NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-186/2011
315
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. februára 2011
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého, Jozefa Viskupiča a Lászlóa Nagya na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 230) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zoltán H o r v á t h v. r.
Ľubica R o š k o v á v. r.