1
Príloha č. 2
k zákonu č. .../2011 Z. z.
PLÁN MONITOROVANIA, AKTUALIZOVANÝ PLÁN MONITOROVANIA
A PLÁN MONITOROVANIA V ETAPE PO UZAVRETÍ ÚLOŽISKA
1.Plán monitorovania
Plán monitorovania podľa § 10 ods. 2 sa vypracuje na základe analýzy rizika vykonanej podľa prílohy č. 1 bod 3. Plán monitorovania poskytne podrobné informácie o monitorovaní, ktoré sa vykonávať v priebehu hlavných etáp existencie úložiska, a to monitorovanie počas ložiskového geologického prieskumu, monitorovanie pred započatím ukladania, monitorovanie počas ukladania a monitorovanie v etape uzavretí úložiska. Pre každú etapu monitorovania sa určí
a)miesto monitorovania a zdôvodnenie počtu monitorovacích miest a odberov vzoriek,
b)monitorovacie parametre,
c)použité monitorovacie prístroje a zdôvodnenie ich výberu a
d)časová postupnosť monitorovania a zdôvodnenie vzorkovacieho intervalu.
Monitorovacie parametre sa určia tak, aby bol splnený účel monitorovania uvedený v § 10 ods. 1. Pri situovaní monitorovacích zariadení sa bude prihliadať na meteorologické a poveternostné pomery okolia úložiska. Citlivosť snímačov koncentrácie oxidu uhličitého musí byť vyššia ako je hraničná koncentrácia (54 000 mg oxidu uhličitého.m-3).
Plán monitorovania zahŕňa pravidelné alebo nepravidelné monitorovanie
a)prchavých emisií oxidu uhličitého
-na prírodných zdrojoch overených pri vykonávaní ložiskového geologického prieskumu,
-na každom technologickom uzle zariadení používaných pri ukladaní,
-vo vtláčacích vrtov,
-v zlikvidovaných vrtoch,
-v kompresoroch,
-na hlavných uzloch prepravných potrubí v rámci úložiska,
-v dočasných zásobníkoch,
-v mieste zachytávania prúdu oxidu uhličitého,
-na rizikových tektonických a geologických bodoch určených modelovaním,
b)objemového prietoku oxidu uhličitého
-na vstupnom termináli,
-v kompresnom zariadení,
-na ústí vtláčacieho zariadenia,
c)tlaku a teploty prúdu oxidu uhličitého
-v úložisku,
-vo vtláčacom zariadení,
-v prepravnom zariadení,
-v kompresnom zariadení,
-v dočasných zásobníkoch,
-v monitorovacích vrtoch,
d)chemických analýz vtláčaného oxidu uhličitého na vstupnom termináli s určením
-podielu oxidu uhličitého,
-podielu korozívnych zložiek (napr. sírany, dusičnany, voda),
2
-podielu pevných častíc a
-technického stavu zariadení so sledovaním korózie na najnamáhanejších technologických uzloch.
Výber monitorovacej metódy a technológie musí vychádzať z najlepšie dostupnej techniky s využitím rôznych druhov metód (terestrické metódy, geofyzikálne metódy, diaľkový prieskum Zeme). Použijú sa technológie, ktoré overia
a)prítomnosť, polohu a migráciu oxidu uhličitého pod povrchom a na povrchu,
b)priestorovú distribúciu mraku oxidu uhličitého, jeho objem a tlak za účelom spresnenia digitálnej trojrozmernej simulácie v geologickom modeli úložného komplexu podľa prílohy č. 1 a
c)potenciálne cesty úniku oxidu uhličitého v priestore úložného komplexu, v prípade významného nedostatku aj v okolí úložného komplexu.
2.Aktualizovaný plán monitorovania
Údaje získané monitorovaním sa evidujú a vyhodnocujú. Výsledky monitorovania porovnávané s predpokladanými vlastnosťami prúdu oxidu uhličitého v úložisku a so samotným úložiskom pri vtláčaní na základe dynamickej simulácie trojrozmernej závislosti tlaku a objemu, ktorá sa vykonáva pri charakteristike dynamického modelovania pri monitorovaní podľa prílohy č. 1 bod 3.
Pri zistení rozdielu medzi zistenými a predpokladanými vlastnosťami prúdu oxidu uhličitého v úložisku a samotným úložiskom sa trojrozmerný geologický model upraví tak, aby zohľadňoval zistené skutočnosti a prevádzkovateľ vypracuje aktualizovaný plán monitorovania.
V rámci aktualizácie sa na zistených a namodelovaných kritických miestach a na miestach podobnej technologickej a geologickej štruktúry upraví technika, lokalizácia a frekvencia monitorovania. Postup pri posudzovaní úložného komplexu podľa prílohy č. 1 bod 2 a 3 sa opätovne zopakuje a upraví sa posudzovanie rizika.
Aktualizovaný plán monitorovania sa vypracuje aj v prípade, ak bol overený rozdiel medzi zistenými a predpokladanými vlastnosťami úložiska a pri úprave trojrozmerného geologického modelu úložiska sa zistia nové možnosti pri ukladaní prúdu oxidu uhličitého alebo výrazné rozdiely od predošlého trojrozmerného geologického modelu.
3.Plán monitorovania v etape po uzavretí úložiska
Monitorovanie v etape po uzavretí úložiska vychádza z údajov získaných modelovaním počas prevádzky úložiska podľa bodu 2. Vyhodnotenie monitorovania je podkladom pre príslušný orgán postupovať podľa § 14 ods. 6 písm. a). Rozsah monitorovania v etape po uzavretí úložiska sa upraví tak, aby boli splnené podmienky uvedené v § 14 ods. 7.