Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
15. schôdza
188/2011
156
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 16. marca 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ABRHANA, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ABRHANA, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ABRHANA, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného návrhu vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 156
15. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ABRHANA, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. V Čl. I úvodnej vete sa za slovo „mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Legislatívno-technická úprava.
2. V Čl. I bode 2. v § 39a ods. 1 sa za slovo „mená“ vkladajú slová „a priezviská navrhnutých“ a druhá veta znie: „O každom navrhnutom kandidátovi sa hlasuje samostatne pomocou technického zariadenia.“.
Legislatívno-technická úprava a navrhnutie vhodnejšej formulácie druhej vety bez zmeny obsahu.
3. V Čl. I bode 2. v § 39a odsek 2 znie: „(2) Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Ak sa volia dvaja alebo viacerí funkcionári, zvolení kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.“.
Navrhuje sa zmena znenie § 39a ods. 2 v tom zmysle, že na zvolenie nepostačuje získanie najväčšieho počtu hlasov prítomných poslancov, ale sa musí získať nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov, čo je ústavná podmienka pre platné prijatie uznesenia.
4. V Čl. I bode 2. v § 39a ods. 4 sa slovo „koná“ nahrádza slovom „vykoná“, bodka na konci prvej vety sa nahrádza bodkočiarkou a slová „Opakovaná voľba sa nekoná“ sa nahrádzajú slovami „to neplatí“.
Navrhuje sa spojenie dvoch viet do jednej vety a zjednodušenie textu bez zmeny jeho obsahu.
3
5. V Čl. I bode 2. v § 39a ods. 5 sa slovo „prípadne“ nahrádza slovom „alebo“ a slovo „ďalších“ sa nahrádza slovom „nasledujúcich“.
Legislatívno-technická úprava. Navrhuje sa použite vhodnejších slov.
6. V Čl. I bode 2. v § 39a ods. 6 sa za slovo „navrhnúť vkladá slovo „aj“ a za slovo „ani“ sa vkladá slovo „v“.
Legislatívno-technická úprava.
7. V Čl. I bode 4 v § 112 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo na pozastavenie výkonu funkcie“.
Súčasné znenie zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. neobsahuje možnosť pozastavenia výkonu funkcie predsedu a podpredsedu NKÚ SR.