DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: A.2. Vplyvy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Analýza vybraných vplyvov
I. Vplyv na verejné financie
1. Negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy spočíva vo zvýšení výdavkov štátnej správy na zabezpečenie používania jazykov národnostných menšín. Na základe návrhu sa zvýši počet obcí, v ktorých sa môže používať jazyk národnostnej menšiny, zo súčasných 656 na 729, t. j. o 73 obcí. V týchto obciach sa podľa návrhu umiestnia dopravné značky s označením obce v jazyku národnostnej menšiny a tabule orgánov verejnej správy s označením orgánov verejnej správy v jazyku národnostnej menšiny. Návrh zákona obsahuje ustanovenia rozširujúce priestor používania jazykov národnostných menšín v rámci správneho konania. Podľa čl. I bodu 10 návrhu sa úradné formuláre orgánov verejnej správy poskytujú aj v jazyku národnostnej menšiny; preklad úradných formulárov môže priniesť určité prekladateľské náklady. Podľa čl. I bodu 14 sa úradná agenda môže viesť aj v jazyku národnostnej menšiny; preklad uznesení a informácií pre verejnosť môže priniesť určité prekladateľské náklady. Vzhľadom na charakter príslušných ustanovení nie je možné predbežne kvantifikovať výšku týchto vplyvov.
2. Keďže návrh zákona obsahuje aj sankčný mechanizmus s ukladaním pokút, možno predpokladať, že schválenie novely zákona bude mať istý pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Vzhľadom na charakter ustanovenia však nie je možné predbežne kvantifikovať výšku tohto pozitívneho vplyvu.
II. Vplyv na podnikateľské prostredie
1. Pozitívne vplyvy návrhu zákona na podnikateľské prostredie spočívajú v odstránení obmedzení pri vysielaní televíznej programovej služby v jazyku národnostnej menšiny. Podľa návrhu pri vysielaní inojazyčných televíznych relácií určených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku alebo bezprostredne nasledujúce vysielanie v štátnom jazyku nevyžadujú. Týmto opatrením dôjde z značnému zníženiu nákladov podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa vysielaním televíznej programovej služby v jazykoch národnostných menšín.
III. Sociálne vplyvy
1. Návrh zákona má pozitívny vplyv na rovnosť príležitostí, keďže obsahuje ustanovenia o zabezpečení používania jazykov národnostných menšín v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb v obciach, kde aspoň 15 % obyvateľstva tvoria občania patriaci k národnostnej menšine (čl. I bod 24 návrhu). Ustanovenie predpokladá zabezpečenie tejto povinnosti aj prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk národnostné menšiny, čo môže zlepšovať postavenie príslušníkov národnostných menšín pri hľadaní zamestnania.
2. Podľa čl. I bod 30 návrhu orgán verejnej správy zabezpečí podmienky používania jazyka národnostnej menšiny aj prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk národnostnej menšiny. Toto ustanovenie môže zlepšovať postavenie príslušníkov národnostných menšín pri hľadaní zamestnania.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov