Návrh
Opatrenie
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z …….,
ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 3 zákona č. ..../..... Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 písm. a), b) a c) zákona je uvedený v prílohe.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Ján Figeľ
1. podpredseda vlády a
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2
VZORPríloha
k opatreniu č.
Žiadosť
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemkov a technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie náhradných nájomných bytov
na základe ustanovení zákona č.......
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
1.Údaje o prijatí žiadosti1
Evidenčné číslo žiadosti:
Dátum overenia:
Dátum doručenia žiadosti:
Podpis zodpovedného zamestnanca a odtlačok pečiatky:
Počet príloh:
2.Údaje o žiadateľovi
Názov žiadateľa:
IČO:
Sídlo:
ulica a číslo súpisné/orientačné:
PSČ:
Obec/mesto:
Štatutárny zástupca žiadateľa:
Meno a priezvisko, titul
Funkcia
Číslo telefónu:
emailová adresa:
Okres:
Kraj:
3.Požadovaný druh dotácie
a)
Obstaranie náhradných nájomných bytov
ÁNO2
NIE2
b)
Obstaranie pozemkov
ÁNO2
NIE2
c)
Obstaranie technickej vybavenosti
ÁNO2
NIE2
4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov (3a) – údaje o stavbe
Číslo stavebného povolenia:
Názov stavby :
Vydal:
Číslo kúpnej zmluvy/zo dňa:
Začatie stavby (mesiac/rok):
Dokončenie stavby (mesiac/rok):
Podlahová plocha bytov celkom:
v tom:
m2
podlahová plocha bytov celkom – výstavba alebo kúpa alebo kúpa a dokončenie rozostavanej stavby
m2
podlahová plocha bytov celkom – stavebné úpravy
m2
1 Vyplňuje príslušný Krajský stavebný úrad
2 Nehodiace sa škrtne
3
Priemerná podlahová plocha bytov
m2
4.B. Obstaranie náhradných nájomných bytov – výpočet dotácie
Oprávnené náklady stavby celkom:
v tom:
eur
oprávnené náklady na výstavbu alebo kúpu alebo kúpu a dokončenie rozostavanej stavby
eur
oprávnené náklady stavby na stavebné úpravy
eur
Oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy celkom:
v tom:
eur/m2
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy – výstavba alebo kúpa alebo kúpa a dokončenie rozostavanej stavby
eur/m2
oprávnené náklady stavby na m2 podlahovej plochy – stavebné úpravy
eur/m2
Dotácia celkom:
v tom:
eur
dotácia na výstavbu alebo kúpu alebo kúpu a dokončenie rozostavanej stavby
eur
dotácia na stavebné úpravy
eur
5.A. Obstaranie pozemkov (3b) – údaje o pozemku
Parcelné číslo:
Názov a druh pozemku :
Katastrálne územie:
Číslo kúpnej zmluvy/zo dňa:
Celková plocha obstarávaného pozemku:
v tom:
m2
plocha pozemku zastavaná objektmi s náhradnými nájomnými bytmi
m2
nezastavaná plocha pozemku objektmi s náhradnými nájomnými bytmi
m2
Percento zastavanosti pozemku
%
5.B. Obstaranie pozemkov – výpočet dotácie
Cena stavebného pozemku obvyklá v mieste stavby
eur/m2
Cena obstaraných pozemkov pre nájomné byty
eur/m2
Celkový počet obstarávaných nájomných bytov
Celkový počet obytných podlaží objektov s nájomnými bytmi
Celková plocha obstarávaného pozemku
m2
Celková výška dotácie na pozemky pod nájomné byty
eur
4
6. Požadovaný druh dotácie na obstaranie technickej vybavenosti3
a)
vodovodná prípojka
ÁNO
NIE
b)
kanalizačná prípojka
ÁNO
NIE
c)
miestna komunikácia
ÁNO
NIE
d)
elektrická prípojka
ÁNO
NIE
e)
plynová prípojka
ÁNO
NIE
7.A. Obstaranie technickej vybavenosti (3c) – údaje o stavbe
Názov stavby:
technická vybavenosť
vodovodná prípojka
kanalizačná prípojka
miestna komunikácia
elektrická prípojka
plynová prípojka
Číslo stavebného povolenia
zo dňa:
vydal:
Začiatok výstavby (mesiac/rok)
Koniec výstavby (mesiac/rok)
7.B. Obstaranie technickej vybavenosti - výpočet dotácie
Účel
Oprávnené náklady na byt v eurách
Merný ukazovateľ
počet bytov
Požadovaná výška dotácie v eurách
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
- miestna komunikácia vrátane verejného osvet-lenia a odstavných plôch
- elektrická prípojka
- plynová prípojka
Spolu
8. Celkový súčet požadovanej dotácie
Požadovaná dotácia
Výška požadovanej dotácie
Na obstaranie náhradných nájomných bytov4
eur
Na obstaranie pozemku5
eur
Na obstaranie technickej vybavenosti6
eur
Požadovaná výška dotácie – SPOLU
eur
Celkový počet bytov
Celková podlahová plocha bytov
3 Nehodiace sa škrtne
4 Doplňte údaj z oddielu 5
5 Doplňte údaj z oddielu 7
6 Doplňte údaj z oddielu 10
5
9. Stav rozpracovanosti
Stavba bytov je rozpracovaná takto: ( stručný popis )
10. Prílohy:
Počet priložených listov:..............
1.
Znalecký posudok o cene obstarávaného pozemku pod budovu na bývanie
2.
Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu budovy na bývanie
3.
Kúpna zmluva § 3 ods. 1 písm. d) a e) zákona
4.
Kúpna zmluva, ak ide o účel podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona vrátane kolaudačného rozhodnutia, ak bolo vydané
5.
Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu vodovodnej prípojky
6.
Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu kanalizačnej prípojky
7.
Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu miestnej komunikácie
8.
Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu elektrickej prípojky
9.
Právoplatné stavebné povolenie na výstavbu plynovej prípojky
10.
Čestné vyhlásenie žiadateľa o predložení všetkých dokladov, preukazujúcich splnenie odvodových povinnosti u všetkých poisťovní, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam
11.
Projektová dokumentácia (architektonická časť) s prislúchajúcou technickou správou
12.
Rozpočet stavby s výkazom výmer
13.
Situačný výkres so zakreslením jednotlivých objektov technickej vybavenosti s vyznačenými bodmi napojenia
14.
Doklad o vlastníctve pozemku
15.
Výpočet podlahových plôch bytov potvrdený žiadateľom a projektantom
16.
Výpočet plochy a nákres pozemkov
17.
Žiadateľom odsúhlasené údaje o počte a izbovitosti náhradných bytov v stavbe
18.
Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom
19.
Doklad o zabezpečení odborného technického dozoru podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona
20.
Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom, ak ju žiadateľ k termínu predloženia žiadosti uzatvoril
6
11. Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že
a)všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú presné, úplné a pravdivé,
b)stavba nebola začatá pred podaním tejto žiadosti o poskytnutie dotácie,
c) mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
d)obec nemá zavedený ozdravný režim a nebolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy,
e)poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
f)súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely,
g)súhlasím so spracovaním a zverejnením údajov o poskytnutí dotácie,
h)na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
i)som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutie dotácie.
V ................................................................. dňa .....................................................................
Za žiadateľa:
................................................................ ......................................................................
(meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) podpis
odtlačok pečiatky