Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
17. schôdza výboru
Číslo: CRD - 188/2011 - VHVD
93
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 10. marca 2011
k vládnemu návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š, v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Príloha
k uzneseniu č. 93
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228)
1.V Čl. I úvodnej vete sa za slovo „mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Legislatívno-technická úprava.
2.V Čl. I 4. bode v § 112 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo na pozastavenie
výkonu funkcie“.
Súčasné znenie zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. neobsahuje možnosť pozastavenia výkonu funkcie predsedu a podpredsedu NKÚ SR.