1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
316
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z................2011,
o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1Predmet zákona
(1)Tento zákon upravuje
a)práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb pri ukladaní,
b)pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ukladania,
c)zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)Tento zákon sa nevzťahuje na ukladanie na účely výskumu, vývoja alebo testovania nových zariadení a technologických postupov s celkovým plánovaným obsahom oxidu uhličitého menším ako 100 tisíc ton.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ukladaním trvalé vtláčanie a súvisiace ukladanie prúdov oxidu uhličitého do geologického prostredia,
b)
geologickou jednotkou litostratigrafická jednotka, v rámci ktorej možno overiť a zmapovať horninové litotypy,
c)
únikom uvoľnenie oxidu uhličitého z úložného komplexu,
d)
úložným komplexom úložisko a súvisiace geologické prostredie, ktoré môže ovplyvňovať celkovú neporušenosť a bezpečnosť ukladania,
e)
podstatnou zmenou akákoľvek zmena, ktorá nie je ustanovená v rozhodnutí o povolení na ukladanie a ktorá môže mať výrazný vplyv na verejné zdravie alebo na životné prostredie,
f)
prúdom oxidu uhličitého tok látok, ktorý je výsledkom postupu zachytávania oxidu uhličitého,
2
g)
migráciou pohyb oxidu uhličitého v rámci úložného komplexu,
h)
významným nedostatkom nedostatok v procese ukladania v systéme úložného komplexu alebo nedostatok v systéme úložného komplexu, ktorý naznačuje riziko úniku, ohrozenie verejného zdravia alebo ohrozenie životného prostredia,
i)
významným rizikom kombinácia vysokej pravdepodobnosti výskytu škody a rozsahu škody, ktorú nemožno ignorovať v súvislosti s dotknutým úložiskom,
j)
uzavretím úložiska definitívne ukončenie procesu vtláčania oxidu uhličitého do úložiska,
k)
etapou po uzavretí obdobie po uzavretí úložiska vrátane obdobia po prechode povinností na príslušný obvodný banský úrad,
l)
prepravnou sieťou sieť potrubných vedení vrátane súvisiacich kompresorových staníc na prepravu oxidu uhličitého do úložiska,
m)
hrúbkou štruktúry najkratšia vzdialenosť medzi hornou a dolnou hranicou štruktúry,
n)
primárnou tesnosťou štruktúry súbor geologických a petrofyzikálnych vlastností štruktúry a jej bezprostredného nadložia akumulovať oxid uhličitý,
o)
sekundárnou tesnosťou štruktúry tesnosť vrtných diel zasahujúcich do úložného komplexu.
§ 3
Úložisko
(1)Úložiskom je vymedzená oblasť geologickej jednotky, v ktorej sa ukladá oxid uhličitý, kde sú vybudované súvisiace povrchové a vtláčacie zariadenia.
(2)V úložisku na základe výsledkov ložiskového geologického prieskumu a podmienok povolenia na ukladanie podľa § 6 nesmie existovať významné riziko úniku a významné riziko pre verejné zdravie alebo pre životné prostredie.
(3)Za úložisko sa nepovažuje
a)prírodná horninová štruktúra a podzemný priestor, ktorý je dôvodne uprednostnený na prieskum, ťažbu a skladovanie uhľovodíkov, na geotermálne využitie, ukladanie rádioaktívnych odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch alebo na akékoľvek iné možnosti využitia podzemia na energetické účely, vrátane možností, ktoré strategické pre bezpečnosť dodávok energie alebo rozvoja obnoviteľných zdrojov energie,
b)horninová štruktúra s významnými zásobami podzemných vôd, vrátane prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov,
c)vodný útvar.1)
(4)Vhodnosť úložiska s dostupnou úložnou kapacitou na ukladanie overí obvodný banský úrad na základe údajov zo žiadosti o povolenie na ukladanie podľa § 4 ods. 1 písm. b).
(5)Viacero úložísk môže byť situovaných v hydraulickej jednotke, len ak pri vzájomnom pôsobení tlaku vtláčaného oxidu uhličitého je každé z nich vhodné na ukladanie.
(6)Hydraulickou jednotkou je hydraulicky súvislý pórovitý priestor, v ktorom možno technickými prostriedkami merať tlakové zmeny a ktorý je ohraničený prietokovými
1) § 2 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 384/2009 Z. z.
3
bariérami, ktorými trhliny, diapírové štruktúry, litologické rozhrania, vyklinenie alebo tektonické ohraničenie.
§ 4
Žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie
(1)Písomnú žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie podáva fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá chce ukladať oxid uhličitý do úložiska (ďalej len „žiadateľ“) obvodnému banskému úradu a obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)popis charakteristiky úložiska a úložného komplexu a posúdenie predpokladanej bezpečnosti ukladania podľa § 3 ods. 2 a prílohy č. 1,
c)údaje o celkovom množstve oxidu uhličitého, ktoré sa prepraviť a uložiť, ako aj údaj o predpokladanom zdroji a spôsobe prepravy, údaj o zložení prúdu oxidu uhličitého, rýchlosti a tlaku vtláčania a umiestnení vtláčacích zariadení,
d)opis opatrení na vylúčenie významného nedostatku,
e)informácie priložené k žiadosti o vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie.
