Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) nálezom zo dňa 26. januára 2011 konštatoval nesúlad časti zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatrení v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a s Dodatkovým protokolom č. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd dospel k záveru, že časti zákona hlavne vzhľadom na spôsob, ktorý umožňuje stavbu na cudzom pozemku bez právneho titulu a znižuje štandard procesnej ochrany, nie sú v súlade s právom na pokojné užívanie majetku.
Predkladaný návrh zákona vypúšťa zo zákona ustanovenia, pri ktorých ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou, ako aj ustanovenia, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom bude aj pri stavbe diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podmienkou pre začatie stavebného konania. Návrh predpokladá aj vypustenie ďalších ustanovení zákona, ktoré neprimerane znevýhodňujú účastníkov konania v uplatňovaní ich práv v porovnaní s všeobecnou právnou úpravou v stavebnom zákone a správnom poriadku.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa vypustiť slová, pri ktorých ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou. Zmena súvisí s bodom 2. Keďže stavebník bude povinný preukazovať vlastnícke právo alebo iné právo k jednotlivým pozemkom, nie je potrebné, aby v žiadosti o stavebné povolenie uvádzal údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom alebo len bol urobený úkon na jeho získanie.
K bodu 2
Navrhuje sa upraviť znenie § 2 ods. 2 písm. a) tak, aby neobsahovalo ustanovenia, pri ktorých ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou. Zmenou sa vypustí zo zákona možnosť žiadať o stavebné povolenie na stavbu na pozemkoch, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke, ani iné právo.
K bodu 3
Navrhuje sa vypustiť ustanovenia, ktoré v stavebnom konaní znevýhodňujú účastníkov konania oproti všeobecnej úprave stavebného konania, skracujú im lehoty, sťažujú možnosť podávania námietok a pripomienok, znižujú ich informovanosť a obmedzujú ich v uplatňovaní práv účastníkov konania.
K bodu 4
Navrhuje sa, aby súčasťou stavebného povolenia boli povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice, teda povolenia, ktoré s diaľnicou súvisia bezprostredne. Súčasťou stavebného povolenia by neboli povolenia na vyvolané úpravy, ktoré síce súvisia so stavbou diaľnice, ale môžu sa dotýkať aj ďalších vzťahov v území a na ich posúdenie je lepšie vybavený miestne príslušný stavebný úrad. Navrhuje sa vypustiť skrátenú lehotu vyvesenia stavebného povolenia na úradnej tabuli v prípade, že sa oznamuje verejnou vyhláškou.
K bodu 5
Zmena súvisiaca s bodom 2. Keďže stavebník bude povinný preukázať vlastnícke alebo iné právo k pozemkom v žiadosti o stavebné povolenie, nie je potrebné, aby ho opätovne preukazoval pri návrhu na začatie kolaudačného rozhodnutia.
K bodu 6
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, podľa ktorého môže stavebný úrad rozhodnúť o predčasnom užívaní diaľnice aj bez jej skolaudovania.
K bodu 7
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, podľa ktorého vzniká právoplatnosťou územného rozhodnutia štátu predkupné právo na pozemok, na ktorom sa uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá.
K bodu 8
Navrhuje sa vypustiť skrátené lehoty na rozhodnutie v územnom konaní a v stavebnom konaní.
K bodu 9
Navrhuje sa vypustiť ustanovenia, ktoré obmedzujú účastníkov konania v uplatňovaní ich práv v porovnaní so všeobecnou úpravou v správnom poriadku a v stavebnom zákone. V záujme väčšej hospodárnosti nakladania s verejnými zdrojmi sa navrhuje vypustiť výnimku z uskutočnenia štátnej expertízy pri stavebnom zámere stavby diaľnice.
K bodu 10
Upravujú sa pre obdobie po dni účinnosti zákona procesnoprávne vzťahy v územných, stavebných a kolaudačných konaniach z dôvodu zrušenia osobitných ustanovení upravujúcich práva a povinnosti účastníkov v týchto konaniach. V kontexte zrušenia úpravy vzniku predkupného práva k pozemkom, na ktorých sa uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, sa upravuje zánik vzniknutých predkupných práv štátu a zároveň povinnosť právnickej osoby zriadenej štátom podať návrh na výmaz predkupného práva štátu.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona dňom zverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.