VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV – 5709/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
284
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ............. 2011
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z.z.
o používaní jazykov národnostných
menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z.
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády SR
Bratislava, marec 2011