1
Príloha č. 1
k zákonu č. .../2011 Z. z.
KRITÉRIÁ A POSTUP PRI POSUDZOVANÍ ÚLOŽNÉHO KOMPLEXU
Posúdenie úložného komplexu podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa vykoná podľa najlepšie dostupnej techniky14) takto:
1.Zber údajov
1.1Údaje potrebné pre vytvorenie objemového a trojrozmerného statického geologického modelu úložného komplexu, jeho nadložia a hydrogeologických štruktúr.
1.1.1 Geologické a geofyzikálne vlastnosti (hĺbka, tesnosť nadložia, hrúbka, tlak, teplota, tektonika, charakteristika kolektorských a tesniacich hornín).
1.1.2 Geochemické vlastnosti (rýchlosť rozpúšťania, rýchlosť mineralizácie, reakcia geologického prostredia s vtláčaným prúdom oxidu uhličitého).
1.1.3 Geomechanické vlastnosti (priepustnosť, štiepny tlak).
1.1.4 Ložiskové a inžinierskogeologické vlastnosti (výpočet objemu úložiska a úložnej kapacity).
1.1.5 Prírodné a vytvorené potenciálne únikové cesty oxidu uhličitého vrátane vrtov a banských diel.
1.1.6 Hydrogeologické vlastnosti (prítomnosť podzemnej vody).
1.1.7 Seizmická charakteristika.
1.2Dokumentácia okolia úložného komplexu.
1.2.1 Charakteristika dotknutej oblasti v okolí úložného komplexu.
1.2.2 Obyvateľstvo.
1.1.22 Územia chránené podľa osobitných predpisov.222)
1.2.3 Realizovaná činnosť v okolí úložného komplexu.
1.2.4 Posúdenie stacionárneho zdroja oxidu uhličitého, zloženia prúdu oxidu uhličitého a prepravnej siete.
2.Tvorba trojrozmerného statického geologického modelu
Počítačovou simuláciou sa vytvorí trojrozmerný statický geologický model úložného komplexu na základe
2.1geologickej stavby,
2.2geomechanických, geochemických a prietokových vlastností úložiska,
2.3geomechanických, geochemických a prietokových vlastností nadložia úložiska a širšieho okolia,
2.4tektonickej stavby,
2.5potenciálnych únikových ciest oxidu uhličitého,
2.6priestorového rozsahu úložného komplexu,
2.7objemu pórovitého priestoru (vrátane rozloženia pórovitosti),
2.8východiskovej distribúcie a
2.9ostatných charakteristík geologického prostredia.
Nedostatky a neurčitosti použitých parametrov pre zostavenie trojrozmerného statického geologického modelu úložného komplexu sa vykonajú vytvorením alternatívnych riešení pre každý parameter s odhadom medzí spoľahlivosti a neistôt.
3.Charakteristika a výsledky dynamického modelovania pri ukladaní, charakteristika citlivosti a posudzovanie rizika
2
3.1Charakteristika dynamického modelovania pri ukladaní.
3.1.1Maximálna rýchlosť vtláčania prúdu oxidu uhličitého.
3.1.2 Vlastnosti prúdu oxidu uhličitého.
3.1.3 Výsledky modelovania účinnosti súvisiacich simulačných procesov.
3.1.4 Reakčné procesy vtláčaného prúdu oxidu uhličitého s geologickým prostredím.
3.1.5 Použitý softvér trojrozmerného simulátora.
3.1.6 Krátkodobé a dlhodobé simulácie.
3.2Výsledky dynamického modelovania.
3.2.1 Tlak a teplota úložnej jednotky v nadväznosti na rýchlosť a množstvo vtláčania prúdu oxidu uhličitého.
3.2.2 Priestorová distribúcia oxidu uhličitého v závislosti od času.
3.2.3 Charakteristika prúdu oxidu uhličitého v úložisku vrátane fázového správania.
3.2.4 Spôsob a rýchlosť vtláčaného prúdu oxidu uhličitého (vrátane vtláčacích bodov a bočných a vertikálnych uzáverov).
3.2.5 Sekundárne izolačné systémy úložného komplexu.
3.2.6 Úložná kapacita a tlakový spád úložiska.
3.2.7 Riziko vytvárania prasklín v geologickej jednotke.
3.2.8 Riziko prieniku oxidu uhličitého do nadložia.
3.2.9 Riziko úniku z úložiska.
3.2.10Rýchlosť migrácie v neuzavretom úložisku.
3.2.11Rýchlosť sceľovania prasklín.
3.2.12Zmeny chemických vlastností kvapalných látok v geologickej jednotke, reakcie (napr. zmena pH, tvorba nových minerálov), použitie modelovania reakcií pre posudzovanie účinkov.
3.2.13Odstránenie kvapalín z geologickej jednotky.
3.2.14Zvýšená seizmicita, vertikálne zmeny terénu.
3.3Charakteristika citlivosti.
Na zistenie citlivosti posudzovania predpokladov určitých parametrov sa vykoná niekoľko simulácií, ktoré vychádzajú zo zmien parametrov v statickom geologickom modeli a zo zmeny rýchlostných funkcií a predpokladov pri dynamickom modelovaní. Pri posudzovaní rizík sa prihliada na každú významnú hodnotu citlivosti.
3.4Posudzovanie rizika
3.4.1 Charakteristika nebezpečenstva.
Nebezpečenstvo sa charakterizuje stanovením potenciálneho úniku z úložného komplexu dynamickým modelovaním. Zahŕňa posúdenie
a)ciest pre potenciálne úniky,
b)potenciálnej závažnosti prípadov únikov pre zistené únikové cesty,
c)kritických parametrov, ktoré ovplyvňujú potenciálny únik (napr. maximálny tlak v úložisku, maximálna rýchlosť vtláčania, teplota, citlivosť na rôzne predpoklady v statickom geologickom modeli,
d)vedľajších účinkov ukladania vrátane vytlačenia kvapalných látok z geologickej jednotky a nových látok, ktoré vzniknú pri ukladaní a
e)ostatných činiteľov, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie alebo životné prostredie (napr. súvisiace stavby).
3.4.2 Posúdenie expozície.
Expozícia sa posudzuje na základe charakteristiky všetkých zložiek životného prostredia vrátane človeka a správania sa oxidu uhličitého pri jeho potenciálnom úniku.
3
3.4.3 Posúdenie účinku.
Účinok sa posudzuje na základe citlivosti zložiek životného prostredia v súvislosti s potenciálnym únikom uvedeným v bode 3.4.1. Zahŕňa aj posúdenie účinku látok, ktoré sa môžu nachádzať v unikajúcom prúde oxidu uhličitého.
3.4.4 Charakteristika rizika.
Charakteristika rizika zahŕňa posúdenie bezpečnosti a integrity úložiska z krátkodobého hľadiska a z dlhodobého hľadiska vrátane posúdenia rizika úniku v navrhnutých podmienkach ukladania a posúdenia vplyvov na verejné zdravie a na životné prostredie. Charakteristika rizika sa vykonáva na základe posúdenia nebezpečenstva, expozície a účinku. Zahŕňa posúdenie miery neistoty identifikovanej počas posudzovania charakteristiky rizika a možnosť zníženia miery neistoty.
Výnimky z jedného alebo viacerých kritérií uvedených v bodoch 1 4 môže príslušný orgán povoliť, ak prevádzkovateľ preukáže, že sa tým neovplyvní posudzovanie úložného komplexu.