Dôvodová správa
Všeobecná časť
Súčasné znenie zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov neupravuje podmienky predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií a umožňuje používať tieto frekvencie po predĺžení povolenia bez úhrady. Na základe súčasnej právnej úpravy dochádza k situácii, že pri predĺžení povolenia sa de facto dáva užívateľovi právo využívať frekvencie, pri ktorých je počet práv na používanie frekvencií obmedzený alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých podmienky pridelenia stanovené v pláne využitia frekvenčného spektra na ďalšie časové obdobie v zmysle výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania, bez podmienky zaplatiť jednorázovú úhradu.
Jednorázová úhrada v rozhodnutí o pridelení frekvencií na základe výberového konania nezohľadňuje možnosť predĺženia práva na používanie týchto frekvencií, čím je popretá požiadavka na uplatňovanie princípov efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti pri predlžovaní povolení.
Z dôvodu zaručenia efektívneho použitia frekvencií, s ohľadom na povinnosť Telekomunikačného úradu vykonávať všetky činnosti a vydávať rozhodnutia v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a dôvodnosti a s ohľadom na to, že rozhodnutia Telekomunikačného úradu prispievajú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, navrhuje sa upraviť podmienky predĺženia individuálnych povolení na používanie frekvencií vydaných na základe výberového konania.
Predkladaný návrh zákona konkretizuje podmienky rozhodovania o predĺžení individuálneho povolenia najmä z hľadiska úhrad za právo používať frekvencie.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby rozhodnutie o predĺžení individuálneho povolenie malo povahu nového rozhodnutia Telekomunikačného úradu o pridelení frekvencií a o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia alebo rozhodnutie o pridelení frekvencií, alebo rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia t. j. právne samostatného od pôvodného individuálneho povolenia z hľadiska oprávnenia na používanie frekvencie.
K bodu 2
Upravuje sa spôsob výška a splatnosť jednorázovej úhrady za predĺženie individuálneho povolenia a dôsledky omeškania s úhradou. Navrhuje sa, aby výšku úhrady určil Telekomunikačný úrad. Zároveň sa upravuje rozsah tých frekvencií vo vzťahu ku ktorým predĺženie individuálneho povolenia nepodlieha úhrade.
K bodu 3
Upravujú sa pre obdobie po dni účinnosti zákona procesnoprávne vzťahy v začatých konaniach o predĺžení individuálnych povolení.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona.