ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
27. schôdza
Číslo: CRD-188/2011
160
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. marca 2011
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 228a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 228a);
B. p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, Editu Pfundtner na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 odsek 4, § 84 odsek 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej