VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál na rokovanie Číslo: UV-9446/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
316
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ......2011,
o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava,15. apríl 2011