1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-188/2011
228a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) v druhom čítaní
________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej
2
rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 8. februára 2011 č. 305 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
3
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) odporúčali schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 9. marca 2011 č. 146,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením zo 16. marca 2011 č. 156 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením z 10. marca 2011 č. 93.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I úvodnej vete sa za slovo „mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
4
„1. V § 32 odsek 3 znie: „Do rokovacej sály je zakázané vnášať zbrane,34) výbušniny, paralyzujúce prístroje a látky. V rokovacej sále je zakázané používať prenosné telekomunikačné prostriedky na telefonovanie a používať ich akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je sprevádzaný akustickými prejavmi prostriedku. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34) znie:
„34) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajší 1. bod sa označuje ako 2. bod a nasledujúce body sa prečíslujú.
Navrhuje sa nahradiť zákaz vnášania prenosných telekomunikačných prostriedkov do rokovacej sály zákazom ich používania na telefonovanie a ich používania spôsobom, ktorý vyvoláva zvukové prejavy (zvonenie). Dôvodom je, že problematickým nie je samotné vnesenie prenosného telekomunikačného prostriedku do sály, ale rušenie priebehu rokovania zvonením týchto prostriedkov alebo telefonovaním poslancov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 39 odsek 2 znie:
„(2) Verejne sa hlasuje použitím technického zariadenia, zdvihnutím ruky, použitím hlasovacích lístkov alebo iným spôsobom, na ktorom sa uznesie národná rada.
Doterajší 1. bod sa označuje ako 2. bod a nasledujúce body sa prečíslujú.
Účelom doplnenia (hlasovacie lístky) je zabezpečiť rovnaké kvórum pri verejnom hlasovaní o voľbe (odvolávaní) funkcionárov volených v národnej rade a nadviazať na zmenu spôsobu hlasovania
5
navrhovanú v § 39 ods. 8.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I 2. bod znie:
„2. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:
㤠39a
Podrobnosti o voľbe a odvolávaní funkcionárov, okrem funkcionárov národnej rady podľa § 2 ods. 3 písm. a) a písm. b), upraví volebný poriadok, ktorý na návrh ústavnoprávneho výboru schváli národná rada.“.
Účelom navrhovanej zmeny je odstrániť duplicitu pôvodného textu § 39a a zjednotiť spôsob voľby (odvolávania) a spôsob hlasovania o funkcionároch volených v národnej rade.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I 2. bode v § 39a ods. 1 sa za slovo „mená“ vkladajú slová „a priezviská navrhnutých“ a druhá veta znie: „O každom navrhnutom kandidátovi sa hlasuje samostatne pomocou technického zariadenia.“.
Legislatívno-technická úprava a navrhnutie vhodnejšej formulácie druhej vety bez zmeny obsahu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
6.V čl. I 2. bode v § 39a odsek 2 znie:
„(2) Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Ak sa volia dvaja alebo viacerí funkcionári, zvolení
6
kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.“.
Navrhuje sa zmena znenia § 39a ods. 2 v tom zmysle, že na zvolenie nepostačuje získanie najväčšieho počtu hlasov prítomných poslancov, ale sa musí získať nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov, čo je ústavná podmienka pre platné prijatie uznesenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
7. V čl. I 2. bode v § 39a ods. 4 sa slovo „koná“ nahrádza slovom „vykoná“, bodka na konci prvej vety sa nahrádza bodkočiarkou a slová „Opakovaná voľba sa nekoná“ sa nahrádzajú slovami „to neplatí“.
Navrhuje sa spojenie dvoch viet do jednej vety a zjednodušenie textu bez zmeny jeho obsahu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
8. V čl. I 2. bode v § 39a ods. 5 sa slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“ a slovo „ďalších“ sa nahrádza slovom „nasledujúcich“.
Legislatívno-technická úprava. Navrhuje sa použite vhodnejších slov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
9. V čl. I 2. bode v § 39a ods. 6 sa za slovo „navrhnúť vkladá slovo „aj“ a za slovo „ani“ sa vkladá slovo „v“.
Legislatívno-technická úprava.
7
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
10.V čl. I 4. bode v § 112 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo na pozastavenie výkonu funkcie“.
Súčasné znenie zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. neobsahuje možnosť pozastavenia výkonu funkcie predsedu a podpredsedu NKÚ SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I sa za 4. bod vkladá nový 5. bod, ktorý znie:
„5. § 113 sa vypúšťa.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Nadväzuje na navrhované nové znenie § 39a, a preto treba označené ustanovenie, ako duplicitné, vypustiť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
„6. V § 115 sa vypúšťa odsek 4.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Nadväzuje na navrhované nové znenie § 39a, a preto treba označené ustanovenie, ako duplicitné, vypustiť.
8
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. I sa za 7. bod vkladajú 8. a 9. bod, ktoré znejú:
„8. § 125 sa vypúšťa.
9. V § 126 sa vypúšťa odsek 4.“.
Nadväzuje na navrhované nové znenie § 39a, a preto treba označené ustanovenia, ako duplicitné, vypustiť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a) spoločne o bodoch 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13 s návrhom schváliť,
b) osobitne o bode 2 s návrhom schváliť,
c) spoločne o bodoch 5, 6, 7, 8, 9 s návrhom neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) uvedených pod bodom III tejto správy
9
a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave, podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) v druhom čítaní (tlač 228a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 21. marca 2011 č. 160. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Radoslav Procházka
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 21. marca 2011
10