VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-8936/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
317
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2011