
2.je montáž na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,
3.sú zariafdenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,“.
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:
18d) § 23 ods. 4 písm. b) a p) zákona č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Č 33, O 2
Ak sa splnia podmienky uvedené v odseku 1, príslušný orgán zabezpečí, aby sa na mieste zariadenia vyčlenil vhodný priestor na umiestnenie vybavenia potrebného na zachytávanie a stláčanie CO2. Príslušný orgán stanoví, či sa splnili uvedené podmienky, na základe posúdenia uvedeného v odseku 1 a iných dostupných informácií, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.“
N
NZ
Č 6, B 2
2.V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovom „ľudí“ vkladá čiarka a vypúšťa sa spojka „a“ a za slovom „starostlivosti“ vkladajú slová „a v oblasti ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia“.
Ú
53
Č 34
Do prílohy III k smernici 2004/35/ES sa dopĺňa tento bod:
„14. Prevádzka úložísk podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého.“
N
NZ
Č 9, B 1
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) prevádzkovaním trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu14b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
14b) Zákon č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Ú
Č 35
Článok 2 ods. 1 písm. a) smernice 2006/12/ES sa nahrádza takto:
„a) plynné odpady vypúšťané do atmosféry a oxid uhličitý zachytávaný a prepravovaný na účely geologického ukladania a geologicky ukladaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého alebo vyňatý z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 2 ods. 2;*
N
NZ
Č 5, B 1
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z.,
Ú
* Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114
54
Č 36
Do článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa dopĺňa toto písmeno:
„h) preprava CO2 na účely geologického ukladania v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého;*
zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009, zákona č. 386/2009, zákona č. 119/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 3 sa za písm. b) vkladá písmeno c), ktoré znie:
„c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu2a),“
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Zákon č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
Č 37
Do prílohy I k smernici 2008/1/ES sa dopĺňa tento bod:
„6.9 Zachytávanie prúdov CO2 zo zariadení, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice, na účely geologického ukladania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého.*“
N
NZ
Č 6, B 4
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 220/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 1 sa dopĺňa bod 6.9, ktorý znie:
„6.9. Prevádzky na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania do geologického prostredia podľa osobitného predpisu18d).“.
Ú
Č 38, O 1
Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade do deviatich mesiacov od prijatia správ uvedených v článku 27 správu o vykonávaní tejto smernice.
n.a.
n.a.
* Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114
55
Č 38, O 2
V správe zaslanej do 31. marca 2015 Komisia na základe skúseností z vykonávania tejto smernice a vzhľadom na skúsenosti s CCS a technický pokrok a najnovšie vedecké poznatky posúdi najmä:
-či sa dostatočne preukázala trvalá izolácia CO2 zameraná na vylúčenie alebo čo najväčšie zníženie nepriaznivých účinkov CCS na životné prostredie a akýchkoľvek súvisiacich rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie a bezpečnosť ľudí,
-či sú postupy Komisie na skúmanie návrhov povolení na ukladanie uvedených v článku 10 a návrhov rozhodnutí o prenose zodpovednosti uvedených v článku 18 stále potrebné,
-skúsenosti s ustanoveniami o kritériách a postupe na akceptáciu prúdu CO2 uvedenými v článku 12,
-skúsenosti s ustanoveniami o prístupe tretích strán uvedenými v článkoch 21 a 22 a s ustanoveniami o cezhraničnej spolupráci podľa článku 24,
-ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na spaľovacie zariadenia s nominálnym elektrickým výkonom 300 megawattov alebo viac, uvedené v článku 9a smernice 2001/80/ES,
-perspektívu geologického ukladania CO2 v tretích krajinách,
-ďalší vývoj a aktualizáciu kritérií uvedených v prílohách I a II,
-skúsenosti so stimulmi na používanie CCS v prípade zariadení spaľujúcich biomasu,
-potrebu ďalšej právnej úpravy
n.a.
n.a.
56
environmentálnych rizík týkajúcich sa prepravy CO2,
a v prípade potreby predloží návrh na revíziu smernice.
Č 38, O 3
Ak sa dostatočne preukáže, že trvalá izolácia CO2 zabraňuje negatívnym účinkom a akémukoľvek riziku pre životné prostredie a zdravie ľudí, a ak to nie je možné, že tieto negatívne účinky a riziká aspoň čo najviac odstraňuje, a preukáže sa bezpečnosť CCS pre životné prostredie a ľudí, ako aj jeho ekonomická realizovateľnosť, v preskúmaní sa zistí, či je potrebné a možné stanoviť povinné požiadavky na normy výkonnosti emisií pre všetky nové veľké spaľovacie zariadenia na výrobu elektrickej energie podľa článku 9a smernice 2001/80/ES.
n.a.
n.a.
N
NZ
Č 12
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Ú
Č 39, O 1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 25. júna 2011 Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.
n.a.
n.a.
Č 39, O 2
Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a.
n.a.
57
Č 39, O 3, V 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto úložiská, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, prevádzkovali v súlade s požiadavkami tejto smernice do 25. júna 2012:
-úložiská používané v súlade s existujúcimi právnymi predpismi k 25. júna 2009;
-úložiská povolené v súlade s takýmito právnymi predpismi pred alebo k 25. júna 2009 pod podmienkou, že sa tieto úložiská začnú používať najneskôr jeden rok od uvedeného dátumu.
n.a.
n.a.
Č 39, O 3, V 2
V týchto prípadoch sa neuplatňujú články 4 a 5, článok 7 bod 3, článok 8 bod 2 a článok 10.
n.a.
n.a.
Č 40
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č 41
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.a.
P 1
KRITÉRIÁ CHARAKTERIZÁCIE A POSUDZOVANIA
POTENCIONÁLNEHO ÚLOŽNÉHO KOMPLEXU A OKOLITEJ OBLASTI
UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 3
N
NZ
P 1
KRITÉRIÁ A POSTUP PRI POSUDZOVANÍ ÚLOŽNÉHO KOMPLEXU
Ú
P 1, V 1
Charakterizácia a posudzovanie potenciálneho úložného komplexu a okolitej oblasti uvedené v článku 4 ods. 3 sa vykonávajú v troch krokoch podľa najlepších postupov v čase posudzovania a týchto kritérií.
N
NZ
P 1, V 1
Posúdenie úložného komplexu podľa § 4, ods. 3 sa vykoná podľa najlepšie dostupnej techniky15) nasledovne:
Ú
P 1, V 2
Výnimky z jedného alebo viacerých z týchto kritérií môže príslušný orgán povoliť, ak prevádzkovateľ preukáže, že sa tým neovplyvní schopnosť charakterizácie a posudzovania s cieľom umožniť prijatie rozhodnutia podľa
N
NZ
P 1
Výnimky z jedného alebo viacerých kritérií uvedených v bodoch 1 až 4 môže obvodný banský úrad povoliť, ak prevádzkovateľ preukáže, že sa tým neovplyvní posudzovanie úložného komplexu.
Ú
posledná veta prílohy č. 1
58
článku 4.
P 1, B 1
Krok 1:Zber údajov
Zhromaždí sa dostatočné množstvo údajov na vytvorenie objemového a trojrozmerného (3-D) statického geologického modelu úložiska a úložného komplexu vrátane krycej horniny a okolitej oblasti vrátane hydraulicky prepojených oblastí. Tieto údaje musia zahŕňať minimálne tieto podstatné charakteristiky úložného komplexu:
a) geologické a geofyzikálne vlastnosti;
b) hydrogeologické vlastnosti (najmä existencia podzemnej vody určenej na spotrebu);
c) inžinierstvo zásobníkov (vrátane výpočtov objemu pórového priestoru na vtláčanie CO2 a konečnej úložnej kapacity);
d) geochemické vlastnosti (rýchlosti rozpúšťania, rýchlosti mineralizácie);
e) geomechanické vlastnosti (priepustnosť, tlak spôsobujúci praskliny);
f) seizmicita;
g) prítomnosť a stav prírodných a umelo vytvorených ciest vrátane studní a vrtov, z ktorých by mohli vzniknúť cesty na úniky.
Dokumentujú sa tieto