N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 56/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 32 ods. 21 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Rozhodnutie o predĺžení individuálneho povolenia sa považuje za nové rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií a o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia alebo rozhodnutie o pridelení frekvencií, alebo rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia.“
2.§ 33 znie nasledovne:
„(1) Úhrada za právo používať frekvencie zohľadňuje zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencií. Úhrada za právo používať frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie. Opakovaná úhrada je za používanie každej frekvencie a identifikačných znakov. Úhrada za predĺženie individuálneho povolenia je jednorázová úhrada za predĺženie platnosti individuálneho povolenia podľa § 32 ods. 21.
(2) Jednorazová úhrada je splatná podľa rozhodnutia úradu v individuálnom povolení. Opakovaná úhrada podľa odseku 1 sa platí podľa sadzobníka úhrad do výšky 1 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR, pričom za každú frekvenciu na účely rozhlasového vysielania sa platí ročne úhrada do výšky 90 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR a na účely televízneho vysielania ročne úhrada do výšky 180 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR. Úhrada za predĺženie individuálneho povolenia je splatná podľa rozhodnutia úradu o predĺžení individuálneho povolenia podľa § 32 ods. 21. Výšku úhrady za predĺženie individuálneho povolenia určí úrad.
(3) Úrad zruší rozhodnutie o pridelení frekvencií, ak úspešný účastník výberového konania neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti. Úrad zruší rozhodnutie o predĺžení individuálneho povolenia, ak držiteľ povolenia neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti.
(4) Opakovaná úhrada sa nevzťahuje na frekvencie na rozhlasové digitálne alebo televízne digitálne pozemské vysielanie. Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. Úhrada za predĺženie individuálneho povolenia sa nevzťahuje na frekvencie, ktoré sa neprideľujú vo výberovom konaní podľa § 32 ods. 6 18 alebo za ktorých pridelenie alebo vymedzenie nebola určená jednorazová úhrada.
(5) Povinnosť podľa odsekov 1 4 sa nevzťahuje na využívanie frekvencií podľa národnej tabuľky frekvenčného spektra na účely zabezpečenia obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku pridelených Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany"), Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") a Slovenskej informačnej službe a na účely Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru, základných zložiek integrovaného záchranného systému a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky na účely dočasného individuálneho povolenia podľa § 32 ods. 26.
3.Za § 76c sa vkladá § 76d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 76d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od ..........2011
Konania o predĺžení individuálneho povolenia, ktoré sa začali pred ........2011, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od.......2011.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom ........2011.