(2)K žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie žiadateľ priloží
a)doklad o primeranom finančnom zabezpečení podľa § 16,
b)doklad o technickej spôsobilosti podľa odseku 4,
c)doklad o vytvorení osobitného účtu podľa § 17 ods. 3,
d)rozhodnutie o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania podľa osobitného predpisu,2)
e)osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa odseku 6,
f)záverečné stanovisko k posúdeniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,3)
g)záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa osobitného predpisu4) a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,5)
h)návrh plánu monitorovania úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného komplexu a mraku oxidu uhličitého (ďalej len „monitorovanie“) podľa § 10 ods. 2 a 3; mrakom oxidu uhličitého sa rozumie rozptýlený objem oxidu uhličitého v geologickej jednotke,
i)návrh plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
j)návrh plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 4.
2) § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
3) § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 15 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
5) § 26 a 40 zákona č. 538/2005 Z. z. prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
(3)Technickou spôsobilosťou sa rozumie vlastníctvo technických zariadení použiteľných pri zriadení a prevádzke úložiska a preukázané skúsenosti so zriadením a prevádzkou zariadení podobného typu.
(4)Technickú spôsobilosť možno preukázať
a)zoznamom realizovaných projektov rovnakého alebo podobného zamerania za predchádzajúcich desať rokov doplnenými potvrdeniami o realizácii prác na projekte,
b)zoznamom realizovaných geologických prác pri zriadení alebo prevádzke zariadení podobného typu uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov doplneným rozhodnutiami o schválení záverečných správ z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania podľa osobitného predpisu, alebo
c)údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré žiadateľ k dispozícii na zriadenie a prevádzku úložiska.
(5)Žiadateľ môže na preukázanie technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby. V takomto prípade musí žiadateľ preukázať, že pri zriadení a prevádzkovaní úložiska bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti.
(6)Osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladane vydané ministerstvom obsahuje
a)charakteristiku kritérií vhodnosti horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie, najmä geologickú a tektonickú stavbu hĺbku uloženia, hrúbku a plošný rozsah, primárnu a sekundárnu tesnosť a limitné prevádzkové tlaky umožňujúce dosiahnuť trvalú stabilitu kapacity úložiska,
b)charakteristiku overených geologických podmienok na ukladanie vyplývajúce z výsledkov podrobného alebo ťažobného geologického prieskumu.
§ 5
Kontrola žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie
(1)Obvodný banský úrad zasiela žiado o vydanie povolenia na ukladanie a jej príloh podľa § 4 ods. 1 a 2 Hlavnému banskému úradu bezodkladne po jej predložení. Hlavný banský úrad predkladá Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie a jej príloh podľa § 4 ods. 1 a 2 do jedného mesiaca od jej doručenia obvodnému banskému úradu.
(2)Hlavný banský úrad zašle obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie do jedného mesiaca od jeho doručenia od Komisie. Ak Komisia stanovisko k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie nevydá, Hlavný banský úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje obvodný banský úrad.
(3)Hlavný banský úrad bezodkladne informuje Komisiu o splnení podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c).
(4)Obvodný banský úrad v povolení na ukladanie zohľadní stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie a do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení na ukladanie predloží Hlavnému banskému úradu odôvodnenie svojho rozhodnutia.
5
(5)Hlavný banský úrad informuje Komisiu o vydanom povolení na ukladanie a jeho náležitostiach podľa § 7 ods. 1 spolu s jeho odôvodnením do jedného mesiaca od jeho doručenia od obvodného banského úradu a ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní.
§ 6
Podmienky povolenia na ukladanie
(1)Povolenie na ukladanie je písomné a odôvodnené rozhodnutie, ktorým sa fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje alebo kontroluje úložisko, alebo na ktorú prešli povinnosti dohliadať na technický stav úložiska podľa tohto zákona povoľuje ukladanie a ktoré vydáva obvodný banský úrad.
(2)Obvodný banský úrad vydá povolenie na ukladanie, ak
a)žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie obsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
b)je žiadateľ technicky spôsobilý a schopný prevádzkovať a riadiť úložisko a zabezpečený odborný dozor a vyškolených pracovníkov podieľajúcich sa na ukladaní,
c)bolo zohľadnené stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
d)bola overená vhodnosť úložiska uvedená v § 3 ods. 4.
(3)Povolenie na ukladanie v jednom úložisku môže byť vydané len jednému žiadateľovi.
(4) Prednostné právo na vydanie povolenia na ukladanie držiteľ prieskumného územia podľa osobitného predpisu6) do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely ukladania podľa osobitného predpisu.7) Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorého prebieha posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu.8) Využitie prednostného práva na vydanie povolenia na ukladanie držiteľ prieskumného územia len ak žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 4 podá počas doby platnosti prieskumného územia.
§ 7
Obsah povolenia na ukladanie
(1)Povolenie na ukladanie obsahuje
a)obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
b)presné miesto a vymedzenie úložiska a úložného komplexu a údaje o hydraulickej jednotke,
c)požiadavky na proces ukladania, celkové množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa prepraviť a uložiť, maximálny tlak v úložisku a maximálna rýchlosť a tlak vtláčania,
d)požiadavky na zloženie prúdu oxidu uhličitého, kritériá a postup pri ukladaní prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 a ak je to potrebné, ďalšie požiadavky na ukladanie s cieľom vylúčenia významného nedostatku,
6) § 25 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z.
7) § 18 zákona č. 569/2007 Z. z.
8) § 37 zákona č. 24/2006 Z. z.
6
e)schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2, povinnosti súvisiace s vykonaním tohto plánu, požiadavky na aktualizáciu plánu monitorovania podľa § 10 ods. 3 a požiadavky na predkladanie správy podľa § 11,
f)vyjadrenie povinnosti informovať obvodný banský úrad v prípade úniku alebo významného nedostatku, schválený plán nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4 a povinnosť vykonať plán nápravných opatrení v prípade úniku alebo významného nedostatku,
g)podmienky na uzavretie úložiska a schválený plán pre etapu po uzavretí podľa § 14,
h)výšku primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16.
i)informáciu o aktualizovaných a zrušených povoleniach na ukladanie podľa § 8.
(2)Obvodný banský úrad doručuje kópiu povolenia na ukladanie
a)ministerstvu,
b)Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,
c)Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,
d)Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
e)Hlavnému banskému úradu,
f)obci, v ktorej katastrálnom území sa úložisko nachádza.
(3)Prevádzkovateľom je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo kontroluje úložisko, alebo na ktorú prešla povinnosť dohliadať na technický stav úložiska podľa tohto zákona.
§ 8
Aktualizácia a zrušenie povolenia na ukladanie
(1)Prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na ukladanie, je povinný vypracovať plán prevádzkovania úložiska vrátane zmien, ktoré sa ho týkajú.
(2)Ak počas ukladania dôjde k zmene v prevádzke úložiska, alebo k zmene týkajúcej sa prevádzkovateľa, prevádzkovateľ o tom bezodkladne informuje obvodný banský úrad, ktorý navrhovanú zmenu v prevádzke úložiska v prípade potreby aktualizuje.
(3)Za zmenu v prevádzke úložiska sa rozumie aj vydanie povolenia k prístupu k prepravnej sieti a úložisku na účely ukladania (ďalej len „prístup).
(4)Podstatnú zmenu môže prevádzkovateľ uskutočniť po aktualizácii povolenia na ukladanie.
(5)Obvodný banský úrad z vlastného podnetu začne konanie o vydanie povolenia na ukladanie, ak
a)získa informáciu o úniku alebo o významnom nedostatku,
b)sa v správe o vykonanej činnosti predloženej prevádzkovateľom podľa § 11, alebo na základe vykonaných priebežných a následných prehliadok podľa § 12, v ktorých sa vykazuje nesúlad s podmienkami povolenia na ukladanie alebo riziko úniku alebo významný nedostatok,
c)je informovaný o akomkoľvek inom pochybení v dodržiavaní podmienok povolenia na ukladanie zo strany prevádzkovateľa,
d)je to potrebné na základe najnovších vedeckých zistení a technického pokroku.
7
(6)Obvodný banský úrad v konaní podľa odseku 5 vydá nové povolenie na ukladanie, ktoré obsahuje aktualizované podmienky už vydaného povolenia na ukladanie.
(7)Obvodný banský úrad aktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia prvýkrát po piatich rokoch po vydaní povolenia na ukladanie a potom každých desať rokov, ak nenastanú skutočnosti podľa odseku 5.
(8)Ak obvodný banský úrad neaktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia na ukladanie a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 5, povolenie na ukladanie zruší.
(9)Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, vydá nové povolenie na ukladanie, alebo, ak nepominuli dôvody podľa odseku 5, uzatvorí úložisko podľa § 14 ods. 2.
(10)Ak sa uzatvorí úložisko podľa § 14 ods. 2, obvodný banský úrad prevezme správu nad vytvorenými finančnými prostriedkami podľa § 16 a 17 do prechodu povinností podľa § 15 ods. 10.
(11)Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, nového prevádzkovateľa úložiska vyberie na základe výberového konania podľa osobitného predpisu.9)
(12)Ak obvodný banský úrad nevydá nové povolenie na ukladanie podľa odseku 9, je povinný
a)vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
c)vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu,10)
d)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
e)plniť povinnosti podľa § 9 ods. 2, ak bude pokračovať v ukladaní.
(13)Doterajší prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností uvedených v odseku 11. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa § 16 a 17.
§ 9
Kritériá a postup pri ukladaní
(1)Prúd oxidu uhličitého na účely ukladania
a)musí obsahovať najmenej 95 % oxidu uhličitého,
9) § 4b) ods. 8 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
10) § 4 a 5 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8
b)musí obsahovať najviac 0,01 % sírovodíka, najviac 0,01 % oxidu siričitého, najviac 0,01 % oxidov dusíka, najviac 0,03 % oxidu uhoľnatého, najviac 0,03 % metánu,
c)nesmie obsahovať vodu,
d)nesmie obsahovať odpad v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo suspenzii,
e)môže obsahovať náhodne viazané látky procesu zachytávania alebo stopové látky dodávané za účelom monitorovania a overovania úniku oxidu uhličitého, ak
1.sa nepriaznivo neovplyvní primárna tesnosť štruktúry alebo technológia prepravnej siete,
2.sa nevyskytne riziko ohrozenia verejného zdravia alebo ohrozenia životného prostredia, alebo ak
3.nedôjde k porušeniu osobitných predpisov.12)
(2)Prevádzkovateľ je povinný
a)vykonávať chemické analýzy ukladaného prúdu oxidu uhličitého vrátane obsahu korozívnych látok,
b)vtláčať a ukladať prúd oxidu uhličitého po vyhodnotení vykonaných chemických analýz vrátane obsahu korozívnych látok a po preukázaní súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1,
c)viesť register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného a ukladaného prúdu oxidu uhličitého,
d)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu.11)
(3)Prevádzkovateľ ročne v lehote do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka predkladá obvodnému banskému úradu správu o množstve a vlastnostiach ukladaného prúdu oxidu uhličitého podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
§ 10
Monitorovanie
(1)Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie na účely
a)porovnania reálneho a modelového stavu oxidu uhličitého a formačnej vody,
b)zisťovania významného nedostatku,
c)zisťovania migrácie,
d)zisťovania úniku,
e)zisťovania významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a jeho zložky,13)
f)posudzovania účinnosti nápravných opatrení a dodatočných nápravných opatrení prijatých podľa § 13,
g)hodnotenia bezpečnosti a neporušenosti úložného komplexu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska,
h)posúdenia trvalej izolácie uloženého oxidu uhličitého.
12) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 2 zákona č. 17/1992 Zb.
9
(2)Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie na základe vypracovaného plánu monitorovania podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 a podľa osobitného predpisu.8) Plán monitorovania schvaľuje obvodný banský úrad.
(3)Plán monitorovania sa aktualizuje podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 každých päť rokov. Aktualizovaný plán monitorovania zohľadní
a)zvýšené riziko úniku, ktoré môže ohroziť verejné zdravie a poškodiť životné prostredie,
b)nové vedecké poznatky týkajúce sa monitorovania,
c)najlepšie dostupné techniky.14)
(4)Aktualizovaný plán monitorovania predkladá prevádzkovateľ na schválenie obvodnému banskému úradu tri mesiace pred navrhovaným nadobudnutím jeho účinnosti.
§ 11
Predkladanie správy
(1)Prevádzkovateľ je povinný podávať obvodnému banskému úradu správu o vykonanej činnosti každoročne v lehote do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje
a)výsledky monitorovania,
b)množstvo, zloženie a vlastnosti vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého,
c)doklad o výške finančnej zábezpeky upravenej podľa § 16 ods. 5,
d)použité kontrolné a meracie prístroje,
e)ostatné informácie dôležité na účely posúdenia podmienok povolenia na ukladanie a rozširovania poznatkov o pôsobení oxidu uhličitého v úložisku, ak takéto k dispozícii.
(2)Obvodný banský úrad správu podľa odseku 1 doručí Hlavnému banskému úradu do jedného mesiaca od jej doručenia od prevádzkovateľa.
§ 12
Priebežné a následné prehliadky
(1)Obvodný banský úrad vykonáva prehliadky úložných komplexov a kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľa za účelom preverenia a zlepšenia ich plnenia a monitorovania účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie.
(2)Prehliadky sa zameriavajú na kontrolu a funkčnosť vtláčacích, monitorovacích a súvisiacich povrchových zariadení, na kontrolu činností súvisiacich s prevádzkou ukladania a na kontrolu všetkých záznamov súvisiacich s ukladaním.
(3)Priebežné prehliadky sa vykonávajú minimálne raz ročne do doby uplynutia troch rokov od uzavretia úložiska a každých päť rokov do doby prechodu povinností na obvodný banský úrad so zameraním sa na opatrenia minimalizácie účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie.
(4)Následné prehliadky sa vykonávajú
a)ak je obvodný banský úrad informovaný o úniku alebo o významnom nedostatku,
14) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
b)ak správa o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1 dokladovala nedostatočné plnenie podmienok uvedených v povolení na ukladanie,
c)na základe sťažnosti súvisiacej s ohrozením životného prostredia alebo verejného zdravia,
d)ak nastanú iné skutočnosti súvisiace s ukladaním, ktoré nie uvedené v písmenách a) c).
(5)O výsledku prehliadky vyhotoví obvodný banský úrad zápisnicu, ktorú prerokuje so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným zamestnancom prevádzkovateľa. V zápisnici sa vyhodnotí plnenie požiadaviek podľa tohto zákona a uvedie sa, či je potrebné vykonať ďalšie opatrenia. Kópia zápisnice sa poskytuje príslušnému prevádzkovateľovi a zverejňuje sa na webovom sídle Hlavného banského úradu do dvoch mesiacov od prehliadky.
§ 13
Nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia
(1)Nápravnými opatreniami opatrenia prijaté prevádzkovateľom na nápravu významného nedostatku alebo ukončenia únikov s cieľom zamedziť alebo zastaviť únik oxidu uhličitého z úložiska.
(2)Nápravnými opatreniami môžu byť opatrenia na
a)zníženie tlaku a rýchlosti vtláčania,
b)zníženie množstva látok vo vtláčanom prúde oxidu uhličitého, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú primárnu tesnosť štruktúry,
c)zabezpečenie primárnej a sekundárnej tesnosti štruktúry,
d)utesnenie ciest potenciálnych únikov.
(3)Pri zistení úniku alebo významného nedostatku je prevádzkovateľ povinný
a)vykonať potrebné nápravné opatrenia, vrátane opatrení týkajúcich sa verejného zdravia,
b)bezodkladne o tom informovať obvodný banský úrad,
c)bezodkladne o tom informovať príslušný obvodný úrad životného prostredia.
(4)Nápravné opatrenia uvedené v odseku 3 písm. a) prevádzkovateľ vykoná na základe plánu nápravných opatrení schváleného obvodným banským úradom podľa § 4 ods. 2 písm. i).
(5)Obvodný banský úrad môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby vykonal dodatočné nápravné opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa verejného zdravia, ktoré môžu meniť alebo dopĺňať opatrenia v schválenom pláne nápravných opatrení. Dodatočné nápravné opatrenia môže obvodný banský úrad vykonať aj z vlastného podnetu.
(6)Ak prevádzkovateľ nevykoná dodatočné nápravné opatrenia, zabezpečí ich vykonanie obvodný banský úrad.
(7)Prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním dodatočných nápravných opatrení podľa odseku 6. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa §16 a 17.
§ 14
Postup pri uzatváraní úložiska a po jeho uzavretí
11
(1)Úložisko sa uzavrie
a)po splnení podmienok uvedených v povolení na ukladanie podľa § 7,
b)na žiadosť prevádzkovateľa, ktorú schvaľuje obvodný banský úrad.
(2)Úložisko sa uzavrie aj ak obvodný banský úrad rozhodne o zrušení povolenia na ukladanie podľa § 8 ods. 9.
(3)Po zavretí úložiska podľa odseku 1 do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad podľa § 15 je prevádzkovateľ povinný
a)vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)predložiť správu podľa § 11,
c)vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
e)vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu,10)
f)zapečatiť úložisko a odstrániť vtláčacie zariadenie.
(4)Povinnosti uvedené v odseku 3 plní prevádzkovateľ podľa plánu pre etapu po uzavretí, ktorý pred uzavretím úložiska spôsobom podľa odseku 1
a)podľa potreby aktualizuje,
b)zohľadní analýzu rizika,
c)doplní o nové vedecké poznatky a najlepšie dostupné techniky a
d)predloží na schválenie obvodnému banskému úradu.
(5)Plán pre etapu po uzavretí podľa odseku 4, ktorý vypracuje prevádzkovateľ podľa najlepších dostupných techník a v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 2, pred uzavretím úložiska schvaľuje obvodný banský úrad.
(6)Po uzavretí úložiska podľa odseku 2 je obvodný banský úrad povinný
a)vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a zaslať potvrdenie obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu,11)
c)vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu.10)
(7)Povinnosti uvedené v odseku 6 pre etapu po uzavretí úložiska plní obvodný banský úrad podľa plánu pre etapu po uzavretí úložiska, ktorý podľa potreby aktualizuje.
(8)Prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa odseku 6. Túto povinnosť môže prevádzkovateľ splniť prostriedkami podľa § 16 a 17.
12
§ 15
Prechod povinností
(1)Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 1 všetky povinnosti súvisiace s monitorovaním a nápravnými opatreniami podľa tohto zákona, s vrátením emisných kvót do registra kvót v prípade úniku, so zaslaním overenej správy obvodnému úradu životného prostredia za rok, v ktorom nastal únik a so zaslaním potvrdenia obvodného úradu životného prostredia správcovi registra kvót za rok, v ktorom nastal únik podľa osobitného predpisu11) a preventívnymi opatreniami a nápravnej činnosti10) vykonáva z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti prevádzkovateľa obvodný banský úrad, ak
a)je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry,
b)uplynulo najmenej dvadsať rokov od uzavretia úložiska, pokiaľ obvodný banský úrad neustanoví, že opatrenie uvedené v písmene a) bolo splnené pred ukončením tohto obdobia,
c)neustanoví, že obdobie uvedené v písmene b) je nepostačujúce pre splnenie podmienky uvedenej v písmene a),
d)bol splnený finančný záväzok uvedený v § 17 a
e)úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
(2)Ak obvodný banský úrad určil obdobie dlhšie ako obdobie uvedené v ods. 1 písm. b), prechod povinností nastane až po uplynutí určeného obdobia.
(3)Po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry prevádzkovateľ zašle obvodnému banskému úradu spolu so žiadosťou súhrnnú správu, ktorá obsahuje
a)postup overenia tesnosti štruktúry na základe matematického modelovania podľa prílohy č. 1,
b)výsledky monitorovania vylučujúce únik,
c)dlhodobý vývojový trend úložiska,
d)návrh postupu zapečatenia úložiska podľa odseku 1 písm. e).
(4)Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad vypracuje návrh rozhodnutia o prechode povinností, v ktorom uvedie spôsob splnenia podmienky ustanovenej v odseku 1 písm. d). Návrh rozhodnutia o prechode povinností, správu podľa odseku 2 a kompletnú dokumentáciu zasiela obvodný banský úrad Hlavnému banskému úradu, ktorý tieto dokumenty do jedného mesiaca po doručení od obvodného banského úradu predkladá Komisii.
(5)Hlavný banský úrad zašle obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k návrhu rozhodnutia o prechode povinností do jedného mesiaca od jeho doručenia od Komisie. Ak Komisia stanovisko k návrhu rozhodnutia o prechode povinností nevydá, Hlavný banský úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje obvodný banský úrad.
(6)Ak neboli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad spolu so zdôvodnením o tom písomne upovedomí prevádzkovateľa.
(7)Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až e), Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie o prechode povinností a informuje o tom Komisiu a prevádzkovateľa. Ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie podľa odseku 4, tento rozdiel zdôvodní.
13
(8)Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností zaniká povinnosť vykonávať priebežné prehliadky príslušných vtláčacích zariadení podľa § 12 ods. 3. Obvodný banský úrad vykonáva monitorovanie len v nevyhnutnej miere na zistenie úniku alebo významného nedostatku.
(9)Pri zistení úniku alebo pri významnom nedostatku sa interval monitorovania skráti tak, aby bolo možné posúdiť podstatnú zmenu a účinnosť nápravných opatrení.
(10)Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 2 prechod povinností na obvodný banský úrad nastane, ak
a)je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry a sekundárna tesnosť štruktúry a
b)úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
§ 16
Primerané finančné zabezpečenie
(1)Primeraným finančným zabezpečením sa rozumie
a)dokladovaná finančná hotovosť zložená na účet obvodného banského úradu v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky,
b)poskytnutie bankovej záruky za žiadateľa alebo
c)iný rovnocenný nástroj, ktorý môže slúžiť ako prostriedok na plnenie povinností pri ukladaní a správe úložiska.
(2)Primerané finančné zabezpečenie slúži na splnenie všetkých povinností žiadateľa podľa tohto zákona vrátane povinností pri uzavretí úložiska ako aj povinností v etape po uzavretí.
(3)Žiadateľ zabezpečí viazanosť použitia prostriedkov primeraného finančného zabezpečenia na účel uvedený v odseku 2, § 8 ods. 12, § 13 ods. 6 a § 14 ods. 6.
(4)Obvodný banský úrad rozhodne o výške primeraného finančného zabezpečenia na základe rozsahu úložného komplexu, charakteru fyzikálno-mechanických vlastností hornín, bansko-technických podmienok, zložitosti geologickej stavby a nákladov na vybudovanie, prevádzku a odstránenie
a)plánovaných technologických zariadení úložiska vrátane vtláčacích vrtov,
b)monitorovacích a kontrolných objektov,
c)súvisiacich objektov a zariadení potrebných k prevádzke úložiska.
(5)Obvodný banský úrad rozhodne o úprave výšky primeraného finančného zabezpečenia, ak
a)nastane podstatná zmena,
b)je potrebné zohľadniť významné riziko.
(6)Výšku primeraného finančného zabezpečenia nie je možné zmeniť po
a)uzatvorení úložiska podľa § 14 ods. 1, ak nenadobudne účinnosť prechod povinností na obvodný banský úrad podľa § 15,
b)vydaní rozhodnutia o zrušení povolenia na ukladanie podľa § 8 ods. 8 do nadobudnutia právoplatnosti nového povolenia na ukladanie alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad v prípade, že bol splnený finančný záväzok uvedený v § 17.
14
(7)Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností a splnením finančného záväzku podľa § 17 zaniká povinnosť prevádzkovateľa udržiavať primerané finančné zabezpečenie podľa § 16.
§ 17
Finančná úhrada
(1)Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky úložiska vytvárať finančnú úhradu ročne na ťarchu výdavkov15) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na zabezpečenie primárnej tesnosti úložiska a monitorovania úložného komplexu po dobu 30 rokov. Výška finančnej úhrady sa podľa potreby aktualizuje.
(2)Prostriedky tvoriace finančnú úhradu sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa tak, aby boli v každom čase dostupné na účel podľa odseku 1 a § 16 ods. 2 .
(3)Prevádzkovateľ je pred odvedením prvej splátky finančnej úhrady povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, na ktorý bude prostriedky finančnej úhrady každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov finančnej úhrady na účel uvedený v odseku 1 a § 16 ods. 2; doklad o jeho vytvorení je súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie.
(4)Prevádzkovateľ odvedie ročnú výšku prostriedkov finančnej úhrady do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností podľa § 15 prevedie prevádzkovateľ na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu. Finančná úhrada sa použije na účely podľa odseku 1. Výška finančnej úhrady zohľadňuje kritériá uvedené v prílohe č. 1 a 2.
(6)Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností si obvodný banský úrad vyžiada od prevádzkovateľa náhradu nákladov potrebných na vykonanie nápravných opatrení, ak prevádzkovateľ nedodržiaval povinnosti vyplývajúce z povolenia na ukladanie, alebo ak v súhrnnej správe podľa § 15 ods. 3 uviedol neúplné údaje a zatajil podstatné a dôležité informácie.
§ 18
Prístup
(1) Prístup sa poskytuje na základe dohody uzavretej medzi prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom a žiadateľom o prístup. Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete môžu odmietnuť dohodu uzavrieť.
(2) Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietnu dohodu uzavrieť, môže žiadateľ o prístup požiadať obvodný banský úrad, aby rozhodol o prístupe.
15) §19 a 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
15
(3) Prístup podľa odseku 2 povoľuje obvodný banský úrad na základe žiadosti o prístup. Pri povoľovaní prístupu postupuje obvodný banský úrad transparentne, nediskriminačne a primerane podľa ustanovení uvedených v § 4, 7 až 9.
(4)Obvodný banský úrad pri povoľovaní prístupu prihliada na
a)kapacitu štruktúry úložiska,
b)kapacitu prepravnej siete,
c)zdôvodnené potreby prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa prepravnej siete,
d)záujmy ostatných užívateľov úložiska, prepravnej siete alebo dotknutých súvisiacich zariadení,
e)možnosti plnenia záväzku štátu znížiť emisie oxidu uhličitého ukladaním.
(5)Obvodný banský úrad nepovolí prístup, ak z technického hľadiska podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) nie je možné vyhovieť žiadosti podľa odseku 3.
(6)Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup na základe preukázanej nedostatočnej kapacity úložiska alebo prepravnej siete.
(7)Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietne prístup na základe nedostatočnej kapacity alebo nedostatočného spojenia, obvodný banský úrad môže nariadiť umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení, ktoré nepriaznivo neovplyvnia bezpečnosť ukladania ak
a)budú ekonomicky prijateľné pre prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa prepravnej siete alebo
b)osoba, ktorá podala žiadosť, uhradí všetky náklady na ich vykonanie.
(8)Ak dôjde k odmietnutiu prístupu k cezhraničnému úložnému komplexu alebo k prepravnej sieti iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ministerstvo pri riešení tohto odmietnutia spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu a vymieňa si s ním informácie.
(9)Cezhraničným úložným komplexom je komplex, ktorý presahuje hranice Slovenskej republiky.
(10) Prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ a žiadateľ o prístup povinní informovať obvodný banský úrad o uzavretí dohody podľa odseku 1.
§ 19Informačný systém ukladania
(1)Ministerstvo zriaďuje informačný systém týkajúci sa ukladania na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií na úseku ukladania (ďalej len „informačný systém ukladania“). Informačný systém ukladania je informačným systémom verejnej správy.16)
(2)Informačný systém ukladania obsahuje register
16) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16
a)osvedčení o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na ukladanie podľa osobitného predpisu,
b)prevádzkovaných úložísk podľa § 3,
c)uzavretých úložísk vrátane ich grafického znázornenia na mapovom podklade a na geologických rezoch,
d)prevádzkovateľov podľa § 7 ods. 3,
e)žiadostí o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 4,
f)stanovísk Komisie k žiadostiam o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5,
g)povolení na ukladanie podľa § 7,
h)rozhodnutí o prechode povinností podľa § 15,
i)dohôd a rozhodnutí o prístupe podľa § 18,
j)súhrnných správ zasielaných Komisii o uplatňovaní tohto zákona podľa § 20 ods. 3 písm. k),
k)cezhraničných prístupov.
(3)Správcom informačného systému ukladania je ministerstvo. Hlavný banský úrad, ktorý informačný systém ukladania prevádzkuje, sprístupňuje jeho obsah najmä pre štátne orgány, orgány verejnej správy, obce alebo vyššie územné celky pri povoľovaní činnosti, ktorá môže ovplyvniť ukladanie, alebo môže byť ukladaním ovplyvnená.
§ 20Orgány štátnej správy
(1)Štátnu správu na úseku ukladania podľa tohto zákona vykonávajú:
a)ministerstvo,
b)Hlavný banský úrad,
c)obvodný banský úrad.
(2)Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku ukladania
a)vydáva osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na ukladanie podľa § 4 ods. 2 písm. e),
b)spolupracuje pri riešení cezhraničných sporov v súvislosti s odmietnutím prístupu podľa § 18
c)je orgánom štátneho dozoru podľa § 21.
(3)Hlavný banský úrad na úseku ukladania
a)rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaných podľa tohto zákona,
b)predkladá Komisii žiadosť o stanovisko k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
c)zasiela obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 2,
d)informuje Komisiu o splnení podmienky vydania povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 3,
e)informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 5,
f)zverejňuje na svojom webovom sídle zápisnicu podľa § 12 ods. 5,
g)zasiela Komisii návrh rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad podľa § 15 ods. 4,
17
h)vydáva rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad a oznamuje Komisii konečné rozhodnutie obvodného banského úradu podľa § 15 ods. 7; ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní,
i)prevádzkuje a sprístupňuje obsah informačného systému ukladania podľa § 19 ods. 3,
j)spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy a cezhraničného úložného komplexu s príslušným orgánom členského štátu podľa § 24,
k)predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona v lehote podľa § 25 a potom každé tri roky.
(4)Obvodný banský úrad na úseku ukladania
a)určuje, mení alebo zrušuje chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry určené na zabezpečenie úložísk,
b)vydáva povolenia na ukladanie podľa § 7,
c)zasiela Hlavnému banskému úradu odpis žiadostí o povolenie na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
d)predkladá Hlavnému banskému úradu odôvodnenie rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 4,
e)v prípade potreby aktualizuje zmeny v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
f)aktualizuje alebo ruší povolenie na ukladanie podľa § 8 ods. 6 až 8,
g)vydáva nové povolenia na ukladanie alebo uzatvorí úložisko podľa § 8 ods. 9,
h)vykonáva práce podľa § 8 ods. 12, ak nevydá nové rozhodnutie o povolení na ukladanie,
i)vydáva rozhodnutia o schválení plánu monitorovania podľa § 4 ods. 2 písm. h),
j)vydáva rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania podľa § 10 ods. 4,
k)vykonáva priebežné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 3,
l)vykonáva následné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 4,
m)vydáva rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
n)zabezpečuje vykonanie dodatočných nápravných opatrení podľa § 13 ods. 5,
o)vydáva rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 7 ods. 1 písm. g),
p)vydáva rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 5,
q)zodpovedá za práce podľa § 14 ods. 6,
r)vykonáva práce po vydaní rozhodnutia o prechode povinností podľa § 15 ods. 1,
s)vytvára osobitný účet na prijímanie finančnej úhrady podľa § 17,
t)rozhoduje o výške primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16 a finančnej úhrady podľa § 17,
u)povoľuje prístup podľa § 18,
v)nariaďuje umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení podľa § 18 ods. 5,
w)poskytuje Hlavnému banskému úradu potrebné údaje do informačného systému ukladania podľa § 19,
x)sprístupňuje informácie pre verejnosť,
y)je orgánom štátneho dozoru podľa § 21,
z)ukladá pokuty podľa § 22,
aa)plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(5)Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví
a)podrobnosti osvedčení o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie podľa § 4 ods. 6.
b)spôsob určenia primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16,
c)podrobnosti o výške finančnej úhrady podľa § 17.
18
§ 21
Štátny dozor
(1)Orgánom štátneho dozoru podľa tohto zákona je
a)ministerstvo,
b)obvodný banský úrad.
(2)Štátnym dozorom sa zisťuje, ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a rozhodnutiami obvodného banského úradu.
(3)Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu.17)
(4)Ak orgán štátneho dozoru podľa odseku 1 zistí porušenie povinností prevádzkovateľom, je oprávnený podľa závažnosti zistených skutočností písomne nariadiť
a)zachovanie pôvodného stavu do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly, alebo
b)vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu alebo obmedzenia vykonávania určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona.
(5)Osoby vykonávajúce štátny dozor a nimi poverené osoby pri plnení svojich úloh oprávnené
a)vstupovať do objektov, zariadení alebo na pozemky, ak bezprostredne súvisia s výkonom príslušného štátneho dozoru; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá,
b)vykonávať potrebné zistenia, požadovať od prevádzkovateľa potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov; pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje sa postupuje podľa predpisu.18)
(6)Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie osôb vykonávajúcich štátny dozor poskytnúť požadovanú súčinnosť primerane podľa osobitného predpisu.19)
(7)Osoby vykonávajúce štátny dozor sú povinné
a)preukázať sa preukazom alebo poverením orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú príslušný štátny dozor,
b)zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.
17) § 8 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 428/20020 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.
19) § 11 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z.
19
§ 22
Správne delikty
(1)Pokutu od 1 000 eur do 7 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)nevypracuje plán prevádzkovania úložiska podľa § 8 ods. 1,
b)neinformuje o každej zmene v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
c)nevyhodnocuje chemické analýzy prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 ods. 2 písm. a),
d)nevedie register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 ods. 2 písm. c),
e)nepredloží na schválenie aktualizovaný plán monitorovania podľa §10 ods. 4,
f)nepredloží správu o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1,
g)nevykoná dodatočné nápravné opatrenia podľa §13 ods. 5,
h)po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry nepredloží súhrnnú správu podľa §15 ods. 2,
i)neumožní osobám vykonávajúcim štátny dozor vykonať kontrolu správnosti stanovenia výšky primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16 ods. 3 až 6,
j)neinformuje obvodný banský úrad o uzavretí dohody podľa § 18 ods.1 ,
k)neposkytne osobám vykonávajúcim štátny dozor potrebné údaje, vysvetlenia, informácie a podklady podľa § 21 ods. 5 písm. b).
(2)Pokutu od 7 000 eur do 20 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)neplní schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2,
b)neplní schválený aktualizovaný plán monitorovania podľa § 10 ods. 3 a 4,
c)nevykoná potrebné nápravné opatrenia pri zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. a),
d)neinformuje obvodný banský úrad o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. b),
e)neinformuje obvodný úrad životného prostredia o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. c),
f)neplní plán nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
g)po uzavretí úložiska nesplní povinnosti uvedené v § 15 ods. 1,
h)nevykoná potrebné opatrenia pri umožnení prístupu k prepravnej sieti a úložisku podľa § 18 ods. 7,
i)nezdrží sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru, alebo neplní ďalšie opatrenia nariadené obvodným banským úradom.
(3)Pokutu od 20 000 eur do 170 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý
a)neuhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa § 8 ods. 13, § 13 ods. 7 a § 14 ods. 8,
b)nepoukáže na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu podľa § 17.
(4)Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia verejného zdravia a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.
(5)Obvodný banský úrad môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak prevádzkovateľ v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu obvodný banský úrad uložiť ďalšiu pokutu do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 3. Ďalšiu
20
pokutu môže obvodný banský úrad uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí o uložení pokuty.
(6)Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží mu obvodný banský úrad ďalšiu pokutu do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
(7)Konanie podľa odsekov 1 3 možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa obvodný banský úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Konanie podľa odsekov 5 a 6 možno začať do jedného roka odo dňa, keď mal prevádzkovateľ vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 5, alebo odo dňa, keď prevádzkovateľ opätovne porušil povinnosti alebo nesplnil opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí podľa odseku 6. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody.20)
(8)Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(9)Konanie o uložení pokuty uskutoční obvodný banský úrad, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností.
(10) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 23Konanie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon v § 5 neustanovuje inak.21)
§ 24
Cezhraničná spolupráca
Hlavný banský úrad spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy oxidu uhličitého a cezhraničného úložného komplexu na územie iného členského štátu s príslušným orgánom členského štátu. S príslušným orgánom členského štátu spolupracuje Hlavný banský úrad aj v rámci cezhraničnej prepravy z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky.
§ 25
Prechodné ustanovenie
Hlavný banský úrad predloží Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona vrátane registrov prvýkrát do 30. júna 2011.
§ 26
Záverečné ustanovenie
20) § 5, 6 a 12 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona 104/2010 Z. z. a zákona č. 114/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 34 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:
„c) trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) Zákon č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 499/1991 Zb., zákona č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 46a sa vkladá § 46b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46b
Vzťah k osobitnému predpisu
o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Na výkon činností podľa tohto zákona, na postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení a na výkon štátneho dozoru sa vzťahuje osobitný predpis,25c) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
25c) Zákon č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
22
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č.199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009, zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa v položke 168 za písm. b) vkladá písmeno c), ktoré znie:
„c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého39ba)............................................................................................................. 33 eur“
Poznámka pod čiarou k odkazu 39ba) znie:
39ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. ... Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
23
2. V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti Životné prostredie položka 170 znie:
a)Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia zodpovednej osoby za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ....................................................................................................................... 100 eur
b)Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ............... 35 eur
c)Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ........... 5 eur
d)Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody............................................................................................................................ 20 eur
e)Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade.............................. 10 eur
Poznámky
Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú.
Splnomocnenie
1.Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2.Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa osobitného predpisu.39bb)
Poznámka pod čiarou k odkazu 39bb) znie:
39bb) § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XI. Banská činnosť sa vkladajú položky 194g 194m, ktoré znejú:
„Položka 194g
Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39o) ............................................................................................................... 35 eur
Položka 194h
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia