DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Predpokladané pozitívne dopady na rozpočty verejnej správy uvádzané vo všeobecnej časti dôvodovej správy nie sú z objektívnych príčin presne kvantifikovateľné, preto je v sekcii A.2. riadok 1 uvádzaný vplyv na rozpočet verejnej správy ako „žiadny“.
Vplyv na podnikateľské prostredie je uvádzaný v sekcii A.2. riadok 2 ako „žiadny“, pretože návrh zákona síce zvyšuje finančné a regulačné zaťaženie v oblasti predlžovania individuálnych povolení, ale výhradne za účelom uplatňovania princípov efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie a primeranosti, s cieľom zabezpečenia rovnosti šancí, čím sa uvedené vplyvy navzájom kompenzujú.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné.