N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa v ods. 1 písm. a) vypúšťajú slová „a údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k nim, alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“.
2.V § 2 ods. 2 písm. a) znie: „doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom,“
3.§ 3 sa vypúšťa.
4.§ 4 znie: „§ 4 Súčasťou stavebného povolenia povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice.“
5.V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písm. a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
6.V § 5 sa vypúšťa ods. 2.
7.§ 7a sa vypúšťa.
8.§ 8 sa vypúšťa.
9.V § 9 sa vypúšťajú odseky 2 a 4. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
10.Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od ..........2011
(1)Územné konania, stavebné konania a kolaudačné konania, ktoré sa začali pred ..........2011, sa dokončia podľa tohto zákona.
(2)Ak sa stavebné konanie uskutočnilo podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona a nebolo v ňom preukázané vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom, je potrebné ho preukázať v kolaudačnom konaní.
(3)Predkupné právo štátu k pozemkom, na ktorých sa uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, ktoré vzniklo pred účinnosťou tohto zákona na základe § 7a, zaniká dňom účinnosti tohto zákona. Právnická osoba zriadená štátom je povinná do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona podať návrh na výmaz predkupného práva štátu z katastra nehnuteľností.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.